รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายอภิลักษณ์  บุญเรือง
 
1. นายยศวันต์  จันทร์ศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นางสาวบดินทร์พร  พลับพลา
2. เด็กชายอิสระ  บุญโกย
3. เด็กชายเก้าชัย  ดิสภักดี
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ณรงค์ชีวพัฒน์
2. นางสาวกิริตา  ถนาวรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงชนกกานต์  พลหาร
2. เด็กหญิงวีรวัฒนา  ศรีอินทรสุทธิ์
 
1. นายธีระวัฒน์  การะเกตุ
2. นายสาธิต  ปั้นชู
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
 
1. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กชายอภินันท์  อ่ำพาธ
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายฐิติ  ธีระพงษ์วัฒนา
2. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ธราพร
3. เด็กชายพุทธชาด   จู้ฉิ้ม
4. นางสาวภัทราวดี  ยาน้อย
5. นายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
6. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
7. นางสาวอุษณา  ฟักแสง
8. นายเจมส์ หลุยส์  กอร์โดเวส
9. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นายวิภาส  เลิศนราวิทิต
3. นางวรรณกวี  ทองสีดา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงกฤษณา  ตาลป๊อก
2. นางสาวคีตภัทร  ศรีเกตุ
3. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
4. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ศรีอินทร์
5. นางสาวนภัสสร  สุวรรณรงค์
6. เด็กหญิงปฐมาวดี  มหาอุป
7. นางสาวปรียาภรณ์  ปั้นบุญชู
8. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
9. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
10. นางสาวภัทรวดี  ยาน้อย
11. นายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
12. นางสาวมนต์ธิรา  เข็มทอง
13. นายวิษณุพงษ์  โพธิ์ศรี
14. เด็กหญิงศศิภา  อุดมพัฒท์
15. นางสาวศิรประภา  นาคเกิด
16. นางสาวสุภณิดา  ขุนภักนา
17. นางสาวสุมาลี  รินทอง
18. นางสาวอนันตญา  คงเมฆา
19. นายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
20. นางสาวเพียรศรี  มีลาภกิจ
21. นางสาวเมษา  หิ้วพิมาย
 
1. นายศิริ  โชคสกุล
2. นางวรรณกวี  ทองสีดา
3. นายธนพล  โตอุตชนม์
4. นายวิภาส  เลิศนราวิทิต
5. นายรังสฤษฎิ์  ุบุญชลอ
6. นายสุรชัย  สมศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวกมลชนก  สำเร็จ
 
1. นางสาววชิราภรณ์  คุรุเมธากร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวกฤษณา  ขันติกูล
2. นายจิรพัฒน์  กรุตรนิยม
3. นางสาวชญาภา  รัตนเพ็ญแข
4. นางสาวณัฎฐศา  ศรีศุภรวัฒนา
5. นายธนบดี  เจริญใจ
6. นางสาวปณัฐดา  ปราโมทย์มุกดา
7. นายปณัฐพงษ์  ปราโมทย์มุกดา
8. นางสาวปานเนรมิต  จันทรภิรักษ์
9. นายระพี  แช่มช้อย
10. นายสินประภา  จันทาโลก
11. นางสาวอนุธิดา  อนุกมลเศรษฐ์
12. นางสาวอารียา  จูมลี
 
1. นายสุรชัย  สมศรี
2. นายถวัลย์ชัย  สวนมณฑา
3. นายไกรสร  จุฬาทิพย์
4. นายไกรสีห์  แก้วสุกใส
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92.09 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาภา  สุเวช
2. เด็กชายรัชชานนท์  พงษ์สิงห์
 
1. นางอุษา  ไชยลือชา
2. นางสาวยามีละ  สนิ
 
15 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวสุกัญญา  ปาสารักษ์
2. นางสาวอมรรัตน์  สัญญา
3. นายอัคริณม์  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวธาริกา  ภูมิสถาน
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา