สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 47 1. นางสาวพรพิมล  ชุ่มโสตร์
 
1. นางวรรณภา  บุญประทีป
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาวศุภาพิชญ์  วิชาเรือง
 
1. นางสาววิภาดา  แสงสว่าง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน 49 1. นางสาวภูฟ้า  บุญศรีสมบัติ
 
1. นางอภิรัตน์  กองสุทธิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 1. นางสาวสุภัสสรา  ศรีแจ่ม
 
1. นางสมจิตต์  วัฒนวงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 33 1. นายพรหมเทพ  หล้าแดง
2. นางสาวรุจีรัตน์  พุ่มทองดี
 
1. นางศรีสมัย  รัตนีมงคล
2. นางน้ำเพชร  สิงห์โต
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 1. นายปณิธาน  ศรีสุรภานนท์
2. นายพงศภัค  ศรีชมภู
3. นายสุรนันท์  แก้วไทย
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทองเทศ
2. นางสาวนพวรรณ  ทับทอง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชฎาพร  ครองราช
2. นายทินภัทร  ทองเย็น
3. นางสาวอริสรา  ทองหล่อ
 
1. นางจารุวรรณ  ยังรักษา
2. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นางสาวธัญพิชชา  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นายฐิติพงษ์  พวงจำปี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 30 1. นายณัฐชนน  สวัสดิ์พูน
2. นางสาววัลลภา  ตั้งทรัพย์
3. นางสาวเวธินี  เนียมทรัพย์
 
1. นางหัตทยา  คุณานนท์ศิริกุล
2. นางจิรฐา  เจริญสลุง
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 22 1. นางสาวนิภาธร  โพธิ์เพิ่ม
2. นางสาวศุภสุตา  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายอโนทัย  กลิ่นยา
2. นายสมเกียรติ  พิรมรัมย์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 23 1. นายกฤษณพงศ์  มิ่งทอง
2. นางสาวกษมา  บุญเลิศ
3. นางสาวจุฑารัตน์  จันทราทิพย์
4. นายรวิพล  พัฒน์ชัยวุฒิกุล
5. นางสาวสุภาพิชญ์  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสงแก้ว
2. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 41 1. นายกษิดิษฐ์  ก้อนทอง
2. นางสาวณัฏฐนิช  ทองหลาง
3. นายธนบดี  กระแจะจันทร์
4. นางสาวธมนวรรณ  ภิรมย์
5. นายวีระกิตติ์  ประเสริฐผล
 
1. นางสาวอุบล  ควรระงับ
2. นางพิชญ์อาภา  ทองดี
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 17 1. นางสาวชนิกานต์  บริรักษ์
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 46 1. นางสาววรัชยา  สาราทิศ
2. นายวรัญญู  อินทรทรัพย์
 
1. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
2. นางสาวอุบล  ควรระงับ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 12 1. นายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
 
1. นายวีรยุทธ  นิลทุ้ย
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.67 ทอง 5 1. นางสาวภัทรกร  ชังเจริญ
 
1. นายวีรยุทธ  นิลทุ้ย
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.8 เงิน 31 1. นางสาวกนกถรณ์  จันทร์สุข
2. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ศา
3. นายกรวิชญ์  เปล่งวรรณ
4. นายกฤจณรรถ  กุลสิริลักษณ์
5. นางสาวกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
6. นายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
7. นางสาวจุฑามาศ  แสนเวียงจันทร์
8. นายณัฐภัทร  เสวก
9. นางสาวพรนภัส  ลมเมฆ
10. นางสาวภัทรภร  ชังเจริญ
11. นางสาววรัชยา  เอกเกิด
12. นางสาวศุภสุตา  กาศักดิ์
13. นางสาวอภิญญา  กสิวัตร์
14. นางสาวอัญชสา  ฉิมสุนทร
15. นายอัศวิน  สุวรรณฉวี
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
2. นายวีรยุทธ  นิลทุ้ย
3. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
4. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 17 1. นางสาวกวิสรา  ลาพิมพ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
3. นายจักรพงค์  เปิ้นวงค์
4. นางสาวชุลีพร  มั่นอยู่
5. นายณัฐดนัย  แก้วผดุง
6. นายณัฐพล  ทรัพย์ที่พึ่ง
7. นายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
8. นายณัฐวุฒิ  บัวลา
9. นางสาวณัฐสริยา  วงศ์กำไร
10. นายตะวัน  บัวขม
11. นางสาวทิพวัลย์  รุจิลัญจ์
12. นายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
13. นายธนสุนทรณ์  แก้ววิชิต
14. นายนครินทร์  วิศนุกร
15. นายนัฐพงศ์  บุญเทียม
16. นางสาวนันทพร  คำทอง
17. นายนิรุต  สุดพูล
18. นางสาวนุชนาฎ  ใจสอาด
19. นายปฏิพล  ช้อนทอง
20. นางสาวปนัดดา  ศรีเอี่ยม
21. นายปริภัทร  บุญศรี
22. นายปิยะวัฒน์  มั่นยืน
23. นางสาวพรรณพัชรา  เขียวชะอุ่ม
24. นางสาวพัชรภรณ์  พลแสน
25. นายพัทธิกรณ์  ศรีสุขคินา
26. นายพันธวัฒน์  โพธิ์งาม
27. นางสาวภัทรานิษฐ์  สลุงอยู่
28. นางสาวภาพตะวัน  บ่ายเมือง
29. นายภาสกร  ยอดสลุง
30. นางสาวมาราดา  โสดา
31. นางสาวมาลินี  กลั่นสอน
32. นางสาวรุ่งอรุณ  พันแสน
33. นางสาวศศิกานต์  อุ่นจิตร
34. นางสาวสุชาลิณี  จุมพลหล้า
35. นายสุภวัฒน์  นวลจันทร์
36. นายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
37. นายอัครชัย  บัวทอง
38. นายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
39. นางสาวเสาวรส  ปั้นคุ้ม
40. นายโชคชัย  มงคลบุตร
 
1. นายปัญญากร  ชัยพนัส
2. นายวรวิทย์  คำพลึก
3. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
4. นายจิณณวัตร  สลุงอยู่
5. นางสาวณัฐจีรา  สายสุวรรณ์
6. นายพนธิตร  สารถ้อย
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 23 1. นายปรัชญา  เมฆรักษากิจ
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 12 1. นางสาวจรัสศรี  ทองอำพล
2. นายจอมพล  แก้วกิตติ
3. นางสาวจุฑารัตน์  จั่นนุช
4. นางสาวชณดา  สำอางค์
5. นางสาวชมพูนุช  โถสุวรรณ
6. นายชลธี  เขียวงาม
7. นางสาวชิชญา  วัฒนา
8. นายณนคร  สมิเปรม
9. นายถิรวัฒน์  ป้อมภกรรณสวัสดิ์
10. นางสาวทิวาพร  ปัญญา
11. นายธนดล  เดชกุล
12. นางสาวธันยภัส  สุนาโท
13. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณศรี
14. นางสาวธีรรัตน์  ช่างแต่ง
15. นางสาวนพเก้า  หนูแปว
16. นายประพัฒน์  จันสดี
17. นางสาวปิยธิดา  รัตนรังสิพล
18. นางสาวพรรณพัชรา  แสงไสว
19. นายพลกฤต  คล้ำจีน
20. นางสาวพลอยวริทร์  วงษา
21. นายพิชญุตม์  เตชะไตรภพ
22. นางสาวภัคจิรา  รสโหมด
23. นางสาวมนัสกราณต์  อินพรมพะเนาว์
24. นางสาวรมณ  คงเขียว
25. นางสาวลักษมี  ขำอุปถัมภ์
26. นายวิรุฬห์  แพงไตร
27. นางสาวศรารีย์  เพ็งรอด
28. นางสาวศรีรัตน์  สุขขี
29. นางสาวศิรัญญา  ลิมปนเวทย์สกุล
30. นางสาวศุภานิช  ชุ่มใจ
31. นายศุภาวิชกรณ์  เกิดโชติ
32. นางสาวษมาวรรณ  เดชากาศ
33. นายสมทรัพย์  สอนมาก
34. นางสาวสุดารัตน์  เสงี่ยมงาม
35. นางสาวสุธาสินี  ปิ่นทองน้อย
36. นายสุธี  ปี่แก้ว
37. นางสาวสโรชา  เชื้อทอง
38. นางสาวอริสรา  อินปาน
39. นางสาวเพชรพิชชา  แสงนวล
40. นายไกรวิชญ์  แก้วกัลยา
 
1. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
2. นายพนธิตร  สารถ้อย
3. นางสาวมารศรี  ภุมรินทร์
4. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
5. นายวรวิทย์  คำผลึก
6. นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส
7. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
8. นายปัญญากร  ชัยพนัส
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาพัชร  จันทฑีโร
2. นายกีรติ  ทองหวย
3. นางสาวขนิษฐา  สิงห์สม
4. นายชัชวาล  พรมอ่อน
5. นางสาวณิชกานต์  ม้าแก้ว
6. นางสาวธัญชนก  มั่นทัพ
7. นายพรชัย  แย้มแตงอ่อน
8. นายภควัต  พานทอง
9. นายรัมแบท  เฮอร์์รีทส์
10. นางสาวสุพิชญา  ปัญจวรณ์
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 30 1. นายวีรภัทร  ภู่สาร
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 12 1. นางสาวอรุนีย์  สุขทัศน์
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 14 1. นางสาวณัฐนพิน  ท้วมแสง
2. นายพัชรพล  พัวพานิช
3. นางสาวพิชญากร  ชมภูนิมิตร
4. นายภาณุพล  มาลัยหอม
5. นางสาวรณิดา  สืบโถพงษ์
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
2. นางกนกวรรณ  สร้อยคำ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 25 1. นางสาวจุฑามาศ  พังพิศ
2. นางสาวณิชาวีร์  ชำนาญกุล
 
1. นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา
2. Mrs.Yan  Tang
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 1. นางสาวชนนิกานต์  โสพรรณตระกูล
2. นางสาวฐิติชญา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
2. Mr.Miyoko  Sasaki
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.33 ทอง 10 1. นางสาวพรรณรัตน์  พาธิแสง
2. นางสาวรัษฎากร  เมฆา
 
1. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
2. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 1. นางสาวชาพิภัค  พันจุย
2. นางสาวพิมพ์วลัลน์  จานไธสงค์
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. Mrs.TANG  YAN
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 1. นางสาวณัฏฐากร  ราชแก้ว
2. นางสาวปาริษา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
2. Mr.Miyoko  Sasaki
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.75 เงิน 10 1. นางสาวญาดา  พิมทอง
2. นางสาวไพลิน  ราชเสนา
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 17 1. นายนภาเดช  ตาทอง
2. นางสาวปิยะฉัตร  สุวรรณฉวี
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ต่ายชาวนา
4. นางสาวสุณิติกาญจน์  โพธิมงคลธัม
5. นางสาวเกศราภรณ์  แก้วทรงศรี
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 18 1. นางสาวกีรติกา  แก้วอินทร์ศรี
2. นางสาวดวงกมล  โพธิ์สว่าง
3. นางสาวพิชญานิน  ทิพย์ดง
4. นายภัทรพล  คนดี
5. นายเมธาสิทธิ์  เสือเอี่ยม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
2. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 1. นางสาวกัญญาพัชร  โสภณพิจิตรไพศาล
2. นายกิตติศักดิ์  นามคำ
3. นายสวิชญ์  อยู่เกษม
4. นายอัตถพล  บุดดาลี
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  อิ่มใจ
 
1. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
2. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.75 ทอง 10 1. นายสันติภาพ  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายวงศธร  งางาม
2. นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 29 1. นางสาวปุณยนุช  ตันติเดชามงคล
2. นายพริษฐ์  นาถชรถ
 
1. นายวรวิทย์  มรกต
2. นายสุรศักดิ์  สุขประเสริฐ
 
37 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 53.2 เข้าร่วม 35 1. นายพุฒิพงศ์  ทรัพย์ประสงค์
2. นายพุฒิสรรค์  รุ่งเจริญสิน
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 1. นายจิตรชัย  คชฤทธิ์
2. นายตะวัน  บุญมา
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางนงนุช  ประดับวงษ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 10 1. นางสาวธันยธรณ์  สุทธปัญญา
2. นายพีรพิชท์  เกียรติศิริ
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา