รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กชายกนกพงศ์   หัวคำ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ตุเทพ
3. เด็กหญิงนนิตา  แตงนิ่ม
4. เด็กหญิงอริสา   มะโนธรรม
5. เด็กชายเศรษฐพงศ์  แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวปุญญิสา  วรรณดี
2. นางสาววรรณวิภา  เกษมรัตน์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงธิติกาญจน์   นวลแย้ม
 
1. นายคณิต   บุตรตรา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐนภา  มีแย้ม
 
1. นายวุทธาฤทธิ์   อ่อนสนิท
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. นายกลินท์  ประสพ
2. นางสาวกัญญพัชร  เจริญศิลป์
3. นางสาวคีตภัทร  สว่างจิตร์
4. เด็กหญิงจุฑามณี  การพานิช
5. นายธนภัทร  มีสมสิบ
6. นางสาวพิชญา  อุดมศิริ
7. เด็กชายวัชรัตน์  สกุลพรเกษม
8. เด็กชายศิกพัฒน์  นวลปลอด
9. เด็กชายศุภนัฐ  นวลปลอด
10. นางสาวอภิญญา  โสมรักษ์
11. นายเจษฎากร  รักเสนาะ
12. นายโกวิท  ยิ่งเกียรติคุณ
 
1. นายเอกพล  เหล่าวงศ์พานิช
2. นายสุเมธ  ฤกษ์สมโภชน์
3. นางโสภาวรรณ  กล่ำคล้าย
4. นางสาวภาคินี  หลิมสกุล
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกชกร  หนูน้ำ
2. เด็กชายกนกพล  บัวชุม
3. เด็กชายกษิดิ์เดช  พุ่มนุ่ม
4. นายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
5. นายจักรพันธ์  ศรีขวัญ
6. นางสาวจันวิภา  แก้วกรรณ์ภา
7. นางสาวจัสมิน  บางนารถ
8. เด็กหญิงชยานิศ  พูลกสิวิทย์
9. นางสาวญาณินนุช  การเหมือนญาติ
10. นางสาวณัฐฐิฐา  จิตหาญ
11. เด็กหญิงดวงจันทร์  มหพงษ์พิภพ
12. เด็กชายธนาทร  เครือแก้ว
13. นายธนาวัฒน์  ขันตรี
14. นายธราเทพ  มีนนท์
15. นางสาวนพวรรณ  อ่ำมาลี
16. นายนัฐพล  ขันตรี
17. เด็กหญิงนัทธมล  เทพสุทธิ์
18. นายปรเมศร์  ประสุนิง
19. นางสาวปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
20. เด็กหญิงพรนภา  แซ่จัน
21. เด็กหญิงพิมลรัตน์  วิกยานนท์
22. เด็กหญิงภัณฑิรา  อุปชิต
23. นายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
24. นายภูริณัฐ  สองเมือง
25. เด็กหญิงภูริยา  หล่อเหลี่ยม
26. นายรัชพล  โพธิ์เหลือ
27. นายรุ่งโรจน์  อ่อนสิน
28. เด็กหญิงวรางคณานันท์  ชินวงศ์
29. นายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
30. นายศิลา  เหล็กเพ็ชร
31. นายศุภเสกข์  จันทน์มุข
32. เด็กหญิงสริญญา  เรืองศรี
33. นายสุทธิ  แซ่ตั้ง
34. เด็กหญิงอชิรญา  นกเทศ
35. นายอนิททนันท์  หรินเชษภิภัฎ
36. เด็กหญิงอมลรดา  มูลกิตติ
37. นางสาวอัยเรศ  ครอบสุข
38. นางสาวอุลัยรักษ์  บุญชาติ
39. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เข็มทองเจริญ
40. นางสาวแพรทอง  ต้นสิน
 
1. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
2. นายภานุวัฒน์   บุญราช
3. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
4. ว่าที่ร้อยตรีธาราพงษ์  แสงหล่อ
5. นายณัฐวัฒน์  เทพสันทัด
6. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
7. นายธนาขวัญ  ไหวเทศ
8. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ขนานทอง
 
1. นายอภิชาติ  สังขาว
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวกรองกนก   กะการดี
2. นายฐกร   เสถียรยงตระกูล
3. นางสาวณฐา   เทียนบูชา
4. นางสาวณิชาภัทร  ขุนทอง
5. นายธีรภัทร์  สร้อยสน
6. นายนรุตม์   ศิริเลข
7. นายนฤพัทธ์   มานะสกุลกิจ
8. นางสาวสมฤทัย  ทองล้วน
9. นายสหัสวัต   เนื้อทอง
10. นางสาวออน   อานนท์
 
1. นางกนกวรรณ   บุญปลูก
2. นายชัยวัฒน์   พุมดวง
3. นางสาวธนสุชาพร  มิ่งขวัญ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 84.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  ขันตี
2. เด็กชายอัครเดช  หนูน้อย
 
1. นางอัญชลี  ด้วงแก้ว
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวดนุภา  คณาธีรกุล
 
1. นางวิสินี   นุกูลกิจ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณชนก  เปี่ยมไพบูลย์
2. เด็กหญิงปรมาภรณ์  กองสุข
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ล้ำเลิศ
2. MissSatomi  Uchino
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. นางสาวกรองทิพย์  ตรีรัตนนนท์
2. นางสาวฐิตาลีย์  ศรีทิน
3. นางสาวดวงกมล  สู่สกุล
4. นางสาวบัณฑิตา  มาลัยศรี
5. นางสาวบุณยอร  สิงห์ไฝแก้ว
 
1. MissSatomi  Uchino
2. นางสาวอารีรมภ์  กิจานุกูล
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกิ่งพิมพ์  ณัฏฐ์พล
2. เด็กหญิงนันทพร  เลอยศพรชัย
 
1. นางสาวจตุพร  ฉิมมา
2. นางสาววิไลลักษณ์  หงส์หาญณรงค์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชนิกานต์  งามดี
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  มีทิศ
3. เด็กหญิงนาราภัทร  เพ็ชรดี
4. เด็กหญิงนิสิตตา  มะลิหวน
5. เด็กหญิงภาวิณี  ดีสมชื่อ
6. เด็กหญิงวรัญญา  สุกจั่น
 
1. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
2. นางสุภาภรณ์  อินทร์เชื้อ
3. นายภานุฉัตร  เผืองผ่อง
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก้วนำ้สุก
2. นายสหภพ  วิศิษฎ์พรอนันต์
 
1. นางสาววิลาวรรณ  สังข์ทอง
2. นางสาวมนัญญา  แจ้งบุรี