รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ลังกาเปี้ย
2. เด็กหญิงศศิปภัสร์  สินขจรภิรมย์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ปัญยาง
2. นางพนิดา  เกษมสินธ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีแสนตอ
2. เด็กชายศรนรินทร์   มาสเสมอ
 
1. นางสาวนัดธิดา   นวลศรี
2. นางสาวศากุน  เทียนทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.42 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กหญิงณฐภัทร   ศรีไทย
2. เด็กหญิงนฤมล  เดือนเด่น
3. เด็กหญิงอรรถมาตร   ชอบทำกิจ
 
1. นายพงศ์นที   คงถาวร
2. นางสาวณัฐชยา   จิตมาศ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกชนันท์  กิ่งดอนนอก
2. นายจีรภัทร  เชี่ยวเชิงงาน
3. นางสาวจุฑาภรณ์  แบรอฮิม
4. นายณัฐวัตร  แซ่อื้อ
5. นางสาวไอลีน  แสงจันทร์
 
1. นายรอฟา  สามะแอ
2. นางสาววัชรี  แก่นจันทร์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายภาณุทัช   แก่นวงศ์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ   ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวนคนันทินี   ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์  ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายกนกภัณฑ์   กนกเภตรา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้ววิลัย
3. เด็กชายจตุเทพ   เทศชื่น
4. เด็กชายชิณณาณุ   รัตนแย้ม
5. เด็กหญิงณาณิชา   พรหมศรี
6. เด็กหญิงภูริชญา  ธัญญจิตต์โรจน์
7. เด็กหญิงสลิลทิพ   แหยมบุญ
8. เด็กหญิงสลิลรัตน์   แหยมบุญ
9. เด็กหญิงสุจิตรา   กิตติเจริญตระกูล
10. เด็กชายเกรียงไกร   ประสารพวง
11. เด็กหญิงไอรัก   รักไทย
 
1. นางแก้วใจ  เหมือนอินทร์
2. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ
3. นายพงศกร  เหมือนเอี่ยม
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวจิดาภา  ธาราไทย
2. นางสาวจิรดา  กาดำ
3. นายจิรายุส  ปัญญารอด
4. นางสาวดวงหทัย  ยาใจ
5. นายตรีภพ  ขำพวง
6. นายพชรพล  เกาะแก้ว
7. นางสาวพลอย  บุ้งทอง
8. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
9. นายรณกร  ราศรี
10. นายสาทร  แก้วพวง
 
1. นางสาวณัฏฐณิชา   รัตนประทุม
2. นางอมรรัตน์  มาฬมงคล
3. นางสาวพัชรินทร์  สายสังข์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกานตรัตน์  พุ่มโพธิ์
2. นางสาวคณกรณ์  ทรัพย์สุข
3. นางสาวจารุภา  ใจยาว
4. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
5. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
6. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
7. นางสาวพรรนิภา  รักธรรมสกุล
8. นางสาวภุมริน  เขียดแก้ว
9. นางสาวมาริษา  มะโนวงค์
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้ากระโทก
11. นางสาวอริศรา  อภิบาล
12. นางสาวเปมิกา  สมนึก
 
1. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
2. นายประเวช  ผสมงาม
3. นายบัญชา  วอทอง
4. นายวีระศักดิ์  ฤทธิ์หมุน
5. นางสาวสุคนธา  จันทร์ขาว
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรวัฒน์  ศิลปักษา
2. นายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
3. นายดิศรณ์  พรมดี
4. นายประเสริฐ  เมืองมั่น
5. นายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
2. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. นางสาวเจนจิรา  ซือตระกูล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางอิสรีย์   บัวขม
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวคัทรียา  บิวบี้
 
1. นางสาวอนุสรา  คงเกต
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวพลอยชมพู   ธนูทอง
2. นางสาวเขมธิดา   เหลือทรัพย์
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 93.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวนิชนันท์  ทิราชีพ
2. นางสาวรดา  มั่นต่อม
3. นางสาววรรณกานต์  หินอ่อน
4. นางสาวอริศรา  มารศรี
5. นางสาวเมสิยาห์  เนื้อไม้
 
1. นายสัชฌุกร   แก้วช่วย
2. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายจิรพัช  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสาวสุภิสรา  กุลวิภากร
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวชุติกาญจน์  หาญสำฤทธิ์ผล
2. นางสาวปรางค์ทิพย์  พงศ์เจตน์พงศ์
3. นางสาวพราวนภา  สถิรปัตติ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
2. นางสาวมัณฑิกา  วิชัยดิษฐ
 
22 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว  เถาว์โท
2. เด็กหญิงปัทมนันท์  ตาลทอง
3. เด็กหญิงรุ้งทิพย์  นุชประภา
 
1. นางสาวพีรวรรณ  แก้วสุกแสง
2. นางถวิล  เกตุแก้ว
 
23 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายจารุวิทย์  ภูติกิจเจริญ
2. นายจิโรดม  ไกรลาส
3. นางสาววิภาวี  กิจโสภี
 
1. นายพิชญ์  วรรณทวี
2. นางมนทพรรณ์  พงษ์ศาสตร์
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงริญญาภัทร์  โชติอนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกิตติภัค  ล่ามละคร
 
1. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายธีธัช  ทองมี
 
1. นางสาววรรณเพ็ญ  ประสิทธิ์
 
27 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. เด็กชายธนภัทร  โต๊ะมิ
 
1. นางวรัษฐา  กาวชู
2. นายเจตนิพัทธ์  โกวิทเทวาวงศ์