รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณรรฐวรรณ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวแก้วตา  พลนงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกีรติติ์  ปัญญาคำ
2. เด็กชายธนพงศ์  ปัทมาคม
3. เด็กชายปกรณ์  จิตรรังศี
 
1. นางสาวสุฌาภัทร  กันพรม
2. นางสาวลักษิกา  พวงสวัสดิ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงสตางค์  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงอรนลิน  ดวงพิมต้น
 
1. นางสาวพัชรินทร์  หยกพิทักษ์โชค
2. นายจักรกฤษณ์  พัดปุย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. นายชานนท์  บุญประสิทธิ์
3. นางสาวณัฐพร   แตงเย็น
4. นายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
5. นางสาวเยาวมาลย์  วงษ์วิลาศ
 
1. นายสุวิชัย  เวทย์โส
2. นางจตุพร  ปุกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวกัลยมน  บางนนท์
2. นางสาวชนิดา  ศิริวัฒน์
3. นายชาคร  แสงทองสุข
4. นางสาวญาณิชา  วงศ์คำภา
5. นางสาวณัฐวรรณ  อดกลั้น
6. นายธนาทร  ช่างเกวียน
7. นางสาวธัญพิชชา  พิทักษ์โสภณ
8. นางสาวปภาวี  ยินดีสิงห์
9. นางสาวพรสุดา  โนนตระการ
10. นายพลภทธ์  บุตละคร
11. นางสาวพันธ์ระวี  ทองเจริญ
12. นายพิชญพงศ์  ภาณุไพศาล
13. นายภีมภัช  พจน์สุนทร
14. นายวิชญ์พล  ลูกอินทร์
15. นายศุภโชค  อัตตธรรมรัตน์
16. นางสาวสุชาดา  แซ่โค้ว
17. นางสาวอรปรียา  เกษอินทร์
18. นายเตชินท์  ศรีเบญจโชติ
19. นางสาวเพ็ชรรุ่ง  อร่ามเจริญ
20. นางสาวเมธาวี  จงรักแสง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีบำรุง  นอบน้อม
2. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์
3. นางสาววิลาวัณย์  สงขำ
4. นายปฏิวัติ  รวยรื่น
5. นางสาววิไลวัลย์  มาลาคีรีกุล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
2. นางสาวชนิกานต์  คงอ่อน
3. นางสาวณัฐวศา  สายด้วง
4. นางสาวดารินทร์  สายชนะ
5. เด็กหญิงนราภัทร  มีบุญ
6. นางสาวนันทเลิศ  รักเย็น
7. เด็กหญิงปิยภัทร  ภิรมย์คช
8. เด็กหญิงวรัญญา  สาตรอด
9. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คลองบาง
10. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางสาวปุณญานิดา  กุลจันทร์ไพบูลย์
2. นายประสาน  ปิ่นนิล
3. นางสาวสมพร  พรมรักษา
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. นายธีรพงศ์  วิจารณบุตร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกิตติชนม์   พงษ์สุพรรณ
2. เด็กหญิงญาโณทัย  ละมัยกุล
3. เด็กหญิงดลลดา   นนททรัพย์
4. เด็กชายนริศ  เป็นสุขเหลือ
5. เด็กหญิงปพิชญา  เอกยศสุพร
6. เด็กชายอธฺิป  จันทร์สมบัติ
 
1. นายอุดม  หาเลิศ
2. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
3. นายณัฐณรงค์  บุณณรงค์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวเบญจวรรณ  เรืองเนตร
 
1. นายพันธุ์เทพ  คล้อยนาม
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายกวีวัธน์  กวินกิตติพงศ์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์   วัธนปทีป
3. เด็กชายธนกฤต  ทับเกตุ
4. เด็กชายธาวัน   ศิริคะรินทร์
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกิดทรัพย์
6. เด็กหญิงพลอยชมพู  พานทองวิริยะกุล
7. เด็กหญิงพิชชานันท์  ขุนคง
8. เด็กหญิงวาราดา  บุญสิทธิ์
9. เด็กชายศุภมงคล  แสงจันทร์
10. เด็กชายเบญจามฤต  พนอนุอุดมสุข
 
1. นางสาวแก้วกาญจน์  เกาะแก้ว
2. นายชลธี  จันทร์แจ่มศรี
3. นางณัฏฐ์พัชร์  ธรรมศิริ
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 96.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
2. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
3. นางสาวพิมพ์ณดา  คงสอน
4. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
5. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
6. นางสาวอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มังคลา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีกลัดหนู
3. เด็กหญิงณัฐภา  งามดี
4. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ภิรมย์ทอง
5. เด็กหญิงวิริญญา  ยะซัน
6. เด็กหญิงศรัญญา  ไทยใหม่
7. เด็กหญิงสรารัตน์  แซ่โง้ว
8. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวสุกุลสินี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอาทิตยา  รอดเมือง
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
2. นางสาวฐิติรัตน์  เกียรติสกุลขจร
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกณิศา   ราชมนตรี
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายกิตติภูมิ  บุณยะพรรค
2. นางสาวศิรินญา  พัดปุย
 
1. นางสาวทิพย์วัลยา  มิทะนนท์
2. นางสาวนาฏยา  คงผอม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายจารุเดช  เสนาะสังข์
2. นายมกรธวัช ยูจีน  เอเมอรี่
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นางสาววาสนา  โสภารักษ์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กชายประพันธ์  ปิ่นน้อย
2. เด็กชายปุระชัย  สีหาเสน
3. เด็กชายเบญจามฤต  พนอนุอุดมสุข
 
1. นายธเนศ  ศรีสวัสดิ์
2. นายนิชนันท์  บุญมาพิลา
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  รอดสำราญ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  หอมหวล
3. เด็กชายนนทกานต์  พงษ์วานิช
4. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
5. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฉันวัฒนาชัย
6. เด็กหญิงลภัสรดา  เอี่ยววัฒนากุล
 
1. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นางสาวจณิสตา  สุขระ
2. นางสาวชุติกาญจน์  บุนรสิงห์
3. นายธนยศ  สนใจแท้
4. นางสาวธนวรรณ  ทิพย์มณฑา
5. นางสาวมัลลิกา  มหาวงษ์
6. นายยุทธพิชัย  ม่วงไทย
 
1. นายอรรถชัย  สีจันทร์
2. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
3. นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี
 
21 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองยอด
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ตันภักดี
3. เด็กหญิงพิชญ์สินี  เวียงสงค์
 
1. นางอรวรรณ  ฟักสังข์
2. นางประเทืองทิพย์  สังข์ทอง
 
22 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. เด็กชายกฤษฎา  โกษาผล
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ศุขสมบัติ
3. เด็กหญิงเต้าฮวย  เดชเจริญ
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
 
23 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี 1. นางสาวกาญจนา  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาวชิดชนก  กันเจริญ
3. นางสาวพรรนิสา  เปลี่ยนศรีเพ็ชร์
 
1. นางสาวทิพย์สุรางค์  พึ่งนิ่ม
2. นางสุชาดา  กุฎีพันธ์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายคมกริช  พวงพันธ์
2. นางสาวนลินนา   ชูโชติ
3. นางสาววราวรรณ  ภิญโญวิศาล
 
1. นางเดือนนภา  อุ่นอ่อน
2. นางสาวณัฐกฤตา  ปาลี
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 87.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายวรัชญ์  ม่วงศิริ
 
1. นางสาวกนิศนันท์  บุญสูงเนิน
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางบัวทอง 1. เด็กชายชลกานต์  กลั่นจันทร์
 
1. นางกัลยา  มิงสะเมาะ
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กชายอิทธิพล  จันทร์สมาน
 
1. นางสาวดาว  ยังน้อย
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวอัมพร  พละโพธิ์