รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ   กล้าหาญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
2. นางสาวชาลินี  คุ้มพูล
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายกฤษกร  เทียมเลิศ
2. นายกฤษดา  เหล่ามา
3. นายจิตติพงษ์  สวนทอง
4. นางสาวชญานิศ  ธำรงรักษ์
5. นางสาวชลธร  เวินสันเทียะ
6. นายชลันธร  ชนะกุล
7. นางสาวณัฐนรินทร์  มารวยธนสาร
8. นายณัฐพล  บุญยะ
9. นายทวีทรัพย์  นวลศรี
10. นางสาวธัญญาเรศ  พรมเสนา
11. นายธีรศักดิ์  ปงรังษี
12. นางสาวนันท์ชพร  บัวนาค
13. นางสาวปาณิสรา  พุทธศรี
14. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
15. นายพัณณกร  เส็งสมาน
16. นางสาวศรัญญา   กองสีหา
17. นายศุภมงคล   โชคจรูญพันธ์
18. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
19. นางสาวเพ็ญพิชชา  น้อยสกุล
20. นายไกรวิชญ์   สิมเกิด
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นายนาวี  ศรสำเร็จ
3. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
4. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
5. นางสาวปราณี  ปิ่นแสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  พรกิตติกร
2. เด็กหญิงเมขลา  เจริญผล
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  คำภาพักตร์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายธนพงษ์  แก้วกองทรัพย์
2. นายนรินทร  ไชยสี
3. นายประวิทย์  ยิ้มวิชา
4. นายภูบดินทร์  ธันยคุณพงศ์
5. นายวรพล  ศรุตปิติวัต
6. นายวิศรุฬห์  เนตรสุวรรณ
7. นายวีรภัทร  นุชกูล
8. นายสิทธิโชติ  เงาศรี
9. นายอนุวัฒน์  ศีลาไลย
10. นายอานนท์  ภูมิจารย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นายศักดา  พึ่งเจียม
3. นายรามณรงค์  โภควิบูลย์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายกิตติทัต  หงษ์สัจจากุล
2. เด็กหญิงชนิดาภา  ดาวไธสง
 
1. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
2. นางปรีดา  จุลปาน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกนกวรรณ  สุขบรรเทิง
 
1. นางสาวพัชรี  บุตรพรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นายธนะพัฒน์  ฐานิตสรณ์
 
1. นางวาสนา  นาครัตน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นายภควัต  อุ่นกาย
 
1. นางสาวระพีพร  แก้วพลอย
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงกวินธิดา   แซ่โค้ว
2. เด็กชายกิตติราช  ขันอาษา
3. เด็กชายชนกนันท์   เพชรน้อย
4. เด็กหญิงชลกร  ขันทอง
5. เด็กหญิงชลิดา   พิทักษา
6. เด็กหญิงธีรยา   คลี่วงศ์
7. เด็กชายนนทกร   ดงจารย์
8. เด็กชายนิติภาส  วิริยคุณาภรณ์
9. เด็กชายปรเมษฐ์   ซื่อตรง
10. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  ศรีบรรเทา
11. เด็กหญิงศศิกาญจน์   ศรีชนะ
12. เด็กหญิงเกศเกล้า  ชัชวัสวิมล
 
