สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  วรรณพิรุณ
 
1. นางสาวชลาลัย  ประสพบุญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายนนทวัฒน์  สมชื่อ
 
1. นางสาวมลิฎา  เพื่อนงาม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงวริศรา  จิตต์รุ่งเรือง
 
1. นางสุภัทรา  จวงอินทร์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัททชา  พรหมอินทร์
 
1. นางนุกูล  สันทัดค้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงนภชนก  จันทร์ชูผล
 
1. นางจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 6 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสิริมา  ตันสุวรรณรัตน์
 
1. นางสาวเนตรนภา  วงศ์สวัสดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 1. เด็กหญิงฮัสลีน่า  มะนูรีม
 
1. นางศศิญา  เม้ยสมัคร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 86.4 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธนัญภรณ์   ชื่นนอก
 
1. นางสาวแก้วเกสร  อำสันเทียะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 35 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา   ผลภาค
 
1. นางสาวอัมพร   พุยศิริ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นางสาวปทิตตา   กนกปัญโญเมธ
 
1. นางสาวอัมพร   พุยศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกัญญวรา  รัตนจางวาง
2. เด็กหญิงชนิกานต์   พุกศรีสุข
 
1. นายขัตติยะ  นิระพงษ์
2. นางสาวนันทนา  กาญจนา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57.8 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกชพงศ์  ทองบุญนะ
2. นางสาวณัฎฐณิชา  แน่นอน
 
1. นางวรรณพ็ญ  วรภูมิภัทร
2. นางนารีรัตน์  วัฒนกุล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงรตีวันต์  หาญณรงค์
2. เด็กหญิงรุ้งสิริ  บุญศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
2. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน 26 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายทวีรัตน์  พงษ์ศรี
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
 
1. นางรัชนีวรรณ  พาลพ่าย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายวรัชญ์  พาลพ่าย
 
1. นางจิราวรรณ  คนงาม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติภา  วรกุลเกริกไกร
2. เด็กชายวรปรัชญ์  อินทร์ใจเอื้อ
3. เด็กหญิงสุวพิชชา  รวยสูงเนิน
 
1. นางสาวรักษา  สุขวิชัย
2. นายวิโรจน์  ทาวัน
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.9 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกัญญณัช  ชะวะศิริ
2. นางสาวพริมา  สมท่า
3. นางสาววรรัตน์  สวัสดีผล
 
1. นางสาวภัทรอร  อริยธนพงศ์
2. นายศอภิญญา  ทัศละมัย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 78.75 เงิน 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  รอดด้วง
2. เด็กหญิงวาฐิณัฐ  ชูเวทย์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  เกษหอม
 
1. นางสาวทัศนีย์  หาญชุก
2. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 31 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวพิมลภัส  คชเสน
2. นางสาวสาริศา  เมืองซอง
3. นางสาวอัมพวรรณ  หลายประสิทธิ์
 
1. นางวนิดา  ปิยะภาคุณวัฒน์
2. นายสมชาย  พิมพ์เงิน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 18 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงฐานิดา  ท้วมโสด
2. เด็กหญิงวรกานต์   ใจภักดี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทองกระจ่าง
2. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัณฑ์พิชชา  จำศักดิ์
2. นางสาวธนัชชา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวนุชนารถ  ทองกระจ่าง
2. นายภาณุพงศ์  ประเสริฐ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรกนก  จูเภา
 
1. นางสุศินาพร  ประยูรสุข
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 72 เงิน 34 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายรัตนภูมิ  แก้วอุดม
 
1. นายปรมัตถ์  เจริญพร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 42 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชคัตตรัย  สุขก้องวารี
2. เด็กชายธนภัทร  เล็กมั่นคง
 
1. นางวิเชียร  ขันคำ
2. นายปณัฐพงศ์  ใจการ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 69 ทองแดง 35 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวเปรมฤดี  สื่อสวัสดิ์วณิชย์
 
1. นางสาวสุพัตรา  จ้อยเจริญ
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 63.96 ทองแดง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  ธรรมสุนทรา
 
1. นางพัสตราภรณ์  ศรีโคตร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 96.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวอริสา  เกิดแก้ว
 
1. นายสมชาย  พิมพ์เงิน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายพัทธดนย์  เพ่งพินิจ
 
1. นายทรงกลด  บุราคร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 18 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่มละเอียด
2. เด็กหญิงกัลยกร  บัวนิ่ม
3. เด็กหญิงธนาภรณ์  ไม้สวัสดิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  วิเชียรวารี
2. นางสาววราพร  หวังเสถียร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายชาคริต  ดิษฐาพร
2. นางสาวณัฐพร  พินิจค้า
3. นายเกียรติพันธุ์  เทียนทอง
 
1. นางสาววราภรณ์  สินศิริ
2. นายพัทธนันท์  ศรีเจริญรักษ์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายอธิชา  แก้วจันทร์
2. เด็กหญิงอภิญญา  จ้อยสำเภา
3. เด็กหญิงอุดมพร  พันสิทธิ์
 
1. นายอลงกรณ์  บงแก้ว
2. นางสาวพรนภา  เลื่อยคลัง
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจิรนันท์  บุญเจริญ
2. นางสาวจิริฐา  สุรินิตย์
3. นายจุฬา  เทพารส
 
1. นายชาตรี  ตุ้มคำ
2. นางสาวนภัสสร  ราชรินทร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 32 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายจิภานุวัฒค์   บุญเกิด
2. เด็กชายตะวัน   พิกุล
3. เด็กชายเอกชัย   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายพิษณุ   ศรีกระกูล
2. นางยุพิน   พรงาม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวธิญาดา  แสงทวี
2. นายสหรักษ์  มากะเต
3. นางสาวสุรัสวดี  เจริญสุข
 
1. นายสมประสงค์  จำปาทอง
2. นางสาวเตือนใจ  ทองดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 50 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา   ชาวเหนือ
2. เด็กหญิงน้ำหวาน  บุญรัตน์
3. เด็กหญิงพิมพ์รภัทร   โกมลเวชกุล
 
1. นางสาวอัจฉราพร  ผลรักษ์
2. นายศิโรจน์   มังคลัง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 39 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกฤติมา  ไชยแสน
2. นางสาวจิดาภา  วิรัชกุล
3. นางสาววัชรีญา  จันทรโชติ
 
