รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนวรรณ  ขุนไชย
 
1. นางสาวสุจินดา  รอดกูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวจิราพร  เหนี่ยวผึ้ง
2. นายทรงวุฒิ  สงชาติ
3. นายธีรวุฒิ  ลิ้มวสุรัตน์
4. นายธีระพงศ์  สุขเจริญ
5. นายสุรพงศ์  บัวล้อม
 
1. นายสุระศักดิ์  ด้วงขวิด
2. นายอนันต์  ชูช่วย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  พรหมรัตน์
 
1. นางสาวพรพรรณ  แก้วมาก
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองพลับวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  กุลเฉลียง
2. เด็กหญิงชนิกา  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เกษมสุวรรณ
4. เด็กหญิงประภานิส  ก้อนคำ
5. เด็กหญิงพรรณนิษา  เฮงฮู้
6. เด็กหญิงภัทราวดี  ลิมาคม
7. เด็กหญิงยุพารัตน์  พลศักดิ์
8. เด็กหญิงศรีสุจิน  สุขประเสริฐ
9. เด็กหญิงศิริกาญจน์  ฤทธิ์จีน
10. เด็กหญิงสิริโรจนา  นาคสิงห์
11. เด็กหญิงอารดา  ทองทา
12. เด็กหญิงเรณุกา  เวียงสิมา
 
1. นายวุฒินันท์  เพชรเชนทร์
2. นางสาวปุณยากร  เชื้อสนิท
3. นางสาววรรณาภรณ์  ผลรัตนไพบูลย์
4. นางสาวปิยะนันท์  เส็งประชา
5. นางสาวพิชญธิดา  สระแก้ว
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายณัฐพนธ์  เมฆหมอก
2. เด็กชายภานุพล  เส็งคิศิริ
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. นางสาวรัตนา  มีประวัติ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวณชา  ประจวบเหมาะ
2. นางสาวมาลินี  เมฆเปี่ยม
 
1. นางสาวสุชีรา  เครือพันธ์
2. นางสาวศิริลักษณ์  สงวนสิทธิ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวหิน 1. นางสาวธนธรณ์  วิเชียร
2. นางสาวธนพร  วิเชียร
 
1. นางสาวจีราพร  เชื้อวัฒนา
2. Mrs.Seika  Pongsa-ard
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. เด็กหญิงธนอาภา  ผาบุตรลา
2. เด็กหญิงสิรินญา  สำราญ
 
1. นายนิพนธ์  เชิญทอง
2. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กชายชานนท์  จังพานิช
2. นายณัฐกิจ  ทองเหง้า
3. นายถาวร  ศิริวงศ์
 
1. นายสุวัสส์  สุขมี
2. นางสาวแก้วเพชร   พิมพ์สว่าง