สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพวงคราม สพม. เขต ๗ (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.83 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล
2. เด็กหญิงภาวิณีย์  วิไลลักษณ์
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ดาราศร
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวจันทกานต์  น้ำนวล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 15 1. เด็กหญิงรมิดา  บุญญศรีขวัญ
2. เด็กหญิงวัลลิภา  สุทธิกุล
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
2. นายลือชา  สุดดา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.21 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 32 1. เด็กหญิงนภัสสร  จาง
2. เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล
3. เด็กหญิงรุ่งทิวาวรรณ  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางอภิญญา  พาลี
2. นางสาวจันจิรา  แก้วจัตุรัส
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 11 1. เด็กหญิงพศิกา  พิมพา
2. เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางปรานี  พรมภักดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 21 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ภูมิประมาณ
2. เด็กหญิงพิชญา  เดชกุ้ง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  นพเคราะห์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาลีศรี
5. เด็กหญิงอภัสนันท์  ปั้นสุรินทร์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 24 1. เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน
3. เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก
4. เด็กหญิงวรัญตรี  ศรีอรัญ
5. เด็กหญิงอภิชญา  สมบูรณ์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.4 เงิน 29 1. เด็กชายจตุภพ  เรืองวุฒิชนะพืช
2. เด็กชายธนากร  เจริญพงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงพิมนภา  มานะกิจ
4. เด็กชายอภิรักษ์  ไวศยกุล
5. เด็กชายเตชินท์  ชมพูบริสุทธิ์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 22 1. เด็กหญิงสุคนธกาญจน์  ภัทรโยธินสุภา
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 1. เด็กชายธีรภัทร์  ภู่เขียว
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 1. เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง
2. เด็กหญิงสิริกร  มีกง
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ศรีเคนนรรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่