รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงธนภรณ์  กิจวรเกียรติ
2. เด็กหญิงสุธัญญา  ศรีสัจจัง
 
1. นางสาวกานต์ธีรา  คำโท
2. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายธีรวัต   อุไรกุล
2. นายมณฑลทร   แถวรัมย์
3. นายอมเรศ   นาดี
 
1. นายธิติพงษ์  โกสุม
2. นางสาวสุรีย์รัตน์  ชื่นอารมณ์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงกชกร  แสงรีย์
2. เด็กหญิงจิณห์จุฑา  ศกุนตนาค
3. เด็กหญิงจิดาภา  ศกุนตนาค
4. เด็กหญิงณภัทร  อุดมศรีพิบูลย์
5. เด็กหญิงตวรรณฉาย  มีปัต
6. เด็กหญิงพรรณษา  โป๊ะแก้ว
7. เด็กหญิงพีรดา  สุขสารดิษฐ
8. เด็กชายภูวนัย  คำบุบผา
9. เด็กหญิงรัตนามณี  จำปาศรี
10. เด็กหญิงเบญญาภา  เกตุยา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงขาว
2. นายธนชัย  สืบมาก
3. นางอัจจิมา  ้เถาสุวรรณ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายณัฐพนธ์  สดมณี
 
1. นายธนากร  กุลสิริธน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายสิทธิเดช   พัทธเสมา
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายเกียรติพงษ์  พุฒผึ้ง
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายวุฒิชัย  จิววะสังข์
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายจุฑาภัทร  บุญศรี
 
1. นางศศิพันธุ์   ทศราช
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกัญณัฏฐ์   พูนพาณิชย์
2. นางสาวจิดาภา  แว่นตา
3. นายจิรัฏฐ์   แป้นทอง
4. นายธันวา  ดวนสิงห์
5. นายปิยะวัฒน์  ฟองน้อย
6. นางสาวพัสตราภรณ์   อินทรชิต
7. นายพิทยุตม์   บุตรละคร
8. นางสาวสิริภาพร   พั่วทัด
9. นายเมธิส   พึ่งแสง
 
1. นายอนุกูล  แว่นประโคน
2. นางสาวภัทชริตา  พานแก้ว
3. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายนัทธวัฒน์  ไทยสิทธิพงศ์
2. นายพงศ์รชตะ  ไชยศิวามงคล
3. นางสาวพิมพ์ลดา  กุลชาชัยสวัสดิ์
4. นายพีระพัฒน์  บุญวรรณ
5. นายภานุเดช  พันธนาม
6. นายเบญจมินทร์  เหล่าตระกูลงาม
 
1. นายชญานิน  คำสองสี
2. นายธนศักดิ์  มหานิยม
3. นายวรชน  รัตนมาลี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีเมฆ
 
1. นางสาวชาตบุศย์  บ่อเงิน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงชนันท์ภรณ์  ตั้งจิตเจริญ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
3. เด็กชายณัทกฤช  อธิชัยธนกุล
4. นายธนากร  ปิ่นนิล
5. เด็กชายธีรนัย  กำจัดภัย
6. เด็กชายนที  นักฟ้อน
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ศรีเพ็ง
8. เด็กหญิงนวพรรษ  เลิศศิริ
9. เด็กหญิงฟ้าใหม่  เเถนสีเเสง
10. เด็กหญิงภาสศิริ  วงศ์วิเชียร
11. เด็กชายภูวิศ  ดีสิริกุล
12. เด็กหญิงอริศรา  พรหมสูตร
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
3. นางสาวอัจฉรา  เรืองอนันตไพศาล
4. นายณัฐพล  พลอยประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายจักรกฤษ  สำราญรมย์
2. นางสาวชญาดา  ชาคริตนิรันดร์
3. นางสาวฐิณชา  พระจันทร์
4. นายณัฐวุฒิ  เรืองสวัสดิ์
5. นายธนเทพ  สิทธิพันธ์
6. นายพงศกร  พงษ์พิทักษ์
7. นายพันธวัช  แก้วจรูญ
8. นายภัคพล  วิทยาภา
9. นายวงศธร  รอดสวัสดิ์
10. นายวัทธิกร  ดิบประโคน
11. นายสมิทธิ์  ชูกระโทก
12. นายสุธี  ชูกระโทก
 
1. นายศรัณยู  ปรีชา
2. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
3. นายมนตรี  คูศรีสุวรรณ
4. นางสาววิรัญญา  คล้ายอุบล
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงสิริโสภา   เอกรัตนวงศ์
 
1. นางสาวณัฐพัชร์   ชัยศรีรัมย์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกษิรา  ฤกษ์ชัยดี
2. เด็กหญิงชญานิน   คิม
3. เด็กชายชิษณุพงษ์   นภาเพชรรัตน์
4. เด็กชายศุภกร  สุทโท
5. เด็กชายเตชิต   เขมิกกานนท์
 
1. Mr.Andrew Thony L.  Miralles
2. นางรุ่งนภา   โชติกรณ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกฤดิ์ทรัพย์   สิริปัญจนนท์
2. นายฉัตรดนัย   อินทรประสิทธิ์
3. นางสาวพัชรมัย   โสภา
4. นางสาวภัทราพร   หลักคำ
5. นางสาวอาภานุช   รมณีปูชนียะ
 
1. Mr.Andrew   Thony L. Miralles
2. นายจีระศักดิ์   ศรีจันทร์แก้ว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงณีรนุช  รวีรุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงนาเดีย  หวังวิมาน
3. เด็กหญิงวรพรรณ  พันธุ์วิชัย
 
1. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวพรพรรณ  จันทราช
2. นางสาวลลิตา  วังงาม
3. นายศุภณัฐ  อินทร์พันงาม
 
1. นายชานนท์  แสงโสด
2. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายจิรเมธ  นิธิสุวรรณ
2. นายฐิติวุฒิ  ถิ่นโสภณ
3. นางสาวปณิตา  เพ็ชรผุดผ่อง
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายภควา  ศรีสว่าง
 
1. นางปุณยานุช  มัฆนาโส