รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายตุลยา  ช่วงกระจ่าง
2. เด็กชายรัตนชัย  เกษรเจริญ
 
1. นายอนุชา  โสลำภา
2. นางสาวพัชรินทร์  กงประโคน
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกนกพร  สิทธิชัย
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  วัฒน์ชัยพนา
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ต้นสารี
 
1. นางมณฑาทิพย์  คีรีสุทธิวงศ์
2. นางสาววณิชชา  ร่ำร้อง
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวนุชนาถ   แพทย์รักษา
2. นางสาววิภาพร   สุขสำราญ
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
4 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายธิปก  ครอบครอง
2. นายปราย  สังวาน
3. นายพงษ์ศักดิ์  ถาไพเฮือง
 
1. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
2. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายคมชาญ  พรหมรินทร์
2. นายฉัตริน  ขันตี
3. นายณัฐวุฒิ  คงประเสริฐ
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นายศิริพงศ์  เงินบุคคล
 
6 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  สุ่นสี
2. นางสาววราภรณ์  พึงตัว
3. เด็กหญิงสุทธิดา  กัญญาสาย
 
1. นายกิตติพิชญ์  มั่งสุข
2. นายพงษกร  บุญต่อ