รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกนก  อยู่ดี
2. นายคณรัตน์  หอมทิพย์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นเฟื่อง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
2. เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกฤษณพงศ์  สว่างเกตุ
2. นายกลวัชร  จินดาวงษ์
3. นายกิตตินันท์  ศรีแสนตอ
4. นางสาวกิตติยาณี  พวงประเสริฐศีล
5. นายทักษิณ  เกศทองคำ
6. นายนรวิชญ์  พงษ์เพ็ชร์
7. นางสาวพชรพร  อ่อนแก้ว
8. นายพศวีร์  ทิพย์เที่ยงแท้
9. นายภาณุพงศ์  พวงเงิน
10. นายสุภชัย  นาคแกมนิล
 
1. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
2. นางสาวเมธาวี  เกิดขวัญ
3. นายอิสรภาพ  โทจันทร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวสุพิชญนันท์  พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขไกร
2. เด็กหญิงณัคศร  สุศาโยธิน
3. เด็กหญิงพรสุพพัต  ประทุมวัลย์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ช่างประดับ
5. เด็กชายรัชพล  หลอดทองแดง
6. เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรชูตระกูล
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
4. นายเตมีย์  ศรีคง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายชนาธิป  อำไพโรจนวงศ์
2. นางสาวดรัลพร  เพิ่มวงศ์นิติกร
3. นายดิตถ์วัต  ตันเวทยานนท์
4. นางสาวปริยากร  ภู่ตัน
5. นางสาวสุธีรา  กสินุรักษ์
 
1. Mr.Romeo  Terogo Ordan,Jr.
2. MissTae  Otani
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญชพร  รอดระวังภัย
2. เด็กหญิงจิรประภา  อรุณคีรีวงศ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  พุทรักษา
 
1. นายพรชัย  คล้ายศิริ
2. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
 
8 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สมจิตร์
2. นายพีรพัฒน์  ไชยวุฒิ
3. นางสาววันดี  ทองทับทิม
 
1. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
2. นายชาคริตย์  แก้วใส
 
9 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายตนุภัทร  จันทร์สูน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ศรีบุญเรือง