รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พุทธวงษ์
2. เด็กหญิงเอื้อมอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวดรุณี  เรืองจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายพัทธนันท์  พลอยประดับ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เชื้อเมืองพาน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ
2. นายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์
3. นายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์
 
1. นายอดิศร์  เกิดมณี
2. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณโมก
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  พันธุ์มงคล
2. นางสาวนันท์นภัส  ฤทธิกุลสิทธิชัย
3. นายภานุวัตน์  ทองมี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  นาวาประดิษฐ
2. นางสาววิมล  สาดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ชุมนวล
2. นางสาวชนิสรา  ทีน้ำคำ
3. นางสาววรัญชณา  สวยงาม
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ม่วงมัน
 
1. นายเจษฎา  ชาติแพงตา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงพิชญา  แสงคุ้มทรัพย์
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวสุดารัตน์  นาไพรวรรณ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. นายกันต์  วนิชเวซารุ่งเรือง
2. นายธนวัฒน์  ทุยาวัตร
3. นายปัณชนิต  เอ้งฉ้วน
4. นายภัทรลักษณ์  ศศิธนานันท์
5. นายอภิวัฒน์  ศุภสกุลดำรงค์
 
1. นายกฤช  ศิลปชัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1. เด็กชายอลัน ออสการ์  สแตน
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายเคน ศุภวิชญ์   แรนกิ้น
 
1. นางสาวสมนาถ  ยอดมณี
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายปณชัย  วงศ์วีรธร
 
1. นางชัญญานุช   บุญยะพุกกะนะ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพัณณิตา  บุญวงศ์
2. นางสาวรัฐกานต์  ธันยากรวรกุล
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
2. Mr.Kim  Young Hyun
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนลินญา  หออัษฎาวุธ
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฎฐ์  ภิญโญ
2. นายภูมิพัฒน์  ชัยประเสริฐสุด
 
1. นายวรรธนะ  คัทจันทร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายกานต์นิพัทธ์  วรรัตน์วัฒนกุล
2. นางสาวณัชชา  นรสิงห์
3. นายภาณุพสุ  ปานเพ็ชร
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
2. นายวทัญญู  ขำเนตร