1. นายสุทธิชาติ  บุณยทรรพ
2. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
3. นายนรวิชญ์   เจตนากุล
4. นายณัฐนนท์  นาคประดิษฐ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กหญิงกมลาลักษณ์  ธัญย์วรางค์กุล
2. เด็กหญิงกุลนัฐศิฌา  อารีวนิช
3. เด็กหญิงชมณดา  ชุ่มเมือง
4. เด็กหญิงชยิสรา  ลิ่มปรัชญา
5. เด็กหญิงญาดา  ปิยะวัฒน์กูล
6. เด็กหญิงญาดา  อุ่นเจริญ
7. เด็กหญิงณัชชา  บ่างพัฒนาศิริ
8. เด็กหญิงณัฐญาภา  ลีลาวัฒนานันท์
9. เด็กหญิงณัฐพร  ไชยสิทธิพร
10. เด็กหญิงณัฐวิภา   นทีวีระกิจ
11. เด็กหญิงณีรนุช  ณ น่าน
12. เด็กหญิงธัชนันท์  วิโรจน์จุลศักดิ์
13. เด็กหญิงธัญรัศม์  ทิพย์ชัยภัทร์
14. เด็กหญิงนวรัตน์  จิตตขจรเกียรติ
15. เด็กหญิงประถมาภรณ์   นกแสง
16. เด็กหญิงปริณดา  มิ่งขวัญ
17. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  ศรีแก้ว
18. เด็กหญิงพิชชาพร  ชมชื่น
19. เด็กหญิงภาวินี  โอ่งเพ็ชร
20. เด็กหญิงรวิกานต์   จิวิศิษฎ์กระจ่าง
21. เด็กหญิงรุุ่งนภา   วงษ์รักษา
22. เด็กหญิงวรวลัญช์  เจตน์ภักดิ์ไทย
23. เด็กหญิงวสุ  สุวพานิช
24. เด็กหญิงศกุนิชญ์  เอี่ยมจรัส
25. เด็กหญิงสุกฤตา  ณ ระนอง
26. เด็กหญิงสุทันษา  สาครธีรวัฒน์
27. เด็กหญิงอชิรญา  อิงคนันทสิทธิ์
28. เด็กหญิงอนัญญา  วงศ์วานศรีสุข
29. เด็กหญิงอมิตา   แสงไกรรุ่งโรจน์
30. เด็กหญิงเขมจิรา   ไคร้งาม
31. เด็กหญิงเจียนี่  ฉิน
32. เด็กหญิงไข่ ผิง  โม่
 
1. นางสาวพิมพ์สิริ   โอปนายิกุล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวชนรธิดา  มาศขาว
2. นายณัฐนนท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายทวิชัย  บุญเลิศ
4. นางสาวธิดาภรณ์  ดวงแก้ว
5. นายนเรศ  แซ่ลี้
6. นางสาวน้ำฝน  การุณบริรักษ์
7. นายปิติกานต์  พันธ์วิไล
8. นางสาวพรนภัส  กิจไพบูลย์เลิศ
9. นางสาวพิชญา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
10. นางสาวพิมพ์ประภัทร  ไตยราช
11. นางสาวภัทรกร  มงคล
12. นายภัทรศักดิ์  รักษณรงค์
13. นายภานุวัฒน์  ตะใคร่เสน
14. นายมานัส  เบเซกู่
15. นางสาวรดา  มิ่งพิพัฒน์
16. นางสาวรติมา  แสนศิริ
17. นางสาววราภรณ์  มูลพัน
18. นางสาววาลิณีย์  เเซ่หลอ
19. นางสาววาสนา  แซ่ย้า
20. นายวิทวัส  ทองแถม
21. นายวิรัตน์  แซ่หลอ
22. นายวีรภัทร  แซ่สง
23. นางสาวศิรินภา  ไม่โศรก
24. นางสาวศิริโสภา  จันทาทอน
25. นางสาวสุขฤดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
26. นางสาวสุดารักษ์  แซ่ว่าง
27. นางสาวสุนิสา  เบทูชา
28. นายอนิรุธ  มอาดเลิศ
29. นายอนุสรณ์  ชาววิวัฒน์
30. นางสาวอรอนงค์  ทองบ่อ
31. นายอัครพล  อัศราดร
32. นายอานนท์  โว่ยยือ
33. นางสาวเมย์ริสา  ชูรัตน์
34. นางสาวโยชิตา  วงษ์คําน้อย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางเบญจา  สุขจันทร์
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร   เตชจรูญจิตร
2. นางสาวญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา   เเซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ถนัดกิจ
5. เด็กหญิงธนวรรณ   ปัญญามิตร
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   สุพัฒน์อาภรณ์
7. เด็กหญิงลัลน์รัตน์   พิศาลก่อสกุล
8. นางสาวอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวนันทปาลี  แสงหิรัญ
4. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร   เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ชินเทพรัชชกิจ
3. นางสาวญาดา  จิโรปการ
4. เด็กหญิงฐิติพร  ธีรเจริญชัย
5. เด็กหญิงฑิตฐิตา   เเซ่เตียว
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ถนัดกิจ
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สุวรรณอุดมกิจ
8. เด็กหญิงณิชารัศม์  ศักดิ์เกษมรัตน์
9. เด็กหญิงดารารัตน์  พงละคร
10. เด็กหญิงทัชชญา  ลาภสุทธิเกษม
11. เด็กหญิงธนวรรณ   ปัญญามิตร
12. เด็กหญิงพิมพ์ลดา   สุพัฒน์อาภรณ์
13. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  จบดี
14. เด็กหญิงระกาแก้ว  สิงหจันทร์
15. เด็กหญิงลัลน์รัตน์   พิศาลก่อสกุล
16. เด็กหญิงอณิสตา  ตัง
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวนันทปาลี  แสงหิรัญ
4. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
5. นางสาววิภาดี  ตะวังทัน
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายชินดนัย  พรสิงห์
 
