รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  วัชนุภาพร
2. นางสาวฐิตารีย์  ห้วยหงษ์ทอง
3. นางสาวศรัณณีญา  วัชนุภาพร
 
1. นายเมธาสิทธิ์  ธัญรัตนศรีสกุล
2. นางสาววรกมล  วงศธรบุญรัศมิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวจุฑามาศ  หมื่นสุนทร
2. นางสาวสุนิกา  พิพัชญากรณ์
 
1. นายกฤษฎากรณ์  แจ้งสว่าง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายชัยธวัช  แซ่ลี้
2. นายพิทักษ์  เยื่อแม้นพงศ์
3. นายอภิราม  แสงขำ
 
1. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
2. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จ้อยร่อย
2. เด็กหญิงจิราภา  รื่นนุสาร
 
1. นางศิรประภา  รัตนบุษย์
2. นางสาวจารุวรรณ  เลื่อนแก้ว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายชยะนันท์  ศรีเพียงจันทร์
2. นายญาณกร  แจ่มจำรัส
3. นางสาวณัฐนารี  ซิ้มเจริญ
 
1. นายชรินทร์  วัฒนธีรางกูร
2. นางสาวพรรณระพี  คูธนะวนิชพงษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ทรัพย์ประสม
2. เด็กหญิงชนิกานต์   โตทัพ
3. เด็กหญิงปริยาภัทร   พวงสร้อย
4. เด็กหญิงวราภรณ์   นาคคำ
5. เด็กหญิงวัชรภัสร์   เกษม
 
1. นางปารีญา   ว่องพัฒนวงศ์
2. นางสาววริศรา   เกษนาวา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. นายจิรวัฒน์   ใจหลัก
2. นายจิรานุวัฒน์   เจเถื่อน
3. นายณัฐนันท์   เทียนดอนไพร
4. นายธนณัฐ   ทองเต่าอินทร์
5. นายธนวัฒน์   แหวนวิเศษ
6. นายธนะพงษ์   บุญธรรม
7. นายธนากร    จ้อยร่อย
8. นางสาวปริฉัตร   กองเกตุใหญ่
9. นายพันธกร    ผิวเผือด
10. นายภัทรพงศ์  รัชตะนาวิน
11. นางสาวมุกดา   ใจตรง
12. นางสาวรจนา   อรชร
13. นางสาวรัดเกล้า   แสนหาญ
14. นายราเมศวร์    โอฬารพัฒนพงศ์
15. นายวรวุฒิ    ป้อมสุวรรณ
16. นางสาววิภาดา   ตระกูลรัตนโชค
17. นายวีรชัย   ทองเหมือน
18. นางสาวศุภานัน   มีกลิ่นหอม
19. นางสาวสุนิสา   วรรณะ
20. นายเรวัต  เรียมลิว
 
1. นางสายพิน   ทองจุลย์
2. นางปัฐตา   แก้วเกตุมณี
3. นางวัลย์ธนา   สมุทรักษ์
4. นายประณิธาน   จรัญญา
5. นายณัฐพงษ์   แก้วกำเหนิด
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. นายปิติณัฐ  แสงทรัพย์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ปทุมารักษ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงชญาดา  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อินทรามะ
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุณยะมาน
2. นางสาวปรีชญา  เถาเปียง
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวกัญญา  หลวงศรี
2. นางสาวณญาดา  โขวุฒิธรรม
3. นางสาวณัฐชา  ขำญาติ
4. นางสาวภาวิดา  คชอ่วม
5. นางสาวลฎาภา  อ้นเพ็ชรกุล
6. นางสาวลลิตา  ชอ้อนชม
7. นางสาววริษฐา  มลคล้ำ
8. นางสาวสิริรัตน์  ดอกยอ
9. นางสาวสุธิตา  พานิช
10. นางสาวเพชรรี  สมเพชร์
 
1. นางสาวคุลิกา  ขันชู
2. นายวีระศักดิ์  สำนักวังชัย
3. นายจารุเดช  สุทธิบุตร
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐชยา  ล้ำเลิศหล้า
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กชายกัมปนาท  วันสามง่าม
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ขุนจันทร์
3. เด็กหญิงสุภาสินี  สุธราพนากิจ
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษา
5. เด็กหญิงเอกจิรา  ทองดี
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นางสาวนูรีดา  ยือโระ
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 1. นางสาวนฤมล  เกิดรื่น
2. นางสาวปาลิตา  พละมาต
3. นางสาวเจนจิรา  มูลคร
 
1. นางสาวไพรินทร์   ขุนศรี
2. นางสาวพรพรรณ  ถาวร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร  แซ่ลี้
2. เด็กชายระพีพัทธ์  ชอบสูงเนิน
 
1. นางสาววิมพ์ณิชา  สุริยันต์
2. นางสาวชุติมา  คำเนียม
 
17 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวบุญบารมี  วานิชยานนท์
2. นายบุญรักษา  วานิชยานนท์
3. นางสาวศรัณย์ภัทร  จิระกุลสวัสดิ์
 
1. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
2. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
 
18 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐชานนท์  มณฑีรรัตน์
2. นางสาวพิชชาพร  ยุตติโกมิตร์
3. นายแคน  คินซันมอ
 
1. นางสาวจรินญา  ประสิทธิ์ชัย
2. นางจันทิมา  นุชฉัยยา
 
19 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพันธ์   วงษ์ไทร
2. เด็กหญิงธิญาดา   อุ้มวารี
3. เด็กหญิงบุษภาภรณ์   สว่างกุล
 
1. นายไผ่ภิรมย์   พรหมอนันต์
2. นางสาวชรินรัตน์   ถิ่นสุข
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นายภูริวัจน์  ทองกองเตีย
2. นายศรายุธ  สามบุญศรี
3. นายสหรัฐ  ทินวงศ์ปาน
 
1. นางพรสินี  วงศ์หงษ์ทอง
2. นางอุไร  โมระมัต
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. เด็กหญิงวรรณษา  กลัดจ้อย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บู่สามสาย
3. เด็กหญิงอภิสรา  พูลขวัญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  คำวัตร
2. นางสาวอัญชลี  แสงทอง