สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 32 1. เด็กหญิงนภัสสร  จาง
2. เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล
3. เด็กหญิงรุ่งทิวาวรรณ  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางอภิญญา  พาลี
2. นางสาวจันจิรา  แก้วจัตุรัส
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 21 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ภูมิประมาณ
2. เด็กหญิงพิชญา  เดชกุ้ง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  นพเคราะห์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาลีศรี
5. เด็กหญิงอภัสนันท์  ปั้นสุรินทร์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.4 เงิน 29 1. เด็กชายจตุภพ  เรืองวุฒิชนะพืช
2. เด็กชายธนากร  เจริญพงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงพิมนภา  มานะกิจ
4. เด็กชายอภิรักษ์  ไวศยกุล
5. เด็กชายเตชินท์  ชมพูบริสุทธิ์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี