รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายจิตติ   สุขสวัสดิ์
2. นายธนพงศ์  ขยันกิจ
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   ปทุมธนรักษ์
2. นางสาวอภิรดา   ทั่นเส้ง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กหญิงศรัญญา   บูรณะมณฑล
 
1. นางคนึงนิตย์   เนียมหอม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวันต์   พันธุ์สุข
 
1. นางอรสุชา   ภัทรสิริวรกุล
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวณิชา  ศักดานุภาพ
2. นางสาวณิชาภัทร  นุ่มดี
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางสาววันทนา  พวงแก้ว
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงณัฐมล  ฟ้าแสนสุข
3. นางสาวณิชกานต์  อักษร
4. นางสาวดวงกมล  สุภาพ
5. นางสาวพรรษา  สีเรือง
6. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
7. เด็กหญิงศศินิภา  โม่งเป้า
8. นางสาวสลิลทิพย์  วันทอง
9. นางสาวสุชาดา  ลำใย
10. นางสาวเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายสมเจตน์  บุญมี
2. นายประวิทย์  ไทยพุทรา
3. นางสาวอารีรัตน์  วิธีพล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายจิรสิน  เหลืองชัยพร
 
1. นายนภปฎล  เงินบาท
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายธนะพัฒน์  พงศ์พัฒนรัฐ
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวชลลดา  นันทตา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นายหัสฎี  มณฑา
 
1. นายธาดาธร  ประเสริฐกุล
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ไกรสร
2. เด็กชายจงรัก  แจ่มสี
3. เด็กหญิงณัฐวดี  สีทา
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม้าแก้ว
5. เด็กหญิงนิชกานต์  กรวยทอง
6. เด็กหญิงบุณยานุช  คุ้นเคย
7. เด็กชายประกาศิต  ปานแย้ม
8. นายพิชิตชัย  โพไพเจริญ
9. เด็กชายพีรพัฒน์  วิเศษสิงห์
10. เด็กหญิงอารยา  หมื่นจิตร
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
3. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  ทาติด
3. เด็กหญิงธัญสินี  แอตาล
4. เด็กหญิงนฤดี  พงศ์จิระเสฎฐ
5. เด็กหญิงนวพร   แซ่เฮ้ง
6. เด็กหญิงพัสตร์ชิตา  นิธิภพอังกูร
7. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ภู่ทอง
8. เด็กหญิงภาวิดา  อาจชัยศรี
9. เด็กหญิงสิราวรรณ  แพงแซง
 
1. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวสุพัตรา  รอดภัย
4. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  สุภาพ
2. นางสาวณัตินี  เหลืองต้นตระกูล
3. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรทอง
4. นางสาวนันทวัน  นิลบุตร
5. นางสาวรวีวรรณ  บุญรอด
6. นางสาววรันธร  ศรีพรม
7. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
8. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
 
1. นางณปภัช  สนธิสว่าง
2. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาวชุติมณฑ์  รากจันทร์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายก้องปฐพี  วันทอง
2. เด็กหญิงธัญพิชชา   ภูผันผิน
3. เด็กชายธีรภัทร  ด้วงพิมพ์
4. เด็กชายปริทัศน์  รักดี
5. เด็กหญิงปาริฉัตร   เกตุมี
6. เด็กหญิงภัทรวดี  โปร่งทองคำ
7. เด็กหญิงมลฤดี    สุวรรณสุข
8. เด็กหญิงมัณฑนา   รักขุมแก้ว
9. เด็กหญิงลภัสรดา   แดงจันทร์
10. เด็กหญิงวรัญญา  ดอกมะลิ
11. เด็กหญิงศศิกานต์   วิเศษศรีสิริกุล
12. เด็กหญิงศศฺิวิมล   ศิริพิมพ์
13. เด็กหญิงสุธารัตน์   อินต๊ะโน
14. เด็กหญิงสุพิชญา   รวบรวม
15. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญสมปอง
16. เด็กหญิงอภิรดี   บัวคำ
 
1. นายนเรศ  แสนสอาด
2. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
3. นางพจมาลย์  สังข์สุวรรณ
4. นางสาวภิญญาพัชญ์  รักพวก
5. นายวิศิษฏ์  เตชะนิติ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. นายชลิต  สมคิด
2. นายพงศกร  มากมี
3. นายภานุวัฒน์  จิตรีญาติ
4. นายวุฒิชัย  นาคพงษ์
5. นายสินชัย  ทองแย้ม
6. นายอัครเดช  กัลปิยะภัณฑ์
 
1. นายสวัสดิ์  เจริญบุญ
2. นางสาวแสงอรุณ  ประสพกาญจน์
3. นางกานดา  ยศศักดิ์ศรี
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวสุชัญญา  ธูปผึ้ง
2. นางสาวเปี่ยมสุข  มณีนิล
3. นางสาวเพ็ญลักษณ์  ยาทิพย์
 
1. นางรัตนาภรณ์  ปิ่นเพชร
2. นางสาววริศรา  แย้มแก้ว
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. เด็กชายวีรภัทร   เขียวแก้ว
2. เด็กชายสกีรีน   คล้ายก้าน
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นางสาวภัททิรา  ศรีนครินทร์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวกชกร  กสิกรรม
2. นายชนปิติ  ศรีแก้ว
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายจักรภพ  ตระกูลแผน
2. นางสาวรัตติกาล  แสงไฟ
 
1. นางศิวพร  คล้ายเจ๊ก
2. นายรุจิกร  โพธิ์ยวง