สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงปรัศนีย์ญาภรณ์  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวจิราพร  อยู่คง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวนริศรา  พุทธสอน
 
1. นายปริญญา  ยินดียม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 21 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจิตรลดา  แจ่มใส
 
1. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายนนท์ธวัช  เนียรมงคล
 
1. นางสาวธนันชนก  นิชเปี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ไทยากรณ์
 
1. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 39.5 เข้าร่วม 8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาววริศรา  วงค์สุข
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอมลวรรณ  ผลสุก
 
1. นางสาวโรฮายา  ซอเด็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 44 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 1. นางสาวสุนิษา  ชมชื่น
 
1. นางวาสนา  ฉิมไทย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 38 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  กวางทอง
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  ศิริเทศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 11 เข้าร่วม 50 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงกาญจนา  นภา
2. เด็กหญิงอัจฉรา  หวังคล่องกลาง
 
1. นางสาวหทัยนุช  เพ็ชรประดับ
2. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 49.8 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกันตพล  นิลศิริ
2. นางสาวพันธ์ทิพย์  ยะระสิทธิ์
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
2. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.5 ทอง 26 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงพรรภษา  โมกขาว
2. เด็กชายวีรภัทร  รุ่งเจริญศิริกุล
 
1. นางสาวปนัดดา  พร้อมบูลย์
2. นางแสงเทียน  ศิริพันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 73 เงิน 41 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวอารียา  ภู่เปี่ยม
 
1. นายศิระศักดิ์  เจาวรรณศิริ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายเชิดเกียรติ  บุญมาก
 
1. นางรัฐชนก  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายธวัชชัย  ไพรมะณี
 
1. นายพรเทพ  พรมตา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 45 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กชายมารุตพงศ์  พาหะมาก
2. เด็กหญิงสุพรรณดารา  สมเจริญ
3. เด็กหญิงอรวรรยา  ฤทธิชัย
 
1. นางกฤษณา  สาระโภค
2. นายสุทัศน์  ลาภมูล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 15 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาววัทนวิภา  แสนกล้า
2. นางสาวเบ็ญจพร  น้อยคำเมือง
3. นางสาวแวววลี  มั่นศรีจันทร์
 
1. นายวิเชียร  ชูชื่น
2. นางสาวธิติญาภัคร์  โคตรสมบัติ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุรพร  สกุณา
2. เด็กหญิงนฤมล  พานทอง
3. เด็กหญิงนวรัตน์  ธรรมสุวรรณ
 
1. นางสาวบุญล้อม  อินสวัสดิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 52.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายนิพิฐพนธ์  ป้อมมงกุฎ
2. นายวรานนท์  เสาะสมบูรณ์
3. นางสาวสุวัจณี  สุนทรชัย
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  จันทร์แสง
2. นางสาวจิราภรณ์  แน่นอุดร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 48 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงจันทิมา  นิราช
2. เด็กหญิงสุฐิตา  ทองอ้ม
 
1. นางสาวรัชนีพร  บุตรกูล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายณัฐนันท์  อังคะจันทร์
2. นายธีรศักดิ์  ขุนศรี
 
1. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
2. นางสาวมาวิษา  จอมพิภพ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงยุราพร  สาราวงษ์
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาราย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 47 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวสุณิสา  แสงดาว
 
1. นายไตรรัตน์  อินทะวัน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายคันธวุทห์  ดาบพิมาย
2. เด็กชายพิชยา  โสดานิล
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาราย
2. นายพงศภัค  จันทร์ชู
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 50 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายนพดล  พูลกอก
 
1. นางสาวชบา  ทะนงค์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40.81 เข้าร่วม 39 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายศราวุฒิ  สารจันทร์
 
1. นางสาวสูญญตา  หรือเสือ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวสริตา  สุรักษ์
 
1. นายสมชาย  เสงี่ยมจิตร์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 46 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภิสา  สีหานาม
 
1. นางสาวจิราภรณ์  แน่นอุดร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงปภาชนก  โพธิ
2. เด็กหญิงสุกฤตา  ดวงชื่น
3. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ช่วยแก้ว
 
1. นางสาวสโรชินี   พงศ์สุปาณี
2. นางสาวภัศรา  วิเชียรพงษ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายนนทวัฒน์  เจริญศิริ
2. นางสาวพิมนภา  อนุกิจ
3. นางสาวสุภาวดี  อานทอง
 
1. นางมุกดา  สุขขี
2. นางสาวภคอร  บุญเลิศ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 12 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกัลยกร  เสน่หา
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  วรรณประสิทธิ์
3. เด็กหญิงธารวีณ์  บุญชู
 
1. นายชิด  วงค์ใหญ่
2. นางสุกัลยา   วงค์ใหญ่
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลวรรณ  ชาวงษ์
2. นายธีรกานต์   วรรณกาญจน์
3. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 18 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายทวีทรัพย์  สร้อยสน
2. เด็กชายทินภัทร  สอนเย็น
3. เด็กชายธีรภัทร  ศรีแก้ว
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 24 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวบุญธิชา  รอดเงิน
2. นางสาวประภาสิริ  ลี้ไพฑูรย์
3. นางสาวสิริน  สุขสะอาด
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80 ทอง 49 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายญาณพัฒน์  ศรีโหร
2. เด็กหญิงภูมรินทร์  ตาทิพย์
3. เด็กหญิงสุทธิกานต์  ศิลาเฮ้า
 
1. นางสุจิตรา  วรพุฒ
2. นางลดาวัลย์  ศรีพนมธนากร
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 49 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวกาญจนา  สุวิชา
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  นนทภา
3. นายธวัชชัย  ทวีรัมย์
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.6 เงิน 7 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายชาญณรงค์  วงศ์ศรี
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  บุญรักษา
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นายณัฐพงษ์  จั่วสันเทียะ
2. นางสาวสาวิตรี  สีสิงห์
 
