รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายชัชพงศ์  ธนีภาพ
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกฤติยา  สุสาสนี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทวงษ์
3. นายจริญญา  วงษ์ชูเวช
4. นายจิรวัฒน์  การสังเวช
5. นางสาวชนกนันท์  ประยูรรัตน์
6. นายชานนท์  ซุยเสนา
7. นายณัฐวุฒิ  วิทยนันตนารมย์
8. นายตระการ  แก้วเจียม
9. นายธนกร  ทองคำ
10. นายธนากร  พึ่งสุข
11. นางสาวธิดารัตน์  สุภาพิชิต
12. นายนรินธร  ปรีเปรม
13. เด็กหญิงนัฐนันท์  เจริญสุข
14. นางสาวนัฐเนตร  โต้ตอบ
15. นายปฏิพัทธ์  บุญเรือน
16. นางสาวปริญญา  พรึสสุจิตร์
17. นางสาวพรไพลิน  จับแก้ว
18. นางสาวพัชราพร  ศรเพรช
19. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
20. นางสาวพิมพิศา  ด้วงประสิทธิ์
21. นายพีรดนย์  ตรีพืช
22. นางสาวภัคภร  ศรีสมุทธ
23. นายภาณุวัฒน์  สุวรรณธรรม
24. เด็กชายภูมินทร์  รอดรัศมีโรจน์
25. เด็กชายวงศธร  ทองคำ
26. นางสาววณิสา  สุภศร
27. นายวรพล  ธาระมัติ
28. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
29. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
30. นายศุภกฤต  ขวัญยืน
31. นางสาวศุภนารี  ตุ้ยสา
32. นางสาวศุภมาศ  ธนะฤทธิ์
33. นางสาวสุธารัตน์  เกตุจำปา
34. นายสุรชัย  เทียนวิมลชัย
35. นายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
36. นางสาวอลิสา  เชิดชัยภูมิ
37. นายอัมรินทร์  สินรัตนะ
38. นางสาวเกศกนก  กมุทรัตน์
39. เด็กชายเจนณรงค์  ธนะวิทย์
40. นางสาวเศรษฐินี  มานะวานิช
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
4. นางปริศนา  สุขสุสาสน์
5. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
6. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
7. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
8. นายนพรัตน์  ศรศิลป์
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   สารชาติ
2. เด็กชายอเนชา   เต๋จ๊ะยา
 
1. นายสุนทร  ตรีสุขี