สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. เด็กหญิงนูรฟาร์  สาแล๊ะ
 
1. นางสาวคริสต์มาส  บุญยะดิเรก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนศรีราชา 1. นายเจตนิพัทธ์  คำเสียง
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 11 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงอนัญญา  กลิ่นมี
 
1. นางโฉมเฉลา  ลินดาพรประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาววรรณภา  เร่งขวนขวาย
 
1. นายธัชกร  ธนวรมงคล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 34.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวชลธิชา  บุญจูง
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ทรงเย็น
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนศรีราชา 1. นายธนภัทร  สายพรหม
 
1. นางจุรีย์  อินทรเนตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เตียวศิริเลิศ
 
1. นางสาวสุนันทา  ธีระธาน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 11 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวนัสวี  เจริญธีรโรจน์
 
1. นางสุเนตรา  เกลี้ยงอุทธา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 17 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 36 โรงเรียนศรีราชา 1. นายจักรพงษ์  ทะรารัมย์
 
1. นางสาวปรัชญา  วงเปลียว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 45 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงนลินนิภา  ยงยืน
2. เด็กหญิงพุทธาภรณ์  มาลัย
 
1. นางสาวจิราพร  แช่มชื่น
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวนิติมา  เกิดรอด
2. นางสาววชิราทิพย์  โสมาศรี
 
1. นายเอกรัตน์  โพธิ์ทอง
2. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 19 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายภูริ  โกดี
2. เด็กชายสุทธวิชญ์  บุตรนนท์
 
1. นางศรุตา  นิจนิรันดร์กุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 51 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาววรธันย์  มัญชุนากร
 
1. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายเป็นเอก  ทนทาน
 
1. นางสาวใจแก้ว  แสงแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 21 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. นายปริญ  อัครสกุลโรจน์
 
1. นางสาวนพธีรา  ฐิติกรภัทร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชนกนันท์  มั่นคง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  โหมดสง่า
3. เด็กหญิงมณีรินทร์  ชัชวาลย์
 
1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญมี
2. นางสาวนิภาพร  วิริยะประกอบ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 32 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  จินดาวงษ์
2. นางสาวปาณิศา  อู่ทับทิม
3. นายภูชิสส์  สินสุพรรณ์
 
1. นางสาวจารุณี  วนิชย์ถนอม
2. นายเจษฎา  สกุลทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 7 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงสุชัญญา  มิตรประยูร
2. เด็กชายเทพทัต  พึ่งมี
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แป้นทองรอง
 
1. นางสาวสุุมาลี  หินขาว
2. นางสาวนันท์นภัส  พัฒนโชติ
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 53.13 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวธัญวี  สุภาพาส
2. นางสาวนริศรา  ป้องคำ
3. นางสาวปัญณธร  คงสิทธิเศรษฐ์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  สุปัน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชาย ก้องกฤษดา  หนูทรง
2. เด็กชายนวพัทธ์  ศรีวัฒนะ
 
1. นางสิริกร  บุดดีคำ
2. นางเพ็ญจันทร์  ดวงสมร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 68 ทองแดง 9 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นางสาวกชพรรณ  เมืองรมย์
2. นางสาวปรียาดา  พัฒน์ปภากุล
 
1. นายธนากร  ฝั่งชลจิตต์
2. นางสาวพรรณนิพา  เที่ยงตรง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายวันชัย  แกะมา
 
1. นางสาวบุปผา  ทับศรี
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78.5 เงิน 20 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายรัชพล  จินตนาเลิศ
2. เด็กชายเป็นหนึ่ง  เปี่ยมไทย
 
1. นางภณิตาภัทร  สิงห์ชัย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 91 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายนันท์ทัต  วงศ์อุดมวัฒนา
 
1. นางรุ่งฤดี  วันชัย
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 92.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. เด็กหญิงซาร่าห์  ลิมบู
 
1. นางสาวนพธีรา  ฐิติกรภัทร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 21 โรงเรียนดาราสมุทร 1. นางสาวกัลยกร  แปงคำ
 
1. นางสาวปาณรดา  พรหมเสน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายเศรษฐยศ  ปั้นทอง
 
1. นายกฤษณะ  พวงบานชื่น
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   จันต๊ะวงค์
2. เด็กหญิงฐิตาภา   จันสำเร็จ
3. เด็กหญิงรสิตา   ภูการุณย์
 
1. นางไทยสวรรค์   วรรณภา
2. นายธนิตพงศ์  พัชรสุวิบูลย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวปรียานุช   สังข์พูล
2. นายสัณหณัฐ  จงอักษร
3. นายเขมทัต  เลื่อนต่อ
 
1. นางสาวปริชญา   มั่งนิมิตร
2. นางสาวรัชนี    อินทร์สระคู
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 50 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายภาคิน  กลิ่นมาลัย
2. เด็กหญิงศิรประภา  ศิริโสม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ภูมุตตะ
 
1. นางสาวนิศรา   มหิตธิ
2. นายสมพงษ์  นาทองบ่อ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  รักษาศรี
2. นางสาวดวงนภา  เสมรสุวรรณ
3. นางสาวหยาดเพชร  เชิดชูล้ำตระกูล
 
1. นางสิริกร  บุญเลิศ
2. นางสาวกชพรรณ  ภูทองหล่อ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 28 โรงเรียนศรีราชา 1. นายกลวัชร  เทพศิริ
2. นายพลชนะ  นพเวช
3. นายสราวุฒิ  จารุวัฒน์พงศ์กุล
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  ขาวอุทัย
2. นางสาวอิศราภรณ์  ไชยบุตร
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 21 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวพีรยา   สินพาณี
2. นายภาณุเดช    ศรีสำอางค์
3. นายมนัสวี   อานามนารถ
 
1. นางสาวจินดารัตน์   แย้มวงษ์
2. นางอรุทัย   เดชสุภา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.2 ทอง 20 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลทรรศน์   มีเที่ยง
2. เด็กชายทิพากร   ยันครุ
3. เด็กหญิงประภาพร   ลอยลม
 
1. นางสาวิตรี   บุญนุกูล
2. นางสาวแก้วกัลยา   อรรคฮาดจันทร์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 24 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจรัสศรี  เจริญทรัพย์
2. นางสาวชดารัตน์  จ่าพุลี
3. นางสาวลัมมุณา  พลบัญญัติ
 
1. นายโกศล  มั่นจิต
2. นางสาววรรณทนา  สุจริต
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญนารี  โหนแหย็ม
2. เด็กชายเอกพล  ยุบลไสย
 
1. นางสาวรัตติกาล  อินพูลวงษ์
2. นายสิทธิพร  บุญล้อม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 28 โรงเรียนบางละมุง 1. นายธวัชชัย  บุญเต็ม
2. นายไกรวิชญ์  บุญเสมอ
 
1. นางธนิสร  ตู้สมบัติ
2. นางสาวธัญชนก  ทาระเนตร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 17 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายฐิตินันท์  หอมเหมือน
2. เด็กชายอัมรินทร์  พืชพันธา
 
1. นายเชาวฤทธิ์  วงษ์สกุล
2. นายอนุเทพ  พร้อมเพียง
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.99 ทองแดง 29 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาวดี  แก้วเกตุ
2. เด็กหญิงปัญญาพร  หิริโอ
 
1. นางจันทิมา  อุทัยกลม
2. นางสาวรัตติกาล  อินพูลวงษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายณัฐนัย   โคตะเป
2. นางสาวบวรรัตน์   คงประเสริฐ
3. นางสาวปานชีวา   สีสัน
 
1. นายไกรสิทธิ์   พิริยะอรุณโรจน์
2. นางสาวยุพากร   ศรีจันทร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78.2 เงิน 13 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลีลานุชภิญโญ
2. เด็กหญิงดารินทร์  อุ่นจะบก
3. เด็กหญิงพิชชาภา  ศรีวิเศษ
4. เด็กหญิงภัทรพร  เพชรฤทธิ์
5. เด็กหญิงอนันตญา  สกุลพงค์
 
1. นายธนพล  ชัยชนะ
2. นางสาวอรสา  ศรีภา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายธัญญะพัฒน์  มีมงคล
2. นางสาวนุชนารถ  แจ้งประเสริฐ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  ชูสาย
4. นางสาวสุพิชยา  ชารัมย์
5. นายเจษฎา  สุขารมย์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อ่อนโยน
2. นายฆุสกิตติ์  ดากิ่งประทุม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.8 เงิน 38 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกุสุมาสพ์  ดีอ่อน
2. นางสาวจรรยา  สุขเจริญ
3. นางสาวชลธิชา  ปานสกุล
4. นางสาวชัญญานุช  มาศวรรณา
5. นางสาวนิลาวัลย์  นิโรจน์สุวรรณ
 
1. นางสาวสิริมนสา  ปัญญาวชิรวงศ์
2. นายภาณุพงศ์  อนันต์ชัยพัทธนา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 30 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวจิราพัชร  แก่นท้าว
2. นางสาวปานไพลิน  อร่ามรส
3. นางสาวพิมพ์มาดา  พันตา
4. นางสาวมัณฑริกา  คำแก้ว
5. นางสาวมาธาวี  คำศรี
 
1. นายอำนาจ  ยอดปราสาท
2. นางสาวสุวรรณี  นามพัด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายกรภัทร์  จีระดิษฐ์
2. เด็กชายกฤตธีรา  พ่วงบุญ
3. เด็กชายกฤษณะ  บุษบาศรี
4. เด็กหญิงณัชชา  พรหมอินทร์แก้ว
5. เด็กชายณัฐดนัย  มิตรธรรมพิทักษ์
 
1. นายอภิชาติ  กังวาล
2. นางสาวสุนิสา  คำวันสา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.2 ทองแดง 38 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวชุตาภรณ์  กัมปนาทชัยกุล
2. นายธนกร  ยางก้อน
3. นางสาวปองทิพย์  ศรีสมัย
4. นางสาวศิรประภา  อินทนา
5. นายสหรัถ  โนมายา
 
1. นางณัฐกมล  ทองไทย
2. นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.4 ทอง 27 โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กชายจิรพงศ์  สาจันทึก
2. เด็กหญิงชิดนภา  ศรีบุญเรือง
3. เด็กหญิงฐิติชญา  โทนศิริ
4. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองทัพ
5. เด็กชายณัฐพล  จิตรตรง
6. เด็กหญิงปัทมา  อ่อนหวาน
7. เด็กชายพชร  โตเลิศ
8. นายพรจารุวัฒน์  แก้วธรรมวัฒน์
9. เด็กหญิงมาริสสา  เสนสุข
10. เด็กชายรัชพงษ์  ประชารักษ์
11. เด็กหญิงรัตนภรณ์  บุญประสาทสุข
12. เด็กหญิงวรรณวิษา  เพประโคน
13. เด็กชายศิรพัฒณ์  รักษาคม
14. เด็กชายศิลาดล  อยู่ภู่
15. เด็กหญิงสุพัตรา  อุกอาจ
16. เด็กชายสเตฟานโนส  คูคาส
17. เด็กชายอภิสิทธิ์  นุตะธนผล
18. เด็กหญิงอรอินทร์  แก้วหานาม
19. เด็กหญิงอสมาภรณ์  เขียวบุญศรี
20. เด็กหญิงเมวิกา  แกล้วกล้า
 
1. นายฤทธิพร  พึ่งอยู่
2. นายบุญยงค์  เกิดสันโดด
3. นางสาวอัมพร  มากนวล
4. นางกรรณศมา  พึ่งอยู่
5. นางสาวเพ็ญประกาย  ชัชวาล
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 88.2 ทอง 8 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. นายกฤษฎา  น้อยหา
2. นางสาวกานต์นภัทร  สถาวร
3. นายจักรพันธ์  หอมชื่น
4. นางสาวชลาลัย  วัฒนสมบัติ
5. เด็กหญิงณฐินี  สกุลกำเนิดทรัพย์
6. นางสาวณัชชา  ชะลูดทอง
7. เด็กหญิงธนภรณ์  เขจรเจิม
8. นายธีระกานต์  อุภัยพรม
9. นางสาวนิโลบล  สีศร
10. เด็กชายปัฌชญา  วงค์หาเทพ
11. นางสาวปิยณัฐ  คงผ่องแผ้ว
12. เด็กชายพรภวิษย์ แอชลี่  เจมส์
13. นายพลเมืองดี  สุภาคำ
14. นายสดุดี  สุวรรณคัมภีร์
15. นางสาวสุภัชชา  โพชนา
16. นายอชิระ  กวีวัชรินทร์
17. นายอาชวิน  สุภัควชิรกุล
18. เด็กหญิงเขมจิรา  พึ่งเมือง
19. นายเจตนิพัทธ์  มโนวิไลกุล
20. นายเจนวิทย์  ภิญโญพิศุทธิ์
 
1. นางสาวลดาพร  ปานพินิจ
2. นางสาวอรัญญา  จิตรเอื้อ
3. นายแดด  พ่วงพิทักษ์
4. นางกชกร  เทียนบุตร
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงวรกมล  เครือบุญ
 
1. นายโชคอุดม  ณ นคร
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89.8 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกัลยาพร  ณ.วันดี
 
1. นางสาวโชติกา  หมื่นเงิน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 20 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐกร  พุ่มแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราพร  สมใจ
 
1. นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม
2. นางสุริยา  มณีนุตร์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.3 ทอง 25 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  พระสิงห์
2. นายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
 
1. นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม
2. นางพรทนา  เชี่ยวประสิทธิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.4 ทอง 27 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  เป็งคำ
2. เด็กหญิงธิดาพร   พ่วงพันธ์
3. นางสาวนาตาลี จีน  มิทเชลล์
4. เด็กหญิงนิตยา  ด่านวันดี
5. นางสาวปรารถนา  เซ็นสุรีย์
6. เด็กหญิงมานิตา   เอี่ยมละออ
7. เด็กหญิงศศิประภา   ธีระพงษ์
8. เด็กหญิงสุวรรณี  ศรีโสม
9. เด็กหญิงอาทิตยา  อยู่คำมะดัน
10. นางสาวโสภาวรรณ   วิชาราช
 
1. นางสาวฐิติรัตน์   ฐิติวราภรณ์
2. นางสุพัตรา  ริดจันทร์
3. นายธนพัฒน์  บุระทอน
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72.4 เงิน 29 โรงเรียนศรีราชา 1. นายกอบสุข  มิตรอุดม
2. นางสาวกัญญาภัค  ภู่ทอง
3. นายณัฐชนน  แก้วบับภา
4. นายธนัท  เชื้อชาญ
5. นางสาวปัฐมกาญจน์  โอสถ
6. นายปุญญพัฒน์  สุพวงแก้ว
7. นายรัชชานนท์  ภูชื่นศรี
8. นายศุภกร  ธนภูติพันธ์
9. นางสาวอริสา  เพ็ชรพลอย
10. นางสาวเบญจวรรณ   คำทาน
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เชียงทอง
2. นางสาวผณินทรา  จันปาลี
3. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.75 ทอง 14 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวจิราภรณ์   ภู่ทอง
2. นางสาวณัฏฐณิชา   จันปุ่ม
3. นางสาวนภิญญา   โพนพุฒ
4. นางสาวพรชิตา   พืชหมอ
5. นางสาวพรรณกาญจน์   สุภาว์
6. นางสาววรัญชิตา   โสมดี
7. นายศตวรรษ   ปลอดภัย
8. นางสาวสุพิชชา   แก้วน้อย
9. นางสาวเสาวลักษณ์   สีดาบุญมา
 
1. นายกมล   เอี่ยมพิมลรัตน์
2. นายปริญญา    สาลีพิมพ์
3. นายอัครวัฒน์   อนุรักษ์ชูสิน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิง ณัฐวรรณ  นิ่มนวล
2. เด็กหญิงจินตนา  ทูลมาลา
3. เด็กหญิงธนัสถา  ฤทธาพรหม
4. เด็กหญิงนันทิชา  มิตราช
5. เด็กหญิงฟ้าอรุณ  ยลพันธ์
6. เด็กหญิงศศิวิมล  หาญนอก
7. เด็กหญิงอภิญญา  สมพรสิริ
8. เด็กหญิงอมรรัตน์  โสภาพันธ์ุ
9. เด็กหญิงเกตน์สิริ  ทีกอน
10. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  เบ็ญจะพรม
 
1. นายศุภากร  พวกพูล
2. นายสุริยา  เดชเลย์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 74.5 เงิน 15 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายจิรภัทร์  พาลพันธ์
2. นายจุลจักร  ยาชะโลม
3. นายณรงค์พร  เลิศพัฒนโอฬาร
4. นายธนวัฒน์  บูรณกิตติ
5. นายพงษ์อนันต์  เครือแก้ว
6. นายวรเมธ  เพ็งบก
7. นายสุรพล  มูลสา
8. นายอนุเทพ  บุญร่วม
9. นายอภิรักษ์  เชนประโคน
10. นายอัษฎา  เหตุเกษ
 
1. นายทรงพล  แสงมณี
2. นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร์
3. นายสกล  ไทยสูงเนิน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงภัทรพร  ฉิมเจริญ
2. เด็กหญิงมานิตา   วับคำ
 
1. นางสาวนภาพร  สวัสดิ์นะที
2. นายปฏิภาณ  แก้วชนะ
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายกิตติพงศ์  กลางเนิน
2. นางสาวสุภลักษณ์  เอมยงค์
 
1. นางสาวศิรินภา  รุ่งรัศมี
2. นางสาวเกสร  ถีสูงเนิน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงผริตา  สุขทวี
 
1. นายสราวุธ  มานะวงศ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสโรชา  พร้อมเจริญ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพชธกร   เบ็ญจรัตน์
 
1. นางสาวกุลนันทน์  ทองนิ่ม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวเวธกา  โตล่ำ
 
1. นางสาวมัลลิกา  กิริยาภรณ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงชนนาถ  แจ่มแสง
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  ขุนศรี
 
1. นายซุ่ยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 78 เงิน 19 โรงเรียนศรีราชา 1. นายวงศธร  ธนะเวช
 
1. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนิศามณี  คำพิบูลย์
2. เด็กหญิงสุกันตา  เหง้าชัยภูมิ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
2. นางกรกช  บัวแย้ม
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สุนทรห้าว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวอัจจิมา   แก่นทองหลาง
 
1. นายเจษฎายุทธ   ครองสุข
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงกิตตินนภา  วงมา
2. นางสาวชมณัฐกาญจน์  ยังดี
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  ญาณศิริ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรินทร์  รูปคม
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวปภาวี  ทรงโฉม
2. นายพงศกร  แสงสุวรรณ
3. นางสาวศศิประภา  ศรีกระทุม
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
2. นายบวร  สุริยะแก้วแนรมิตร
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายพรวิวัฒน์  เนื้อละออ
 
1. นายวัชชราวุธ  ยางตลาด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนศรีราชา 1. นายณัฎฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายวิศวกร  น่วมทิม
 
1. นายศุภกร  พาเทพ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 85 ทอง 28 โรงเรียนศรีราชา 1. นายณัฎฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นางสาวรพีพรรณ  เทียมเมฆ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. นางสาวสุชีรา  พันธุ์กลการ
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 74 เงิน 34 โรงเรียนศรีราชา 1. นายณัฎฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กชายอรรถสิทธิ์   น่วมทิม
 
1. นายศุภกร  พาเทพ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ 1. เด็กหญิงกัญกนกภรณ์  ร่มพฤกษ์
 
1. นางสมทรง  เตชะ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 86.67 ทอง 15 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวศรัญญา  ดาน้ำคำ
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 13 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงฉัตรชฎาภรณ์   บุญพันธ์
 
1. นายเจกวิณท์วริศ   กุหลาบอ่ำ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นายนฏกร  เทพบุตร
 
1. นายณัฐพิศิษฐ์  ธนะวรเสฐ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 69.3 ทองแดง 25 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  วิชาชัย
 
1. นายวันชนะ  เหมือนมิ่ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 79.3 เงิน 21 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวลลิตา  ตึกชาติ
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงญาณิศา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวรพีพรรณ  เทียมเมฆ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 19 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวปรีดาภรณ์  เชตฐราช
 
1. นายกานต์  วิเศษลา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. เด็กชายสิรวิชญ์  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
1. นายวันชนะ  เหมือนมิ่ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. นายณัฐวุฒิ   อ่อนสว่าง
 
1. นายเจนณรงค์  นารอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 80.6 ทอง 34 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายธีรพัฒน์  ทองม้วน
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72 เงิน 27 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายคเณศ  เกษทองมา
2. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมณี
3. นางสาวปรีดาภรณ์  เชตฐราช
4. นายรุ่งสุทธิชัย  คำภา
5. นางสาววิมลสิริ  ผาจวง
6. เด็กชายวีรภัทร  ทองใบ
7. นายสถาพร  แกะมา
8. เด็กหญิงสุจินันท์  สมมงคล
9. นางสาวเจมีน่า  อูอีด้า
 
1. นายกานต์  วิเศษลา
2. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.8 ทอง 16 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายกณวรรธณ์  สุขเสือ
2. เด็กชายคเณศ  เกษทองมา
3. เด็กชายจินยี่  ซู
4. นายณัชพล  ธัญญะพืช
5. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ยิ่งเฮง
6. นางสาวนฤษา  หาญเชี่ยว
7. เด็กหญิงปนัดดา  แก้วมณี
8. นางสาวปรีดาภรณ์  เชตฐราช
9. นางสาวปิยะธิดา   ประยงค์
10. นายพิษณุพงษ์  สายโรจน์
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  โหสุวรรณ
12. นายรุ่งสุทธิชัย  คำภา
13. นางสาววิมลสิริ  ผาจวง
14. เด็กชายวีรภัทร  ทองใบ
15. นายวุฒิราช  สิงห์ทอง
 
1. นายกานต์  วิเศษลา
2. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73.6 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. นายณัฐวุฒิ   อ่อนสว่าง
2. เด็กหญิงนันทนัช   จุลศิริ
3. นางสาวนิสาชล   รัติเชษฐ
4. เด็กหญิงปภัสรา   อินสกุล
5. เด็กหญิงปาริชาติ   ติยานันท์
6. นางสาวภาพร   โพธารชร
7. นายภูวดล  อยู่คะเชนทร์
8. นายวิศวกร  น่วมทิม
9. นายสมบัติ  บุรัสการ
10. นางสาวสุชีรา  พันธุ์กลการ
11. เด็กชายอรรถสิทธิ์   น่วมทิม
12. นายเอกภพ  วัฒนากังชัย
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
2. นายศุภกร  พาเทพ
3. นางสาวณัฎฐชุดา  หุมอาจ
4. นายปาณัสม์  พวงแก้ว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  สมจันทร์
2. เด็กชายกฤตพจน์  กุมารสิทธิ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  เตจะวัน
4. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ขจรกลิ่น
5. นายฐิตินันท์  อินทรประสาท
6. เด็กหญิงทักษิณา  ดือราแม
7. เด็กชายธนธรณ์  แก่นแก้ว
8. นายธนัตถ์กิตติ์  แสงจันทร์
9. นายนนทิวัฒน์  เจริญรักษ์
10. เด็กหญิงนันทนา  สลับศรี
11. เด็กชายพงษ์เมธี  ภูแช่มโชติ
12. เด็กชายมงคล  วรปรางกูล
13. เด็กหญิงมิลิน  เกษแก้ว
14. เด็กชายรพีภัทร  ทับทอง
15. เด็กหญิงศศิวิมล  นิลเจียม
16. เด็กหญิงสุชานันท์  วงศ์รุ่งไพศาล
17. เด็กหญิงสุวรรณา  กลิ่นจันทร์
18. เด็กชายอดิศักดิ์  พะประโคน
19. เด็กหญิงอัสมา  ศิษฎิวงศ์
20. เด็กหญิงแพรววนิต  แสงพลอย
 
1. นางสาวรพีพรรณ  เทียมเมฆ
2. นางสาวมุกระวี  บุรีมาศ
3. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
4. นายณัฐพงษ์  คชทิพ
5. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
6. นายบวร  สุริยะแก้วเนรมิตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 17 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายทีปรกอน  กลิ่นกลั่น
2. เด็กชายธนบัตร   อนันต์วราพงษ์
3. เด็กชายธรรมธัช   เพ็งพันธ์
4. เด็กหญิงสิริญากรณ์   การสมมุติ
5. เด็กชายเดโชชัย   มิ่งสรรพางค์
 
1. นายธานันต์  ตันดี
2. นายณฐกร  สร้อยทอง
3. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนภูมิ  จันทร์เดช
2. นายธีระวัฒน์  แก้วระคน
3. นายสุพร  สีสันทา
4. นายเจษบดินทร์   พุฒาอามาตย์
5. นายเอกณรงค์   ขจรสมบัติ
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
2. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
3. นางจอมขวัญ  ณ นคร
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.6 ทอง 23 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พิมเสน
2. นางสาวชฎาพร  หารศรีภูมิ
3. นางสาวชลดา  พงษ์ดี
4. นายชานนท์  ชายฉลาด
5. นายณัฐพงศ์  ว่องการไถ่
6. นายณัฐพล  ข่มไพรี
7. นางสาวธนัสรา  วิเชียรกุล
8. เด็กหญิงธันยพร  แก้วโบราณ
9. นางสาวนงลักษณ์  ทะวะรุ่งเรือง
10. นางสาวนวพรรณ  เงาภู่ทอง
11. นางสาวนัทธมน  เมฆทา
12. นางสาวประกายเพชร  ประกอบทรัพย์
13. นางสาวปัฐมาภร  เจริญทรัพย์
14. นางสาวปิยธิดา  อัปกาญน์
15. นายพิสิทธิ์  สายเพ็ชร์
16. นางสาวพีชญา  ห้าพยงค์
17. นายภูมิดล  บุโรดม
18. เด็กชายภูริณัฐ  สุพรเงิน
19. นางสาวมัทณีย์  อ่อนดี
20. นางสาวมัลลิกา  กลางเนิน
21. นายวรรธนันท์  ศรีโกตะเพชร
22. นางสาววิมล  ทัพมา
23. เด็กหญิงศิริษา  โรจน์พิรมย์
24. นายสมเจตน์  คงไทย
25. นายสรวีย์  รุณเกษม
26. นายสามารถ  ทองมณี
27. นางสาวสุชานาถ  จุ่มพรม
28. นางสาวสุนิสา  ธงสันเทียะ
29. นางสาวสุพาพร  พงษ์ดี
30. นายอดิศร  ขจรแสง
31. นางสาวอทิตา  อาจจะ
32. นางสาวอทิติยาร์  ค้าสุวรรณ
33. นางสาวอภิรดี  สว่างวงค์
34. นางสาวอริศราย์  ค้าสุวรรณ
35. นายอัมรินทร์  หอมสุคนธ์
36. นางสาวเกศินี  มารวย
37. เด็กหญิงเนตรชนก  วรโสม
38. นางสาวเนตรนภา  เจตะวัฒนะ
39. นางสาวเบญญาภา  สายพินิจ
 
1. นายจักรพันธ์  ปุริตังสันโต
2. นางสาวทิพจุฑา  อภัยภักดิ์
3. นางจินดารัตน์  วัฒนธรรม
4. นายสรายุทธ์  ปานเหลือง
5. นายรัฐนันท์  สุขทวี
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.2 ทอง 13 โรงเรียนบางละมุง 1. นายกณิศพงศ์    เจียมใจ
2. นางสาวกมลลักษณ์  ปิดตาระเต
3. เด็กชายคณพศ   บางพระ
4. นายจักราวุธ   เดชสิมมา
5. นางสาวฉัตราภรณ์  บาคาล
6. นางสาวชนิษฐา  ฐาประมาตร
7. นางสาวชัชนันท์  พยุงศรี
8. นางสาวชุติพร  ทองมูสิก
9. นายณฐกร  รอสวัสดิ์
10. นางสาวณัฏฐณิชา  ผลทิพย์
11. นางสาวณัฐชา  เรืองสา
12. นางสาวณัฐชา  ทะโทน
13. เด็กชายณัฐพงษ์   ศรีเทพ
14. เด็กหญิงณัฐวดี  สะอาดวงค์
15. นายทักษิณ  จิตรา
16. นายธนชัย  ทุมหอม
17. เด็กชายธนบัตร  อนันต์วราพงษ์
18. นางสาวธิญาดา  ชูศรี
19. เด็กชายธีรภัทร   บุญกราน
20. เด็กชายนันทภพ  เหลืองสอาดกุล
21. นางสาวนันทิชา  ค้อชากุล
22. นางสาวปทิตตา  พลพิทักษ์
23. นายพงศกร  พงษ์ไทย
24. นางสาวพรธิดา  แสงอุดม
25. เด็กชายพิพัฒน์พล   เฉยศิริ
26. เด็กหญิงพิรญาณ์   ศรีรัตนกาญจน์
27. นายมนัสกร  กลิ่นกลั่น
28. นางสาวลักษิกา   กลิ่นเทียน
29. นางสาววิไลวรรณ  แซ่ลิ่ม
30. เด็กชายศราวิน   ปานพันธ์
31. นายสิทธิพล  คำเลิศ
32. นายสุพจ  โคตรศรี
33. นางสาวอธิชา  พลพิทักษ์
34. เด็กชายเจมศักดิ์   ศรีรักษ์
35. เด็กชายเดโชชัย  มิ่งสรรพางค์
36. เด็กหญิงเบญญาภา  ช้อยพลอย
37. นายเมธากร   ใจเมธา
38. เด็กหญิงเมธาพร  มหาวงศ์
39. นายเสกสรรค์   เงินท้วม
40. นางสาวแก้วกัลยา  เหมือนเพชร
 
1. นายธานันต์  ตันดี
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
3. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
4. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
5. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.7 ทอง 17 โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 1. เด็กชายกฤษกร  ขนทอง
 
1. นายพัฒนพงศ์  ทิพย์โภชน์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 17 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายสณฑกานต์  เลไธสง
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.33 ทอง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงสุธาริณี  มีกุญชร
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง 22 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวชยาภัสร์  สมบูรณ์กูล
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายชยุต   ภูวพุทธโชติ
 
1. นางสาวอรชา   บุญเย็น
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนศรีสุวิช 1. เด็กหญิงขวัญแก้ว  พูไม้
 
1. นางชนิดาภา  จันทร์หอม
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวนพรดา  มณีนาค
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 15 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. เด็กชายชลชาติ  เต็มศิริพงศ์
 
1. นางดวงพร  ทัตตะทองคำ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 18 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตตินันท์  มีไชยโย
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.3 ทอง 9 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงสกาวเดือน   ไซม่อน
 
1. นายเดชา   วิวัฒนวาทิน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  วงษ์เอก
 
1. นางกิ่งแก้ว  ศิริโชคชัย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.67 ทอง 9 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายกิตติภูมิ  พิมเสน
 
1. นางสาวทิพจุฑา  อภัยภักดิ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงทิพย์นที   รักเงิน
 
1. นายเจกวิณท์วริศ   กุหลาบอ่ำ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวนพรดา  มณีนาค
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 21 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายณภัทร  บุญดำรงค์ศักดิ์
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เนตรดำดี
3. เด็กชายณัฏฐากร  จันทร์รักษา
4. เด็กชายธนพัฒน์  ชูเกษม
5. เด็กหญิงธันยาดา  ทุมสิทธิ์
6. เด็กหญิงพัชรี  รัตนพลแสน
7. เด็กหญิงภัทรนันท์  สุ่มแก้ว
8. เด็กหญิงศุภิสรา  รัตนคช
9. เด็กหญิงสุทธิดา  พิมพ์แก้ว
10. เด็กชายอรรถรส  หอมจันทร์
11. เด็กชายเจษฎา  บุญนัง
12. เด็กชายเจษฎา  พูนพันธ์
 
1. นายบวร  สุริยะแก้วเนรมิตร
2. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
3. นางสาวณัฐธิดา  พิพัฒน์สิริยานันท์
4. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 75.2 เงิน 20 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกมลวรรณ  บัวราช
2. นายจักรกฤษณ์  คุ้มคง
3. นางสาวชลธิชา  เขียวพุ่มพวง
4. นางสาวบุญธิชา  หรั่งเจริญ
5. นายปุญญพัฒน์  ป้อมอารินทร์
6. นางสาวรุ่งวาสนา  แซ่ฮุน
7. นายศุภชัย  ตันไล้
8. นางสาวสุภัชธรา  สุขแก้ว
9. นางสาวอนันดา  เหมือนขจร
10. นางสาวอรยา  สมอนา
11. นายโยคิน  ปลารบ
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
2. นายบวร  สุริยะแก้วเนรมิตร
3. นางสาวณัฐธิดา  พิพัฒน์สิริยานันท์
4. นายปรมินทร์  เต็มพร้อม
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  จงกสิริ
2. เด็กชายกมลภพ  อนันตภูมิ
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  งามนัก
4. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขัตโท
5. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แสนรัมย์
6. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่อึ๊ง
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  เปรมแปลก
8. เด็กชายชัยอนันต์  นนทะนำ
9. เด็กหญิงฐาณัชชา  ช้างแก้ว
10. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
11. นายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
12. เด็กหญิงต้นข้าว  ราศรีจันทร์
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ๊ง
14. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ศรีกลิ่นดี
15. เด็กหญิงปวิสา  ชื่นศิริ
16. เด็กหญิงผริตา  ชูสวัสดิ์
17. เด็กหญิงพรจรัส  กัลยา
18. เด็กหญิงพรทิพย์  แสนสุข
19. เด็กหญิงพฤษชาติ  ถวิลวงษ์
20. เด็กหญิงพิยดา  นุชประไพ
21. เด็กหญิงภรภัทร  หวังประเสริฐ
22. เด็กชายภัทรนันท์  กุสุมาลย์
23. เด็กชายภาสวิชญ์  หมอเรือง
24. เด็กชายรชต  ขาวงาม
25. เด็กหญิงสิริขวัญ  เนื่องกันทา
26. เด็กหญิงสุชาดา  โพธิ์ศรี
27. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
28. เด็กหญิงอธิชา  เรงงัง
29. เด็กชายอนุรักษ์  เต่าเล็ก
30. เด็กหญิงอพาพร  ทองแม้น
31. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
32. เด็กชายอานัส  ประสพเหมาะ
33. เด็กชายเจษฎา  หล้ายิ้ม
34. เด็กหญิงเพชร  กัน
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นายไพรัช  วัฒนกุล
3. นางสำรวย  อรรคบุตร
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายชัยโรจน์  วิสุทธิอัมพร
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ผมประทุม
2. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
3. นางสาวกฤติกา  อัครจิรธนโชติ
4. นายกฤษณพงศ์  มุจนานนท์
5. นางสาวคีตภัทร  สีวันนู
6. นายจิรวัฒน์  โคตรทอง
7. นางสาวชลลดา  แสงมา
8. นางสาวฐิติพร  แหวนมณี
9. นายณณธวร  นาคพันธุ์
10. นายณัฐพล  อิ่มสะอาด
11. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
12. นางสาวทินมณี  การะกิจ
13. นายนราธร  ณ ระนอง
14. นางสาวนริศรา  พรรณทรัพย์
15. นายปฐมพร  นามสา
16. นายปรเมศวร์  ศิลาขาว
17. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
18. นายปัฐมพันธ์  โอสถ
19. นางสาวปาริชาติ  โพธิ์กระสังข์
20. นายปิยะโชค  ริดแสดง
21. นายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
22. นางสาวพลอยไพริน  พรตเจริญ
23. นายภานุพงษ์  บุราคร
24. นายรัฐพงษ์  ชินเพ็ชร
25. นางสาววลัยรัตน์  อึ่งขาว
26. นายวีรวัฒน์  พลับยินดี
27. นางสาวศศิตา  แก้วนิล
28. นางสาวศุภกานต์  พัสกรสิริกุล
29. นายสุกิจ  ฉิมนอก
30. นางสาวอธิชา  พรมสอน
31. นายอธิปประชา  วัฒนะวิจิตร
32. นายอนุพันธ์  ร้อยศรี
33. นายอัครพนธ์  ไชยคาม
34. นางสาวอัจฉราภา  ดีโยธา
35. นางสาวอัลธิรารัตน์  นิลภา
36. นายอำพล  โป๊ะประนม
37. นายเขตต์ตะวัน  จันทร์เนตรี
38. นายเมธาสิทธิ์  กิ่งเพชร
39. นางสาวโซเฟีย   เซเพลก้า อิง
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
2. นายไพรัช  วัฒนกุล
3. นางสำรวย  อรรคบุตร
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายชัยโรจน์  วิสุทธิอัมพร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ยุงกลาง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เขตนิมิตร
3. เด็กชายภัคณัฐ  งามพจนวงศ์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  เขตนิมิตร
5. เด็กหญิงภูษณิศา  วชิรเติมศักดิ์
6. เด็กชายวริทธิ์นันท์  เปียแก้ว
7. เด็กชายวัชรากร  หงษ์ขาว
8. เด็กหญิงอรรถวดี  ทนน้อย
9. เด็กชายอัครพล  เทพอุทัย
10. เด็กชายอัมรินทร์  เสาร์สูงเนิน
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชนิดาภา  จันทร์สว่างรุ่ง
2. นายนิธิกร  รัตนศิลา
3. นางสาวปนัดดา  ศึกนอก
4. นางสาวสุภาภรณ์  กันอ่วม
5. นางสาวอรุณี  สนิทกูล
6. นายอานุภาพ  โพธิ์เอก
7. นายอำพล  โพนสร้างแก้ว
8. นายอำพล  เข็มเพ็ชร
9. นางสาวเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
10. นายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวภัทราพร  พิทักษ์พูน
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  เดชอุดร
2. เด็กหญิงจิดาภา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงจิรประภา  ห้วยใหญ่
4. เด็กหญิงชัญญา  นิรัติศัย
5. เด็กหญิงวรรณิษา  อินสิงห์
6. เด็กหญิงวารุณี  วัชชา
7. เด็กหญิงศุทธหทัย  กลิ่นหอม
8. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไชยนาเรียง
 
1. นายณัฐวัฒน์  เจ้ยแก้ว
2. นางจริยา  ฤกษ์เกษม
3. นางสาวธีรารัตน์  ไตรสรณะศาสตร์
4. นางสมศรี  ไตรสรณะศาสตร์
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.2 ทอง 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวนิภาพร  เกษทองมา
2. นางสาวนิภาวรรณ  เกษทองมา
3. นางสาวปรีญาทิพย์  คำดี
4. นางสาวสุภาภรณ์  กันอ่วม
5. นางสาวเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
6. นางสาวเนตรนภา  งามพริ้ง
 
1. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นางสาวเหมือนฝัน  ยะแก้ว
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 44 โรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย 1. เด็กหญิงกัญจีรา  ดวงเพชร
2. เด็กหญิงฉัตรฤดี  ขำโต
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มาสันต์
4. เด็กหญิงสิริรัฐ  เรืองระวีลาภวัต
5. เด็กหญิงอภิชญา  อินทนา
6. เด็กหญิงอาทิติญาพรณ์  ยศนนท์
 
1. นางสาวผุสดี  วงษ์สูง
2. นายชุมพล  ตลอดไธสง
3. นางสาวสุภาพร  เฉื่อยนอก
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 9 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวกัลสดาล  อุปสัย
2. นางสาวกุลลดา  แสงผา
3. นางสาวธาริน  สิลา
4. นางสาวนงนภัส  เพียรพิทักษ์
5. นางสาวนันทิกานต์   เจือจันทร์
6. นางสาวพรดา  การสุข
7. นางสาวภาวินี  สีลาโส
8. นางสาววรดา   จิระงามทอง
9. นางสาวสิริกรานต์   เพียรพิทักษ์
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
3. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศุภศร
2. เด็กหญิงกัลญา  ปรีเอี่ยม
3. นางสาวกุนธิดา  สุขสถิตย์
4. นางสาวจันธิมา  บุญพัก
5. นางสาวจุฑามาศ  เพชรดี
6. นายชาญณรงค์  ขจรฤทธิ์
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สุ่มงาม
8. เด็กหญิงดวงพร  ใจบำรุง
9. เด็กหญิงดวงหทัย  สิทธาชีวานนท์
10. นางสาวนภัสวรรณ  มุ่งหมาย
11. นางสาวนิภาดา  นพศรี
12. นางสาวภัทรวดี  คำโท๊ะ
13. เด็กหญิงวิสสุตา  จิตรมั่น
14. นางสาวอสมา  สังกัดกลาง
15. เด็กหญิงเนตรอัปสร  ครองยุติ
16. เด็กหญิงเวธินี  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นายปัณณวิชญ์  กิจศิริวัชรมณี
2. นางสาวกัณฐิกา  ก้อนทอง
3. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
4. นางสาวกรรณิกา  พันธุเสือ
5. นางสาวชนิกานต์  อื้อเทียน
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 42.33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนบางละมุง 1. นายกัญจน์วิรุฬ  นิจสรกุล
2. นายพบธรรม  ฉัตราภิธรรม
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  สุปินะ
4. นายศศิกะ  ธานี
5. นางสาวแอนนิต้า  คัมบินิ
 
1. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.33 ทอง 11 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวชวัลรัตน์  ศรีใจยา
2. นายเฉลิมพงศ์  ขวัญข้าวกานน
 
1. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
2. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 14 โรงเรียนอักษรเทพประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงลิสา มาเรีย  โคเฮน
 
1. นางสาววิไลรัตน์  อุตสารัมย์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 31 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายปณิธาน  ฤทธิ์เพชรรัตน์
 
1. นายพงศธร  วงศ์สีดา
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 26 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงธีริศรา  สนิทวรรณะ
 
1. นางสาวคณิตา  แสงเพ็ชร
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76 เงิน 50 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวณัฐวรา   แซ่ลิ้ม
 
1. นางเบญจวรรณ  เจนกิติวรพงศ์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา 1. นายจัสติน กิตติภัทร  พาเมอ
 
1. Mr.Patrick  O. Velasco
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 71 เงิน 15 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวธมลวรรณ  อิวาโคชิ
 
1. นางสาวฐนิชา  สาครสุคนธ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงณฐกานต์  ภูงามเงิน
2. เด็กหญิงภิญญดา  เกษจินดา
3. เด็กหญิงสุพิชชา  ขำมะณี
4. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เจียมอนุกูลกิจ
5. เด็กหญิงแพรลดา  ลักขณานุกูล
 
1. นายสุเมธ  คำลอย
2. นางสาวกรรณิการ์  มั่งคั่ง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.2 ทอง 9 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวจณิสตา  วาชัยยง
2. นางสาวธนานันต์  เจริญสาย
3. นางสาวรุจจิณัฐ  ชมภูษา
4. นางสาววรรษมล  เมืองบัว
5. นางสาวสตตกมล  ณ พัทลุง
 
1. นายกิตติภาส  ศรีหะ
2. นางสาวปาจรีย์  ในวิกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.67 ทอง 11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิรสิน  ชูรัศมี
2. เด็กหญิงพิมพ์รพี   พันธ์อร่าม
 