1. นางสาวศุถลักษณ์  เกื้อกูล
2. นางสาวภรณ์ภิมน  วงค์หงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.1 เงิน 15 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายนภัทร  ประสพสุข
2. เด็กชายเจริญผล  จันทะกูล
 
1. นางสาววราพร  ทูลไธสง
2. นางรพีพรรณ  หิมมะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.5 เงิน 12 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายธนากร  สุวรรณมงคล
2. เด็กชายเอกบดินทร์  หอมวิลัย
 
1. นางสาวมยุรี  วรรณพิรุณ
2. นางสาวชลิดา  จันทร์เจ็ก
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  นพศิริ
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ฉ่ำสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปุณยาพร  สุขพราย
4. เด็กหญิงมณีรัตน์  เดชสุภะพงษ์
5. เด็กหญิงวรลักษณ์  สุขเจริญ
 
1. นายโกมล  แก่นแก้ว
2. นายอนุสรณ์  วัยวุฒิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 48 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวขวัญสุดา  พลกล้า
2. นางสาวณัฐริกา  สร้อยสมยา
3. นางสาวนิรมล  เกตุสุนทร
4. นางสาวลดาวัลย์  หินทอง
5. นางสาวอดิภา  แซ่ตั๊ง
 
1. นายวุฒิไกร  ชายกวด
2. นางกัญญาพัชร  โชติภาคินเศรษฐ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 50 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงธนาภา  ปาระชาติ
2. เด็กหญิงธันยพร  ทองแพง
3. เด็กหญิงมุชิตา  สุวรรณ์
4. เด็กหญิงรัตนาวรี  ธารา
5. เด็กหญิงเอื้อมพลอย  ศาริวงศ์
 
1. นางสาวกาญมณี  จันทุม
2. นางกัญญาพัชร  โชติภาคินเศรษฐ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายจักรกฤษณ์  เชื่อมพงษ์
2. นางสาวมลสุจี  พิทักษ์ชาติ
3. นางสาวศิริณัฐทรา  ค้าเจริญ
4. นางสาวสุวนันท์  วงค์อ่อง
5. นางสาวอมลรดา  นารุย
 
1. นางสาวกาญมณี  จันทุม
2. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.6 ทอง 11 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชัยพร  สุริแสง
2. เด็กหญิงนริศรา  ชัยมาตร์
3. เด็กชายพงษ์พิพัตร  แซงจำปา
4. เด็กหญิงมนัสนัน  แสงวงค์
5. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เจริญสุข
 
1. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
2. นางวัชรี  พุทธเจริญ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 32 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลวรรณ  ชาวงษ์
2. นางสาวปณาลี  ลี่ไพฑูรย์
3. นายภาคภูมิ  ไขโพธิ์
4. นางสาวรสา  บุญยะรักษ์
5. นางสาวสุภาวดี      อานทอง
 
1. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 81.8 ทอง 35 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกรกมล  ดิษธรรม
2. นางสาวกันยารัตย์  ปางเดิม
3. เด็กชายจักรวาล  ช่วงสุวนิช
4. นางสาวชนิตา  ซุ่นอี้ง
5. นายชินมิษ  อินริสพงศ์
6. นายชุมพร  ยอดอาจ
7. นายนครินทร์  ธรรมเจริญ
8. นางสาวน้ำค้าง  รักธรรม
9. นางสาวน้ำทิพย์  อุ่นจิตร์
10. นางสาวปติมา  ประจงบัว
11. นางสาวพัชรพร  เสนคราม
12. เด็กหญิงภาวิณี  ทาสีภู
13. นายวุฒิชัย  จันทร์หอม
14. นางสาวสุนิสา  ลูบคม
15. นางสาวสุพัตตรา  จันทวีป
16. นายอรรถวิท  นิลแก้ว
17. นางสาวอรอนงค์  สงจันทร์
18. นายเกรียงศักดิ์  จันทรประสิทธิ์
19. นางสาวเอมมิกา  อุ่นแก้ว
20. นางสาวโสภาพร  ปานมะเริง
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นายวุฒิไกร  ชายกวด
3. นายทินภัทร  ธัญญเจริญ
4. นายณัฐวัตร  เอี่ยมเจริญ
5. นายโยธิน  ทิพย์อักษร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 72.2 เงิน 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกวีวัฒน์  จันทร์มา
2. นายจิรวัฒน์  จันทร์เพ็ญ
3. นางสาวชนินาถ      ทำเนาว์
4. นายชัชวาลย์  คงสอน
5. เด็กชายชัยธวัช  ศิลารัตน์
6. นายณรงค์ฤทธิ์  นพเกตุ
7. นางสาวณัฐกานต์  เทพมา
8. เด็กชายณัฐกิตติ์  มะลิซ้อน
9. เด็กชายธนบดี  จตุรัตน์
10. นางสาวธนัญญา   เทพโกมุท
11. นายนภดล   ภูมิคอนสาร
12. นางสาวนาฏยา   ธรรมโชติวัฒน์
13. นางสาวพรรณิภา   คำขะ
14. นางสาวภิรษา   ธนมากพัฒน์
15. นางสาวมานิตา      เฉียงใต้
16. เด็กหญิงลลิตา  สุนชัย
17. นายอนุภัทร  วิลาราช
18. เด็กหญิงอุษณีย์  ศรีเกษม
19. นางสาวเฌชมิณทร์   คำเสียง
20. นางสาวเรณุมาส  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวปิยะพร  วงษ์อุดม
2. นางสาวอรสา  ยิ้มฉาย
3. นางสาวพชรพรรณ  จิตตาดู
4. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
5. นางสาวจินต์พิมล  นพเทาว์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.8 ทอง 35 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงเพ็ชร์รัตน์  วงศ์แก้ว
 
1. นางสาวนรลักษณ์  เวฬุคามกุล
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวณรัตติกาล  ทัศนาเวช
 
1. นายปราเมศ  กรกรรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 26 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายภานุวัฒน์  เจริญพร
2. เด็กหญิงภาพร  อยู่เจริญ
 
1. นายโกมล  แก่นแก้ว
2. นายอนุสรณ์  วัยวุฒิ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.4 ทอง 38 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวศศิธร  พานแก้ว
2. นายศุภกร  สุติพัฒน์
 
1. นางฉวีวรรณ  คงเจริญ
2. นางมณฑา  มหะพรหม
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.8 ทอง 14 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกรชวัล  แกล้วทนงค์
2. นางสาวญาตาวี  แก้วเขียว
3. เด็กหญิงธนวรรณ  พ่วงเดช
4. เด็กหญิงนาตยา  มนตรี
5. นางสาวพิมพ์ชนก  พิมพ์ทอง
6. เด็กหญิงรักษ์สุดา  นิยมสุข
7. นางสาวอชิรญา  ก้อนมอญ
8. นางสาวอังคณา  นันทวิสิทธิ์
9. เด็กหญิงอัญญารัตน์  โมรา
10. เด็กหญิงแพรวา  พิมารรัมย์
 
1. นายจาตุรงค์  พ่วงศิริ
2. นางอัจฉรา  ธิมาชัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 69.4 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวธนพร  นบประโสด
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บรรยงค์
3. นางสาวลักขณา  เรืองมนตรี
4. นางสาวศศิธร  สาหนองหม้อ
5. นางสาวสร้อยสุดา  ศรีสะอาด
6. นางสาวสาธิกา  อินใข
7. นางสาวสิดาพร  อินใข
8. นางสาวสิริวิมล  ปักกาวะเล
9. นางสาวอาทิตยา  กงเหิน
10. นายเพิ่มพูน  เพียวิเศษ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แสงโสดา
2. นางสาวอุสาห์  สลุงอยู๋
3. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายคงเดช  สมใจ
2. นายธนวัฒน์  แซ่แต้
3. นายปารเมศ  เกตุแก้ว
4. นายพัชระ  สุทธิโสม
5. นายภูมินทร์  คำขะ
6. นายรัตนกร  ต่อกำไร
7. นายเฉลิมเกียรติ  วงค์อ่อง
 
1. นางสาวอาณาดา  พรหมลัทธิ์
2. นายดิเรก  จันทร์ประทีป
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 23 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกมล  วงศ์รวิภาส
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  อึงลัง
3. เด็กชายชัยชนะ  กล่ำพูลสวัสดิ์
4. เด็กชายชัยวัฒน์  ศรีสมัย
5. เด็กชายธนกฤต  ชมสงวน
6. เด็กชายธีรพัตร์  รัตนโสภา
7. เด็กชายปฏิภาณ  กิจดี
8. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญมี
9. เด็กชายพีระพัฒน์  อินทสร
10. เด็กชายสุกฤษฎิ์  เรืองวงษ์
 
1. นายสราวุธ  อนีฆาศรีนนท์
2. นางสาวดารี่  ตรียสูตร
3. นายเอกชัย  วิเศษกุล
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 10 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกฤตัชญ์  ทิสมบูรณ์
2. นายธนพงศ์  กันชะสี
3. นางสาวธัญสุดา  วิลาศรี
4. นายนันทพงศ์  บัวพูล
5. นายบูรพา  วงค์กองแก้ว
6. นายพนกร  สุขอุดม
7. นางสาวสกุณา  เชยกลิ่นเทศ
8. นายสุทธวีร์  บุณยไวโรจน์
9. นายอนุชัย  วัฒนา
10. นางสาวอาภาวรรณ  เรือนน้อย
 
1. นายเกียรติกร  ณะวงษ์
2. นายบุญทัน  ธงชัย
3. นายสำเริง  อ่อนสด
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อนันตกูล
2. เด็กหญิงวรินธร  อินทนน
 
1. นางกฤษณา  ณัฐคุณานนท์
2. นายสรายุทธ์  วระชุน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 49 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายฐาปกรณ์  สิริศัดิ์ธรารักษ์
2. นายอนุพงษ์  แก้วดำ
 
1. นายภาคย์ภูมิ  ภักดี
2. นายอาคม  คำแพทย์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เกตุสุนทร
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาววีรยา  อ่อนหวาน
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 46 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงพิมลพร  ศรศรี
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชุติมา   ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงระพีภร  ยุทรัมย์
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ทองเลื่อน
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 43 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธิษณาญมดี   แก้วกำเหนิด
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวมัทวัน  กาละสุข
 
1. นายคมสกร  เอ่งฉ้วน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติมา  จันทร์เพ็ชร
2. เด็กหญิงอรนลิน  แทวกระโทก
 
1. นางโสภิต  มูลดามาตร
2. นายวรพงษ์  เจริญผล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงธัญชนก  แซ่แต้
 
1. นายธนวรรธน์  เจริญดี
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชุติมา  ตลอดไธสง
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายภราดร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายเจษฎา  สาตร์นอก
3. เด็กหญิงเอมิลี่  โซเพนนี่
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันผา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวกวินทิพย์  มะณีคำ
2. นางสาวปภาวี  ไกรโยธี
3. นายเอกชัย  ไกรนอก
 
1. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
2. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันผา
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงสุธีรา  ศุขปราการ
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายณัฐเมธ  นิลพรรโณภาส
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวปวีณา  โต๊ะคำ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกชพรรณ   มีศักดิ์
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ยะหัตตะ
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวรัชนีดา  ไชยรักษ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 30 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงประติภา  ประทุมมา
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 20 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอังคนา  วงษ์ศา
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวพิชยาภา  รุ่งขจรกลิ่น
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวปวีณา  โต๊ะคำ
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายปฏิภาณ  แพน้อย
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง 11 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายอิทธิพล  เข็มลาย
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 78.6 เงิน 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงอาภัสรา   คชสาร
 
1. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 70.3 เงิน 37 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวอารียา  สิงหา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 62 ทองแดง 34 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายกิตติภณ  บุญกลาง
2. นางสาวจีรประภา  อุ่นแก้ว
3. เด็กหญิงชนันดา  แสงงาม
4. เด็กชายภูวนาถ  พละชีวะ
5. เด็กหญิงยุพารัตน์  ประสานทอง
6. เด็กชายศักรินทร์  พูลเพิ่ม
7. นางสาวศิรินทร์ทิพย์  แสงมณี
8. เด็กหญิงสุพรรษา  คำหล้า
9. เด็กชายเตวิช  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
2. นางปัญริสา  อุไร
3. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 67.2 ทองแดง 35 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวจีรประภา  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายชยากร  บุญเต็ม
3. เด็กชายฐานพัฒน์  บุษยทริกากรณ์
4. นางสาวฐิติฉัตร  ฮวบนรินทร์
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ธีรศักดิ์วรกุล
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินตา
7. นางสาวทวีพร  เข็มเฉลิม
8. เด็กชายประกฤต  ลิขิต
9. นางสาวพัทธ์ธีรา  ทองเจือ
10. นางสาวพิชยาภา  รุ่งขจรกลิ่น
11. เด็กชายสมพล  บุญมาก
12. นางสาวสัณห์ฤทัย  อุธรตัน
13. นางสาวสุชีรา  พิมมณี
14. เด็กชายสุริยะ  จันทร์ลา
15. เด็กชายสุเมธ  ไชยพรม
 
1. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
2. นางปัญริสา  อุไร
3. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
4. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71.2 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายจักรินทร์  ประกิจ
2. นางสาวทัศนีย์  ป้อมชัย
3. เด็กหญิงประติภา  ประทุมมา
4. นางสาวปวีณา  โต๊ะคำ
5. นางสาวปิญชาน์  พลวงค์
6. นางสาวรัชนีดา  ไชยรักษ์
7. เด็กหญิงรุ่งเรือง  โทอรัญ
8. นายอิทธิพล  เข็มลาย
9. เด็กชายอิทธิศักดิ์  โกศล
10. นางสาวอุษณีย์  วัชรปิยโสภณ
11. เด็กชายเกียรติภูมิ  พิเนตร
12. นายเสน่ห์  มานุพันธ์
 
1. นายนพดล  คลำทั่ง
2. นายทิวาทัศน์กรณ์  อันพิมพ์
3. นายคมสกร  เอ่งฉ้วน
4. นางสาววริษา  ฮวดศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70.4 เงิน 41 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายจักรพงษ์  มีรอด
2. เด็กชายนิธิกร  แก้ววรรณา
3. เด็กหญิงอรวรา  สุวรรณแสน
4. เด็กหญิงอุษา  บุญทำ
5. เด็กชายเอกภาพ  จันทร์โอภาส
 
1. นายจิรพันธ์  อ้นขวัญเมือง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 25 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายชวนากร  โสภา
2. นายณัฐพงศ์  รามภักดี
3. นายพีรพงษ์  พานสีทอง
4. นายศรสุธาร์  แหนลำใย
5. นายสุธาเทพ  จักรทอง
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
2. นายณณัฏฐ์  ด่านอรุณ
3. นางสาวสุพัตรา  เฮงจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.6 ทอง 18 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกมลวรรณ  วัฒนะนุพงษ์
2. เด็กชายกฤชษณุภณ   เลื่องลือ
3. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เขียวสลุง
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  กรัตพงศ์
5. เด็กหญิงขวัญสิริ   เอี่ยมนิรันดร์
6. เด็กชายคุณานนต์  กันมะณี
7. นายจักรภพ  พันธุ์คง
8. นางสาวจิณณพัต  จิตตะ
9. เด็กหญิงณัฐวดี  วงค์สวัสดิ์
10. เด็กหญิงธนัชชา  จินะตา
11. นางสาวธนัชชา     มะโนมัย
12. เด็กชายธราเทพ  อิ่นคำ
13. นางสาวนพรัตน์  ชื่นบาน
14. เด็กหญิงนภาภรณ์   บุญอำรุง
15. เด็กหญิงนันท์ธิชา  โตสุข
16. นางสาวนาฏลดา  ไวทยกุล
17. นายปกรณ์สมณ  ธนิศรานนท์
18. นางสาวปาริชาต  เรืองแดง
19. นายพงศกร  ผ่องศรีใส
20. เด็กชายพณาเจือเพ็ชร  วรรณพิรุณ
21. นางสาวพัชราภรณ์  ปกป้อง
22. นายพุทธิพงษ์  คีหะกูล
23. เด็กชายภักดีภูมินทร์  ศรีมงคล
24. นางสาวภัสรา  ขุนวิเศษ
25. นายภูธเรศ      จั่นเจริญ
26. นางสาวมนทิรา  เจี่ยเจริญ
27. เด็กหญิงมิรันดา  คล้ายสุวรรณ์
28. นายยุทธการ  ป่วนกระโทก
29. นายวรภพ  เชิดสุข
30. นางสาววรุญลดา  แจ้งภู่
31. เด็กหญิงวาวรี  แม้นประสิทธิ์
32. เด็กหญิงศศิวรรณ   เอี่ยมนิรันดร์
33. เด็กหญิงศิริกัญญา  ชัยเทศ
34. นางสาวศุภรัตน์  อินเสก
35. เด็กชายสิทธิโชค   กกกลาง
36. เด็กหญิงสุพิชชา  แก้วคำ
37. เด็กชายอนุชา  ทิพยานนท์
38. เด็กชายอานุภาพ  หวลกำเนิด
39. เด็กชายเอกญาภณ  เลื่องลือ
40. นายโชติพัฒน์  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
2. นายปวีณ  โคนะโร
3. นายศักดิ์เกษม   จันทร์สิริกุล
4. ว่าที่ร้อยตรีธรรมรินทร์  โฮเม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณศักดิ์  ชัยชาลี
2. เด็กหญิงจิตอารี  ศิริแวว
3. นางสาวจิราพร  แก้วระดาษ
4. เด็กชายณัฐนันท์  นวลสว่าง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เพียซุ่ย
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทร์ตา
7. นายธงชัย  บุรีวงษ์
8. เด็กชายธนโชติ  นามโครต
9. เด็กชายธีรเทพ  ปู้กุลณี
10. เด็กชายนพพล  สุจริตใจ
11. นายนพรัตน์  ดียิ่ง
12. เด็กชายนรินทร  ยอดสิงห์
13. นายนฤนาจ  เพียรอนุกูลบุตร
14. นางสาวนลินนิภา  ศรีอรุณเสริม
15. เด็กชายนวพล  เนตรมณี
16. นายนันทวุฒิ  พิมพิเศษ
17. เด็กชายนิมิตศิลป์  โชศิริ
18. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
19. นายปฏิพล  พุ่มแก้ว
20. นายพงษ์หฤษฎิ์  สหกิจชัชวาล
21. นายพัชรพล  ราชดำเนิน
22. นายภัทรพล  โพธิบัลลังก์
23. นางสาวภัสสร  เพ็ชรผุดผ่อง
24. เด็กชายภานุพงษ์  เพ็ชรเทศ
25. เด็กชายภูมินทร์  ศรีสุวรรณ
26. เด็กหญิงมลฤดี  ตะเกิงสุข
27. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญเส็ง
28. นายวีระ  พันธ์ชนะ
29. เด็กหญิงศิริรัตน์  พานขำ
30. เด็กหญิงศิริรัตน์  กรัตพงศ์
31. เด็กชายสิทธิชัย  สืบจันทร์
32. เด็กหญิงสุกัญญา  สุขงาม
33. เด็กหญิงสุภัททรา  ผาสุข
34. นางสาวสุมินตรา  ทองขันธี
35. นางสาวอรลักษณ์  นนท์กระเสม
36. นายเด่นชัย  เพชรเลิศ
37. เด็กหญิงแพรวา  อุรางรัมย์
 
1. นายจิรพันธ์  อ้นขวัญเมือง
2. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
3. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
4. นายรัฐพล  อรุณรัตน์
5. นายอารักษ์  กำพุธ
6. นายวรพงษ์  เจริญผล
7. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
8. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 29 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายปวริศร  มาลัย
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง 41 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายชาญณวัฒน์  แก้วโรจน์
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.66 ทอง 38 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงภิชญาภา   วรรักษ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 38 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวภัทรพรรณ  นันทสูร
 
1. นายนิด  ดอนมอญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวดี
 
1. นายทิวาทัศน์กรณ์  อันพิมพ์
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบุญยเกียรติ   คงสุข
 
1. นางพรรณี   สุขโสภี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 45 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงกิจจา  มีทอง
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวสุภานัน   สาโร
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวดี
 
1. นายทิวาทัศน์กรณ์  อันพิมพ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบุญยเกียรติ   คงสุข
 
1. นางพรรณี  สุขโสภี
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงมนต์นภา   นพกาล
 
1. นางพรรณี   สุขโสภี
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชลธิชา  นพเก้า
 
1. นางพรรณี  สุขโสภี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน 33 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายอธิภู   ประยูรวงศ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายธีรภัทร  ผิวประกายเพชร
 
1. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 33 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ผลจันทร์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชลธิชา  นพเก้า
 
1. นางพรรณี  สุขโสภี
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 40 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. นายคนัสนันท์  แสงกล้า
2. นางสาวจารวี  คำพา
3. นางสาวจารุวรรณ  วรรณคำ
4. นางสาวจิราพร  กุตาวัน
5. นายทรัพย์เจริญ  ท้วมเจริญ
6. นางสาวธนัชชา  สิริพรม
7. นายบูรพา  ถ้ำสุวรรณ
8. นายอดิเทพ  ธีระกาย
 
1. นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 72.2 เงิน 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชฎาพร  เหลานาคำ
2. เด็กหญิงชณิตา  ชายทวีป
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พรหมเต็ม
4. เด็กหญิงปิติพร   เจริญศรี
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์  เอื้ออารี
6. เด็กหญิงอภิญญา  เรืองสุวรรณ์
7. เด็กหญิงอมลวรรณ   มากฉาย
8. เด็กหญิงอัจฉรา  อุทิรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ   เรืองฤทธิ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.8 เงิน 29 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธัญนันท์  กิติธนสวัสดิ์
2. นางสาวบุญธิดา  แก้วหลวง
3. นางสาวรุ่งตะวัน  อินทศรี
4. นางสาวอทิตยา  อินคง
5. นางสาวอภิญญา  มณีวงษ์
6. นางสาวอรัญญาภรณ์  ก้างกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ   เรืองฤทธิ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 48 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  นพเสริฐ
2. เด็กหญิงปนัดดา  เข็มด้วง
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  นพเกตุ
4. เด็กหญิงวาริศา  พานทอง
5. เด็กหญิงสุชาวดี  แย้มอินทร์
6. เด็กหญิงอรดี  ภูมิลา
 
1. นางสาวรัฐจินันท์  สุนทรวิทย์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 44 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกัลยานี  บุญมา
2. นางสาวชนิดา  ด่านดี
3. นางสาวณัฐกานต์  พลอาสา
4. นางสาวธนพร  สายคำ
5. นางสาวบุญสิตา  ยืนยง
6. นางสาวพัชรินทร์  สะกระโทก
7. นางสาวรุ่งอรุณ  โทอรัญ
8. นางสาวสุดารัตน์  หวังมี
 
1. นางสาววริษา  ฮวดศรี
2. นายนพดล  คลำทั่ง
3. นายคมสกร  เอ่งฉ้วน
4. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงพรชนก  เครือติ๊บ
2. เด็กหญิงพรพรรณ  มั่นคง
3. เด็กหญิงยุพเรศ  มาลัย
4. เด็กหญิงรุ่งทิชา  ศิริคง
5. เด็กหญิงวิมลศิริ  ศรีแจ่มดี
6. เด็กหญิงสาธิดา  แพงแซง
7. เด็กหญิงอัมรินทร์  คำขะ
 
1. นางศิริวรรณ  ผลเจริญสมบูรณ์
2. นายสุรเดช  นิกรรัมย์
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวจินต์จุฑา  วันทะนะ
2. นางสาวชลธิชา  เบ็ญพาด
3. นางสาวธนัชพร  พันธุฟัก
4. นางสาวนฤมล  ดาวเรือง
5. นางสาวนันทิชา  ชลเจริญ
6. นางสาวน้ำมนต์  กองสุข
7. นายปรัชญา  เสามาศ
8. นางสาววิมพ์วิภา  นพกาล
9. นางสาวสุธรรมา  วงศ์อมรอัครพันธ์
10. นางสาวเพชรลดา  แสงโชติ
11. นางสาวเมย์วดี  วิริยะกิจสมบูรณ์
 
1. นางสาวพรนันทร์  ชัยพรวิวัฒน์
2. นางปรียาภรณ์   เพียรพิจิตร
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 32.33 เข้าร่วม 30 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายขวัญ  เอกดนัย
2. เด็กชายจิรกฤต  ชิตเจริญ
3. นางสาวทิพากร  พุทธรัตน์
4. เด็กหญิงนพรัตน์  เกษี
5. เด็กหญิงวิรวรรณ  พิพัฒน์เจริญ
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
2. นายนนทนันท์  กลมนุกูล
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.8 ทอง 11 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา   คงเจริญ
 
1. นางสาวสาวินี   สง่าวงศ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 42 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวเพชรไพรินทร์  เพ็ชรดำ
 
1. นางหัชยา  บุตรวัน
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 29 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธามธิดา  วารีสมานคุณ
 
1. นางสาววรารักษ์   จิตต์หมวด
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวปรวรรณ  ประทุมวรรณ
 
1. นางสาวสมจิตต์  เอี่ยมอาภรณ์
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายจิรพนธ์  ยะหัตตะ
 
1. นางสาวณัฏฐ์รดา  อภิโชคจิราวัฒน์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50.66 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายเกริกพล  เพิ่มพรศรี
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  ระวิโรจน์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 19 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โกณะสิทธิ์
2. เด็กหญิงปิญฎาเรศ  ปานมะเริง
3. เด็กหญิงลักษณ์ศุภร  จุลสำรวลศักดิ์
4. เด็กหญิงวรพรรณ  ตัญญบุตร
5. เด็กหญิงเอรียา  ฤทธิ์อำพันธ์
 
1. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
2. นางสาวชญาดา   ขยันคิด
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวขวัญพัฒน์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวชฎาวีร์  เขียนสอาด
3. นางสาวปกีรนัม  ยิ้มมงคล
4. นางสาวมนัสนันท์  วงษ์ไชยา
5. นางสาวแพรไหม  นามประสิทธิ์
 
1. นางสาวณัฐภรณ์   เฉลยไตร
2. นางสาวกาญจนา  พูลละผลิน
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 73.67 เงิน 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิภพไพบูลย์
2. เด็กหญิงศศิรัศมี  หวังประสพกลาง
 
1. นางสาวสุภัสรา  มังวอ
2. นางสาวมาลีนาน   ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87 ทอง 22 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาววริศรา  พันธ์อุด
2. นางสาวสุภาพร  ภูวิชัย
 
1. นางอมรรัตน์  วงศ์เพชรชารัต
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชวัลรัตน์   ปินตา
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  สุขสะอาด
 
1. นางสาวเอกฤดี  ตระกูลศุภชัย
2. นางละออ  บูรณะภักดี
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 56.67 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจิราภรณ์  ทิพสุวรรณ์
2. นางสาวชลธิชา  สนธิ
 
1. นางสาวชวภาพัณณ์   อนัญสถิตพัฒน์
2. นางสุทธิดา   วัฒนกิจวิชัย
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64.67 ทองแดง 45 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวปุณิกา  มะลิสอน
2. นางสาวพิมพ์นิภา  แก้วปัญญา
3. นายวิวัฒน์  คูณสุข
4. นางสาวอริสรา  ทวีชาติ
5. นางสาวอัมพร  ป่วนกระโทก
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์เพชรชารัต
2. นางสาวปาริชาต  วงษ์แก้ว
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 43.17 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวจันทกานต์  สิงหนาท
 
