รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 1. นางสาวน้ำทิพย์  หอมจันทร์
2. นายเมธาวี  ก้านแก้ว
 
1. นายวิษณุ  พุ่มสว่าง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวนุชจิรา  เชาว์ดี
2. นางสาวสัจพร  งามศิลป์
 
1. นายอนุพงษ์  ศรีโสภา
2. นางสาววิสันตรี  รสดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงจิดาภา  ประกอบเที่ยง
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  ทายนต์
3. เด็กหญิงธนิษฐา  ศรีสุข
4. เด็กหญิงปุณณภา  สิงหภิวัฒน์
5. เด็กหญิงภควดี  สูญทุกข์
 
1. นางสำเภา  สรรพคุณยา
2. นางสาวปรางศิริ  ตรีเมฆ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายชินวัตร  สมคำแสง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  ชื่นใจ
3. เด็กชายธราธร  อักษรณรงค์
4. เด็กชายนภัทร  ริวรรณ์
5. เด็กชายสุวิจักขณ์  อบชู
 
1. นางสาวสุมาลี  โชติผล
2. นายวศิณ  บุญมา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายสันติชัย  บาดขุนทด
2. เด็กหญิงอริสรา  วิเศษ
 
1. นางสาวศิราภรณ์  วงษ์สุวรรณ์
2. นางธัญญรัตน์  เกษอินทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอาทิตยา  เอมเจริญ
2. นายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นางละเอียด  เจริญสุข
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายกฤตภาส  สุจิตระหะ
2. นางสาวจุฬารัตน์  เจือจาน
3. นายดลชัย  ผึ่งแซ่ม
4. นายธนกฤต  ฤทธิ์ทอง
5. เด็กหญิงธาวินี  จ้อยกุล
6. นางสาวปัทมาภรณ์  พิมหา
7. เด็กชายปุญณรัชน์  กลั่นอักโข
8. เด็กชายรัชพล  สุตะพันธ์
9. นางสาวศศิกานต์  ด่านเรือ
10. นายโกมิน  เชี่ยวบัญชี
 
1. นางสาวพิชญ์กัญญา  อธิพวงมาลัย
2. นางวนิดา  พูนวัน
3. นายศิวนันท์  อธิจันทรรัตน์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวกิตติมา  สงวนศรี
2. นางสาวขวัญชนก  มีนารี
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  แก้วศรีทอง
4. นางสาวชลิตา  เสียงเย็น
5. นางสาวชัญญกร  กมลประสิทธิ์สุข
6. นางสาวญาณิศา  เปรมปรีดี
7. นางสาวณัฐณิชา  ตาสุรินทร์
8. นางสาวณัฐธิดา  แช่มช้อย
9. นางสาวบัวใบหยกศร์  พฤทธาภิญโญภาส
10. นางสาวปวีณ์ธิดา  วนาปกรณ์
11. นางสาวพรรณพัชร  เล็กศิริ
12. นายภูมิ  เถาทอง
13. นางสาวมนัญธยา  ยุ่นประยงค์
14. นางสาวมนัสสิริกานต์  พงศ์วิริยะพันธ์
15. นางสาวรุจิรดา  เจริญแก้ว
16. นางสาวสวรรยา  สื่อเจริญสม
 
1. นายยุทธนา  นิลวุฒิ
2. นางสาวแจ่มศรี  ไชยฮาด
3. นางสาวชนัญชิดา  กล่อมจิตร
4. นางชญาน์นันท์  ลาลด
5. นางสาวเบญจวรรณ  ชาญเชิงรบ