สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงรมิดา  บุญญศรีขวัญ
2. เด็กหญิงวัลลิภา  สุทธิกุล
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
2. นายลือชา  สุดดา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงพศิกา  พิมพา
2. เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางปรานี  พรมภักดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 24 1. เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน
3. เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก
4. เด็กหญิงวรัญตรี  ศรีอรัญ
5. เด็กหญิงอภิชญา  สมบูรณ์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 22 1. เด็กหญิงสุคนธกาญจน์  ภัทรโยธินสุภา
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  ภู่เขียว
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว