รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายอภินันท์  โชตินอก
 
1. นายธีรวีร์  แพบัว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิราภรณ์  รัศมี
 
1. นางสาววรรณภา  หมวกอิ่ม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกรรณธสิทธิ์  ยอดชมญาณ
2. นางสาวทิพย์วรรณ  ใหญ่วงศ์
3. นางสาววิชชุตา  แสงฟ้า
4. นางสาวสุนิสา  พูลสวัสดิ์
5. นายอนิรุจ  วรรณกัมมิโก
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นายธนากร  ผิวนวล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นายกนิษฐ์  พิททักษ์
2. นางสาวกรรธณา  เกษมพงษ์
3. นางสาวกัญญาณัฐ  สุขชาตะ
4. นายกิตฏิกาฬณต์  มหามูล
5. นายจิระศักดิ์  หารีย์
6. นายธันวา  ฉันทปราโมทย์
7. นายนพพร  ภูหลวง
8. นางสาวนริสา  ภู่พันธ์
9. นางสาวนิลมล  บุญมา
10. นายปฎิหารย์  นาคสัมฤทธิ์
11. นายพัชรพล  กลีบสุวรรณ
12. นายรังสิมันต์  ศิลลา
13. นางสาวรัตน์ติญากรณ์  กุลบุญ
14. นางสาววันวิสา  อินสว่าง
15. นางสาววิภาวดี  โพธิ์สง่า
16. นายสิริศักดิ์  ประเจริญ
17. นายอภิสิทธิ์  วงศ์นาค
18. นายอาทิตย์  บุญลือ
19. นายเกียรติยศ  ดำรงศักดิ์
20. นายเอกรินทร์  ศรีชารส
 
1. นางสุภาภรณ์  สาพิมาน
2. นายพรพิชิต  พันธ์บัวหลวง
3. นายเพทาย  อารียะ
4. สิบโทอิศราชัย  คุณประทุม
5. ดร.ธนวัฒน์  พินนอก
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายภูมิพัฒน์  จันทร์อ่อน
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวชลธิชา  กรีวิเวก
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริณัฐ  ยินดีวิทย์
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกรดา  ประดับแก้ว
2. เด็กหญิงกุลธิดา  พรมบุตร
3. เด็กชายจรัสพรค์  แก้วกล้า
4. นายจิรสิน  มังกะโรทัย
5. เด็กหญิงจิรัตติกาล  หวังสุดใจ
6. เด็กชายชัชวาล  ชัยชนะ
7. นายณฐพล  ชำนาญนาค
8. นายณัฐชนน  แสงศรี
9. นายณัฐนันท์  ขาวฉ่อง
10. นางสาวณัฐพร  นาคปล้อง
11. นายธนกร  ทองนพ
12. นายธนวัฒน์  สังข์วงศ์
13. เด็กชายธรรณธร  โพธิสวัสดิ์
14. เด็กหญิงธัญวรัตม์  หลักแก้ว
15. เด็กชายธันย์ธำรง  ธนาพรพิชาพงษ์
16. นายธีรนาถ  ขาวพวง
17. นางสาวนรีพร  โพธิพล
18. นางสาวนวพรรษ  เพิ่มเพียรสิน
19. นางสาวปวริศา  พันธุสุข
20. นายปิยนนท์  เต็งเจริญ
21. นายพิจิตร  เจริญไทย
22. เด็กชายภัทรพงษ์  ขันชะลี
23. เด็กชายภาณุพงศ์  เอี่ยมสอาด
24. นายยุทธการณ์  ปานเจริญ
25. เด็กชายรชานนท์  ไพรสมพงษ์
26. เด็กชายรามภูวิศ  สุจริต
27. เด็กหญิงวรพิชชา  นะธิศรี
28. นายศิรทรรศณ์  ภิรมย์
29. นายศุภวัฒน์  ธูปสุวรรณ์
30. เด็กชายสรายุทธ  สิงห์อยู่
31. เด็กชายสหรัฐ  ขวัญอยู่
32. เด็กชายสิปปกร  คุ้มกลัด
33. นางสาวสุชาผณินทร์  ยืนยงค์
34. เด็กชายสุทธิภัทร  งามบุญรอด
35. นางสาวหนึ่งธิดา  หงษ์วิจิตร
36. เด็กชายอดิเทพ  มีชัย
37. นายอภิชัย  พูดเพราะ
38. นายอรุณ  เปรื่องปัญญา
39. นางสาวเบญญาภา  สันรัมย์
40. เด็กชายเอกมงคล  แสงจันทร์
 
1. นางสาวพัสร์ศิริณ  เกิดพิทักษ์
2. นายชูชาติ  มงคลเมฆ
3. นางสาวขวัญชนก  ฉิมพลี
4. นายพงศ์ศรัณย์  ยศศักดิ์
5. นายฉัตรชัย  ประไพพงษ์
6. นายเทอดศักดิ์  ยังพึง
7. นายวิชญ  รวมประพันธ์
8. นายสุกฤษฎิ์  บำรุงรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอินทิรา  รื่นชื่น
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนากานต์  แสงยุนนท์
2. นางสาวธันยาภัทร์  อยู่โต
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวชนมล  ทรงไทย
2. นางสาวศตพร  เวชทัพ
 
1. นางมณฑา  แสงสุกใส
2. นางสาวสุรัตนา  ภู่แก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 94.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายภัคพล  ขันธบรรพ
2. เด็กชายสรเมส  เมตตาวิหารี
 
1. นายอรรณพ  จิวราห์ศรีสกุล
2. นางสาวณัฐกฤตา  วงษ์สงฆ์
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงวันวิกา  ราชภักดี
 
1. นางเทียมจันทร์  ศรีสังข์
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข