รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวปาริชาต  เรียบร้อย
 
1. นางสาวภัทรรมณ  ทองลิบ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์  กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐวดี  อัศวพนากิจ
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กชายกฤษฏิวัส  ธนกำธร
2. นายภูริภัทร  เพ็งคำปั้ง
3. เด็กชายเขมณัฐ  สุทธิชูไพบูลย์
 
1. นายสุวัฒน์  ตามสันเทียะ
2. นางสาววิสาร์  สาลีรูป
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณฐพร  รำขำ
2. นางสาวดรุณี  ท้วมจอก
3. นางสาวปริชาติ  ธรรมพาเจริญ
4. เด็กหญิงปิยธิดา  พุทธธรรม
5. เด็กหญิงปิยนุช  ขันทอง
6. นางสาวมิทรียา  เปอาทริส ปาริทรา โฮเซนซาเดซัดดิกี
7. เด็กหญิงอาทิตยา  บุดดาโจม
8. นางสาวอิงลดา  บุญภาพ
9. เด็กหญิงเยาวมาลย์  ตั่นวัฒนะ
10. นางสาวแพรวพรรณ  ปานมงคล
 
1. นายสนอง  คุณมี
2. นายณัฐภัทร  จันทยา
3. นายนาวิน  บัวถาวร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชำนาญจิตร์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ศรีไชย
3. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายศิรณัฏฐ์  ภูพิเศษศักดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวปณิดา  บุตรดี
 
1. นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
3. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
4. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
5. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
6. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
7. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
8. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นายสวิต  ทับทิมศรี
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
4. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
5. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
6. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
7. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
8. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
9. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
10. นางสาววรธนา  สงวนทรัพย์
11. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
12. เด็กหญิงสิรัญญา  ทิวธง
13. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
14. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
15. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นายสวิต  ทับทิมศรี
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
4. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงชลลดา  รักสอน
3. เด็กหญิงฐิติชญา  จันนวล
4. เด็กหญิงฐิติวรดา  วงศิริ
5. นางสาวธนิสรา  ดงหิ่ง
6. เด็กหญิงนิรชารัตน์  สุธีรพรานนท์
7. เด็กหญิงปนัดดา  มุระดา
8. เด็กหญิงประกายเนตร  ชาวนาฮี
9. เด็กหญิงปิยนันท์  จิตรวิภาค
10. เด็กหญิงปุณิกา  สิงห์บำรุง
11. นางสาวรัตมณี  วงศ์เพ็ชร์
12. นางสาวรุ่งทิวา  วิบุตร
13. เด็กหญิงรุ้งนภา  ใจฉลาด
14. นางสาววรธนา  สงวนทรัพย์
15. เด็กหญิงวิรินยุพา  ปราบพาล
16. เด็กหญิงสราภา  สงวนทรัพย์
17. เด็กหญิงสิรัญญา  ทิวธง
18. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
19. เด็กหญิงอรกมล  สากลวารี
20. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นายสวิต  ทับทิมศรี
2. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
3. นางณัฏฐกัญญา   เดชชนาพรสิทธิ์
4. นางวไลลักษณ์   ดิษพึ่ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธรรมลักษณ์   บุญทัน
2. เด็กชายพนธกร  กาญจนสันติศักดิ์
3. เด็กชายพุฒิเมษ  ชาวกงจักร์
4. เด็กชายรักษ์  เจนร่วมจิตร
5. นางสาวสุชานันท์  วงเครือวัลย์
6. นางสาวเเพรวา  รัตนา
 
1. นายวีรชัย  เจริญชาติ
2. นายณัฐสิทธิ์  สุสวัสดิ์ทองคำ
3. นายสุรพิชญ์  ขอจุลซ้วน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายกษิดิ์เดช  สีหอน
2. นายกีรติ  เลขาวิจิตร์
3. นางสาวจตุรพร  ทวีรุ่งศรีทรัพย์
4. นางสาวจันทร์เพ็ญ  สีนวน
5. นางสาวชนิกานต์  ประทุมติง
6. เด็กชายชลสิทธิ์  เปรมปรู
7. เด็กชายชัยรัชต์  ภักดีผล
8. เด็กหญิงฐิติมา  รักษี
9. เด็กหญิงณัฐฐากร  ยุดสูงเนิน
10. นายณัฐพร  ภูเหมือนบุตร
11. เด็กหญิงทิพย์ภากร  สุรุ่งรัตนมงคล
12. นางสาวธนพร  เสาเปรีย
13. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิศิษฐ์ดุลรัตน์
14. นางสาวนงนภัส  สุขสบาย
15. เด็กชายนิธิศ  เฝ้าหัน
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  บุญเลิศ
17. นางสาวปภาดา   โอแสงใส
18. นางสาวปานจรินทร์  แคธคาร์ที่3
19. นางสาวพิทยารัตน์  ปัดซัง
20. นางสาวพิมพ์มาดา  แขนนาค
21. เด็กชายพีรภัทร  ศรีหนองแสง
22. เด็กหญิงภัคสิตา  บุญกลาง
23. นางสาวภัณฑิลา  ทองประดับ
24. เด็กหญิงภิญญาดา  สุภาฉิน
25. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศิริวิภาโรจน์
26. เด็กหญิงมุฑิตา   โทสวัสดิ์
27. นางสาวรตนพร  จันทร์บำรุง
28. นางสาวระพีพร  พิลาโสภา
29. นางสาววิลาสินี  ม่วงเจริญ
30. นายศราวุธ  ฤทธิ์สุวรรณ
31. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์ศรี
32. นายศิริชัย  เจียมแพ
33. เด็กหญิงศิริพรพรรณ  พุ่มไสว
34. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเกิด
35. นายสพลดนัย  ดีงาม
36. นางสาวสุกัญญา  โทนทอง
37. นางสาวสุวัจนี  เป็งคำ
38. นางสาวอธิฐาน  อนุรักษ์
39. นางสาวอรอุมา  ลุงไธสง
40. นางสาวแพรวา  แจ้งคำ
 
1. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
2. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
3. นางวิรัลรุ้ง  ไชยเลิศ
4. นางสาวภัสสร  หมั่นตะคุ
5. นางสาววณิชวรรณ  รัตนจารุพิทักษ์
6. นายสุรเกียรติ  สโรบล
7. นายคำรพ  ผลถาวร
8. นายปองพล  ทิพย์สันเทียะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาอำไพ  ม่วงมณี
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 1. นางสาวนฤทัย  เรืองไพศาล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  สงวนทรัพย์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวประภาศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. ดร.กุลธิดา   นาคะเสถียร
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวาสุเทวี 1. เด็กหญิงภคนันท์  ซื่อสัตย์อุดม
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  ฉัตรสุภางค์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงพิชชานภา  นุ่นโต
 
1. นางสาวณัฐิญาภรณ์  หาญแก้ว
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวพิมพ์ลภัส  รุ่งเรือง
2. นางสาวอิสราภรณ์  สกุลวงษ์
 
1. นางสาววันธิดา  สีหะวงศ์
2. นางสาวธัชมนต์  แพรแก้ว
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นายธนภัทร  ส่งแช้ม
3. นายภัชรพงษ์  เมาหุตานนท์
4. นางสาวลักษิกา  เชื้อวงษ์
5. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นายศุภฤกษ์  เชื้อมั่น
 
21 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขุ่ยเฟือง
2. นายวุฒิชัย  จรุงกัน
3. เด็กชายอาจณรงค์  เต็มสุข
 
1. นายธเดช  ทิสานนท์
2. นางสาวภิราภรณ์  ฝ่นเรือง
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ลอยลม
 
1. นางธัญดา  ศรีวิชัย
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐปภัสร์  พงศ์เลิศวุฒิ
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวณัฐฐิตา  พรหมละ
 
1. นางสาววันวิษา  เสนาแสง