รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงปาณิษฐ์สร  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จิ๋วแก้ว
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายกฤษฎา  บุญปองหา
2. นางสาวณิชากร  เฉยฉิน
3. นางสาวธิญาดา  โพธิ์ประสิทธิ์
4. นางสาวนาง  อาหลง
5. นายเอกราช  ศรีจงใจ
 
1. นายคชพล  เชษฐ์ชาติพรชัย
2. นายกันตภณ  ชื่นกลิ่นธูป
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกุลปริยา  เชิดสกุล
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  พลเรียง
3. เด็กหญิงณิชมน  ศรีสอาด
4. นางสาวนคนันท์  คะราณรัมย์
5. เด็กหญิงนันทการ  ขาวขำ
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ญาณสูตร
7. นางสาวพงษ์นภา  นาอยู่
8. นางสาววริศรา  พึ่งบ้านเกาะ
9. นางสาววิลาวัณย์  อ่อนโยน
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  สังขพันธ์
 
1. นางหัสยา  อุสาหะ
2. นางสาวจารุพร  รุ่งสินเกษม
3. นายสุรเดช  ธรรมประโชติ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นินนาท
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวไอรดา  รุ่มนุ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายหฤษฎ์  มนัสศรีสุขใส
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
2. นางสาวกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
3. นางสาวกิตติ์ธีชา  กิตติพิบูลย์
4. นางสาวญาตา  เลี้ยงรักษา
5. นางสาวฐิติมาพร  สมบัติไพศาล
6. นายณดล  ศรศรีวิชัย
7. นายณภัทร  จารุกิตติภัค
8. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
9. นายณัฐดนัย  เซี่ยงผุง
10. นายตะวัน  เทาศรีดี
11. นายธีรเทพ  หอมขจร
12. นายนกร  นิสยันต์
13. นางสาวนภัสนันท์  ชีวะธรรม
14. นายนิติธร  วราสินธุ์
15. นายปรัชญา  อภิรักษ์ขิต
16. นางสาวพรจิรา  จรดล
17. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
18. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
19. นายพุทธชน  ศุภารักษ์สืบวงศ์
20. นางสาวภัทรภร  เพ็งปรีชา
21. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
22. นายวรกฤษณ์  จิตตวิสุทธิกุล
23. นางสาววรรณพร  สมชัยอยู่เจริญ
24. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
25. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
26. นายวีรยุทธ  กิจบญชู
27. นางสาวศรุดา  ไชยปรีชาวิทย์
28. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
29. นางสาวสมัชญา  สุขเกษมสุนทร
30. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
31. นางสาวสุธาศินีย์  นิลรักษา
32. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
33. นายอธิกวัฒน์  สกุลตันเจริญชัย
34. นางสาวอนัญญา  ไร่เหนือ
35. นายอภิวิชญ์  ภัยสูญสิ้น
36. นางสาวอารียา  ฉิ่มกล่อม
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
4. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
5. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
6. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
7. นางสาวศศินันท์  วิภูษิทิมากูล
8. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  พัชธนกิจการ
2. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  วรานนท์วนิช
 
1. Mr.LAN  GUI
2. นายอนุชาติ  เตาะเจริญสุข
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวชื่นกมล  บุญปริอาทร
2. นายณัฏฐพีร์  สิทธืวุฒิ
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. นางสาวกรกช  แซ่เหอ
2. นางสาวสุพัตรา  มูลทองน้อย
 
1. MissLIANG JING  WEN
2. นางสาวอังคณา  กองเกตุใหญ่
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนภสร  นามมูล
2. เด็กหญิงพัชราภา   เสียงใส
3. เด็กหญิงศศินา  ล้านทอง
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวบุษกร  สิงห์ครุธ
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวสุฐิตา  คุมพล
 
1. นางณัฐรินีย์   กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
14 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ 1. นายก้องสกุล  พลายบุญ
2. นางสาวภีมสินี  จิรฐาทวีวัฒนกุล
3. นายวิชัย  แก้ววิลัย
 
1. นายธีระ  ทองยี่สุ่น
2. นางสาวสุพัตรา  เอี่ยมพงษ์ไพบูลย์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจันทร์ธิดา    ไสวอุดมวงษ์
2. นางสาวณัฐชานัน   ขำเข้ม
3. นางสาวบุณยานุช   เผือกนวน
 
1. นางสาวอิสรีย์   รัศมีพิมล
2. นางสาวพรทิพย์    ชลธี
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกานต์หทัย  กูเปี้ย
2. นางสาวกุลภัทร  โตสงวน
3. นางสาวดรุณี  สกุลณีย์
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
17 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงถิราวรรณ  วุฒินาม
 
1. นางสาวชฎิลดา  ตี่นาสวน
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยภูมิ
 
1. นางวรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
 
19 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
20 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำรัสภูมิ
 
1. นางอัญธริยามน   เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธวัชชัย  แผงดา
2. นายปฐมพงษ์  แซ่ตัน
 
1. นางสาวฉัตรทิพย์  พั่วพันธ์ศรี
2. นายยศไกร  จีนประชา