รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กรวิชญ์สิริชัย
2. เด็กชายวิศิษฏิ์  รัตนโสภา
 
1. นางสาวปัญญดา  จิตต์อารีย์เทพ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐรุจา   ห้วยศรีจันทร์
2. นายรัตนศักดิ์   ทิมครับ
3. นางสาววรรณพร   ชิตนาภรณ์
 
1. นางนิตยา  นาโควงษ์
2. นางสาวพิมพ์ณพัต   ทรัพย์พล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นางทรรศนีย์  อติศักดิ์กุล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวภัครภัสส์  โพธิ์สร้อยกนก
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวพรรณฌิมาร์  ไพรัตน์
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวอารยา  ปูหนู
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกันติชา   สกลกูล
2. นางสาวกิตญา  หนูทอง
3. นายจักรกริช   บันเทิงใจ
4. นางสาวจิตนารา  เฮงสมบูรณ์
5. นางสาวชนกนันท์  ยันตะศรี
6. นางสาวชนมน   บุญเจริญ
7. นางสาวชาติพร  กระแสโสม
8. นายฐณะวัฒน์  พานทอง
9. นางสาวณัฎฐิณี  แสงสมทรง
10. นางสาวณัฐวรรณ  อาภรประเสริฐ
11. นางสาวธนัชพร   พิริยะมงคลสุข
12. นายธนาโชค   เกิดหลำ
13. นายธราธร   สว่างแก้ว
14. นางสาวนนทิวา   สุขบาล
15. นางสาวนารถระพี   โยลัย
16. นางสาวนุชนาถ   อุทิศรัมย์
17. นายปรินทร์   ฉายโชติเจริญ
18. นางสาวปัทมาภรณ์   บุญดาสา
19. นางสาวปาริฉัตร  ปาดา
20. นางสาวพลอยชมพู  สิทธิประจักษ์
21. นางสาวพิชญ์สินี   จึงสวัสดิ์
22. นางสาวพิยะดา  จันทร์ปัญญา
23. นายรังสิมันตุ์   บุพศิริกุล
24. นายวริศ   เหลืองอรุณ
25. นางสาวศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์
26. นางสาวสายชล   ทองศรี
27. นางสาวสิรินดา   ภู่ปราง
28. นางสาวสุธิมา   จูน้อย
29. นางสาวสุภาพร  เขียวดำ
30. นางสาวสุวันนา   วงศ์ทอง
31. นายสุเมธ  นาเมือง
32. นายอดิภัทร   กาญจนทวีกิจ
33. นางสาวอภิชญา  เรืองเดช
34. นางสาวอารียา   ตะบุบผา
35. นายอิทธิพล   ยังทรัพย์
36. นายเกียรติชัย  ถาจันทร์
37. นางสาวเขมิสรา   จะนู
38. นางสาวเสาวลักษณ์  เกียรติมั่น
39. นายเอกชัย   สายสุด
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
2. นายเกรียงศักดิ์   คงเพ็ชรศักดิ์
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
5. นางสาวญาณินี  พรหมมา
6. นางสาวประกายมาศ    อมรฉัตร
7. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
8. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. นางสาวนลินพร  กกรัมย์
3. นางสาวบุษกร  สัญสำราญ
4. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
5. นางสาวหรรษา  พรหมชาติ
6. นางสาวอักษิพร  ภักดี
7. นางสาวอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
8. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวพิมรดา  เอนกศิลป์
4. นายวุฒิศักดิ์  จ้องสาระ
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. นางสาวกัลยากร เกรซ  คลาร์ก
 
1. Mr.Roger  Ford
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายณัฐชนน  ไชยพงศ์ผาติ
 
1. นางมะลิ  ตรีเพ็ชร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวฐานิตา   ยอดเชื้อ
2. นางสาวณัฐนิชา   กันหมุด
3. นายณัฐวุฒิ   ซังปาน
4. นายปิยวัฒน์   พรสุวรรณ
5. นายพัชรพล   สุขเกษม
6. นางสาวพิยาดา   จงเจริญ
7. นายพีรพนธ์   แก้วสอาด
8. นางสาวมนัสนันท์   เอี่ยมสำอางค์
9. นายวัชระ  สารรัตน์
10. นางสาวอัมภิกา  บุญทัน
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นายสิทธิชัย  บุญนาค
3. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ไผ่ทอง
2. เด็กหญิงณัฐชลิดา  อัมภรัตน์
3. เด็กชายทรงพล  อาจหาญ
4. เด็กหญิงภิญญาพร  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงอาริยา  อภิสุนทรี
 
1. นายชานน  จาตุรัส
2. นางสาวชริตา  สังขพิทักษ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวนิรันดา  สุขสยาม
2. นางสาวปิยะมน  มั่นคง
3. นางสาวศศิกานต์  จอมมะเริง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เขียวหวาน
2. นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายก้องภพ  เสมาชัย
2. นายเขมพัฒน์   ทำสวน
 
1. นายอมรเทพ  ทาประโคน
2. นายพัลลภ  แก้ววงค์ธิ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายชยานันท์  วิรัชนานันทกิจ
2. นายอภิวรรธน์  สุขถาวรประดิษฐ์
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวนัทมล  เพชรยอด
2. นางสาวมุขมณี  บุญทรัพย์
3. นางสาวอมิตา  บรรณทิพย์
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. นางสาวกฤติกา  ไหวพริบ