1. นายธนันท์ธร   อิ่มใจ
2. นางมนัสนันท์  อิ่มใจ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 20 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวนภัสภรณ์  เสนาะล้ำ
2. นางสาวอรัญดา  จินนารี
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81.5 ทอง 14 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สายทอง
2. เด็กหญิงอาจารี  สิริสายพิรุณ
 
1. นางสาวสุรัสวดี  อ่อนเจริญ
2. MissAsami  Uchida
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวปรัชญา  เรืองรอง
2. นางสาวสุจิรา  รัตนนาภา
 
1. นางสาววรวรรณ  เนื่องจำนงค์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 22 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. นางสาวณัฏฐพัชร  ปภาภัสร์สกุล
2. นางสาวพัชญ์สิตา  ชัยกิจวรีร์กุล
 
1. นางสาวเอี้ยนหวิน  พัน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84.8 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวจารุกัญญ์  อินทนัย
2. นายอธิคม  กาศุก
 
1. นางสาวปิ่นเดือน  เย็นสำราญ
2. นางสาวกุสุมา  จันทร์คล้าย
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.67 เงิน 19 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกนกวรรณ  สมบุญ
2. นายนิติพัฒน์  บุพตา
3. นางสาวนิธินันท์  เผือกสุข
4. นายปฏิพัทธ์  ผสมมี
5. นางสาวโชติรส  แสงชัยนริศ
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
2. Miss็ีHuang  Jinqun
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวกมลลักษณ์   เสนาเลี้ยง
2. นางสาวดวงกมล  อินทรประสาท
3. นางสาวธนัญญา  ปาจิตต์
4. นางสาวนริศรา  พลศรี
5. นางสาวนฤมล  ถ้ำอมร
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง 4 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวกันชนิดา  บุญสังข์
2. นางสาวฌามา  กำแก้ว
3. นางสาวนงนภัส  พุ่มคง
4. นางสาวริณภร  ธนโชติกรทอง
5. นางสาวรินรดา  ปะสิ่งชอบ
 
1. นางสาวธัชชา  ธีรปกรณ์ชัย
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวทัศพร  วิริยะกิจ
 
1. MissChen  Jin
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.5 เงิน 22 โรงเรียนศรีราชา 1. นายชวลิต  เกตุประสิทธิ์
 
1. นางสาวลฏิฎ์  บัวอาจ
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85.92 ทอง 13 โรงเรียนประเสริฐสุข 1. เด็กหญิงชาลิสา  สีสาวแห
2. เด็กชายพศุตธรรม์  สกุลรุ่งรุจีจิร
 
1. ดร.สันติชัย  ใจชุ่มชื่น
2. นางเจษฎาพร  ใจชุ่มชื่น
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายภูมิธศิลป์  เคนแสนโคตร
 
1. นางสาวอนุสรา  ผลาปรีย์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.1 ทอง 35 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ธัญญเจริญ
2. เด็กชายชัยเวชพิสิษฐ์  สุรำไพ
3. เด็กชายพุฒิพงษ์  ประพันธ์
4. เด็กชายภัทรพล  รัตนเหลี่ยม
5. เด็กชายสหรัฐ  บุตรดางาม
6. เด็กชายสาธิต  ผิวพันธ์
7. เด็กชายสุริยะ  สืบวงษ์
8. เด็กชายอดิศักดิ์  วอนเมือง
 
1. นายอัครเนตร  มณีนุตร์
2. นายนิพนธิ์  ร้านจันทร์
3. นายบุญเชิด  คำงาม
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.55 ทอง 12 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจีรารัตน์  จันทร์รัตน์
2. นางสาวดุสิตา  ทวีจันทร์
3. นายธนภูมิ  เฉลิมกลิ่น
4. นางสาวนริสรา  อนุสาสนะนันท์
5. นางสาวภัทราพร  หาญพรม
6. นางสาววราวดี  ศิลปี
7. นายวรเดช  ชมดอกไม้
8. นางสาวศรัณยา  ศูนย์รัมย์
9. นายอัศวิน   อุตมะ
10. นายไหวพริบ  สุภผลดี
 
1. นางสาววรรณทนา  สุจริต
2. นายโกศล  มั่นจิต
3. นางสาวพิมพ์ณิชา  พิมพ์ใหม่
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวกรรณิการ์  ขัดมูล
2. นางสาวกรองแก้ว  ห้วยใหญ่
3. นางสาวบัณฑิตา  อุดมรักษ์
4. นางสาวอำพร  ซื่อตรง
5. นางสาวเมธาวรรณ  พลสิทธิ์
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  นาเหล็ก
2. นายรณชัย  กิ่งแก้ว
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.2 เงิน 29 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ปิตินาคสีดี
2. เด็กหญิงธิญาดา  สอนสุภาพ
3. เด็กหญิงพริทธิพร  โชว์พุทธา
 
1. นางสาวกิตติยา  ชัยนิชู
2. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.2 เงิน 40 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายกิตติธร  แป้นสันเทียะ
2. นางสาวนุชจรีย์  วงศ์ทิพรัตน์
3. นางสาววรรณวิสา  เรืองทอง
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์   มีสวน
2. นางฑิตา  อินทขันตี
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 12 โรงเรียนดาราสมุทร 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กรอบสนิท
2. เด็กหญิงขวัญภัทรา  กมลอำนวยกิจ
 
1. นางสาวสุวิมล  พุ่มปาด
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศิริเจริญ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา   อุปตรี
2. เด็กหญิงณัฐฐณิชา   ต่อเติม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายนครินทร์   ทรัพย์วิริยา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 29 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายณฏฐพล  สวัสดิ์มูล
2. เด็กชายรชต  ธรรมจารี
 
1. นายสกุลชัย  จารุเนตร
2. นายศศิวิมล  วงศ์วิฉาย
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 29 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายนันทกานต์  มณีนารถ
2. นางสาวบุษราภรณ์   ไพรวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  มากอุส่าห์
2. นายนิพนธ์  การเพียร
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายกีระติ   แก้วมั่นคง
2. เด็กชายสุรยุทธ์   เผือกนาง
 
1. นางสาวชัญญานุช  บุณยะยุต
2. นางสาวเจนจิรา  พิบูลย์ศรี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนวัฒน์  จบศรี
2. นายวีรศิลป์   ฤกษ์เวียง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายนครินทร์   ทรัพย์วิริยา
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 80.4 ทอง 6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธนกิตต์   รองหานาม
2. นางสาววรวรัญช์  ยาวิชัย
 
1. นายปิยรัฐ  ไทยสะเทือน
2. นางบุญชู  บุญก่อ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 88.8 ทอง 6 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงอนัญญา  อินโต
2. เด็กหญิงอภิสรา  ขันธราม
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายนครินทร์   ทรัพย์วิริยา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางละมุง 1. นายคฑาทอง  ดีเด่น
2. นายพสุธร  กุลชาตสุวรรณ
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 59.4 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบางละมุง 1. นายชลสิทธิ์  สุธรรมา
2. นายพัสกร  เชาวนะพานิช
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 27 โรงเรียนศรีราชา 1. นายชิษณุพงศ์  ศรีมะเรือง
2. นายพิชัยยุทธ  สีมา
 
