สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงประกายแก้ว  ตุระ
 
1. นายอนุวัฒน์  รัตนทิพย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นางสาวลภัสนันท์  พันธุ์สนิท
 
1. นางสมศิริ  ยังเฟื่องมนต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  วิเศษศรี
 
1. นางอัจฉรา  สร้อยตัน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวปัณรส  อ้ายวงศ์
 
1. นายวิทยานันท์  บุญกอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 30 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชนาธิป  ใยเยี่ยม
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายเอกนิษฐ์  นิธิอนันตกุล
 
1. นายพงศ์ศิริ  ปิตะธารา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงศศินันท์  ศักดิ์ศรีวัฒนา
 
1. นางสาวนฤมล  ปางประโคน
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 41 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวรัชนี  แซ่หญ้า
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถวิลหล่อ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 28 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวภัทรนิษฐ์  แก้วเกิดไชย
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชลกร   วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางสมพิศ   จันทมาลา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 35 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายภาวัต  พุ่มจันทร์
2. เด็กชายภาสวิชญ์  สุขเลิศ
 
1. นางกาญจนา  ชื่นชม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 79 เงิน 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรกนก   รุจิเพิ่มพูน
2. นางสาวกานติญา   เดชะวงค์
 
1. นางรดากานต์   นิรัติศัยกุล
2. นางสาวสุวรรณา  ฝึกจันทร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.9 ทอง 24 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  สอนศรี
2. เด็กหญิงเกวลี  สอนศรี
 
1. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาภรณ์  เชยสุนทร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนนันท์  อนันต์ทรัพย์ยิ่ง
 
1. นางจินตนา  ธรรมกันหา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง 8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายพิสิษฐ์  สมใจ
 
1. นายวัฒนะ  เจริญนาน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 15 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพล  กุลกฤตพงษ์
 
1. นางสาวฉันทนา  มนต์วิเศษ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัฐนิช   วิบูลสวัสดิ์วัฒนา
2. เด็กหญิงภัทรหทัย   ยศปัญญา
3. เด็กหญิงสุชาวดี   ไตรรงค์จิตเหมาะ
 
1. นางสาวภัทรชริญา   คณาภิบาล
2. นางสาวสุปราณี  บุญกล้า
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 32 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกฤติมา  อำนวยสิทธิโชค
2. นางสาวนันทิชา  ตรีพัชรทิพย์
3. นางสาวรุจิรา  สกุลวงศ์ธนา
 
1. นางวัชรา  จรูญผล
2. นางกาญจนา  หุตะเจริญ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงรชฏ  กิจหัตถพร
2. เด็กหญิงเบญจพร   รุ่งเรืองพินิจ
3. เด็กหญิงโชติรัตน์   เต็มพงศ์ศรีสง่า
 
1. นางสาวรัชนี  สิทธิเสน
2. นางสาวจินตนา  อุตสารัมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 37 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายก้องภพ  วรสายัณห์
2. นายจอมภพ  ลิขิตรัตนพร
3. นายรัชภูมิ  สีมาวรพงศ์พันธุ์
 
1. นางจันทิมา  บุญเจริญ
2. นางสาวชลกานต์  ชมภู
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงรัตติพร   นุชปาน
2. เด็กหญิงโรสิตา   สุภาภรณ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  สาลี
2. นายฐิติพงศ์  นิลมาศ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายชลากร  วัฒนาพงษากุล
2. นายศิวกร  น้อยนาง
 
1. นายอากร  พุทธรักษา
2. นางสาวสิริรัญญา  ใจปิน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 26 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงศศิกัญชณา   คงรักษา
 
1. นายฉัตรชัย   จันทร์พิทักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายธนทรัพย์  เกิดโสภา
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายยศพนธ์  มโนวรกุล
2. เด็กชายอดิเทพ  ทองเอี่ยม
 
1. นางกมลวรรณ  ประการะสังข์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายวิชญ์ภัทร์ไชย  ศิลาอ่อน
 
1. นางสาวพักตร์วิภา  มณีดำรงกิจ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 91.41 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พุทธกุลสมศิริ
 
1. นางสาวปูน  บุตรี
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87.96 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาววิรดา  กล้าหาญ
 
1. นายคมสันต์  วงษ์ชาลี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพกานต์  เกตุคำขวา
 
1. นางสาวกมลรส   พาทีทิน
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายธิชานนท์  เขมวิรัตน์
2. เด็กชายปิยเชษฐ์  พงศ์สันติชัย
3. เด็กชายผ่านฟ้า  เลาหสินนุรักษ์
 
1. นางเอมอร  ทองอินทร์
2. นางเมลดา  ท่าหลวง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกันต์  ตันคุณากร
2. นางสาวจิรัชญา  ใจงาม
3. นายธรรณธร  เนืองพุด
 
1. นายธนายุต  จันทราเขต
2. นางกัณปรีชาญาณ์  สุวรรณศิลป์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.6 เงิน 42 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  อาทรกิจวัฒน์
2. เด็กชายดนุสรณ์   วงทองอนุรักษ์
3. เด็กหญิงรพีพร   ชุติชูเดช
 
1. นางสาวจุฑาลักษณ์  สังข์เกษม
2. นางสาวภัทรวดี  ธัญญผล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณธกร  พาณิชวราห์
2. นายสาริศ  ชมเชี่ยวชาญ
3. นางสาวอิสริยา  เกิดกล้า
 
1. นางสาวนันทา  ศรีแก้ว
2. นางกัณปรีชาญาณ์  สุวรรณศิลป์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปุณณวิช  จันทนเสถียร
2. เด็กชายสิทธิเดช  อุดมดิเรกวรกุล
3. เด็กชายอริย์ธัช  พัชรกิจหิรัญโชติ
 
1. นางสาวปัทมาพร  ณ น่าน
2. นางสมพิศ  เผ่าจินดา
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 31 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกันตินันท์  มีสุข
2. นายชยามร  นิมิตสมุทร
3. นายพร้อมพงศ์  รักถิ่นเกิด
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 28 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายกรกฏ  อิสมาเอล
2. เด็กชายจตุรวิชญ์  บุตรลานช้าง
3. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  นันทานนท์
 
1. นางสาวอรอิริยา  สัมพันธ์พงค์
2. นางสาวศศิวิมล  ขอนดอก
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐนันท์  ผิวบาง
2. นางสาวสุพัตรา  เชื้อศรีนนทตรี
3. นายสุรดิษ  เจริญเวทย์วุฒิ
 
1. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
2. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 31 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจิณณกันต์  เฉวียงภพ
2. เด็กชายศุภวิชญ์  คงธีรภัทร
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ศิริพิพัฒนกุล
2. นางชฎาวรรณ  อุบลวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวปาณิสรา  นิลชาติ
2. นางสาวสิรินทร์ยา  อ่อนอก
 
1. นายธีรพงศ์  อ่อนอก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74 เงิน 16 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
2. เด็กชายศุภธัช  กิติสาระกุลชัย
 
1. นางสาวทรรศนาภรณ์  วงค์คำจันทร์
2. นางสาวสุวะนิต  สุระสังข์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.84 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายพชรวัฒน์  ปวริศร์โกศล
2. เด็กชายภูริเดช  ขุนปริง
 
1. นายเฉลิมชัย  สงกลาง
2. นายศราวุช  พงษ์มา
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. นายปวริศ  เจตจำนงกิจ
2. นายรชานนท์  ภิญโญธนกุศล
3. นายฤทธานุภาพ  หวังนิรันดร์กุล
 
1. นายศราวุช  พงษ์มา
2. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.4 เงิน 24 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงณัฐภร   มหพันธ์
2. เด็กหญิงธัญชนก  น้อยกมล
3. เด็กหญิงพิชญา   เกื้อกูล
4. เด็กหญิงอริสรา    รักษาญาติ
5. เด็กหญิงเกตน์สิรี   ก้าหรีมล๊ะ
 
1. นางสาวเยาวมาลย์   ภัทรเมธินทร์
2. นางสาวธนิดา   ดอนไพรนุช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.9 ทอง 42 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณิชชา  บุญน้อย
2. นางสาวนพวรรณ  ซิ้มเทียม
3. นางสาวอลิชา  ทัศนา
4. นางสาวอัญชริดา  บุษบา
5. นายอิทธิพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายสกนธ์  รัฐนันทมงคล
2. นางสาววรัญญา  ธารามาศ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ตันวงษ์วาน
2. เด็กชายธรรม  อุดมนาคเสวี
3. เด็กชายธาดากร  เจริญก่อบุญ
4. เด็กชายนาธัน  สถาวร
5. เด็กชายภูริวัจน์  อภิศักดิ์ชัยกมล
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  บัวภา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  งอกงาม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 46 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวพลอยนภัส   วงศ์อยู่
2. นางสาววรรณวนัช   สิงชู
3. นายวิศวะ   มหาราช
4. นางสาวสุพิชชา  อัมรินทร์
5. นางสาวอาทิตยา   เกตุอรุณโรจน์
 
1. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์เสน
2. นางสาววารุณี  วิเศษสุด
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิจพิพัฒน์  ฤทธิสาร
2. เด็กชายชยพล  วรศิริ
3. เด็กชายณภัทร  ตีรกิตติพันธ์ุ
4. เด็กชายพงศภัค  พรหมรัตน์
5. เด็กชายภัทรพล  พรมผา
 
1. นางพเยาว์  สายชล
2. นางสาวพรพิชญ์  ประภาพันธ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.4 เงิน 24 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นางสาวบุปผา  พรหมโชติ
2. นางสาวปุริมปรัชญ์  รัตนกุลอธิติวุฒิ
3. นายพงศกร  แสงทอง
4. นางสาวศิรภัสสร  ชาวดร
5. นางสาวหญิง  ใหม่
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นายปิติภัทร  วัดแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 87.6 ทอง 10 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายชนินทร์  จันทร์เปล่งแจ้ง
2. นายชาญณรงค์  ศรีบุญรอด
3. นายธนไชย  เนียมถนอม
4. นางสาวธัญชนก  โรจน์อมรรัตน์
5. นางสาวนภสร  ศิริพงษ์
6. นายนราธิป  วงศ์ก้านตง
7. เด็กหญิงนันทิชา  มั่นจิตต์
8. นางสาวบุษกร  สัมพันธุ์อภัย
9. เด็กหญิงพัชรภา  ดวงตะวัน
10. นางสาวพิชามญชุ์  มากูล
11. นายภูวนาถ  สังข์วิเศษ
12. นางสาวรวินันท์  คุ้มบุญ
13. เด็กหญิงลักษิกา  จัยสิทธิ์
14. นายศักดิธัช  ทัศนา
15. นางสาวศุภลักษณ์  ทองตัน
16. นางสาวสุภัทรา  เผือกนิสัย
17. เด็กหญิงสุภาวดี  แซ่เบ๊
18. นายสุรภาส  โลบุญ
19. นางสาวอัมพิกา  ล้ำเลิศหล้า
20. นางสาวเกตุสุดา  มะหิเมือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์  พุดพรม
2. นายเจนณรงค์  วงค์สวัสดิ์
3. นางสาวสุวรรณา  มีครู
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชรียา  รสฟุ้ง
5. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 76.2 เงิน 22 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายกฤติน  มะจันทร์
2. นางสาวกุลิสรา  บัวหลวง
3. เด็กหญิงณัฐปรียากร  เมืองศรีนุ่น
4. นายธนาธิป  เขียวสะอาด
5. นายธนาวุฒิ  เแสงวิรัตน์
6. เด็กหญิงธัญพิชชา  สาระภิรมย์
7. นางสาวนุสรา  สิทธิพรวรกุล
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เมืองศรีนุ่น
9. นางสาวภคินี  โชยะสิทธิ์
10. นางสาวภัณฑิลา  สุรวัฒนพงษ์
11. นายภัทรพงศ์  วงศ์อารีย์
12. นายศุภกร  เสมอวงษ์
13. นายศุภกร  พวงงาม
14. เด็กหญิงสรวงอนงค์  สังขพันธ์
15. เด็กหญิงสุธาสินี  อุบลทอง
16. นางสาวสุธินันท์  ทุมมานนท์
17. นางสาวสุพิชญา  อนันตกูล
18. นางสาวสุภาดา  ธนะเสวี
19. นายอภิรัตน์  กมลชัยวรกูล
20. นายอิทธิศักดิ์  เขียวแก้ว
 
1. นางพรรณี  บัวระพา
2. นางสาววรพร  หนูเสริม
3. นางสาวพัชรี  แสงขาว
4. นางสาวอนงค์  ตามสายสุด
5. นางสาวพัลลภา  เกตุแก้ว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.8 ทอง 29 โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายโอปอ  ปิ่นประยงค์
 
1. นางสาวสุมาลี  มงคลวรเดช
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวลีลาวดี  ทองเพ็ง
 
1. นายคณิศร  แจ่มรัศมี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81.2 ทอง 47 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงหทัยภัทร   ฟุ้งสายชล
2. เด็กชายอรรถปวิทย์   ศรีวรอานนท์
 
1. นายสุทธิรัตน์    ประชุม
2. นางสาวศิรินทรา  อิธิยาภรณ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 26 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจิราพัชร   กุศล
2. นายธรรมนูญ   อินต๊ะวัง
 
1. นายสุทธิรัตน์   ประชุม
2. นางสาวกนกวรรณ   จันทร์เสน
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฎฐณิชา  ภิญโญ
2. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทวีพร
3. เด็กหญิงณิชา  แสนจันทร์
4. เด็กหญิงรุจิรดา  พรหมมานนท์
5. เด็กหญิงวารุณี  เที่ยงธรรม
6. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สุปิยะพันธ์
7. เด็กหญิงสโรชา  พรหมมานนท์
8. นางสาวอรวรรณ  สีเคน
9. นางสาวอรวรา  เตอินทร์
10. นางสาวโสภิตนภา  พงษ์ศรี
 
1. นางรวีวรรณ  นุชปาน
2. นางสาววรพร  หนูเสริม
3. นางสาวพัชรี  แสงขาว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.6 เงิน 33 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ศิริ
2. เด็กหญิงฌัชชา  โทนุบล
3. เด็กหญิงณธัญญา  สโรชโบกธรณี
4. เด็กหญิงณศิกาญจน์  สมสงวน
5. เด็กหญิงดวงกมล  สหายา
6. เด็กหญิงนริศรา  พิมพา
7. เด็กหญิงปุญยะวีร์  สานเลิศฒาสิริ
8. เด็กหญิงศุภปาณี  เนื่องเจริญ
9. เด็กหญิงสลิลลา  พรมอุทิศ
10. เด็กหญิงอชิรญา  อิซุมิ มิคามิ
 
1. นางผกายมาศ   เชวงชุติรัตน์
2. นายเชาวลิต  นาขามป้อม
3. นายต่อพงษ์  สมสิงห์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.25 ทอง 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงต้องกมล  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงธัญญ์รัศม์  สุนิพัฒน์
3. เด็กหญิงพรรณชนก  หริ่มศิริ
4. เด็กหญิงมติมนต์  ฉัตรทวีรุ่งโรจน์
5. เด็กหญิงรัตนา  บุญถนอม
6. เด็กหญิงวริศรา  ปราโมทย์
7. เด็กหญิงศรุตา  ตรงต่อกิจ
8. เด็กหญิงอาภาวดี  นัยวัฒน์
 
1. นางสาวรวีวัลย์  เนื่องจำนงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีชาญณรงค์   มาอยู่ดี
3. นางสุมัธนา  สร้อยสน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 82.5 ทอง 6 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาว อินทิรา   เจนการ
2. นางสาวจุฑามาศ   เรืองเกิด
3. นางสาวชลธิชา   แก้วสันเทียะ
4. นางสาวณัฐวรา  แก้วถาวร
5. นางสาวปาลิตา   เจริญศรี
6. นางสาวปุณณภา    นิวัฒน์
7. นายพงศธร   ชมชื่น
8. นายวสพัฒน์   สุริยะ
9. นางสาวสิรัชชา    แสงเพชรพัชร
10. นางสาวสุภาสินี   แสงศรี
 
1. นายคำผล  สุพร
2. นายวัฒนา  คชพญาวงศ์
3. นางสาวศรีอัมพร  รัตนพาหิระ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76 เงิน 11 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพชร  วิวัฒน์นิมิตดี
2. เด็กชายพัสกร  เอี่ยมแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยโทเตชพัฒน์  พงษาปาน
2. นายทัศน์ไชย  เจริญพิริยะเวศ
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกิตติธัช  กฤตสิน
2. นางสาวรชยา  คุระวรรณ
 
1. นายศานิต  โหนแหย็ม
2. นายอธิปัตย์  ธารประเสริฐ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงดาวประดับใจ  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวอนุสรา   สิงห์โต
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปรานต์  ศรีบุญ
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกรวิภา  วิปุลพงษ์
 
1. นางสาวอนุสรา   สิงห์โต
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกานต์สิรี  สุพัฒน์วัชรานนท์
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงไรวินท์  อุระเกตุ
 
1. นายชัยวัฒน์  ชุ่มมงคล
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นางสาวนางสาวจุฑามาศ   รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นายพุทธิพงศ์    พงศ์ศาสตร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัชชาริดา  ตราชู
 
1. นายชัยวัฒน์  ชุ่มมงคล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. นางสาวจันทกานต์  จันทรโกมล
 
1. นายพุทธิพงศ์  พงศ์ศาสตร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงสิริกร  กองทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงสุภิสรา  ภักดี
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
2. นางสาวจันทิมา  แพนไธสง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 78 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงจันทร์สิริมา  ทานะเวช
 
1. นางสาวกนกทิพย์  แซ่อึง
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายธีรภัทร  นิคม
2. เด็กหญิงพลอย  เนตรนภาไพศาล
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  กมลนัย
 
1. นางวาสนา  วิสาโรจน์
2. นางสาวนิติพร  เจริญแพทย์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวปุณยนุช  จิตพูลผล
2. นายภูมิวณัฐ  โตนพคุณ
3. นายเปรมศักดิ์  จ่ามมาตย์
 
1. นางสาวดวงกมล  เครือทรัพย์
2. นางสาววีรยา  ลิ้มจี้จง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายภูษิต  มณีรัตนอมร
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายคณิศร  ยกย่อง
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81.66 ทอง 24 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูริณัฐ  พจนบรรพต
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 42 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายเพชรนที  สมบุญ
 
1. นายศตวรรษ  มาเปี่ยม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวรังรอง  ธาราเกษม
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. เด็กชายพิริย์วัชร  ปานแดง
 
1. นายธัญเทพ  กลิ่นด้วง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายคณิศร  ยกย่อง
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายศุภกร  เกตุวงศ์วีระชาติ
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรารักษ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวนลินี  จำปาใด
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 95.3 ทอง 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจุลธีร์  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนภัส  กล้าเกิด
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 83.67 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายคมกฤต  เจริญธนมิตร
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง 16 โรงเรียนแสนสุข 1. นายยุทธพงษ์  เจริญสุข
 
1. นางสาวชิดชนก  จันตะเภา
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน 30 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงมณฑิตา  เลื่อมใส
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจันทิปภา  ฉายรัตนโรจน์
2. นางสาวชมพูนุท  วงศ์พิมล
3. เด็กหญิงธนัญญาธร  จันทวี
4. นายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
5. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  แก้วปรีชาวัฒน์
6. นางสาวพิยดา  ทันทวี
7. เด็กหญิงวรณัน  บุญฤทธิ์
8. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
9. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
2. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90.2 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
3. เด็กหญิงธญาพร  น้อยเอนก
4. เด็กหญิงธนัญญาธร  จันทวี
5. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
6. เด็กหญิงธมนวรรณ  อินตา
7. เด็กหญิงนรินรัตน์  เหล็กม่วง
8. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  แก้วปรีชาวัฒน์
9. นางสาวพิยดา  ทันทวี
10. นายพีระพัฒน์  แก้วแจ่มแสง
11. นางสาวรังรอง  ธาราเกษม
12. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ชายชาญ
13. นางสาววรัญชนา  คุณารูป
14. นางสาวศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง
15. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
2. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
3. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.6 ทอง 10 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกวินภพ  ชื่นบาน
2. นายคณิศร  ยกย่อง
3. นายคมกฤต  เจริญธนมิตร
4. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
5. เด็กชายณภัทร  ธนโชติเสถียร
6. นายธีรภัทร  เจริญสว่าง
7. นางสาวปัณฑารีย์  หอมเอนก
8. นายภูษิต  มณีรัตนอมร
9. เด็กชายวีรวัฒน์  ไทรย้อย
10. เด็กชายศตายุ  องอาจ
11. นายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
12. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
4. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนแสนสุข 1. เด็กชายณัฐภูมิ  จันทร์เหลือง
2. เด็กชายตุลยวัต  เหล็กเพชร
3. เด็กชายธนะพล  ตองอ่อน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจือจันทึก
5. เด็กหญิงประภาพร  โชควิลัยเกษ
6. เด็กหญิงประภาฬรินทร์  รจิตไพศาลสิริกุล
7. เด็กหญิงปาริชาติ  กระจาย
8. เด็กชายพสธร  วงศ์จันทร์
9. เด็กหญิงพิชญา  ก่อศิริมงคลชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์รัติยา  อัครโชติเดชาธร
11. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ภูเยี่ยมใจ
12. นายยุทธนันท์  เจริญสุข
13. นายยุทธพงษ์  เจริญสุข
14. เด็กชายวงศธร  พุ่มพวง
15. เด็กชายวสุ  สุขรักษ์
16. เด็กชายศุภกิตติ์  แก้วกุลบุตร
17. เด็กหญิงสิรัชชา  รุ่งสิริพัชร
18. เด็กหญิงอรยา  เดชจินดา
19. เด็กหญิงอัญมณี  จันดาเรียง
20. เด็กหญิงเบญญาภา  วิสุทธิมรรค
21. เด็กหญิงเสาวนีย์  แตงสี
 
1. นางสาวชิดชนก  จันตะเภา
2. นางสาวจตุพร  บรรเทา
3. นางสาวศรุตา   จันทขันธ์
4. นายกมล  โพธิโชติ
5. นายวิศว  พิมพา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 35 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กหญิงฌาณิกานต์  เนาวราช
2. เด็กชายถาวร  แซ่ม้า
3. เด็กชายธรรมรัฐ  แสนหาญชัย
4. เด็กชายมงคล  เกษตรวนาศรี
5. เด็กชายวงศธร  สุวรรณโน
6. เด็กชายอนุภัทร  แซ่กือ
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 71.4 เงิน 43 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นายกฤติน  สีสาวัน
2. นายกันตพัฒน์  ทัศน์สาธิต
3. นายก้องภัค  อู่ไพฑูรย์
4. นายชานนท์  ยืนสุข
5. นายเทียนตะวัน  เกตุเทียน
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
2. นายรณกร  สุขเกษม
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.8 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวกมลพร  ตรีสุวรรณกุล
2. นายกฤชพงษ์  วชิรโสวรรณ
3. นางสาวกาญจนา  เครือชัย
4. นายจิณณพัต  ศาลาฤทธิ์
5. นางสาวจิตตมาส  โพธิ์ป้อม
6. นางสาวชนิกานต์  เกตุมาลา
7. นางสาวชมพูนุช  มีรัตน์
8. เด็กหญิงญาณศา  ทองทา
9. เด็กชายณัฐวุฒิ  จุทัยรัตน์
10. นายณัฐวุฒิ  ใจพุก
11. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ยิ้มศิริ
12. นางสาวธมลวรรณ  สุกสีเหลือง
13. เด็กชายนราวิชญ์  อัศวพรไพบูลย์
14. เด็กหญิงบุษกร  สรประสิทธิ์
15. เด็กชายปวิช  อภิชาธรณ์
16. เด็กชายพลังพล  หล้าแก่น
17. เด็กหญิงภวิษย์พร  ศรนรินทร์
18. นายภูมิพัฒน์  บัวใบ
19. นายมงคลศักดิ์  สาริพันธ์
20. นางสาวมนัญชยา  โสภา
21. นางสาวรสธร  มะลิวงษ์
22. เด็กชายระพีภัทร  ศรีศักดิ์
23. นางสาววราภรณ์  ไกยสิทธิ์
24. เด็กชายวีรสิทธิ์  เดือนเพ็ญ
25. เด็กชายสราวุฒิ  สุขโชค
26. เด็กชายสัญญา  อดิษะ
27. นายสิทธิชัย  แสงทอง
28. นางสาวสิรมณี  ฉัตรวิเชียร
29. นางสาวสิริยากร  วงษางาม
30. เด็กหญิงสุจิรา  ธนูสา
31. นางสาวสุภัทรา  รอบรู้
32. นางสาวหนึ่งฤทัย  ลอดม่วงท่า
33. เด็กหญิงหฤทัย  ลี้กิจเจริญผล
34. นางสาวอริญญา  จันทร์เจริญ
35. เด็กชายอรุณ  เคหภูมิ
36. นายอัสนี  โฉมกาย
37. เด็กหญิงเง็กท้อ  เหลี่ยมทอง
38. เด็กหญิงเพลงพิณ  ธรรมทองเลิศ
39. นางสาวเมธาวี  แสนยะบุตร
40. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  คำอ่อน
 
1. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
2. นายสกนธ์  รอดใส
3. นายธวัชชัย  ขวัญเมือง
4. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
5. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
6. นายปัญญา  บัวบาน
7. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
8. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 97.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์   กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี   เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.66 ทอง 22 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  จันทร์หยวก
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.16 ทอง 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์   ดิษฐปาน
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 35 โรงเรียนแสนสุข 1. นายวิทยา  ชื่นศิริ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงมิญชะญา  ยังให้ผล
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 22 โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายธนพล  พลชัย
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.67 เงิน 27 โรงเรียนแสนสุข 1. นายธนาวุฒิ  คณานิตย์
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95.3 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงกัญภร  ชูสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อินทรารักษ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์   กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี   เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63.3 ทองแดง 42 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. เด็กหญิงสปันนา  ยุทธอานันท์
 
1. นายนิพนธ์  กล่ำกล่อมจิตร
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 31 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   ร่มพุทธศาสนา
2. เด็กชายกรณ์  อังคภากรณ์กุล
3. เด็กชายกฤต  อังคภากรณ์กุล
4. เด็กหญิงจีรนันท์  สมบัติวงษ์
5. เด็กหญิงชลิตา  พิณพยูร
6. เด็กชายณัฐวัฒน์  กิจหัตถพร
7. เด็กชายนฎกร  เหลือจันทร์
8. เด็กชายพฤหัส  บัวงาม
9. เด็กหญิงสิริกร  เลี้ยงพิทักษ์พงศ์
10. เด็กชายอาคีรา  เชพานุเคราะห์
 
1. นายธีรศักดิ์   บัวรุ่งสวัสดิ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 16 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจันทนา  ทองสุข
2. นางสาวชฎา  หาดชัยภูมิ
3. นางสาวทิภารัตน์  ฉัตรอินทร์
4. นางสาวธนิศา  แซ่เฮ้ง
5. นางสาวนัทริกา  บุญทา
6. นางสาวปทิตตา  ระเบียบ
7. นางสาวพิมพ์ชนก  ฤทธิ์ประภากร
8. นางสาวรุ่งธิวา  บุญปลูก
9. นางสาวสุรีรัตน์  วัวชนะ
10. นางสาวอภิสรา  จ๋ายเจริญ
11. นางสาวอรจิรา  ทองเย็น
12. นางสาวอัญชลี  พลทรัพย์
 
1. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
2. นายสกนธ์  รอดใส
3. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
4. นายปัญญา  บัวบาน
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกานต์รวี  สุทธหลง
2. เด็กชายกิตติพงศ์  มงคลเมธากุล
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เหมาะดี
4. เด็กชายขัตติยะ  เขียนอำนาจ
5. เด็กชายจักรกริช  บุญโสม
6. เด็กหญิงจันทิมา  สายสังข์
7. เด็กชายจิรภาส  วิชิต
8. เด็กชายชัยวุฒิ  เหลืองอ่อน
9. เด็กหญิงฐนกมล  ว่องสวัสดิ์
10. เด็กหญิงณัฐนันท์  โชติเมธานพรัตน์
11. เด็กชายณัฐพงษ์  วีรพันธุ์
12. เด็กชายธนธรณ์  บุญชู
13. เด็กชายธีมากรณ์  รุ่งเรือง
14. เด็กชายนราธิป  รุ่งสว่าง
15. เด็กหญิงนาราภัทร  ศรีใสคำ
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  อยู่เจริญ
17. เด็กชายพงษ์นที  วิเชียรพงษ์
18. เด็กชายพลพล  พุ่มจันทร์
19. เด็กหญิงพลอยชมพู  สุคโต
20. เด็กชายพิภพ  สุขประเสริฐ
21. เด็กชายภูริพัฒน์  ดิษฐเกษร
22. เด็กชายภูวฤทธิ์  พลสูงเนิน
23. เด็กชายรัฐภูมิ  ค้าเจริญ
24. เด็กหญิงวริศรา  มณีโชติ
25. เด็กชายวัชรินทร์  อ่อนด้วง
26. เด็กชายวัทธิกร  คนชม
27. เด็กชายวีรภัทร  ยอดจำปา
28. เด็กชายสรสิช  สิริปัญญาฌาน
29. เด็กหญิงสิรินทร์ยา  เสาทอง
30. เด็กหญิงหฤทัย  ลี้กิจเจริญผล
31. เด็กชายอมฤตรส  แซ่ฉั่ว
32. เด็กหญิงอุบลวรรณ  พลเยี่ยม
33. เด็กหญิงแก้วตา  สำราญใจ
34. เด็กหญิงแพรวา  นกแก้ว
35. เด็กชายโภคิน  โพธิ์คลี่
 
1. นายธนวัฒน์  ทองจันทร์
2. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
3. นายสกนธ์  รอดใส
4. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกรกช  ลักษณะวารี
2. นายกันตภณ  แก่นจันทร์
3. นายกีรติ  หงษาชัย
4. นางสาวกุลธิดา  วัชรพลากรกุล
5. นางสาวจิตราพัชร  ตั้งสิทธิ
6. นายชนกันต์  มะลิทองไพศาล
7. นางสาวชรินทิพย์  บุญยะมาตย์
8. นายชวัลณัฏฐ์  แก้วไกรเพชร
9. นางสาวชิดชนก  ลิ้มตระกูล
10. นายณภัทร  เคารพไผท
11. นางสาวณัฐกานต์  บุญมี
12. นางสาวณัฐนิฌา  อัศวบุญญาเดช
13. นายถาวร  สอนดี
14. นางสาวธรรศภร  วงค์ทองคำ
15. นายนพวิทย์  สินสมบูรณ์ชัย
16. นางสาวนภสร  วสิกรัตน์
17. นายนาวิน  ปู่หล้า
18. นายปริวัตร  หมอยา
19. นางสาวปรียา  นาคสุวรรณ
20. นายปุณณวิช  วงษ์สวรรค์
21. นางสาวพรลักษณ์  ฟักทอง
22. นางสาวพิชชารัตน์  ศรีพรหมษา
23. นายพีรพงศ์  จึงรุ่งฤทธิ์
24. นางสาวภัคจิรา  อินทร์พระฐม
25. นายภูมิกิติ  พิทักษ์ผลิน
26. นายวัฒนา  ถาวะโร
27. นายวิรัทธิ์พล  มากะนัดถ์
28. นายศุภกิจ  ศรีสันดา
29. นายสหราช  หมอกเจริญ
30. นายสหัสวรรษ  วงศ์คำ
31. นายสุภชาฆ์  สุดใจ
32. นางสาวสโรชา  ดาวพราย
33. นางสาวอภิสรา  ธัญญกิจ
34. นางสาวอลิสา  ดิษฐบรรจง
35. นายอิทธิวัฒน์  แซ่โง้ว
36. นางสาวเกตุวดี  ส้มจีน
37. นางสาวเขมิกา  คำชื่น
38. นายเปรื่อง  ดวงแก้ว
39. นายเมธัส  ธรรมพัฒน์
40. นายเอกภพ  บุญเจียง
 
1. นางสาวณัฐธภา  เหล่าตระกูล
2. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
3. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
4. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
5. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
6. นายวีรภัทร   เตรียมสกุล
7. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
8. นางจิตเกษม  ชื่นชม
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83.6 ทอง 19 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายกฤษฎิ์  เหล่าอารยะวัฒน์
2. เด็กชายณัฐนนท์  เพ็ชมิตร
3. เด็กหญิงนันท์นภัส  ศิลปสม
4. เด็กหญิงวริศรา  ลายประดิษฐ์
5. เด็กหญิงวริษฐา  พึ่งฉ่ำ
6. เด็กชายศุภณัฐ  สมบูรณ์ธนกิจ
7. เด็กชายศุภฤกษ์  คงกิติมานนท์
8. เด็กชายอนุชา  ฉัตรศิริกุลชัย
9. เด็กหญิงอริสา  พลอยพานิชเจริญ
10. เด็กหญิงเจติยา  พรหมบรรดาโชค
 
1. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
2. นายชาตรี  ถนอมวงษ์
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจิรกิตติ์  ดวงใจ
2. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
3. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
4. นายธีรวัสส์  ทุมมา
5. นายปิยพัทธ์  รักษ์คิด
6. นางสาวมนัสนันท์  จูสวัสดิ์
7. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
8. นางสาววงษ์ลดา  ศรีวงษ์
9. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
10. นายอดิศักดิ์  อาหมัดบินอาวัง
 
1. นางจิตเกษม  ชื่นชม
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญชนก  ประมวลสุข
2. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
3. นางสาวปทิตตา  โนรี
4. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
6. เด็กหญิงรุ้งพรายแสง  ฐิติพันธ์ปภา
7. เด็กหญิงวิชญาพร  เจียนมะเริง
8. เด็กหญิงเพ็ชรส่องแสง  ฐิติพันธ์ปภา
 
1. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
2. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
3. นางสาวนฤมล  กันตังกุล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91.8 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  โสภณา
2. นางสาวกัลยรัตน์  พลเภา
3. นางสาวจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
4. นางสาวธูปหอม  สุขบาล
5. นางสาวนงนภัส  แสงวิจิตร
6. นางสาวนวพรรษ  พูลสวัสดิ์
7. นางสาวรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
8. นางสาวสิรีธร  อุดรเสถียร
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
3. นางสาวนฤมล  กันตังกุล
4. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 23 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ดาหลวงมาตร
2. เด็กหญิงญาณิน  รัตนธารส
3. เด็กหญิงธนัญชนก  โพธิ์เมือง
4. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
5. เด็กหญิงปาณิดา  สรรพรัตน์
6. เด็กหญิงพิชญา  จามจรีกุล
7. เด็กหญิงภัทริยา  ชะเอมกูล
8. เด็กหญิงสิรินยา  บุญประเสริฐ
9. เด็กหญิงอัมพรภัสร์  กำจัดภัย
10. เด็กหญิงแพรวนภา  อภัยวงศ์
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
3. นางสาวนฤมล  กันตังกุล
4. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92.6 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ  โสภณา
2. นางสาวกัญญาวีร์  เครือคช
3. นางสาวจันทกานต์  ทรัพย์ปราช
4. นางสาวชนันพร  เสริมศรี
5. นางสาวธูปหอม  สุขบาล
6. นางสาวพลอยชนก  วรรณุวาส
7. นางสาวมณีรัตน์  โลตุฤทธิ์
8. นางสาววนิดา  คำโนนงิ้ว
9. นางสาวศศิธร  กาญจนศศิวิมล
10. นางสาวสิรีธร  อุดรเสถียร
 
1. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
2. นายพงศ์ศักดิ์  คงมูล
3. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
4. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 76 เงิน 12 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวจินต์จุฑา  กินรีวงศ์
2. นางสาวนรีพร  จันทร์แจ้ง
3. นางสาวปาลิดา  สุทธิพงษ์
4. นางสาวพรอนันต์  วรรณวิเศษ
5. นายพลพล  จิตจาชโล
6. นางสาวพิรดา  เจริญรัตน์
7. นายภูธิป  กำจัดภัย
8. นายภูริเดช  ทับจิตร์
9. นายศุภรัช  วิลัยรัตน์
10. นางสาวสุธิดา  สารีบุตร
11. นายอมรเทพ  วิเศษ
 
1. นางสาวชญานิศา  แก้วคำเจริญ
2. นางจิตเกษม  ชื่นชม
3. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
4. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นายกฤษกร  สอนหล้า
2. นายธนภัทร  ช้างใหญ่
3. นางสาวพิชญ์สินี  จันทร์เขียว
4. นางสาวเหมหงส์  เรืองเดช
 
1. นางสมศิริ  ยังเฟื่องมนต์
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 88.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชินาธิป  วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวสุรภา   รัตนจันทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
2. นางสาวคัทลียา  อนุมาตร
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภูธฤต  เติมวาณิช
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 77 เงิน 17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายวงศ์วรรธน์  มิลังค์
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนธรรศ  พวงผล
 
1. นางสาววารุณี  สุรังสี
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวจิดาภา  แม้นมินทร์
 
1. นางอรษา  กมล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุเมธพาณิชย์
 
1. นางสาวศิวิมล  ศิริรักษ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72 เงิน 14 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวธันยพร  ดีมะการ
 
1. Mr.Andrew   Lomax
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงจิดาภา  วราสินธุ์
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  อ่อนจันทร์
3. เด็กหญิงพาณิชา  ฮ่วมกี่
4. เด็กหญิงศิศิรา  สุวรรณเมฆ
5. เด็กหญิงสุชญา  ศุภสิทธิ์ธำรง
 
1. นางสาวชนิตว์พร  ชมกลิ่น
2. นางสาวศิวิมล  ศิริรักษ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวทานตะวัน  วัชรธาตุมณฑล
2. นายปรินทร์  การศัพท์
3. นางสาวปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากุล
4. นางสาวสิรัชชา  แก้วหวัง
5. นางสาวอำภาพร  ยอดสร้อย
 
1. นายณัฐพล  พุทธเกิด
2. นางสาวเมวิกา  สีดา
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงดลพร  อัครพลศานต์
2. เด็กหญิงนวพร  มงคลธีระสกุล
 
1. นางสาวชวินันท์  สวัสดิ์วงษ์
2. MissHou  Xiaoyu
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจีรนันท์  วิภวานี
2. นางสาวปัณฑารีย์  ก่อเลิศรัศมี
 
1. MissWu  Shengnan
2. นางสาวปิยฉัตร  จักรกระโทก
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ด่านกุล
2. เด็กหญิงภัทรนันท์   เสียมไหม
 
1. Mrs.Maki  Nakamichi
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นายศิรัส  มหาเวชาศิริ
2. นางสาวอารีรัตน์  เย็นสุดใจ
 
1. Mrs.Noriko  Eguchi
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลเนตร  ยินดีสุข
2. นางสาวณรัญญา  แย้มพักตร์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. MissHYE RIN  KIM
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนุสบา  หิรัญนวกุล
2. นางสาวพนัชกร  วันมา
 
1. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
2. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายธนกิตต์  สีใส
2. นางสาวเนตรนภา  พิณสำเนียง
 
1. นางสาวกุุลวรินท์  ญานประภาส
2. MissShengnan  Wu
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวณัฐรดา  ศิริรักษ์
2. นายศิวัช  เรืองเดช
 
1. MissChisa  Takeyama
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐวรา  เรือนศิริสถิตย์
2. นางสาวรุจิรดา  แสงพิทักษ์
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
2. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธนพร  บูรณประทีปรัตน์
2. นางสาวลลิตา  ปาวิไลย
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
2. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายฐานันดร์  แซ่ตั๊น
2. นายวรชน  บุตรดี
3. นางสาวสตรีรัตน์   ต่วนชะเอม
4. นางสาวสุพรรษา   รุ่งเรือง
5. นางสาวสุภาภรณ์   อ่อนน้อม
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทับกลัด
2. Mr.Shu  Zhong
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90.75 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกวรรณ   พลลักษณ์
2. นางสาวจุฑามาศ  กมลเดช
3. นางสาวนัจกร  สุขแสง
4. นางสาวมนัญชยา  ฉัตรพรไพบูลย์
5. นางสาวรพีชล  มงคลญานวรัตน์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ชื่นสวัสดิ์
2. นางสาวฉัตราภรณ์  บัวมาตย์
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 73.33 เงิน 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนฤมล  ปิ่นทอง
2. นางสาวมธุรดา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวรินรดา  ไกรจันทร์
4. นายวันเฉลิม  ลือประเสริฐ
5. นางสาวศศิธร  แตงอ่อน
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
2. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.7 ทอง 10 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  ท้องถิ่น
2. นางสาวจุฑามาศ  สนิทกูล
3. นางสาวธมนวรรณ  พิมสอ
4. นางสาวปุณชญาณัฏฐ์  โพธิ์ทอง
5. นางสาวอรวรรณ  วิบูลย์กุล
 
1. นางสาวศริยา  สวนนิสิต
2. MissHye Rin  Kim
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาววริศราภรณ์  วีระประดิษฐ์กุล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  พ่านปาน
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93.5 ทอง 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวชัญญาณัฏฐ์  กาฝาก
 
1. นางสาวหฤทัย  ยุวนะวณิช
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.25 ทอง 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐณิชา  ธารีบุญ
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 88.67 ทอง 8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายปัณณวิชย์  ประสพพานิช
2. เด็กชายอรรถเศรษฐ์  โต๊ะวิเศษกุล
 
1. นางบุปผา  คงงาม
2. นางสาวกมลกานต์  เอี่ยมแพร์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 82.39 ทอง 19 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกมลทรรศน์  รุ่งศักดิ์เจริญชัย
 
1. นางสาวครองขวัญ  นันต๊ะแขม
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.25 ทอง 34 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายกิตติพงค์  พรมสุวรรณ
2. เด็กชายธนกร  เถาวัลย์ราช
3. เด็กชายนพรัตน์  เกบุตร
4. เด็กชายปรพล  อุทกิจ
5. เด็กชายพรพิพัฒน์  สุทะปัญญา
6. เด็กชายภูบดินทร์  สรงพิมพ์
7. เด็กชายภูมิรพี  ตาลแจ่ม
8. เด็กชายมนัสชัย  สวัสดี
 
1. นายวีรยุทธ  หาญโงน
2. นางสุพรรณี  อุ่นวงษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา  หาญโงน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 22 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจิราวรรณ  ประสพโชคอำนวย
2. นายชยานนท์  เจริญนนทสิทธิ์
3. นางสาวพิยดา  วาที
4. นายวรภพ  อนุรักษ์สุนทร
5. นายวรยศ  เปรมศรี
6. นายศุภวัฒน์  คำแสวง
 
1. นายศุภดล  อุ่นวงษ์
2. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
3. นางสาวภัสรารัตน์  จอมโชติ
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิรดา   เภาสูตร
2. นางสาวจิราพร   งามประดิษฐ์
3. นางสาวฏิฐิกานต์  คำสมวงษา
4. นายพาสกรณ์   เชื้อกลับ
5. นางสาวพิชญ์สินี   สมคิด
6. นางสาววณาวรรณ   สุวรรณเพ็ชร
7. นางสาวสายวรีย์    พลอำนวย
8. นางสาวสุกัญญา    สิรีปานเดย์
9. นางสาวสุธาสินี   โพธิ์นา
10. นางสาวสุรีพร   พบวันดี
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
2. นางสาวกนกกรณ์  ทองไพจิตร์
3. นางสาวพัลลภา  เกตุแก้ว
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกมลณันธ์   ตั้งสิทธิ
2. นางสาวฟาร์ติล   ขำมิน
3. นางสาวฟิลรัช   มานะผล
4. นางสาวรดามณี  เพ็งอุ่น
5. นางสาวเนาวรัตน์  ทองวิเชียร
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญพอ
2. นางสาวชมภูนุช  ครองขจรสุข
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 48 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธชวรรณ  อภิชัยกุล
2. เด็กหญิงอริสา  แสนแสง
3. เด็กหญิงเขมมิกา  ทาคิน
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 73.6 เงิน 44 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวฉันท์พิชา  นันตาเรือน
2. นางสาวรัชฎา  ทิพสุวรรณ
3. นางสาววาทินี  จันทะรัตน์
 
1. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
2. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 80.5 ทอง 9 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  สุปิยะพันธ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ยุติธรรมนนท์
3. เด็กหญิงวรนิษฐา  มีทรัพย์อรุณ
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สด
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.2 ทอง 7 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวกานต์ธมนต์  จันทร์เขียว
2. นางสาวชุติกา  บุญเกิด
3. นางสาวมณีรินทร์  ศรีทะโคตร
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวปาริชาติ  จันทร์สด
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์   สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงเบญญาภา   พัชรพิมพ์พิสุทธิ์
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เลิศสุรัตน์
2. นางสาวธัญวรัตน์  เสงี่ยมรัตน์
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงธัญทิพย์   แก้วแดง
2. เด็กหญิงพลอย     สรลักษณ์ลิขิต
 
1. นายภวัต   อมรเวชกิจ
2. นางสาวนิชาภัทร   อมรพันธุ์
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 48 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายกฤชคุณ  น้อมนำชัย
2. เด็กชายชัชวาลย์  ถกลพัฒนกุล
 
1. นายทิวากร  หวันลา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพวงผกา  หาญโงน
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
2. นางสาวเอมิกา  มานะ
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
2. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายณัฐพล  นิรัตติศัยกุล
2. นายธิติพงศ์  สุดสวนศรี
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 23 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายบุณยเกียรติ  ฉมามหัทธนา
2. นางสาวรุ่งรวี  ปิ่นรัมย์
 
1. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
2. นางสาวจุฑารัตน์  มูลนะ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 62.2 ทองแดง 35 โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม 1. นายนพกร  เจริญสุข
2. นายนันท์ชาติ  เกดแก้ว
 
1. นางสาวหัสยาพร  ผาสุขเลิศ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  จันทวงค์
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 33 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายนันทกร  นันทวิสิทธิ์
2. เด็กชายภูริภัทร  อภิรักษ์โชติมา
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาวลักษ์ณภา  แก้วคำแจ้ง
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายปัญญาวุฒิ  เกิดหิรัญ
2. เด็กหญิงเบญญาภา  ซิมซี
 
1. นางบัวทอง  นันทะจันทร์
2. นางวาสนา  สนองผล
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายอภิสิทธิ์  เซ่งลอยเลื่อน
2. นางสาวอรัญญา  ธนดำรงทรัพย์
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายปฏิภาณ  แก้วมะณี
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88.4 ทอง 6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกันตภณ  เนตรพิศาลวนิช
2. นายธวัชวีร์  เอี่ยมอารีรัตน์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
 
175 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายกันตพิสิฐ  ลิ้มศุภพุฒิกุล
2. เด็กชายณณณณณ  งามปัญญา
3. เด็กชายพงศธร  สุขเจริญเวช
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
176 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวนางสาวภาฟ้า   มั่งเจริญ
2. นางสาวเมทิกา  อังกูรบริบูรณ์
 
1. นางยุภาพร  เปรมกมล
2. นายวศิน   แซ่เจ็ง
 
177 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายธาม  ธารธีรสกุล
2. นางสาววรัญญา  ภาใจธรรม
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  เลิศสุรัตน์
2. นางสาวณัชชา  ตอมพุดซา
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิรญา  ศรีอุทัยศิริวงศ์
2. เด็กหญิงณุกานดา   ธนาศีลดิถ
3. เด็กหญิงวริยา   รุ่งเรืองสุวรรณ
 
1. นางสาวณัชชา    ตอมพุดซา
2. นางสาวธัญวรัตน์    เสงี่ยมรัตน์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายพีรวัฒน์  ธรรมโส
2. นายวิศรุต  สงวนรัตน์
3. นายเดวิด  เสียงพัน
 
1. นายศราวุธ  เผ่าพันธ์
2. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฮิคารุ คูรากาเกะ
2. เด็กชายกัลปพฤกษ์  คำพา
3. เด็กชายรัชฐพงศ์  สายบุญรอด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  รัตนถาวร
2. นางสาวสุชารี  พูนปาล
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณภัทร    ดอนมงคล
2. นางสาวสลิลทิพย์   ตรีวิเศษ
3. นางสาวสิริกาล   มาลาเอี่ยม
 
