รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 92.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. นางสาวกชนันท์  ปาลวัฒน์
2. เด็กหญิงปฏิมา  แก้วมาลา
3. เด็กหญิงปรียานุช  พูลพร้อม
4. เด็กหญิงพรรณษร  กุลวงค์
5. นางสาววรางคณา  เงินพัน
6. เด็กหญิงศิรดา  แก่นอินตา
7. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  นิ่มเฉลิม
8. เด็กหญิงสุรพิชญา  ชะบางาม
9. นางสาวอาทิตยา  กุลรักษา
10. นางสาวเกศนารี  อ่อนอ้วน
 
1. นางศรีวิไล  ตันติวัชราชัย
2. นางสาวสิรีธร   คล้ายมี
3. นายศราวุฒิ  นันโต
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา 1. เด็กชายชวกร  สุทธิชลสกุล
2. เด็กชายเทพทัต  แก้วโสตร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวรภพ  ทองสันต์
2. นายยวน  ช้างใหญ่
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 94.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร 1. นางสาวรัตติกาล  ศรเชน
 
1. นางสาวมาลินี  ตรงต่อกิจ
 
4 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 1. นางสาวนัชนก  หาญมนตรี
2. เด็กหญิงอุไรพร  เกษรบัว
 
1. นางสาวอรพินท์  นาเมืองรักษ์
2. นางจิรณี  ประกอบเสียง