รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธัชพรรณ  จินดาวัฒนวงศ์
2. เด็กหญิงธัญวรรณ  ภิญโญวัย
3. เด็กหญิงภัทรพรรณ  คงวัฒนา
 
1. นางสุขุมาล  บุญมาก
2. นางสาวสุภาวดี  ดีคล้าย
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทับสะแกวิทยา 1. เด็กหญิงบุศยามาส  ลิ่มจู้หมึง
 
1. นายวิสิษฐ์  วงค์กูด
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. นางสาวกชนันท์  บัวบาง
2. เด็กหญิงคนึงพร  ชูใจ
3. นายจิณณวัตร  ศรีฉ่ำ
4. เด็กชายฐิติพงศ์  คงด้วง
5. เด็กชายณัฐนันท์  สุนาโท
6. เด็กชายธำรงค์  สุวรรณบุตร
7. เด็กหญิงนารีรัตน์  ผิวผาด
8. เด็กชายปฏิภาณ  บุญประกอบพร
9. เด็กหญิงปัทมพร  เดชโหมด
10. เด็กหญิงปาลินี  อ่อนเที่ยง
11. เด็กหญิงภคพร  บุญเตี้ย
12. นางสาวภัทรานิษฐ์  สนธิ
13. เด็กชายวีระพัฒน์  ปานประชา
14. เด็กหญิงสมฤดี  คีรีวัลย์
15. นางสาวเอกสตรี  คล้ายบรรจง
 
1. นางขนิษฐา  เพียรเสมอ
2. นางสาวศศิภา  เพียรเสมอ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 1. เด็กชายสิทธิกร  จันทร์เปล่ง
 
1. นายทินกร  บริบูรณ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  มานอก
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิตร  ดำรงรัตน์นิธิโชติ
3. เด็กหญิงแสงแข  ซื่อสัตย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  ตังคณากุล
2. นางสาวนรินทรา  เดชครอบ
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 1. เด็กหญิงทรายขวัญ  สัตตารัมย์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วังทสี
3. เด็กชายรัฐนนท์  เกิดทอง
 
1. นางวิมลพรรณ  รักทอง
2. นางสุพรรณี  เณรตาก้อง