1. นายชูเชิด  พุทธเจริญ
2. นางสาวภิรมย์  เตียงกูล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 31 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายธนภัทร  พะวงจิตร์
2. เด็กชายศิรภัทร  แสนกาสา
 
1. นางสาวบุษบา  เจริญมา
2. นางสาวชวัลลักษณ์  วิทยพันธุ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 21 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวพัฒน์นรี  เศวตาภรณ์
2. นางสาวอมลวรรณ  ริ้วมงคล
 
1. นายณรงค์  เเช่มประสิทธิ์
2. นางสาวพัชรินทร  เเก้วจินดา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.2 เงิน 31 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายกรศักดิ์  สมบูรณ์
2. เด็กชายอานนท์  พลาชีวะ
 
1. นางสาวประถมพร  โคตา
2. นายปองภพ  ตระกูลศุภชัย
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 61.62 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายทวีศักดิ์  ทวยจัตุรัส
2. เด็กชายพัทธาดนท์  ศรีพิบูลย์
 
1. นางสาวประถมพร  โคตา
2. นางสาวเจนจิรา  บ่าพิมาย
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวทองทิพย์  ทุยเจริญ
2. นางสาวพิมพ์รภัทร  มุดทรัพย์
3. นางสาวสุภัสสรา  อุปพงษ์
 
1. นางปิ่น  ช่างทอง
2. นางดรรชนีย์  กัลยา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.6 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  พูลเพิ่ม
2. เด็กหญิงพรกนก  ปิ่นทอง
3. เด็กหญิงวริศยา  แสวงการ
4. เด็กหญิงอาณดา  เอี่ยมพญา
5. เด็กหญิงเยาวเรศ  แย้มเกษร
 
1. นางสุพาภรณ์  ทวินันท์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ถาจาจั้น
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.3 ทอง 17 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวชุติมา  อิ้วจันทึก
2. นางสาวนิรมล  หงส์ชนะกิจ
3. นางสาวปรางทิพย์  จันนามวงค์
4. นางสาวพรทิภา  มฤค
5. นางสาววิสสุตา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
2. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.8 ทอง 19 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงพิยดา  เจ๊ะกาเซาะ
2. เด็กหญิงศิริญา  วัง
3. เด็กหญิงสุชาลิณี  โพธิอุโมงค์
4. เด็กหญิงสุทธิดา  กาวทอง
5. เด็กหญิงเสาวนีย์  จุ่นแก้ว
 
1. นางสาวจินดารัตน์  ม่วงศรี
2. นางสาวเกศศิรินทร์  ณะเสน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวกรรภิรมย์  แสนคำภา
2. นางสาวนิศามณี  เลิศวัฒนพงศ์
3. นางสาวสิริยาภรณ์  ดอรอวงศ์
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศรีเสถียร
5. นางสาวอภิชญา  ยัม
 
1. นางสาวจุฑามาส  ทัศนา
2. นางภารวี  กล่อมปัญญา
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 9 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายชนกานต์  รักษ์เจริญ
2. นายณัฐวัตร  เมรสนัด
3. เด็กหญิงปนัดดา  หนูศรีเจริญ
4. นายภคพล  หอมนาน
5. เด็กหญิงศุุภาวิณี  หนูไวเสาะ
 
1. นายพุฒิพงษ์  ชุ่มชูจันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีเกียงศักดิ์  โชตินฤวร
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.6 เงิน 11 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นายจิรภัทร  เลิศทยากุล
2. นายธีรศาสนติ์  ธุริวรรณ
3. นางสาวศินีนาจ  มีสอาด
4. นางสาวสุนิสา  เอมศิริ
5. นางสาวเกตุมณี  คำภีร์
 
1. นายอุทัย  เสนารักษ์
2. นางสาวประทุม  จิรกาวสาน
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญาพัชร  ชื่นชม
2. นางสาวกัลยรัตน์  จาดฮามารด
3. นางสาวจีระนันท์  ปัญญะปูน
4. นางสาวฉันชนก  เทพกุญชร
5. นางสาวชนพร  จันทร์ทอง
6. นางสาวชมพูนุช  ทองอยู่
7. นางสาวฐนภร  สีล้ง
8. นางสาวณภัชนันท์  เสงี่ยมวงษ์
9. นางสาวณัฐยาน์  ศิริประเสริฐ
10. นางสาวณิชาพร  โพธิศิริ
11. นางสาวนวิยา  นิลสกุล
12. นางสาวนุชธิดา  พิพรพงษ์
13. นางสาวบุษยา  คันทะศร
14. นางสาวพิมพ์ชนก  ท้วมแก้ว
15. นางสาวภัทรจิรา  พันธ์น้อย
16. นางสาวมุทิตา  แก้วโคจร
17. นางสาววัชราภรณ์  ทิมสุกใส
18. นางสาวสิโรธร  ฤทธิเดช
19. นางสาวสุพิชญา  ด้วงพิบูล
20. นางสาวอัชญา  ยอดโถ
 
1. นางสาวปุณณฎา  พันธสี
2. นางสาวพรรณวรท  แก้วดวงตา
3. นายจุมพล  บุญมี
4. นางอรอนงค์  มีพึ่ง
5. นายจิระศักดิ์  คชสีห์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 79 เงิน 19 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายชาญณรงค์   ลออเงิน
2. นายธนกฤต  เสียงเจริญ
3. นายธนภัทร   ดิษฐาพร
4. นายธนากร   พ่วงเนตร
5. นายธีรพล   เอี่ยมพินิจ
6. นางสาวนันทวัลย์   เกือกรัมย์
7. นายนิวัฒน์  เอี่ยมสอาด
8. นายปริญญา  โตศิริ
9. นายภานุวัฒน์   เซ็นโส
10. นายภูรินทร์   บุญมี
11. นางสาวรัญชิดา   แกมรัมย์
12. นายราเมศธ์   ชะอุ่ม
13. นายวทัญญู  ศรีทองคำ
14. นายวิศรุต  แก้วนพรัตน์
15. นางสาวสุพัตรา  ฉ่ำสมบูรณ์
16. นางสาวสุวนันท์   บริสุทธิ์
17. นายอณัฐพล   กลิ่นประดิษฐ์
18. นายอภินันท์  สนนำพา
19. นายอภิสิทธิ์  สนนำพา
20. นางสาวเบญจรงค์   สมชื่อ
 
1. นายอดิพงษ์   แก้วศรี
2. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
3. นางทัศนีย์  แก่นภมร
4. นางลัดดวัลย์   ใจดี
5. นายวรินทร  วงษ์ทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.2 ทอง 33 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายพูศักดิ์   แดงสี
 
1. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.8 ทอง 40 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายณัฐศักดิ์   อู่สิริ
 
1. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88.6 ทอง 17 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ใหม่เอี่ยม
2. เด็กหญิงอนุตตรีย์  ใหม่เอี่ยม
 
1. นางกิ่งกาญจน์  บุญสร้าง
2. นางสาวเจนจิรา  มานะต่อ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายธนาทร  หินแก้ว
2. นางสาวยุพารัตน์  นิลแสง
 
1. นางสาวรติรส  รุ่งรส
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง 45 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกันทิมา  สว่างเวียง
2. เด็กหญิงกานตืพิชชา  อินทร์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงญาณิศา  ขนตา
4. นางสาวธนพร  เกษโสภา
5. เด็กหญิงปรีชญา  พุดสะอาด
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  สีดำ
7. เด็กหญิงวรรณวิษา  เขียวชอุ่ม
8. นางสาวสมิตานัน  สร้อยสุวรรณ
9. นางสาวอชิริญา  วัฒนเจริญ
10. นางสาวอาทิติยา  ขยัน
 
1. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
2. นางรุจิรดา  วรรณศิริ
3. นางสาวอัญชลี  พรพิทักษ์กุล
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 72.4 เงิน 29 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวกุลณัฐ  จากทอง
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  สมเจริญ
4. เด็กหญิงนวภรณ์  ช้างเจิ้น
5. นางสาวนันทิชา  ปัญญา
6. นางสาวปฏิญญา  บุญมี
7. เด็กหญิงพลอยแพรว  วนละที
8. นางสาวมาริษา  บุญเป็ง
9. นางสาวสิริรัตน์  บุญลือ
10. เด็กหญิงอรปรียา  พรมวงษา
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  นิลเนียม
2. นางสาวศิริวรรณ  โหลแก้ว
3. นางสาวอรอนงค์  นาโสก
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.25 เงิน 28 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายณัฐพงศ์  ศรีสวัสดิ์
2. นายธนวิน  ดาทอง
3. นางสาวนฤมล  ไชยชาญรัมย์
4. นางสาวนารีรัตน์  เอี่ยมเอม
5. นายปริญญา  เหล่าบุตรสา
6. นายพีรพัฒน์  พรหมอินทร์
7. นางสาววาสนา  แสนคุณา
8. นางสาวสุจิตรา  หมอดี
 
1. นายจักรกริช  พานิช
2. นางสาวน้ำทิพย์  ทองสกุล
3. นางสาววิไลพร  ทองทิพย์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  เรืองรัตน์
2. เด็กชายพงศพัศ  เรืองรัตน์
 
1. นางอารีย์  ถิระผะลิกะ
2. นางสาวพิมพ์ใจ  โพธิสอน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาววิภาณี  พานิชวัฒนา
2. นางสาวศิริกัลยา   นุ่มหอม
 
1. นางสิบพรรณ  พหลทัพ
2. นายเจริญ  พหลทัพ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กล้าหาญ
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวปภาวรินทร์  เคลือบสำราญ
 
1. นายสมสกุล  จันทร์โสภา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงปุณย์ชยา  แสงสุทธิเศรษฐ์
 
1. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวขวัญเรือน  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปฏิโยเก
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวขวัญข้าว  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกินติทัต  จรามร
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรพรหม  ล่ามกิจจา
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกฤตยา  พรประเสริฐ
2. เด็กหญิงนฤสรณ์  เขียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
2. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายสุรดิษ    สตางค์จันทร์
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายศิรภพ    กุลธิ
 
1. นายเจษฎา   นิ่มเจริญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 1. เด็กหญิงชลธิชา  กรัสพรหม
2. เด็กชายนพพล  ลิ้มหลาย
3. เด็กชายอนุสิทธิ์  อ่อนไพบูลย์
 
1. นายชัยรัตน์  แป้นประหยัด
2. นางสาวอรนุช   อารีย์เอื้อ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายกลิ่นศักดิ์  เจริญชนม์
2. นางสาวนุชนาศ  โรจน์แก้ว
3. นายภูชิต  เรืองศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
2. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายวรวัฒน์  ธงสิริ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 76.66 เงิน 35 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายณัฐกร    ประสพสุข
 
1. นางสมพร  ดิลกศรี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายภูวนัย  สุขสว่าง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสุภกิจ  โพธิ์คำ
 
1. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายสุธิวัฒน์  มิศิริ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงปัทมพร  เล็กชะอุ่ม
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรกมล  จันโท
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.33 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายธนดล  วงศ์ทิม
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงมาร์ติน  สิทธิ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกอบลาภ  จันมุณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายณัฐพล  แก้วอินธิ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธนาภรณ์  อุปถัมภ์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 88.3 ทอง 11 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวจุฑาทิพย์  สีหาพงษ์
 
1. นายอนุชัย  โหมดประดิษฐ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.67 ทอง 13 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชนิษา  ชลารักษ์
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  โกสิยารักษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวธนกมล  แซ่โค้ว
 
1. นายเอนก  ปรัชญาเสรีธรรม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง 18 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ซิเต็ง
 
1. นายณัฐพล  แก้วอินธิ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐกิตต์  อรุณเจริญ
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.6 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายณัฐพล  แก้วอิทธิ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชนิษา  ชลารักษ์
2. เด็กชายนัจฐาปกรณ์  น้อยจินดา
3. นางสาวปรีญาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
4. นายพชรพล  อินทร์ประเสริฐ
5. เด็กชายพุฒิพงศ์  ซิเต็ง
6. นางสาวศศิวิมล  เหลืองศิริ
7. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ค้อวัน
8. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายณัฐพล  แก้วอินธิ
2. นายทศพร  จันทร์เลิศ
3. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85.4 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายชานนท์  รอดรัตนะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
3. นางสาวณัฐกานต์  พรชัยเรืองสุข
4. นายณัฐกิตต์  อรุณเจริญ
5. นางสาวดวงกมล  สำเริง
6. นางสาวธนาภรณ์  อุปถัมภ์
7. เด็กหญิงปัทมพร  เล็กชะอุ่ม
8. เด็กหญิงภัทร์นฤน  สายัณเกณะ
9. นางสาวภาวิดา  ปิ่นเจริญ
10. เด็กชายวรวัฒน์  ธงสิริ
11. เด็กชายศิรพัฒน์  อู่พิทักษ์
12. นายศุภชัย  กรรณสูตร
13. นางสาวเบญจพร  พัฒประคอง
14. เด็กชายเมธาพัฒน์  ธันยวัชร์กุลภัค
15. เด็กชายเอกชัย  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
2. นางกรกันยา  กสิกรรม
3. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
4. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายชานนท์  รอดรัตนะ
2. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
3. เด็กหญิงปัทมพร  เล็กชะอุ่ม
4. นางสาวพรกมล  จันโท
5. เด็กชายพลวัต  เอี่ยมยอด
6. นายภูวนัย  สุขสว่าง
7. นายยุทธพล  จันทรศร
8. เด็กชายวรวัฒน์  ธงสิริ
9. นายสุธิวัฒน์  มิศิริ
10. นางสาวสโรชา  ชูลาภ
11. นางสาวอธิศา  พรหมมา
12. เด็กชายเสมา  ความมานะ
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
2. นางกรกันยา  กสิกรรม
3. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
4. นางปพิชญา  อ่อนสำลี
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 35 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายชโลธร   ไตรยะสุทธิ์
2. เด็กชายฐิรวรรต   สุขเกษม
3. เด็กชายบดินทร์   แดงสวัสดิ์
4. เด็กชายภาณุพงศ์   มีตาล
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์   บุญสม
6. เด็กชายเจษฎา   มั่นคง
 
1. นายสมศักดิ์  อินทรจันทร์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายฐาปกรณ์   ยิ่งถาวร
2. นายณัฐวุฒิ   อุดเสริม
3. นายธนาศักดิ์   ถนอมนาค
4. นายธัญวัฒน์   เพ็ชรกูล
5. นายภูเบศวร์   ภู่ประดิษฐ
6. นายอินธิศร   คารทอง
 
1. นายสิทธิโชค   ไหมทอง
2. นายมานะ  โตศิริ
3. นางสาวศุกลภัทร  ศรีสมสุข
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงกนกรส  ปิ่นแก้ว
2. นายกฤษฎา  ทาระนัด
3. นางสาวกัลยกร  ฤกษ์วรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงกัลยาณี  สร้อยสุวรรณ
5. เด็กชายจักรวาล  กล่ำบุญสวัสดิ์
6. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
7. นายชนุตร์  ประเสริฐพันธุ์
8. นายชินวัตร  แก้วชัง
9. นางสาวชุติมา  มาลัยวงษ์
10. นางสาวณัฐญาดา  เกษโสภา
11. นางสาวณิชนันท์  ชะระจำนงค์
12. นายดุลย์ทรรศน์  เทพหิรัญโญ
13. นายทีปกร  นิลเขียว
14. นายธนดล  วงศ์ทิม
15. เด็กหญิงธนพร  ยังให้ผล
16. นางสาวนริศรา  โรจิณ
17. นายบวรเดช  แสงแก้วนพเก้า
18. นางสาวบุญญรัช  กุสันเทียะ
19. นายปรมินทร์  โพนสุวรรณ์
20. นางสาวประกายวรรณ  พ่วงช่วงโชติ
21. นางสาวปราณี  ฮวดเจริญ
22. นายปิติพงษ์  ใหม่เจริญ
23. เด็กหญิงภัครินทร์  สีไส
24. นายยุทธพล  จันทรศร
25. นางสาวรินรดา  วิชา
26. นายวรกร  เจริญเตีย
27. เด็กชายวรวัฒน์  ธงสิริ
28. นายวรวุฒิ  ร่มโพธิ์
29. เด็กชายวีรภาพ  พรมชาติ
30. นางสาวศิริพรรณ  ศิริประทุม
31. นายศุภวิชญ์  รวยสูงเนิน
32. นางสาวสกุลทิพย์  กิจทองทรัพย์
33. นายสรวิศ  วุฒิจารุวงศ์
34. นายสิรภพ  ปิยะวาทินทร์
35. เด็กหญิงสุชาวดี  หลำแก้ว
36. นางสาวสุดารัตน์  อินสอาด
37. นายสุธินันท์  พันธรักษ์
38. นางสาวสุภาพร  แปะซา
39. เด็กชายอดิศร  แดงเจริญ
40. เด็กหญิงอารียา  วสุวิทย์
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
2. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
3. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
4. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
5. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
6. นายภานุพงศ์  หล่อทรง
7. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
8. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 74 เงิน 30 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกันภัย   โตเจริญสุข
2. เด็กหญิงกุลนิดา   โบจรัส
3. เด็กหญิงจันจิรา   ดอนคงมี
4. นางสาวชลธิชา   ปะลุวันรัมย์
5. นายชัชชนม์   ภูมิสวัสดิ์
6. นายฐาปกรณ์   ยิ่งถาวร
7. เด็กหญิงฐิติมา   เสาวิจิตร์
8. เด็กชายณัชพล   ทิพย์สุข
9. นางสาวณัชสุคนธ์   คิดสม
10. นางสาวณัฐธิดา   อึ้งไถ่
11. นายณัฐภัทร   มีสุข
12. เด็กหญิงณิชาพัชร   พยัคฆ์เกษม
13. นางสาวตะวัน   ทาคำวงค์
14. เด็กชายธนกฤต   ไทยบำรุง
15. นายธนาศักดิ์   ถนอมนาค
16. เด็กชายธรณ์ธันย์   ทองงาม
17. นายธัญวัฒน์   เพ็ชรกูล
18. เด็กชายนราธิป   รัตติยา
19. เด็กชายบูรพา   ลือจันดา
20. เด็กหญิงปพัสมน   ยินดีสุข
21. นางสาวลลิตา   สุขภูตานันท์
22. นางสาวลักษิกา   พยัคเกษมโสภณ
23. นายวีรภัทร์   สิทธิพูนสวัสดิ์
24. เด็กชายวีรวัฒน์   สุวรรณเวสสะ
25. เด็กหญิงศราวดี   ผลเจริญ
26. เด็กหญิงศศิปรียา   ลัมพาภิวัฒน์
27. นายสรวิศ   เย็นวัฒนา
28. เด็กหญิงสุกัลยาลักษณ์   โสดานาม
29. นางสาวสุทธาสินี   การปลูก
30. นางสาวสุพรรณี  พัฒนปิยกุล
31. นางสาวสุภัสสรา   ชำนาญศิลป์
32. นางสาวสุรัตนา   แดงเจริญ
33. เด็กหญิงหนี่งฤทัย   อุปัญญ์
34. เด็กชายอดิเทพ   สมบูรณ์
35. เด็กชายอนุสิทธิ์   คิดกริ่ง
36. นายอมรเทพ   สีหมอก
37. เด็กชายอรรถพล   ปั้นฉลวย
38. เด็กหญิงอัญชุลี   ตันเจริญ
39. นายอินธิศร   คารทอง
40. เด็กหญิงเพชรไพริน   วุฒฑวิภาต
 
1. นายสิทธิโชค   ไหมทอง
2. นายสมศักดิ์  อินทรจันทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายภูเบศวร์   ภู่ประดิษฐ
 
1. นายสิทธิโชค   ไหมทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงอิสราอร  นครกัณฑ์
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95.5 ทอง 4 โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายนนทนันทน์  ใหม่อ้วน
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธัญจิรา  เกตุเอี่ยม
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปราณี  ฮวดเจริญ
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์    บุญสม
 
1. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายศิรวิชญ์  สวัสดิ์เดช
 
1. นายประมินทร์  ชูพิพัฒน์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงบุญพิทักษ์  พิลากุล
 
1. นางสาวสุมิตรา  พันทอง
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 39 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวนิพาดา  อาษานอก
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ  หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายศิรวิชญ์  สวัสดิ์เดช
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงพิมพ์รพี  พูลทวี
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง 4 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 5 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกัญญาณัญ  เพิ่มพิมล
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  วิจิตรสมบัติ
3. เด็กหญิงปัจจริญา  นาสิงห์รัชตะ
4. เด็กหญิงพลอยฝน  อินทรโฆษิต
5. เด็กหญิงพัฒระวี  จำเพียร
6. เด็กหญิงพิชชาพร  น้อยใจบุญ
7. เด็กหญิงม่านฟ้า  อินทรโฆษิต
8. เด็กหญิงรักคุณธรรม  สุมประพาฬ
9. เด็กหญิงอินทิรา  พึ่งดี
 
1. นายศรัณย์  รัตนวรรณ
2. นายรัฏฐา  โกสิตานนท์
3. นายวณิชวงศ์  วงศ์ชัย
4. นายเทพระวี  ปราสาทกุล
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ณีวงศ์
2. เด็กหญิงกุลจิรา  หิ้งทอง
3. เด็กหญิงจิรสุดา  ศรีวันทา
4. เด็กหญิงชญาณี  เพ็ญโฉม
5. เด็กหญิงชนัญธิดา  อุดมศิลป์
6. เด็กหญิงชมพูนุช  ลี้หยง
7. เด็กหญิงชลลดา  สวยสม
8. เด็กหญิงฏิชิรา  สอาดเซ็น
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  ชาญศรีสมุทร
10. เด็กหญิงณิชานันท์  คำบุดดี
11. เด็กหญิงนราวดี  จันทร์จ่าย
12. เด็กหญิงนรินดา  ดาวสุก
13. เด็กหญิงนารีญา  ปทุมสูติ
14. เด็กหญิงบุญยานุช  นวลสุวรรณ์
15. เด็กหญิงปรียาภัทร  ขันธรักษ์
16. เด็กหญิงปลายฝน  เอกตาแสง
17. เด็กหญิงปลายฟ้า  แก้วระหัน
18. เด็กหญิงปิญชาน์  ยังถาวร
19. เด็กหญิงปิยะพัชร  เปลี่ยนศิลาทอง
20. เด็กหญิงปิยะภัทร  ศิลาแร่
21. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  ชื่นอุทัย
22. เด็กหญิงพิมพ์ภัสสร  อินทร์สงค์เคราะห์
23. เด็กหญิงพิมพ์รพี  พูลทวี
24. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีบุตรตา
25. เด็กหญิงภัทรวรรณ  โพนกองเส็ง
26. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สุขแพทย์
27. เด็กหญิงภาณุมาส  ศรีอุรัตน์
28. เด็กหญิงวรรณระพี  พงษ์รัตน์
29. เด็กหญิงศศิธร  ชนะเลิศ
30. เด็กหญิงสรนุช  งามกมลรัตน์
31. เด็กหญิงสุชาดา  คำปัน
32. เด็กหญิงสุพรรษา  แก่นแสง
33. เด็กหญิงสุพิชชา  อนันต์
34. เด็กหญิงสุภาวดี  ไตรรัตน์
35. เด็กหญิงสุวนันท์  นุชคำแหง
36. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีเกษม
37. เด็กหญิงเขมิกา  ประเสริฐศักดิ์
38. เด็กหญิงเบญจมาส  จันดี
39. เด็กหญิงเหวิน เหวิน  เจ้า
40. เด็กหญิงไอยา  พรมมาวัน
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
2. นายก้อง  มักสัมพันธุ์
3. นายเกษมวุฒิ  มังคลาด
4. ว่าที่ร้อยตรีกอบลาภ  จันมุณี
5. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
6. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
7. นางสาวกรณัฏฐ์  วรรณนภาลัย
8. นางสาวสุริวิภา  แป้นแก้ว
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.6 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายธนากร  ลาวิลาศ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์   โอสถานนท์
3. เด็กหญิงนยิกา   ขุนวิไชย
4. เด็กชายพงศธร   อุดมเดช
5. เด็กชายภูมิภัทร   ไชโย
6. เด็กหญิงวริศรา   เพ็ชรทองนะ
7. เด็กชายวสุพล    มาลาเวียง
8. เด็กชายศรีรัตน์   บุตรวงค์
9. เด็กหญิงสุนันทา   จูประเสริฐ
10. เด็กหญิงแพรวา    สุมาลัย
 
1. นางรภากัญ   พะนิรัมย์
2. นายพงษ์ณัฏฐ์   สูงรัมย์
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจุฑามาศ  พัฒสินธุ์
2. นางสาวณภัทรา  อริยปัญโญทัย
3. นางสาวณัฐกานต์  แสงจันทร์
4. นายธีระพัทธ์  จารุพัชร์กิตติกร
5. นายนิพัธ  ปิ่นประดับ
6. นายพงศ์ธร  เดชสุภะพงษ์
7. นางสาวพรนภัส  พัฒนสัมพันธ์
8. นางสาวพัทธีรา  พุ่มชะอุ่ม
9. นายมนไท  สุพรม
10. นายวุฒิชัย  หุตะเจริญ
 
1. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางณฐวรรณ  รัตนวงษ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 16 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองบัว
2. เด็กหญิงธัญญาพร  กองคำ
3. เด็กหญิงนันทิชา  ปานนอก
4. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิงห์ประเสริฐ
5. เด็กหญิงฤทัยวรรณ  พ่วงพรมมา
6. เด็กหญิงศศิประภา  นาคเกษม
7. เด็กหญิงสุภัสสรา  เรืองทอง
8. เด็กหญิงเจติยา  โลหะเจริญ
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 11 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชัญญานุช  ศรีรักษ์
2. นางสาวณัฎธิดา  บุญลาภ
3. นางสาวณัฐชา  ปู่พก
4. นางสาวธิติมา  เสระชุม
5. นางสาวพรนิภา  แหยมเกตุ
6. นางสาวสุพิชชา  พุทธเจริญ
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 28 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  รังสิกุล
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศรีสุนทร
3. เด็กหญิงญานิศา  กิมเล่งจิว
4. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  ประทุมทอง
5. เด็กหญิงพัชรนันท์  สุขสวัสดิ์
6. เด็กหญิงอาทิติยา  โชติชื่น
7. เด็กหญิงอารยา  คำศักดา
8. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ทะเกิงลาภ
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 49 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจารุวรรณ  กาญจนเกตุ
2. นางสาวณัฏฐวรรณ  ทองศฤงคลี
3. นางสาวธิดารัตน์  ท้วมพงษ์
4. นางสาวปิยวรรณ  กรมถิน
5. นางสาวพชรพร  คำหมาย
6. นางสาววชิรญาณ์  นุกูลวรรณ
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 33.99 เข้าร่วม 25 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายธนพล  สะบู่รัมย์
2. นายธนวัฒน์  อัตตาโว
3. นายพงศกร   ผิวจันทร์
4. นายอภิรักษ์  ผาสุข
 
1. นางสาวพรพิมล  เเสนบรรดิษฐ์
2. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 24 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงเพ็ญสาฬห์  ชุมเกษียร
 
1. นางอาภา  สระพรหม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 13 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวอริสรา   แสงสมพงษ์
 
1. นางสาวฮามาวียะฮ  เซ็นเจริญ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.8 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงคณัสนันท์  อ่วมเกษม
 
1. นางสุชาวดี  เบ็ญจฆรณี
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวพันพัสสา    ไกรทัด
 
1. นางพนิตา   โรจนาภินันท์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80.34 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายภูรินท์   บุณยาภรณ์
 
1. นายศานิต   ลอยแก้ว
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นายชวัลวิทย์  สีมาเอกรัตน์
 
1. นางสาววีณา  นิ่มเรือง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.583 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยยงค์
2. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  แจ่มศรี
3. เด็กหญิงชิดชนก  นิรามิษ
4. เด็กหญิงปพิชญา  บุญคำ
5. เด็กหญิงปัณณธร  เจริญสุข
 
1. นางภัคภิณญา  แสงรักษา
2. นางสาวจรัณญา  โสภาทอง
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวนัทชา  จงคา
2. นางสาวปณิตา  สินสมุทร์
3. นางสาวรวิสรา  ศรีทะโชติ
4. นางสาวศศิประภา  ฤกษ์จันทร์
5. นางสาวสิริรัตญา  อิ่มเอิบ
 
1. นางสาวทวีทรัพย์  ไทยสุริยะ
2. นายณรงค์เดช  ประจันทร์เสน
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 79.67 เงิน 32 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรกนก  นิลศิริ
2. เด็กหญิงภัทรทิรา  ทองน้อย
 
1. นางสาวอาทิตยา  ธงเดชชัย
2. MissWang  Ci
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.33 ทอง 20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายนนทกร  หนูน้อย
2. นางสาวฤทัยภัทร  ศาสตระรุจิ
 
1. นางสาวธนัญชนก  แก่นแก้ว
2. MissLiu  Yuanpei
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.25 ทอง 7 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงพรมณี  สอนจันทึก
2. เด็กหญิงอารีรักษ์  นามบุญ
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
2. MissNatsuho  Hamada
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.83 เงิน 23 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจิราพร  สาพัสดี
2. นางสาววิษรา  พิมพ์จันทร์
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
2. MissNatsuho  Hamada
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.83 ทอง 13 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวณัฐกานต์  อุบลทิพย์
2. นางสาวปภาวรินทร์  สุระวิชัย
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. MissKang  Su Mi
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.33 เงิน 10 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาววารี  ศรีบัว
2. นางสาวสุดารัตน์  บุญคง
 
1. นางรวมพร  ผิวจิตร
2. MissDuan  an ni
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.8 ทอง 14 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายวาทยกร  ทรงหอม
2. นางสาวสมปรารถนา  สมัครการไถ
 
1. นางสาวศิริรุจน์  สุขสำราญ
2. นายไพรอส  บุญเจริญ
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกาญจนา  พลหงษ์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขมี
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. MissKang  Su Mi
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวช่อทิพย์  ชมสมใจ
2. นายธนวัฒน์  สรรพคุณ
3. นายนันทวัฒน์  มีเภตรา
4. นางสาวปภาวรินทร์  ยิ้มละม้าย
5. นางสาวปาณิสรา  ดิษกุล
 
1. นางเพ็ญศรี  เพ็ชรสมบัติ
2. MissLiu  Yuanpei
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกชพร  เมคสุวรรณ์
2. นางสาวชนันญา  มงคลชาติ
3. นางสาวนีรภา  อุงศิริ
4. นางสาวปานตา  มิ่งขวัญ
5. นางสาวภัทรพี  ธงทองทิพย์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
2. MissNatsuho  Hamada
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.7 ทอง 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญาทิพย์  บุรีวงศ์
2. นางสาวธนพร  เจริญสุข
3. นางสาวภัทรวรรณ  บรรเทิงจิตต์
4. นางสาวรัชฑาภรณ์  อินทร์พาเพียร
5. นางสาวสุนิตตา  นพโสต
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
2. MissKang  Su Mi
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชยาภรณ์  สละหงษ์
 
1. MissZhang  Pingping
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81.75 ทอง 17 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสิรินทรา  แก้วมณีวงศ์
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 75.75 เงิน 10 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวมุกมณี  ดำรงสุสกุล
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.42 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  เกื้อเจริญศรี
2. เด็กชายวีรภัทร์   วชิระสกุล
 
1. นางจันทร์ณาวา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  เนียรมงคล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 74.72 เงิน 37 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาววิมลพร  จันระวงศ์
 
1. นางจันทร์ณาวา  แจ่มจำรัส
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.3 ทอง 15 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  กมลวงค์
2. เด็กชายจิรศักดิ์  สุขบำรุง
3. เด็กชายจิรายุ  พลราชม
4. เด็กชายชัยวัฒน์  มีแววแสง
5. เด็กชายบุรัสกร  กี่จินดา
6. เด็กชายภูริวัจน์  สุขศิริโชติหิรัญ
7. เด็กชายศุภากร  บุญประเสริฐ
8. เด็กชายอภินันท์  คำหอม
 
1. นางรุจิรดา  วรรณศิริ
2. นายวิโรจน์  สิริถนอมทรัพย์
3. นายวิชิต  เพชรศรี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89.3 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายฐิติพงศ์  สุขรุ่งเรือง
2. นายนิพนธ์  เสน่หา
3. นายมณพัทธ์  ชุ่มชูจันทร์
4. นายวิชากร  ผ่องแผ่ว
5. นายสิริกร  โลทัง
6. นายสุเมธา  ชูเจริญ
 
1. นายขัตติยะ  นิระพงษ์
2. นายเพิ่มศักดิ์  สีสม
3. นายยอดชาย  โคตรุฉิน
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 77.2 เงิน 33 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวกวิสรา   ปุยเปรม
2. นายจักรภัทร   โตเขียว
3. นายจิรวัฒน์   แซ่ตั้ง
4. นางสาวฐิติพร    เอี๋ยวชุด
5. นางสาวดวงพร   คิดกริ่ง
6. นางสาวรสรินทร์   โคสี
7. นายศิรศักดิ์   มากสวัสดิ์
8. นางสาวศิริทิพย์   คงเจริญ
9. นางสาวเสาวลักษณ์    จงเพียร
10. นางสาวแพรว    วงศ์หาญ
 
1. นายเสกสรร   โยธานันต์
2. นางรุ่งรัตน์   โชคพานิชศิริ
3. นางสาวพรพรหม   ธรรมธร
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.8 เงิน 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงตีรณา  ตี๊กิ๊ม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  นุชเปลี่ยน
3. เด็กหญิงอรัสยา  ถนอมญาติ
 
1. นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
2. นางพเยาว์  คงมินทร์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 84.6 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกุลิสรา  กาญจนปาริชาติ
2. นางสาวณัฐมน  ศิริวัฒนโยธิน
3. นางสาวสุพิชญา   ศักดิ์สวัสดิกุล
 
1. นางสาวนพวรรณ  บุญเจิรญสุข
2. นางสาวนันทนา  กาญจนา
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงฉัฐนันท์  กังวลทรัพย์
2. เด็กหญิงพัชรพร  น้อยประเสริฐ
3. เด็กหญิงพิชญาภรณ์อาภา  เมรสนัด
 
1. นางจินดาวรรณ  บรรดา
2. นางสาวปาณิดา  บุญพิทักษ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 83.6 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกรวรรณ  ฉุนตู
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ศรีบุดดี
3. นางสาวปัญญดา  สูญทุกข์
 
1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
2. นางสาวมลิฎา  เพื่อนงาม
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงพรนภัส  รัตนพันธุ์
2. เด็กหญิงมุขชญา  เสาธงทอง
 
1. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
2. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73 เงิน 31 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายกันตชัย  หอระตะ
2. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  รักษานนท์
 
1. นางสาวรุจินันท์   ทิพยรัตน์
2. นางสาววันทนา  แดงเจริญ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงศิริประภา  กิจจะอรพิน
2. เด็กหญิงโฟกัส  แสงทอง
 
1. นางณัฐนิชา  เนื้อจันทา
2. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปิยวรรณ  สุริยจันทร์
2. นางสาวสุภัสสรา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
2. นางณัฐนิชา  เนื้อจันทา
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายรุ่งปรีดา   สะโมสร
2. เด็กชายวรายุทธ   จันทร์ทอง
 
1. นางสาวภรทิพย์   บุญจันทร์
2. นายไพรัตน์   นิ่มบัว
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธีรภัทร์  สมานมิตร
2. นายสุทธิพงษ์  เชิดชู
 
1. นายผดุงศักดิ์   ครองสกุล
2. นายบุญฤทธิ  เจริญช้าง
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 69 ทองแดง 23 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวนภัสรา  วิสุทธิศักดิ์
2. นางสาวพิมพ์มาดา  จุนเจริญวงศา
 
1. นางสาวเกศทิพย์  จ้อยศิริ
2. นางสาวศุทธินี  จตุรภักดิ์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 42 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธงทอง   เพิ่มนิยมกิจ
2. เด็กชายธนกฤต  โซวเซง
 
1. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
2. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชุติมา  เมืองพงษา
2. เด็กชายภูมิปัญญา   เหล่ารอด
 
1. นางสาวสุรีย์พร  คำอุทธา
2. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพชร  จันทวงศ์
2. นายภัทรพล  รัตนพงษ์
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นางณัฐนิชา  เนื้อจันทา
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 25 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวนันทิตา  โฉมศิริ
2. นางสาวอรจิรา  แกล้วเดชศรี
 
1. นายปริญญา  สีใส
2. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงฐิติพร  ชื่นแผ้ว
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  สุปราณี
3. เด็กหญิงภัทรี  ทองเงิน
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวยศวดี  หมื่นทิว
2. นางสาววิภาพรณ์  ใต้ชมภู
3. นางสาวสาธิดา  ประจวบ
 
1. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
2. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 20 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกฤษณา  เพิ่มชาติ
2. นายธนวัฒน์  บุญจันทร์
 
1. นางสาวกัญญา  บุญนิมิ
2. นายปริญญา  สีใส
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายณฐวรรธน์  ภุมรินทร์
2. เด็กชายรณกร  สุขภูตานันท์
3. เด็กชายรัฐพงษ์  ใหม่ผึ้ง
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายพงศกร   ประโฉมศรี
2. นายภูริณัฐ    ริ้วทอง
3. นายสุทธิรักษ์   งามสง่า
 
1. นายรติ   พิพัฒน์ศรี
2. นายเสน่ห์   ศิริวรรณ
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชวิน  เบ็ญจศักดิ์
2. เด็กชายธนภูมิ  พลรบ
3. เด็กชายธีธัช  จันทน์เสนะ
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายกิตติพงษ์  สมนึก
2. นายชนาธิป  พิพัฒน์ชัยยศ
3. นายอัครวินท์  สมิติ
 
1. นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข
2. นางสาวสุวิชา  บุญรังสิมันตุ์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชนันธร  กาญจโนภาส
2. เด็กชายธวัฒน์  บุญสุข
3. เด็กชายศุภวุฒิ  ไตรวุฒิภาภ
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายก้องภพ  ทองดี
2. นายจรัญวัฒน์  บัวศรี
3. นายนภนต์  มาลัยลอย
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายปริญญา  สีใส
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงปริตา  คำสอน
2. เด็กหญิงผกามาศ  สุทธิประสงค์
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  พวงมณี
 
1. นางณีรนุช  เพียรพิสัย
2. นางสาวอณิศรพี  ภวสิริพร
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 1. นายธวัชชัย  บินสเล
2. นายนครินทร์  เทียนมณี
3. นายพรมนัส  เกษมศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกรวิทย์  เต๊ะซัน
2. นายมนตรี  ยอมิน
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงปาลิดา  กำเนิดเรือง
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ขวัญยัง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  พุทธเจริญ
 
1. นางกาญจนา  จอมศิลป์
2. นางสาวจิดาภา  ไกรหาญ
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 27 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวจินตรา  อัมพรชมพู
2. นางสาวภัทราวดี  คำประสาร
3. นางสาวสุชาดา  เกตุกิ่ง
 
1. นางเยาวลักษณ์  ประจะเนย์
2. นางสาวสุพิชญาย์  นาคเณร
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  อภัยโส
2. เด็กชายชานน  ภุมมาลา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  สิญจวัตร์
4. เด็กหญิงนาถตยา  พรหมนัด
5. เด็กชายศักดิ์ดา  ยังโหมด
6. เด็กหญิงอารียา  มณีศรี
 
1. นางสาวชุติมา  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวกัญญพัชร์  เหรียญเพ็ชรสุข
3. นางสาวรุ่งนภา  วิจิตรวงศ์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. นายกฤษณะ  แสงดาวเสือ
2. นางสาวจุฑาภรณ์  ถาน้อย
3. นางสาวชลธิชา  โสประดิษฐ์
4. นางสาวปทุมวรรณ  สุขเลิศสิน
5. นางสาววรรณนิสา  พิเศษฤทธิ์
6. นายวันวิสา  อำพร
 
1. นางสาวอัญชลี  โอ่งเจริญ
2. นายเตชินทร์  เตชะตรีระวัฒนนฐ์
3. นางสาวอรปรียา  บัณฑิต
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 48 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  แก้วบัวดี
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เหรียญเจริญ
3. เด็กหญิงเปมิกา  พันสุดน้อย
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
2. นางสาววราลักษณ์  อินทร์ศวร
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92.8 ทอง 4 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวภาธีตา  ปรีเดช
2. นางสาวศุภสุตา  บุญเรือง
3. นางสาวอารยา  ซิ้มสื่อ
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นายสมประสงค์  จำปาทอง
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 17 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายบุญญฤทธิ์   แสนสอาด
2. เด็กชายอนวัช  บำรุง
3. เด็กชายอาลี   อาระซาด
 
1. นายโชติวัตร  ศิริโวหาร
2. นางสาวลำแพน  คำเฉียง
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวอภิสรา  เณรเนือง
2. นางสาวเกศกนก  มูลแก้ว
3. นางสาวเกศินี  คงเอี่ยม
 
1. นางนภัสวรรณ  ล้ำเลิศ
2. นายบรรเทิง  โลกวิทย์
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 71.4 เงิน 30 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงธัญพิชชา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงปรียาพร   คงเทียน
3. เด็กหญิงรัญชิดา  บุญขันธ์
 
1. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
2. นางสาวศิรวดี  ศรีนวล
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.33 ทอง 15 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1. นางสาวมายาวี  เลียบแสง
2. นางสาวรัญชลี  โต๊ะชื่นดี
3. นายวัชพล  หวังแจ่ม
 
1. นายมนัสถา  สีทอง
2. นางสาววิชิตา  นาคนาวา
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กหญิงณัฐพร  คงคาลัย
2. เด็กหญิงณิชารีย์  อักษร
3. เด็กหญิงเชษฐ์สุดา  บุญขุนยัง
 
1. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
2. นางสาวพิมพ์ประไพ  มนฑิราไลย
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นางสาวชัชฎาภรณ์  รุ่งเรือง
2. นางสาวมลิวัลย์   คุ้มม่วง
3. นางสาวสุพรรษา   ศรีแนน
 
1. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
2. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง 38 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงนันทพร   บุญฉิม
2. เด็กหญิงภัสชาภัค   ปานสมบุญ
3. เด็กหญิงสุชาดา  เบ็ญจะนาค
 
1. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
2. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 77.1 เงิน 45 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 1. นางสาวลลิตา  เห่งหุ่ม
2. นางสาวอริสา  สมบูรณ์ผล
3. นางสาวเจนจิรา  กองลี
 
1. นางสาวพรรณทิภา  แม้นมินทร์
2. นางสุนิสา  มะทอง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงดีน่า  ศิริทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  ดำหมัด
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดำหมัด
 
1. นางสาวสุภาพรรณ   ศิริเพ็ชร
2. นายวรชัย   ลัดลอย
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 9 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  บุหงาเรือง
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่เจริญ
3. นางสาวเฮาวา  หริ่มเพ็ง
 
1. นางสมหมาย  ลัดลอย
2. นายเกรียงไกร   ทรัพย์เกิดปัญญา
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 31 โรงเรียนหมอนทองวิทยา 1. เด็กชายสุนธี  มะนิยะ
 
1. นางสาวสุภิญรัศม์  มนูรีม
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภานุวิชญ์  อ้นมงคล
 
1. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นางสาวกัณฐมณี  คงสวัสดิ์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวศิวนาถ  เถื่อนโทสาร
 
1. นางสาวกัณฐมณี  คงสวัสดิ์
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายตราภูมิ  ไตรรัตน์
 
1. นายชนกานต์  บุญเขียน
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.2 ทอง 8 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นายพชร  คงคุณเกียรติ
 
1. นางโนรี  บุญมาเลิศ
 
199 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธีรภัทร  แสนสุข
2. เด็กชายบัญชา  แสงอุไร
 
1. นายชนกานต์  บุญเขียน
2. นางสาวปนัดดา  เฮ็งเจริญ