1. นางสงกรานต์  สุวรรณ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ขำยะบุญ
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 30 โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนกร  ภูกองเมฆ
2. นางสาวธัญมาส  พันธุระ
3. นางสาวภัทชภรณ์  วงค์บุญชา
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นางสาวจินตะหรา  แสนทวีสุข
 
169 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 18 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายปุณณรัตน์  รัตนภาวรรณ
2. นายสุภคม  วังกะสา
3. นางสาวสุภัคศร  เพ็งพริ้ง
 
1. นางสาวอัจฉราพร  สารสมัคร
2. นายสุขุม  ชินวงศ์
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 23 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตติธัช   วิทยประสิทธิ์กุล
2. นายบุลากร   ทองเติม
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นางชลิดา  การเพียร
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายชยพล  เชยเทิบ
2. เด็กชายปรินทร  ธงชิว
3. เด็กชายศุภชัย  นนทะนำ
 
1. นายภักดีพงษ์  เชิดชน
2. นายธนกร  รติพีรวาณิชย์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายฉัตรมงคล  อดทน
2. นายนามบุญ  จันทรานันท์
3. นายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบางละมุง 1. นายณฐวัฒน์  สุวรรณรินทร์
2. นายทรัพย์ทวี  ศรีสวัสดิ์
3. นายธเนศ  จอมพูล
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
2. นายอัครพนธ์  ไชยคาม
3. นางสาวเอมมิกา  หนูน้อย
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายกฤษฎา  กฐินเทศ
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  พูลผล
2. เด็กชายการัณย์  กิตติ์กาญจ์ธีรกุล
3. เด็กชายชวัลวิทย์   อัครจิรธนโชติ
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวีระชัย  วัฒนจิตติ
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
2. นายธนรรธน์  จันทนา
3. นายธนโชติ   เอี่ยมสอาด
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายวีระชัย  วัฒนจิตติ
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุส  จันทร์ภัก
2. เด็กชายบุญเพิ่ม  บุญนัง
3. เด็กชายอธิธัช  โนรีวรรณ
 
1. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
2. นายภักดีพงษ์  เชิดชน
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายกฤษฎากร  ชาบุญมา
2. นายวัชรพล  สิงหกาญจนกุล
3. นายอัมรินทร์  เนตรดี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายกิตติธัช   ม่วงมา
2. เด็กชายจตุพร   เนียมเที่ยง
3. เด็กชายดวงจรูญ   บุญอินทร์
 
1. นายศารทูล   ธิมะสาร
2. นายเฉลิมชัย   บุญล้อม
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  บานชื่น
2. นายนิธิพัฒน์  โค้วนิเส็ง
3. นายวรเมธ  แสงมนตรี
 
1. นายนิพนธิ์  ร้านจันทร์
2. นายสิทธิพร  บุญล้อม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายชัชชระกร  คงรัศมี
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  สว่่างวงษ์
3. เด็กหญิงแพรพลอย  กิยะแพทย์
 
1. นางสาวอรุณรัดน์  ศรทรง
2. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 24 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจันทรา  ล้านทอง
2. นางสาวณัชชา  สุภาผล
3. นางสาวภาณินี  แซ่กำ
 
1. นายรัตน์  บุญก่อ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงกำไรแก้ว  สุขบรรเทิง
2. เด็กหญิงกุลจิรา    คำเสมอ
3. เด็กหญิงทิตยา  แต้มสาระ
4. เด็กหญิงปนัดดา  กลิ่นสุคนธ์
5. เด็กหญิงพัชรี  พิเชฐธนาพัฒน์
6. เด็กหญิงมัชณิมา  เดาะขุนทด
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวสิริกร  แสงศักดิ์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวญาดา  สมัยกลาง
2. นางสาวธาดารัตน์  ชัยวิริยะกิจ
3. นางสาวนิชาภัทร  บุญมาชู
4. นางสาวนิสากรณ์  ประจันตะเสน
5. นางสาวพิณมณี  หมื่นสาย
6. นางสาวอภิสรา  อินใหญ่
 
1. นางจิราภรณ์  ชูศรีทอง
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 39 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงพิไลวรรณ   เทพณรงค์
2. เด็กหญิงมณีรัตน์   ทรวงชัย
3. เด็กหญิงเบญญา  ทองกล่อมศรี
 
1. นางสาวจินตนา   สุขเจริญ
2. นายกรกช   ธรรมกุล
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 21 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาววริษฐา   ฤกษ์พิจิตร
2. นายสหัสวรรษ   คงเมือง
3. นางสาวสุธิดา   ทิพย์โสดา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธีร์  ปัญญาตระกูล
2. นางสาวโสภา  แซ่ลี
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 13 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชชา  แสงงาม
2. เด็กหญิงวรรณรดา  ไทรราตรี
3. เด็กหญิงสิราภัทร  มิ่งแม้น
 
1. นางชันญานุช  ขุนสอาดศรี
2. นายบุญเชิด  คำงาม
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีชะนะ
2. นางสาววรกมล  เนินทราย
3. นางสาวเนตรนภา  พุ่มอุบล
 
1. นางสาวพัทธ์ธีรา  เทียนทอง
2. นายวัชระ  บำรุงพงษ์
 
189 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 83.8 ทอง 4 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงนงนภัส  จงไพศาล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เปไธสง
3. นางสาวพรนัชชา  ขันทะสีมา
 
1. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
2. นางสาวจารุวรรณ  บุตรสนม
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. นางสาวประกฤติยา   สุขทวี
2. นางสาวสุดารัตน์   ไทยเมือง
3. นายอภิสิทธิ์   ยืนยง
 
1. นางสาวจินตนา   สุขเจริญ
2. นางสาวนุชนาต  กรแก้ว
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.3 เงิน 35 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  เมืองแมลงภู่
2. เด็กหญิงณหทัย  ปั้นสง่า
3. เด็กหญิงภารดี  พรประภา
 
1. นางนันทนาพร  เทศกรณ์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ภิรมย์
2. นางสาวชลธิชา  พงศ์กำพุฒ
3. นางสาวรัชนก  คล่องแคล่ว
 
1. นางสาวนุชนาฎ  เยียดยัด
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงจรรยพร   สายสุนีย์
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   มีอุสา
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  จันทร์วงค์
 
1. นางสาวศิริพร   แดงตุ้ย
2. นายณรงฤทธิ์   เภาสระคู
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. นางสาวธัญญาณัฐมน   ชมภู
2. นางสาวปวิตรา   มะนีกัน
3. นางสาวพันธิวา  คามกะสก
 
1. นางสาวศิริพร   แดงตุ้ย
2. นางสมหวัง  รุ่งสิริวานิช
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. เด็กหญิงจันทร์จิราพร   นครสูงเนิน
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กหญิงวรัญญา   พิมพิลา
 
1. นางณัชชนากร  สุวรรณพยัคฆ์
2. นางสาวเปรมวดี   เจตนานุศาสน์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73 เงิน 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชลธิชา  อัคราช
2. นางสาวนิศารัตน์  สะอาดวงค์
3. นางสาวอนุปรีญา  ศรีโสม
 
1. นางสาวปาณิศา  รัตนโกศล
2. นางสาวสิริกร  แสงศักดิ์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายอดิศักดิ์  คำหวาน
 
1. นางสาวธนกร  มหัทธนะกุลชัย