รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ภัทรมนัส
 
1. นางสาวณัฐภาวี  นิลสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายวรวิช  โฆษิตคุณากร
2. นางสาวไหมมิตา  ธรรมสารสกุล
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
2. นายดนัย  ทนันชัย
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงปริย  พัชรดิเรก
 
1. นางสาวณัฐชยา  อัมพรทิวาทิพย์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวญาณิศา  ธรรมการ
2. นางสาวณัฐมน  พวงบุษบา
3. นางสาวปวีณา  เสือพิทักษ์
4. นางสาววิภาวดี  แย้มอรุณ
5. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
6. นางสาวศุทธินี  บุญบำเรอ
7. นางสาวศุภานัน  ตาแสง
8. นางสาวสุดารัตน์  เงินวิลัย
9. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริสัมพันธุ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษา
2. นางปวีณา  พลชัย
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายนพกร   สุดแดง
2. เด็กชายภานุรุจ   ศิริณาไพศาล
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นายอภินัทธ์   อัชชพันธ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลชยา   ยังวัฒนา
2. นายวุฒิพงษ์   นาคเฮง
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางฐญาพร   สังขรัตน์