รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปารเมศ  ปิยะธนะศิริกุล
2. เด็กชายสิริชัย  ยิ้มเจริญ
 
1. นายนัฐพงศ์  สีนวล
2. นางสาวสุภาภรณ์  ขวัญสุวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกันตวิชญ์  สุนทรา
2. นายชยุต  บุญเอกรัตน์
 
1. นายนิกมะ  ยิ้มรักญาติ
2. นายอธิวัฒน์  วังกาวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายณัฏฐนันท์  ปกรณ์เลอสิริ
 
1. นายเอกชัย  จำปาขีด
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายวิษณุพร  พรหมสิรินิมิต
 
1. นายเจนวิทย์  หนองโกมล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนา  สมศิริวัฒนา
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.49 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. เด็กชายกฤติน  วามานนท์
2. เด็กชายต้นกล้า  วิบูลย์เลิศวัฒนะ
3. เด็กชายเมธาวิน  พูลเพิ่ม
 
1. นายจักรพล  สาใจ
2. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายจิโรตม์  ไพโรจน์มหกิจ
2. นายธนัท  เลิศวรชัย
3. นายรฐนนท์  กิตติคุณ
 
1. นางสาวพัชราวดี  สายทองแท้
2. นางสาวศจีกาญจน์  ศิรทรัพย์ไพสิฐ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายสิรวิชญ์  พูลเขตร์กิจ
 
1. นายศราวุฒิ  รัตนกุล
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายจารุพล  เจริญพิเชฐ
2. นายบุลากร  หลิวนำชัย
3. นายภัทรกร  จันทดวง
4. นายรวิพล  เส็นยีหีม
5. นายอภิสิษธ์ชัย   กิจเจริญค้า
 
1. นายพนธกร   สุขประเสริฐ
2. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายชวิน  เหล่าอนันต์ชัย
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวพรนิภา  กิรานุชิตพงศ์
3. นายศิริชัย  วีระสุข
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายเนติธร   ปริยกร
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกรธวัช  ตันสุธรรม
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 97.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกิตติภพ  พินิชการ
2. นายจิรายุ  มีศรี
3. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
5. เด็กชายธรรศ  จักษา
6. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
7. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
8. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
9. เด็กชายภาวัช  ศิลป์จารุ
10. นายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
11. นายสิทธา  โสรีกุล
12. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
13. นายอภิวัฒน์  ทองขยัน
14. นายอัษฎาวุธ  ชูวัน
15. เด็กชายอิทธิโชติ  ศรีบาง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายคณิศร  ลำพัชวา
2. เด็กชายธนกฤษ  บุญจันทร์
3. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
4. เด็กชายธรรศ  จักษา
5. นายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพัทธวีร์  หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข  แววศรี
8. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
9. นายสิทธา  โสรีกุล
10. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
11. นายอัษฎาวุธ  ชูวัน
12. เด็กชายอิทธิโชติ  ศรีบาง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายจิรชาติ  สุขเจริญ
2. นางสาวณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
3. นายถิรคุณ  มาศศรี
4. นายภูริ  สระทองเถื่อน
5. นายรัชพล  เฟื่องคอน
6. นายแดนสรวง  วงศ์สวรรคกร
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นายทรงเกียรติ  เทพประเสน
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวิชชุดา  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาววรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภูมิ  แก้วฟ้าเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์   ไพโรจน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธีรวุฒิ  พรหมจินดา
2. นายนัปพพสุ  หนูณุรักษ์
3. นายนายทักษวรรษ  วิเชียรเกื้อ
4. นายพลเดช  นิลนาวี
5. นายภูริคร์  สุขเนตร
6. นายศุภฤกษ์  โพธิ์เงิน
7. นายศุภวุฒิ  แพร่แสงเอี่ยม
8. นายสรสิทธิ์  สุวรรณเศรษฐ
9. นายอภิสิทธิ์  บัวบาง
10. นายเทพทัต  ลักษณะเกียรติ
 
1. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
2. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
3. นายจาตุรงค์  ดุษฎี
4. นายปาณพล  เภตรา
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 97.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
2. นางสาวธัญรัศม์  บุรทัตเธียรพงษ์
3. นางสาวบัว  สินบัวทอง
4. นางสาวปานวาด  ขอเจริญ
5. นางสาวรมิดา  เราอุปถัมภ์
6. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพริบพันดาว  เหล่าเจริญพรกุล
 
1. นางสุพินดา  ทิพย์เอียด
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกนกนารถ  ฤดีอมรเกียรติ
2. นายนวพล  มงคลธีระสกุล
 
1. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชติพันธุ์
2. นายกฤตพงศ์  มูลมี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพฤกษพร   ตันติพูลผล
2. นางสาวมนพฤกษา  ใจหาญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ประเสริฐ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายนวิน  พรกุลวัฒน์
2. นางสาวพิชญา  หวังปรีดาเลิศกุล
 
1. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
2. นางสาววรณัน  ภักดีสุวรรณ
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวธัญลักษณ์  ประสมทอง
2. นางสาวสุธินี  จ่างพิพัฒนวกิจ
 
1. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม
2. นายชญศักดิ์  สนธิสกุล
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศริยา  ศุภประวัติ
2. นางสาวอิษรา  ฮ้อศิริมานนท์
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
2. นางสาวสุวีนา  พันธุมี
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวมนนิชา  ลาภผล
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  เพชรสีช่วง
 
1. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
2. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์คุ้มวงษ์
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจรินทร์ธร  ยิ่งยงเสถียร
2. นางสาววัลย์ชนก  ธกฤตกูร
3. นางสาวศรุดา   โอฬารธราดล
4. นางสาวอชิรญาณ์  แซ่โง้ว
5. นางสาวอติกานต์  พฤกษธัมมโกวิท
 
1. นายกฤตพงศ์  มูลมี
2. นางสาวสุปรียา   สุดประเสริฐ
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายธาราพงษ์  เชื้อทอง
2. นางสาววนันต์ภัทร  ชาติประสิทธิ์
3. นางสาวศศิกานต์  ศิลปี
4. นายอนุภัทร  ยิ้มบุญลือ
5. นายเอกลักษณ์  อ่อนมิ่ง
 
1. นางสาวอรอุมา  ทองพา
2. นายอร่าม  ทองมี
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชลัญดา  ภาณุพินทุ
2. นายณัฐกิตติ์  นิ่มเนียม
3. นางสาวธนกร  สุทธิเรือง
4. นางสาวรมิตา  จุฑาสันติกุล
5. นางสาวศิรดา  คิ้วเจริญ
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัชชา  วสุวานิช
2. นางสาวณัฐพร  ชปิลเลส
3. นางสาวมาร์นี  แมคกี
4. นางสาวลภัสรินทร์  ศรีกุลกรณ์
5. นายสรณ์ก้องภพ  เชี่ยวประมงค์
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวเสาวลักษณ์  อินทร์ประเสริฐ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายวรรณไวทย์  วรรณเวก
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน 1. เด็กชายณัฐภัทร  นาคอินทร์
2. เด็กชายปภังกร  หวังชูเชิดกุล
 
1. นางสาวดวงกมล  เจียมเงิน
2. นายณัฐ  สิทธิกร
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์   สีหะวงษ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
46 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายธนธรณ์  ชินรัตนา
2. นายธเนศ  ทรัพย์ธำรงค์
3. นายอนุพล  แก้วยา
 
1. นางสาวสุธาสินี   พรมทา
2. นายสุภวัช  เชาว์เกษม
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนันท์นภัส  มณีชม
2. นางสาววิชญาดา  อัศดรศักดิ์
3. นางสาวเมธาวี  จุลลา
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
48 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายศิวนาถ  บุญอรณะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
49 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
50 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
51 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายบุรินทร์พศ  ล้ำวิริยะกุล
 
1. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
52 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวนวลกนก  นวลแจ่ม
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม