รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงนวรัตน์   ปาริยา
 
1. นางนุชจรินทร์  มหันตวารี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  พูลเกษม
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงญาดาวดี  เสือสกุล
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  ศิริรูป
3. เด็กหญิงปอรชต์  สร้อยแสง
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
2. นางลัดดาวัลย์  กินนารัตน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกุลจิรา  งาเจือ
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ธรรมนาวรรณ
 
1. นางขวัญใจ  งาเจือ
2. นางสาวชมพิชาน์  กฤษฎิ์ธนกาญจน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พราหมพิทักษ์
2. เด็กหญิงธนัชชา  ผูกสิน
3. เด็กชายนิพนธ์  อยู่สวัสดิ์
4. เด็กหญิงพราวณภัค  ทับมะโรง
5. เด็กหญิงลลิดา  นิ่มมาก
 
1. นางสาวพชรพรรณ  วุฒิพรประเสริฐ
2. นายชาญสิทธิ์  เงางาม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปัทมา  ใบสูงเนิน
2. เด็กชายรพีภัทร  รัตนวาร
 
1. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
2. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงอัญชลี  คาร์
 
1. นางสุมาลี  สิริสุขสมภพ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  แซ่อื้อ
2. เด็กชายชุติพงษ์  แก้วเกิด
3. เด็กชายธนพล  บุญอุบล
4. เด็กชายปฏิภาน   กระจ่างกลาง
5. เด็กชายมะนีฉาน  เกาะสอด
6. เด็กชายวันดี  นี
7. เด็กชายสุทธี  นี
8. เด็กชายอนิวัชร  รัตนมูล
 
1. นายพงษ์เทพ  สุพรรณพยัคฆ์
2. นางสาวสุกัญญา  สงวนหงษ์
3. นางสาวภคพร  ครสิงห์
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. เด็กชายพลภัทร  เพ็ชรสินธพ
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  หอมกลิ่นราตรี
 
1. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงนิตยา  แสนสุทธิ
2. เด็กหญิงพรชิตา  ขันสาคร
3. เด็กหญิงวรรณษา  แก้วสุขแท้
4. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
5. เด็กหญิงอารยา  พันธสอน
6. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. นางสุภาภรณ์  ทวีผล
3. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวฐิติมา  ตันประเสริฐ
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาววรัญญา  วงษ์เกษม
5. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
6. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
 
1. นายภาคิน  กุดแถลง
2. ดร.ศุภวดี  มนต์เนรมิตร
3. นายดบัสวิน  จัตวาภักดี
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายมนัส  ผลาเกตุ
3. เด็กชายสรศักดิ์  จันมี
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นายกฤษณะพงศ์  สงคง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเกาะกูดวิทยาคม 1. เด็กหญิงตะวัน  เกตุคำรณ
2. เด็กชายมารุต  ลี
3. เด็กหญิงวิชุดา  ศิริเมือง
 
1. นายชัยมงคล  ป้อมเปี่ยม
2. นางสาวชนนิกานต์  บุญเพ็ง