1. นางอมรรัตน์  วงศ์เพชรชารัต
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 70.18 เงิน 45 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  อรกุล
2. เด็กหญิงภัทรพร  ปามะ
 
1. นางสาวศรินญา  ศรเจริญ
2. นางสาวสรวงสุดา  สิงห์สถิตย์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.63 เงิน 26 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายฉัตรดนัย  ธารา
 
1. นายณฐภณ  บุตรวัน
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.75 ทอง 27 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายชยธร  สะสันติ
2. เด็กชายณัชพล  พจนานิวัฒน์
3. เด็กชายพนมกร  ผาธรรม
4. เด็กชายพัทธรัตน์  ลันดา
5. เด็กชายศักรินทร์  สุขเมือง
6. เด็กชายสิทธิชัย  ดิษถาวร
7. เด็กชายอภิสิฏธิ์  ใจธิตา
8. เด็กชายอิทธิชัย  เมืองนาม
 
1. นายองค์การ  กอแก้วบูรพา
2. นายดิเรก  จันทร์ประทีป
3. นางสาวอาณาดา  พรหมลัทธิ์
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 75.6 เงิน 40 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คณาวงค์
2. นายตรีภพ   กัณตโสภณานนท์
3. นางสาวธนัชพร  สุดงาม
4. นายธีราธร  ยัคลา
5. นางสาวพชรธร  วิลารักษ์
6. เด็กหญิงพรธิภา  แสนใจงาม
7. นางสาววุฒิ  มอญม่า
8. นางสาวศุภรัสมิ์  อุ่นแก้ว
9. นางสาวสุภาพร  แสงสว่าง
10. นางสาวอินทร์ชุอร  วรรณพิรุณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  มีพงศ์
2. นายขวัญชัย  ชันกระโทก
3. นางสาวพชรพรรณ  จิตตาดู
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.4 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พิศาลกาญจนกูล
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  วังสา
3. เด็กหญิงศิริธร  ยุพิน
 
1. นางสาวปานทิพย์  กันจาด
2. นางสาวปรีชญา  สิทธิธัญกิจ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.2 เงิน 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวธัญทิพ  วารีรัตน์
2. นางสาววันวิสา   รองพล
3. นางสาวฮัยยาห์  เมืองเจียง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  วิเศษฤทธิ์
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 45 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ไทยอัฐวิถี
2. เด็กหญิงเครือฟ้า  รัตนะดี
3. เด็กหญิงเปมปิตา  รามสูงเนิน
 
1. นายชัชวาล  ปิ่นเกิด
2. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 71.8 เงิน 45 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวประพาฬรัตน์  แก้วอุย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ฉัตรชาญณรงค์
3. นายรชตะ  วรรณศิริวรโชติ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 45 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงณวรา  แก้วคำ
2. เด็กหญิงธีริศรา  อินทศร
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เขียวขำ
2. เด็กหญิงเปมิกา  ตนสันเทียะ
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายธนวัฒน์  รัตนกุล
2. เด็กชายวิสุทธิ์  คงกูล
 
1. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายทินกร  ไกรชิโนรส
2. นายหรรษธร  พันธุ์ธรรม
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 15 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายธนภัทร  บิดร
2. เด็กชายธีรภัทร  สันติธรรมโชค
 
1. นางมลฤดี  ลาภอุดมทรัพย์
2. นางสุวิมล  จงมีสุข
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 26 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นายพัฒนชัย  รัตนาคม
2. นายอาทิตย์  เลิศพิทักษ์สุนทร
 
1. นางสาวอาภาพร  เจือพานิช
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 49.2 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบางคล้าพิทยาคม 1. นายณัฐพล  นาคแตง
2. นายธนกานต์  หรั่งอ่อน
 
1. นายสุรศักดิ์  ศิริอุดมโชค
2. นางเพ็ชรินทร์   อาฒยะพันธุ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 45 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงสิณีนาถ  สุทธิเรือง
2. เด็กชายอภิชาติ  ซิ้มเทียม
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ
2. เด็กชายปรีติ  สามารถ
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวดวงแก้ว  ชัยภูมิ
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 58.4 เข้าร่วม 21 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายจักรกฤษณ์    พิมพ์สวัสดิ์
2. นายเจตน์  สระพรหม
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 34 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
2. นายศุภกร  ผาสุข
 
1. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
155 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 30 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  วันนิด
2. เด็กชายณัฎฐกฤษณ์  เมฆจันทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  ไพรบึง
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
2. นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 38 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาววชิราภรณ์  เจริญสุข
2. นางสาวสุดารัตน์  กงกาหน
3. นางสาวสุพรรณษา  อวนนวล
 
1. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
2. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.6 ทองแดง 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายการัณยภาส  ทิพสุวรรณ์
2. นายชานนท์  จันทร์ทอง
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง 9 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายจิณณวัตร  บุญชู
2. เด็กชายเฉลิมเดช  ใหม่เอี่ยม
3. เด็กชายโรจน์หิรัญ  ยุวาพัฒน์
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  สุวรรณปิฎกกุล
2. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายสรยุทธ  สะใบ
2. นายอดิศร  ถึงกำภู
3. นายอดุลย์  พงษ์สมบูรณ์
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
2. นายภคมน  ปิ่นประดิษฐ
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  นาคนุ่ม
2. เด็กชายธีรภัทร  แก้วมะลัย
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ภูวันนา
2. นายบัญชา  พวงพิกุล
3. นายเจษฎา  เมรสนัด
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 73 เงิน 19 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายนรเศรษฐ์  คัชชิมา
2. เด็กชายพุทธรักษ์  เพ็ชรขำ
3. เด็กชายอำมรินทร์  คะชะเสน
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 83 ทอง 8 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายนนท์กานต์  พูลฉันทะกรณ์
2. นายภัทรินทร์  สีสวย
3. นายภานุพงศ์  คนคล่อง
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
2. นายพรหมมินทร์  วัฒนศฤงฆาร
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายกิตตินันท์  พวงพิกุล
2. เด็กชายธนกฤต  นาคสวัสดิ์
3. เด็กชายวรวิทย์  พุทธประเสริฐ
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. นายถาวร  ไกยบุตร
3. นายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นางอังคณา  นาเจริญ
2. นายนัฐพล  พิมพ์ทอง
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ชัยรัตน์
2. เด็กชายภูริภัทร  ไพบูลย์
3. เด็กชายวศิน  ชะชิกุล
 
1. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
2. นายเลิศเกียรติ  ศรีคำมูล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายณัฐวุทธ  ลำพึง
2. นายธนวัฒน์  สาระพิน
3. นายศุภชัย  เกษี
 
1. นายสุกฤษฏิ์  เขียวจันทร์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 49 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายพลายชุมพล  เนื้อนาจันทร์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  วาสรส
3. เด็กชายสุขสันต์  ไวไธสง
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. ส.ต.ต.หญิง กัญญา  สุเสนา
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 19 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายกฤษฎา  แน่นหนา
2. นางสาวปวีณา  เสนาวงศ์
3. นางสาวลักษิกา  พิมพ์พา
 
1. นายสำราญ  บุญเขียว
2. นายพลร่ม  กันทำ
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุดสน
2. เด็กหญิงน้ำฝน  นกเทศ
3. เด็กหญิงปวีณา  ปากหวาน
4. เด็กหญิงปิยเนตร  งามขุนทด
5. เด็กชายรพีภัทร  สิมมา
6. เด็กชายเดชาวัต  ธรรมประโคน
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นายลิขิต  จิตรขันตรี
3. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวกุลนันทน์  วงษ์เทศ
2. นางสาวจันจิรา  อินทลักษณ์
3. นางสาวทรายทอง  เสาใย
4. นายภูมินทร์  แพทย์หลวง
5. นางสาวสุพัตรา  ภู่ฉัตร
6. นางสาวอารยา  แสงเพชร
 
1. นางสาวปธิญยา  สีหะนันท์
2. นางจิรนันท์  จันทโชติ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 47 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายชิตควัฒน์  พิมยงยาง
2. เด็กชายณัฐพร  คำชนะ
3. เด็กชายอัตตะพล  สัตตะบุตร
 
1. นางวาสนา  ชื่นมะดัน
2. นางลำไพร  นาคสุข
 
173 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.1 ทอง 43 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวชมพูนุช  มีสะอาด
2. นายอนิวัตติ์  แซ่ลิ้ม
3. นางสาวเพชรรัตน์  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสาวปธิญยา  สีหะนันท์
2. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 24 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงศศินา  วงศ์มณี
3. เด็กหญิงสุภาพร  จอมไธสง
 
1. นายอานนท์  ไชยศาสตร์
2. นางธิดารัตน์  ไชยศาสตร์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวยอแสง  ผิวหอม
2. นางสาวรินดา  จันดี
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  หาญสุด
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. นางสาวนวรัตน์  ยิ่งนอก
 
176 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 63 ทองแดง 41 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สวัสดี
2. เด็กหญิงวริษา  ประเวระไพ
3. เด็กหญิงสุธิตา  มงเรียน
 
1. นางลำไพร  นาคสุข
2. นางสาววาสนา  ชื่นมะดัน
 
177 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.5 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวชัญญา  ปัดกอง
2. นางสาวราชาวดี  ปะตังทาเน
3. นางสาวเจนจิรา  มะณีพารัตน์
 
1. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
2. จ.ส.ต.หญิงสุธิษา  ทองนอก
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน 42 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกาญจนา  พ่วงเจริญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  คำเติ๊ก
3. เด็กชายอนันต์  ฉันทศิริ
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นายลิขิต  จิตรขันตรี
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 30 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธิติมา  ศรีเมือง
2. นางสาวนิชชานาถ  ก้อนทอง
3. นางสาวรุ่งไพลิน  ชัยอุดม
 
1. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
2. นางสาวปาณชีวัน   ธนวัฒนากร
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงพัสราพร  อินทร์นุช
2. เด็กหญิงภีรพร  พรมการ
3. เด็กชายอนุรักษ์  ภิรมย์ดี
 
1. นางชวนพิศ  พงษ์รอด
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวปวันรัตน์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวพนิดา  ภูศรี
3. นางสาวอธิพร  ฉิมสุนทร
 
1. นางศิริลักษณ์  ณะวงษ์
2. นางสาวปาณชีวัน   ธนวัฒนากร
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โคตรลุน
2. เด็กหญิงพรธิวา  ทุมเสน
3. เด็กหญิงศศิกานต์  นาจะหมื่น
 
1. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวทัตติยา  ศรีเมือง
2. นางสาวพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. นางสาวอารีญา  สมศรี
 
1. นางสันทนี  บุญห่อ
2. นางสาวสุชญา  รวมตะคุ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงรถพร  วุฒิยาสาร
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  แย้มปราศัย
 
185 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.99 ทอง 5 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายเมธัส   ฆังคะรัตน์
 
1. นางสาวอัญชรี  วรรณจงคำ
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.8 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายบุญสม  สัญญรัตน์
2. นายวีรภัทร  เพียรวิชา
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นางวัชรินทร์  จูสิงห์
 
187 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 35 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายกิตตินันท์  ศรีสมบูรณ์
2. นายภาณุวิชญ์  ภานิกร
 
1. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
2. นางวัชรินทร์  จูสิงห์