รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชนิกานต์  พรหมแพทย์
2. นางสาวณีรนุช  สุดเจริญ
3. นางสาวพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทีปกา  คำสุข
2. เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ
3. เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรเมธี
 
1. นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงสว่าง
2. นางสาวปิยธิดา  แซ่เหลี่ยม
3. นายปุณรัตน์  ผิวผ่อง
4. นางสาววรรณนิสา  หนูทิพย์
5. นางสาวอุดมลักษณ์  เกิดสมนึก
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
2. นายอาหามะ  มะบู
 
4 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวปวีณ์สุดา  นวลมะ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่