1. นางสาวรพีทัศน์  ดวงแก้ว
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายธีร์  วัฒนารักษ์สกุล
 
1. นายสุทธิพันธ์  หิรัญพฤกษ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวนาร่า  เอี่ยมสกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  รักพงษ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวบุณยานุช  นรมั่ง
2. นางสาวสุชาดา  จิตเพียรธรรม
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายฉันทักษ์  ลิ้มจิระวัฒนา
2. นางสาวรดา  อัศวเดชเมธากุล
 
1. นางสาวอารีย์   ประภพรัตนกุล
2. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายพฤทธิเมธ  สนธิพันธ์ศักดิ์
2. นางสาววันมิ่งขวัญ  กำเนิดรัตน์
 
1. นางสาวอัสมา  ทวีพงษ์ไพรัช
2. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวกาญจนา  อัศวเหล่าวรพงศ์
2. นางสาวธัญจิรา  ศรีกิจรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชัชญาภา   โตเอี่ยม
2. นางสาวปิยะธิดา   ศรีวรรณ
3. นางสาววรินทร​   พิบูลย์​
4. นางสาวอภิชญา   ศรีนิธิชญานนท์
5. นางสาวอุบลวรรณ   วิบูลย์ทรัพย์ทวี
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissMarry  Rui
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธนัชชา  เลาหะกังวาลวิทย์
 
1. Mrs.Jung Mi  Kim
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายกฤษณะ  เพิ่มพูน
2. เด็กชายธชานนท์  ชาวโพงพาง
3. เด็กชายนบนที  อินทรบุญ
4. เด็กชายพีรวัช  มหาชัย
5. เด็กชายรชต  แสนกล
6. เด็กชายวันปี  เทียนกระจ่าง
7. เด็กชายวีรภัทร  คนดี
8. เด็กชายศตคุณ  อัจฉริยะอุสาห์
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นายภูธร  บ้านเนิน
3. นายจิตรกร  รัตนพันธ์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นางสาวชลดา   ปราบนอก
2. นางสาวประภัสสร   อนุชัยกิจธรรม
3. นายพัทรศยา​   แซ่ตึง
4. นางสาวศุภรัตน์​   นาหนองบัว
5. นางสาวอรทัย​   ทองอนันต์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวทรายแก้ว  จันทร์แจ่มฟ้า
 
30 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายศุภรา  โชติช่วง
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวนัฐริชา  หาตะ
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายคณัสนันท์  อภิวันท์สนอง
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายปฐมพงศ์  โรจน์กมลไชย
 
1. นางสาววิจิตรา  สวัสดิ์โรจน์