สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.83 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล
2. เด็กหญิงภาวิณีย์  วิไลลักษณ์
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ดาราศร
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวจันทกานต์  น้ำนวล
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 1. เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง
2. เด็กหญิงสิริกร  มีกง
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ศรีเคนนรรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่