1. นางสาวจิราภรณ์   เลิศภัทรานันท์
2. นายณัฐ  กาญจศิริ
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 27 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กชายนนท์ปวิธ   ขันโท
2. เด็กชายพสุ   เสงี่ยมสิน
3. เด็กหญิงวิภาดา  ถาวรสิริจรัส
 
1. นางสาวพรพรรณ  อัศวพัชระ
2. นายกฤตภาส  โมไนยากูล
 
183 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายปรมินทร์  ทวีรส
2. นายสรรพวัต   ทองใบ
3. นางสาวอุไรพรรณ   โพธิ์รัตน์
 
1. นายเชาวเลิศ  พลรัตน์
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
184 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงดลพร    ศรวมศิริ
2. เด็กหญิงธัญญ์ฐิตา   นาถสิริกุลพัฒน์
3. เด็กหญิงศศิธร  ภักดีฤๅทัย
 
1. นายยศธร   เวียงพระปรก
2. นางวรรณวณา   ปัญญาใส
 
185 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. นายณัฐพล  แก้วหนุนเมือง
3. นายณัฐพล  เอี่ยมแสง
 
1. นายศราวุธ  เผ่าพันธ์
2. นางจิราพร  สมประสงค์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 14 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองสำเร็จ
2. เด็กชายภัทรพล  เลี้ยงไกรลาศ
3. เด็กชายวีรภัทร  มัตโน
 
1. นางสาวธิดารัตน์  สระเพ็ชร
2. นายณัฐพงค์  สุยะสัก
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายณัฐนนท์  ชลวานิช
2. นายสุดใจ  พิมพ์วงศ์ษา
3. นางสาวอรไพลิน  พรหมมี
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกรกนก  สีหา
2. เด็กหญิงอิน   สายสีทอง
3. เด็กหญิงไข่ดาว  รายคำ
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 17 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐรีย์    ภู่ทอง
2. นางสาวปณิดา    วารณา
3. นางสาวแพรไหม    ญาติสังกัด
 
1. นางทิพย์นภาพร    ทรัพย์เจริญ
2. นางสาวรจนา    สะตะ
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  จรวรรณ
2. เด็กหญิงพรวิพา  เลี่ยงฮะ
3. เด็กชายวิทยา  จันทศิลป์
4. เด็กหญิงสิริวรรณ  แก้วสังข์
5. เด็กหญิงสโรชา  พรมมี
6. เด็กหญิงอภิชญา  กาสมศักดิ์
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
2. นางสาวทิพาพร  มุจรินทร์
3. นางสาวกันยารัตน์  คมคาย
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวณัฐกานต์  พรมมา
2. นางสาวธนภรณ์  วงษ์เมือง
3. นางสาวนารีรัตน์  ต่วนชะเอม
4. นางสาวภรณ์นภา  ปวีณวงษ์วรรณ
5. นายภัณฑบดี  ชุดสนะเสวี
6. นางสาวอภัสรา  แจ่มจำรัส
 
1. นายสัญฃัย  โพธิอิ่ม
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
3. นางสาวจินตนา  วาพัดไทย
 
192 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 41 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ประทีปอุรโณทับ
2. เด็กหญิงวรางคณา  เสาวรส
3. เด็กหญิงสุภิญญา  ภู่งาม
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางสาวธิดารัตน์  กรรณิการ์
 
193 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นายกฤษฎา  เมืองกลาง
2. นายปรัชญา  หันชะนา
3. นายวัทธิกร  แย้มเพชร
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นายเดชณรงค์  พักพา
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง 12 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัญฑารีย์   เจริญศิริโสภาคย์
2. เด็กหญิงรัมภ์รดา    อาจวิชัย
3. เด็กหญิงสุนิตา    ศักดิ์ประศาสตร์
 
1. นายจิรวัฒน์  สิทธิพานิช
2. นายวิชาญ  จินดาพงษ์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวคณัสนันท์  นพไทยสงค์
2. นายธีรศักดิ์  บุญเส็ง
3. นางสาวปรียาพร  ศรีดอกรัก
 
1. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
2. นายปัณณวิช  คำหงส์
 
196 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 72.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายชิติพัทธ์  โรจน์วัชรทร
2. เด็กชายทีปกร  เนตรสงคราม
3. เด็กหญิงวิชญาดา  เจิดเจนการ
 
1. นางอภิญญา  ทับทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชิษฐา  สุรฐากูร
 
197 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปิ่นอนงค์   ชวนชุมกัน
2. นางสาวมนัสนันท์    ธงตระกูลรัตนา
3. นางสาวเขมจิรา   ศิริมงคล
 
1. นางวิจิตรา  รักษาสุข
2. นายณรงค์  โคตรมณี
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 31 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  หมายแก้วกลาง
2. เด็กหญิงภัคพัชญ์  สิงห์กัลป์ธนา
3. เด็กหญิงศศิวิมล  ปลูกบุญทรง
 
1. นางสาวลักขณา  อุ่นจันทร์เงิน
2. นางสาวฉัตรแก้ว  นามวงค์
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวกนกชัยภรณ์  เสนาพล
2. นางสาวพิชชาภา  เชื้อสมุทร
3. นางสาวเกสรา  แซ่เตียว
 
1. นางบุษบา  มานิตย์
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพัณณิตา  อุทยานิก
2. เด็กหญิงรินรดา  เพียรสิงห์
3. เด็กหญิงหทัยรัตน์   แจ่มจำรัส
 
1. นางอภิญญา  ทับทอง
2. นางสาวปิยาภรณ์  ทองลิ่ม
 
201 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81.5 ทอง 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัชชา   ชรอยบุญ
2. นางสาวธมนวรรณ    เพ็ชรกำจัด
3. นางสาวภัทรภรณ์   จั่นเที่ยง
 
1. นางวิจิตรา  รักษาสุข
2. นางสาวริยพร   แสนสิบ
 
202 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติยา    ศรีสรวล
2. เด็กหญิงจิณห์นิภา   จันทรายุวัฒน์
3. เด็กหญิงอภิชญา    สุดชาญชัยกุล
 
1. นางสาวรจนา  สะตะ
2. นายจิรวัฒน์  สิทธิพานิช
 
203 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 73 เงิน 32 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายธนาวุฒิ  แสงประการ
2. นางสาวมณนิสา  แซ่หลอ
3. นางสาวศกุนตลา  กาดำ
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายกีรติ  ฐิติสัจจะวงค์
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายเทวัญ  สว่างอารมณ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ดวงชื่น
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.6 ทอง 6 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายอัครชัย  แก้วผลึก
 
1. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายคชวัฒน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 8 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนะ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 71 เงิน 13 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายกฤตภาส  สีสาวัน
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กหญิงสาลินี  รวมจำนงค์
 
1. นายวิทวัส  ชำนาญยา
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 10 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายธนพันธ์  เจริญผล
2. เด็กชายวสันต์  สมพงษ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.4 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายมนัสวิน  สำราญกิจ
2. เด็กชายศิวกร  แซ่เอี๊ยว
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
2. นางสาวขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.1 ทอง 17 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. เด็กชายอานนท์  ขาวอุไร
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล