สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กหญิงสุพรรษา  ศรีงาม
 
1. นางรุ่งนภา  เขียวมรกต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวบุญเรือน  เชยสูงเนิน
 
1. นางสาวเจนจิรา  ฉัยยากูล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงศศิกาญจน์  แก้วขาว
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  ภูครองหิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 28 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวรุจิรดา  ฉิมงาม
 
1. นางลำดวน  จันทรารักษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 29.5 เข้าร่วม 28 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงเนตรนภา   อยู่เจริญ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน   เลิศล้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาววรัมพร  พุทธศรี
 
1. นางสุดาวรรณ  เที่ยงธรรม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 50 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พรรณ   พุ่มเกตุ
 
1. นางสาวพิมพารัตน์  สมครอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74.6 เงิน 48 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวรุ่งทิวา  สุขแสวง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พานิชผล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 22 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงมัศยา  งามพร้อม
 
1. นางสาวกนกจันทร์  เยสูงเนิน
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาววาริศา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73.4 เงิน 39 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มีรส
2. เด็กหญิงวิมลรัตน์  สมตระกูล
 
1. นางสาวสุขฤทัย  จันทร์ทรงกรด
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 39.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวปานฉัตร   พวงเพ็ชร
2. นางสาววราภรณ์   ดวงเจริญ
 
1. นางสาวพิมพารัตน์  สมครอง
2. นางสาวปาริฉัตร  ทวีวงศ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85 ทอง 23 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  อัครพลศานต์
2. เด็กหญิงวรัชญา  ค้าผล
 
1. นางจารุณี  คงอินทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน 26 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวศิริลักษณ์  พันเปรี่ยม
 
1. นางสาวนิศรา  มูลวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายพิเชฐพงศ์  จำนงค์
 
1. นางมาริสา  สมโศก
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68.17 ทองแดง 43 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายชุติพนธ์  พรมมา
2. เด็กชายธนพงษ์  หวลขุนทด
3. เด็กชายวรัญญูู  แสงโต
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
2. นายจักรกฤษณ์  ปลัดเซ็น
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 41 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรรณ  ปั้นชู
2. นายนิติกร  นิลทร
3. นางสาวสุจิณณา  เอียวซู
 
1. นางสาวชลธิชา  นารี
2. นางพิศมัย  สิทธิมากานท์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 62.75 ทองแดง 37 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงชนิษฐา  อ่วมรักษา
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สินมั่น
3. เด็กหญิงสุทธิดา  แสงพระจันทร์
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
2. นางสาวปิยะพร  ปัททุม
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.75 ทองแดง 41 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวรังสิญา   ไชยราช
2. นางสาวสุนันทา   แย้มอารมณ์
3. นางสาวอริษา   บุญเยี่ยม
 
1. นางสาวภานวีย์   แสงอยู่
2. นางสมใจ   ไชยโกฏิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 33 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายธนาชัย  ทิมาริยกุล
2. เด็กชายเจษฎาพร  งามพร้อม
 
1. นางสาววรรณภา  ฐานธรรม
2. นายจักรกฤษณ์  ปลัดเซ็น
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นายธนากร  จับชิ้น
2. นายธีรพงษ์  แสงทิตย์
 
1. นางสาววรรณภา  ฐานธรรม
2. นางพจมาลย์  วิเศษโวหาร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงค์   บ้านแสน
 
1. นางจุฑาภรณ์   นาคประวัติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 48 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวศศิประภา   หาญคำจันทร์
 
1. นางทิพย์ภาภรณ์   มาศจันทร์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 88 ทอง 12 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สระทองอินทร์
2. เด็กหญิงมยุรฉัตร  ชนะผล
 
1. นางสาวจิรัฏฐิกานต์  จันทร์แทน
2. นายธะนา  ทินบุตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 62.5 ทองแดง 47 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาววรธิดา  พงษ์เพชร
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจริญรักษ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45.35 เข้าร่วม 33 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นายชญานนท์  วงนอง
 
1. นางสาวสุธาสินี  ไพฑูรย์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 49.31 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวอุไรวรรณ   จันดา
 
1. นางสาวภานวีย์   แสงอยู่
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 30 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กชายภาคิน  หอมหวาน
 
1. นางสาววรกมล  บุญรักษา
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงชลินทิพย์   เดสูงเนิน
2. เด็กหญิงวันวิสาข์   ทรงเวียง
3. เด็กหญิงอนัญพร   ดวงสุวรรณ์
 
1. นางสาวนลิตา   ศรีพิลา
2. นายประเสริฐ  กลิ่นจำปา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 45 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวสุทธิดา  ดวงจันทร์
2. นางสาวเบญจวรรณ  ปันนาศรี
3. นางสาวโสมสุดา  บุญที
 
1. นางสาวสมลักษณ์  ไชยพงษ์
2. นายนิเวศ  แย้มศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 40 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนพิน   จันทราวัฒน์
2. นางสาวศศิธร   สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงโสรญา   แก้วอยู่
 
1. นางสาวรัชติกร   รามัญกิจ
2. นางสาวอินทุอร   พรมเม่น
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัณฐิกา  รุ่งเรือง
2. นางสาวธนัชพร  สุวรรณหิตาทร
3. นางสาวมนภรณ์  ศรีสุข
 
1. นางสาวปัทมา  ฮะยีบิลัง
2. นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 49 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงชนกนันท์  วิเศษ
2. เด็กหญิงอรัญลักษณ์  เจียมมี
3. เด็กหญิงอินทิรา  นอนา
 
1. นายวุชรัณ  หนูเย็น
2. นางจันทร์ฉาย  จันทรานุชิต
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 21 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายธันยธรณ์   นุกูลภักดิ์
2. นางสาววรรณา   พรหมไทย
3. นายวัฒนะ   วังแก้ว
 
1. นางณัฐสิริกาญจน์   โคตรมงคล
2. นายชาญวิทย์   สาวิสิทธิ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 35 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กชายวิชชากร  เต่าสา
2. เด็กหญิงวิชิตา  เปนะนาม
3. เด็กหญิงเกวลิน  คำขะ
 
1. นางสาวภัณฑิลา  บ้านด่าน
2. นางภาวิณี  เกษศิริ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกมลชนก  รามหริ่ง
2. นางสาวณัฐธยาน์  โพธิปิยาวรรณ
3. นางสาวสุจิตรา  เจริญศิริ
 
1. นางสาวปัทมา  ฮะยีบิลัง
2. นางสาวภัทราพร  กองจินดา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 8 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  สุยะสา
2. เด็กชายพลกฤต  สีกะลา
 
1. นางสาวโสภา  พุมมา
2. นางสาวนุชรีย์  ผึ้งคุ้ม
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.8 ทองแดง 36 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวจิรวรรณ  เนตรจักร์
2. นางสาววิมุตตา  ดิษจำรัส
 
1. นางสาวภัทราพร  กองจินดา
2. นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 42 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายธนวัฒน์  กลิ่นขจรจันทร์
2. เด็กชายพีรพัฒน์  พระภูมิ
 
1. นายปริญญา  สุวรรณรัตน์
2. นายคมกฤช  หลักหาญ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 32 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เสมอชัย
2. เด็กชายโชคชัย  บุญเจริญ
 
1. นายสุพจน์  ยุนิรัมย์
2. นางสาวบัณฑิต  ชนะโชติ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.8 ทองแดง 48 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  พรหมนา
2. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  เริ่ยมทอง
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ฝักเพ็ชร
4. เด็กชายรามิล  นิลมณี
5. เด็กหญิงวิไลรัตน์  มอบพันธ์นา
 
1. นางสาวนันทกา  แสนกล้า
2. นางสุวิมล  บัวบาน
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.6 ทอง 15 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวจิราลักษ์  เพ็ชรัทธี
2. นางสาวสมพิศ  เอมประโคน
3. นางสาวอรวรรยา  พร้อมพวก
4. นางสาวเนาวรัตน์  พูลสวัสดิ์
5. นางสาวเสาวคนธ์  พันธ์สี
 
1. นางสาวนันทกา  แสนกล้า
2. นางสุวิมล  บัวบาน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.6 ทอง 20 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คำเลิศ
2. เด็กหญิงปรียานุช  พรประไพ
3. เด็กหญิงพัทธมน  สิตาธรรม
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีจันทร์แจ้ง
5. เด็กหญิงเดือนเพ็ญ   พวงมาลัย
 
1. นางสุวิมล  บัวบาน
2. นายประดิษฐ์   เหง้าพันธ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 41 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวจินตนา  ภูทอนธง
2. นางสาวพรสวรรค์  คำหนองยาง
3. นางสาววิไลวรรณ  คำพินิจ
4. นางสาวสรารัตน์  บัวจาน
5. นางสาวโชติกา  ใสตะภาพ
 
1. นางสาวโสภา  แซ่โง้ว
2. นางสาววันวิสา  นาโสม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.8 เงิน 26 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กหญิงชลิดา  ศรีโพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวรัทยา  กล้าชาญชัย
3. เด็กหญิงศิรินณัฐธร  ชนะกุล
4. เด็กหญิงศิริเพชร  ชินเวท
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  กวิ
 
1. นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์
2. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.8 เงิน 26 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  กิริยะ
2. นายภาคิน  แซ่ลี
3. นายภาณุวัฒน์  บุญเกิด
4. นางสาวสุภาพร  ขวยไพบูลย์
5. นายอัมรินทร์  บุญเยี่ยม
 
1. นางสาวฉัตริยา  วิศวกรสกาว
2. นายนัฐพล  หาญสำโรง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 47 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงเนตรนภา  สายยศ
 
1. นางสาวลดาวัลย์  คุ้มชนม์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายปรมี  อัสโม
 
1. นางสาวพรทิพย์  พลกิจ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 50 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กหญิงนฤมล  สงประเสิด
2. เด็กชายสิริเดช  รัตนวิโมกข์
 
1. นางวีรนุช  กณิกนันต์
2. นางสาวปิยนุช  ธรรมสุทธิ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.4 ทอง 23 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 1. นางสาวจันทกานต์  บัวลา
2. นายภูริพัฒน์  ดวงฟู
 
1. นางนฤมล  หุ่นทรัพย์
2. นายกฤษฎา  ถนอมสัตย์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.1 ทอง 24 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงกาญจนา  รวมวงษ์
2. เด็กหญิงจีรนาฎ  ประชุมชน
3. เด็กหญิงณิชกุล  บ่อพลอย
4. เด็กหญิงธนภรณ์  การนิยม
5. เด็กหญิงนิลลณี  ปัญญาทิพย์
6. เด็กหญิงนุชญาดา  ประทุมมาศ
7. เด็กหญิงปุณยาพร  ยอดกาวี
8. เด็กหญิงวิภาดา  ยินสูตร
9. เด็กหญิงศศิธร  กิจกังวล
10. เด็กหญิงสิริรัตน์  วิสุขะ
 
1. นางอรทัย  พวงจำปา
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.4 ทอง 16 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกมรวรรณ  สาหุทัศ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  สุขคีรี
3. เด็กชายชนะไชย  สีแก้ว
4. นายณรงค์ชัย  งามสง่า
5. เด็กชายธนภัทร  อิ่มเอิบ
6. นางสาวนวพร  ภักดีบุตร
7. นางสาวบุศรินทร์  ปานชาลี
8. เด็กหญิงพรสวรรค์  บุญยิ่งเหลือ
9. นางสาววิลาวัลย์  สาลี
10. นางสาวสิริยากร  กาคูณ
 
1. นายพิทักษ์  ทรงธรรม
2. นางจันทิรา  ทรงธรรม
3. นางศรินธร  เพ็ชรัตน์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 75.75 เงิน 33 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกชพรรณ  สุรศัพย์
2. เด็กหญิงธัญภัส  แซ่เตีย
3. นายธีรเจต  เบญจวรรณ
4. นางสาวนารี  บุญเชิญ
5. เด็กหญิงพรกนก  วงค์ด้วง
6. นางสาววรนิษฐา  ไตรธนสมบัติ
7. นางสาวสุกฤตา  กนกชาติ
8. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  พรไตร
9. เด็กหญิงสุพัทรา  สุธรรมมา
10. เด็กหญิงเขมิกา  พูลทวี
 
1. นายณัฐภัสสร์  โภคพิพัฒน์
2. นางนพพร  สวัสดี
3. นายคงเดช  ภุมมาจะ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 89 ทอง 8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ  ม้าจีน
2. เด็กหญิงชลธิชา  เฉลิมสุข
3. เด็กหญิงญาตา  บุญลาภสถาพร
4. เด็กหญิงณัฐนพิน  ศรีสุข
5. เด็กหญิงดวงกมล  โพธิเนียม
6. เด็กหญิงภักษร  วรรณศรี
7. เด็กหญิงมโนชา  สุวรรณรัตน์
8. เด็กหญิงวิริศา  วิชัยคำจร
9. เด็กหญิงสุธินี  วิเศษศรี
10. เด็กหญิงสุประวีณ์  เที่ยงตรง
 
1. นายณัฐภัสสร์  โภคพิพัฒน์
2. นางสาวนันทนา  สุ่นทำ
3. นายคงเดช  ภุมมาจะ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 72 เงิน 19 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เงาพิมพ์
2. นางสาวกัญญาณัฐ  ภู่ถนนนอก
3. นายจินดา  ชมผา
4. นางสาวชลนิภา  เหว่าแว่ว
5. นางสาวฑิฆัมพร  ธรรมเสถียร
6. นางสาวนุติญา  หมื่นเตียง
7. นางสาวบุญญาพร  คงสมุตร์
8. นางสาวพรรณภา  ชัยมัง
9. นางสาวเย็นฤดี  วงษ์ปัญญา
10. นายเอกภพ   คำเพ็ชร
 
1. นายสุมังคละ  ชัยรัตนวิจิตร
2. ว่าที่ร้อยตรีจตุพล  รสฟุ้ง
3. นายโกมล  จันทรารักษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 46 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ชินธุวงษ์
2. เด็กหญิงอรอุมา  เปรมประสิทธิ์
 
1. นายธาตรี  เชยสมบัติ
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาววรรณพร  อัปมาทะ
2. นางสาวสุธาทิพย์  คงคาใส
 
1. นางสาวสมคิด  โยธี
2. นายพิทักษ์  พลล้ำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงรตา  ตรี
 
1. นางสาวมัญชุสา  อุตทอง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาวกัลยรักษ์  คุณเศรษฐ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงสุณัฏฐา  กุโลทัยพิภพ
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นางสาวสุทธญาณ์  อัดแป
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายพัชรพล   บุญวีระธรรม
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวภัคจิรา  ยุติธรรม
 
1. นางสาวมัญชุสา  อุตทอง
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวธิติมา  ธัญญาทิพย์
 
1. นางสาวมัญชุสา  อุตทอง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. นางสาววีรญา  บุญนะ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชราพร  พรมมี
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ไทรยอดแก้ว
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
2. นางสาวปวันรัตน์  มกรทัต
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  แสนโคตร
 
1. นางสาวปวันรัตน์  มกรทัต
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวนิตยา  วงษา
 
1. นางสาวปวันรัตน์  มกรทัต
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กชายวุฒิภัทร  พิมพ์คำ
2. เด็กชายอภิษฎา  ดวงลายทอง
3. เด็กชายเอกพันธ์  คำสามผิว
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาววัลยา  บุญอากาศ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นายชัยภัทร  อินทร์แพง
2. นายวันเฉลิม  เรืองไทย
3. นายเมษา  สินศิริทรัพย์
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางหยาดพิรุณ  นวนเจริญ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายกนกพล  มาจำเนียร
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.3 ทอง 15 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงมาแรน  เนตรหาญ
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายกิตติพศ  บัวเผื่อน
2. นายจิตกร  ยุทธวิชัย
3. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
4. นางสาวชนิดาภา  ตองอ่อน
5. เด็กหญิงชมนภา  โชคดี
6. เด็กหญิงณัฐกานต์  อารามรักษ์
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  รัตนะ
8. เด็กชายธนภูมิ  เนินโพธิ์
9. เด็กชายธีรวัฒน์  บุญไทย
10. เด็กชายนที  มาสันเทียะ
11. เด็กหญิงนิษิตา  พรั่นกระโทก
12. นางสาวพิมพ์ชนก  รักนาค
13. นางสาวราณี  หลีอวน
14. นางสาววนิดา  พรสุวรรณ
15. เด็กหญิงวริศรา  จำจด
16. เด็กชายศุภวิชญ์  ดอกไม้
17. เด็กชายอนุชา  พันธุ์ชนะ
18. เด็กหญิงเชอรี่  ทอง
19. นางสาวเนื้อทอง  ทา
20. นางสาวเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
2. นางนารี  ผิวงาม
3. นายวันปิยะ  เขียวขว้า
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  ชื่นสงคราม
2. เด็กชายภูเขต  รามภักดี
3. เด็กชายรามิล  ราชสอาด
4. เด็กชายสุรภัทร์  ทองคำ
 
1. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
2. นายลำพอง  เทพอุดร
3. นายวุชรัณ  หนูเย็น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84.7 ทอง 15 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายกฤษฎา   แก้วงาม
2. นายกีรติ   ยามมี
3. เด็กหญิงขวัญจิรา   มานพวงศ์
4. เด็กหญิงชยาภรณ์   แพงศรี
5. เด็กชายญาณวุติ   เหรียญสันติกุล
6. เด็กชายณัฐดนัย   เกตุกัลยา
7. นางสาวณัฐวดี   เคนโพธิ์
8. นายณัฐอมร   อินทร์อ่อน
9. เด็กหญิงธนพร   นรเนตร
10. นายธนวัฒน์    ยิ้มใย
11. เด็กชายนพพร  จันเขียว
12. เด็กหญิงนพเก้า   ชูศรี
13. นางสาวนฤมล   เสาโมก
14. นายนลธวัช   ทุมทอง
15. นางสาวนิตยา   พุ่มรัตน์
16. เด็กหญิงบงกช   ดีพร้อม
17. เด็กหญิงปิยธิดา   นาจำปา
18. นางสาวพีรดา   วิชัยกูล
19. เด็กชายพีระวัฒน์    ตุลารักษ์
20. เด็กหญิงภัฏฐฤดี   ไชยขาว
21. นางสาวภัสสร    พันธุ์ช้าง
22. นายวรภัทร    บำรุงศิลป์
23. เด็กหญิงวรัทยา   ไชยสินธุ์
24. นายวิทวัส   อุ่นแก้ว
25. นายวีระพล   เรืองช่อ
26. เด็กชายวีระพล   ตะกรุดพล
27. นางสาวศริญญา   ถ้วยทอง
28. นางสาวศิรินภา    แจ่มจำรัส
29. นางสาวสราวลี   ปราบงูเหลือม
30. นางสาวสุจิตรา   สุขสวน
31. นางสาวสุชาวลี   ศรีวันนา
32. นายสุทธิพงษ์   ทองคำ
33. นางสาวสุทาณี   อ่วมชัยภูมิ
34. นางสาวสุพัตน์   แซ่อึ้ง
35. นางสาวสุพิชญา   โมฬี
36. นางสาวอภิญญา   น้อยวงษ์
37. นายเทวัน   พงษ์วิชัย
38. นางสาวเพียรฝัน   สกุลโณ
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา    กล้ามสันเทียะ
 
1. นายวิระชัย  เรืองช่อ
2. นายลำพอง  เทพอุดร
3. นางสาวไพเราะ   ทองคำ
4. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
5. นายมานะ  ศรีผ่อง
6. นายจิรายุ  เทียนเงิน
7. นางสาวสุปัญญา  หวานสูงเนิน
8. นายรุ่ง  พรศักดิ์พัฒนกุล
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 40 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายพีรายุ  เขื่อนขัน
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง 27 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายพงษ์กร  กาฬสุวรรณ
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงอริศรา  บุษบา
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.33 ทอง 14 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พุศรี
 
1. นายภานุมาศ  บุญชุ่ม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 41 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายนฤเบศ  ห่อทรัพย์
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายพีรพล  หมันเทศมัน
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงทานตะวัน  พลอยศิริ
 
1. นายธราธิป  คำดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.66 ทอง 19 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวกัลย์ธิดา   วารียันต์
 
1. นางหยาดพิรุณ   นวนเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 34 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายภาสกร  โสมติด
 
1. นายภาณุมาศ  บุญชุ่ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายณัฐกิตติ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 48 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงกันต์นิษฐ์  มณีรัตน์
 
1. นางสาวพรพิรุณ  พรมจรรย์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวธนัญชนก  แซ่ตั่น
 
1. นายภานุมาศ  บุญชุ่ม
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายอัศม์เดช  อนาพร
 
1. นายคัมภีร์  เจริญพงษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 28 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายพีรพล  หมันเทศมัน
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลดา  บุญธรรม
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 36 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นางสาวภาวิกา  ชมผา
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กชายธนกฤติ  กฤษณพันธ์
2. เด็กหญิงบุญสิตา  แก้วสีไตร
3. เด็กชายปิยปาณ  จันทร์พกรณ์
4. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขเกษม
5. เด็กหญิงสิริกุล  กฤษกะ
6. เด็กชายอภิสิทธิ์  ครองราช
7. เด็กหญิงเจนจิรา  มอญดี
8. เด็กชายเมธี  เนียมคล้าย
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  สุธาโร
2. นายอานนท์  แสนสง่า
3. นายประคอง  ฝ่ายประสิทธิ์
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 76.8 เงิน 46 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงกอแก้ว   บัวเทศ
2. เด็กหญิงกุลธิดา    แตงอ่อน
3. เด็กหญิงจิราภรณ์    แหวนแก้ว
4. เด็กหญิงนุธนาฎ  จ่าจำรูญ
5. เด็กหญิงมลฤดี   เนติชัย
6. เด็กหญิงวรีวรรณ   พรมดี
7. เด็กหญิงสุพัตรา   สุดห้วยแก้ว
8. เด็กหญิงอรกานต์   ศรีเดช
 
1. นางสาวไพเราะ   ทองคำ
2. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชลลดา  วะสิโน
2. นางสาวนรีรัตน์  ไตรธนสมบัติ
3. นางสาววริยา  ดิษธรรม
4. นางสาวสัจจพร  จันทะสิงห์
5. นางสาวเกศสรา  ยนภักดี
6. นางสาวเบญญา  มาลีเพ็ชร
7. นางสาวเปรมยุดา  เหมาะราษี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไหลพิริยกุล
2. นางสาวปนัสยา  อำมะฤค
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 70.4 เงิน 23 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงคาวี  พรหมทวี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ธรรมเจริญ
3. เด็กหญิงตติยา  มาสันเทียะ
4. เด็กหญิงนัทชา  ดาวประกาย
5. เด็กชายบูรพา  รัตนสร้อย
6. เด็กหญิงพิจิตรา  ภูชนะ
7. เด็กชายพีรดล  ดาวประกาย
8. เด็กหญิงมาริสา  สีเผือก
9. เด็กชายยศธร  ฉายแสง
10. เด็กหญิงรุจิราภรณ์  ตั้งมั่น
11. เด็กหญิงวรัญญา  นัดกลิ่น
12. เด็กหญิงศิริพร  วิเศษฤทธิ์
13. เด็กชายศุภณัฐย์  สระเก้า
 
1. นายวันปิยะ  เขียวขว้า
2. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
3. นายณัฐดนัย  นากลาง
4. นางสาวผุสดี  ทองเปรม
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 30 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไชยชาติ
2. นางสาวนะรินทิพย์  ชูชีพ
3. นางสาวปนัดดา  นิลเนียม
4. นางสาวปริฉัตร  นิลเนียม
5. นางสาวปิยากร  ละครพล
6. นายพงษ์ศักดิ์  โพธิ์ศรีจันทร์
7. นางสาววิมพ์วิภา  อิ่มรัง
8. นางสาวสมัชญา  สมวงค์
9. นางสาวสุทัตตา   อินทร์จันทร์
10. นางสาวสุภัตตรา  สง่าศรี
 
1. นางสาวไพเราะ   ทองคำ
2. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 45.33 เข้าร่วม 14 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นายกิตติภูมิ  เพชรทอง
2. นายชัยนันทน์  ไกรกมล
3. นายภูวดล  รอดสินธุ์
4. นายศุภวิชญ์  ฉัตรทอง
5. นางสาวเพ็ชรชราพรรณ  เสมสฤษดิ์
 
1. นายธาตรี  เหรียญทอง
2. นางสาวลลิตา  อารีย์โรจนาภรณ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 46.4 เข้าร่วม 46 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายวิธวินท์  สงวนหงษ์
 
1. นางสาวอภิญญ์นิศา  ปัญญ์พีรวัส
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80 ทอง 47 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กชายภวิศ  รัตนโสภิตกุล
 
1. นางศิริพร  โคตะมา
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 33 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวพีรยา  เลิศศิริรัตนเจริญ
 
1. นางสาวปัณยวีร์  บัวใหญ่
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 88.833 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  ยิ้มเจริญ
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  สินธุรส
3. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญอาจ
4. เด็กชายศิริโชค  ฉัตรเงิน
5. เด็กหญิงแพรทอง  โซ่เงิน
 
1. นางสาวกติยา  เคหะเจริญ
2. นางสาวลลิตา  อารีย์โรจนาภรณ์
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 39 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกุศลิน  ชามั่ง
2. เด็กหญิงฌาณมาศ   ไม่หวัน
 
1. นางสาวบุศรินทร์  พิมพล
2. นางสาวจิตราวดี   มะอาจเลิศ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 39 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายชาลี  หลไทยสงค์
2. นางสาวอรสา   พงษ์ญาติ
 
1. นางอัจฉรา  ธัญญวิศิษฐ์
2. นางสาวณัฐชา  สวัสดิไชย
 
104 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.83 ทอง 19 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวกมลวรรณ  บุญรังษี
2. นางสาวจิระนันท์  สุนิธี
 
1. นางสาววัลยา  บุญอากาศ
2. นางสาวนุชจรีย์  แก้วขุนทด
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 41 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง2 1. นางสาวชลธิชา  อยู่ดี
2. นางสาวตะวันฉาย  กะทิสาท
3. นายทักษิณ  ขอนทอง
4. นางสาวพฤกษา  ดิษธรรม
5. นางสาวเสาวรส  ชมภูพล
 
1. นางสาวสุจิตรา  พิมลภาพ
2. นางธิดารัตน์  ณ เรืองไทย
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.52 เงิน 29 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงธีรญา   ศรีสุข
2. นางสาวปิยพัชน์  ธัญญสิทธิ์
 
1. นายเกษมกิตติ์  กูดซ้าย
2. นางสาวนัฐลิตา  วงศ์ปัตน์ษา
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86.24 ทอง 11 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายนธพล  ลัดดากุล
 
1. นายเกษมกิตติ์  กูดซ้าย
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายชยากร  วงษ์เสาร์
2. เด็กชายณัฐพล  แรงรอบ
3. เด็กชายณัฐวัตร์  เกตุปลั่ง
4. เด็กชายธิชานนท์  เนาวราช
5. เด็กชายนพพร  ผักกาดทอง
6. เด็กชายนันทวัฒน์  ธุระพันธ์
7. เด็กชายอภิเชษฐ์  โยงทองหลาง
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ประทุมหวล
 
1. นายชนะชัย  นาทสีทา
2. นายถาวร  เที่ยงธรรม
3. นางสาวธนัฏฐา  คุณสุข
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.65 ทอง 19 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นายณัฐวีร์  วรศรี
2. นายทักษ์ดนัย  วันศรี
3. นายธัญพร  ปิติ
4. นายวีรภัทร  ทองแพง
5. นายสรสิช  ใครสันเทียะ
6. นายเมธาสิทธิ์  เกตุปลั่ง
 
1. ว่าที่ร้อยโทสันติ  ชลาดี
2. นายศุภวัฒน์  บุตรกูล
3. นางสาวกมลวรรณ  อนันต์
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81.2 ทอง 10 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงภัทรมน   โชติวัน
2. เด็กหญิงศุภนิดา   เฉื่อยกลาง
3. เด็กหญิงอารีรัตน์   สุรัส
 
1. นางสาวเชษินีร์   แสวงสุข
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาณัฐ   ลับเหลี่ยม
2. นางสาวดลยา  จันทเกษร
3. นางสาววรัชยา   จราสัณฑ์
 
1. นางสาวเชษินีร์   แสวงสุข
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.25 เงิน 24 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงนงนภัส  เซ่งฮวด
2. เด็กหญิงปภาดา  ซ่องเก๊า
3. เด็กหญิงเบญญาภา   เคลือแสง
 
1. นางสาววัชรมาตุ   สมัครพงศ์
2. นางสาวน้ำฝน   เฉลิมพงษ์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 73.8 เงิน 42 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวธัญญารัตน์   แสนยศ
2. นางสาวบัณฑิตา   นิสัยซื่อ
3. นางสาวมาลัยทิพย์  พ่วงพี
 
1. นางสาววัชรมาตุ   สมัครพงศ์
2. นางสาวจิตราวดี   มะอาจเลิศ
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนาวิน  รัตนจารย์
2. เด็กหญิงสุวรรณนภา   สำเภาพันธ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นางสาวศรินณา   จันเสนา
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 17 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกมลรัตน์   พันธ์จันทร์ดี
2. เด็กหญิงเมธปรียา   อำนวยพงษ์
 
1. นางสาวศรินณา   จันเสนา
2. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายนพเศรษฐ   นิลรักษ์
2. เด็กชายไผ่   สกลศุภรัตน์
 
1. นายเกรียงศักดิ์   วรวัฒนะ
2. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 34 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวชุติมา  นามมา
2. นายเจษฎา   คนสอาด
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  สังวัง
2. นายชาญวิทย์  ศรีอุดม
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกฤติยา   สุขสำราญ
2. เด็กหญิงวริศรา   มีมาก
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นางสาวศรินณา   จันเสนา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 16 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายกัณตพงษ์   กล่ำโพธิ์ศรี
2. นายพชร   แซ่เตียว
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายภาณุพัฒน์   แผ้วพลสง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 70 เงิน 22 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายศุภกร   ศรีส่วน
2. นางสาวเขมภัสสณ์   กล่ำโพธิ์ศรี
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายเกรียงศักดิ์   วรวัฒนะ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายกันตินันท์    ผึ้งทอง
2. เด็กชายพิรชัช   จันทรครุฑ
 
1. นายปัญญา   กระจ่างศรี
2. นางสาวอุไรพร   เศษวงค์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85.4 ทอง 4 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   กงไกรลาศ
2. เด็กหญิงวณิชญา   นุชวงษ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นางสาวศรินณา   จันเสนา
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 51.4 เข้าร่วม 41 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายธนพล   ไตรธนสมบัติ
2. นายรัชชานนท์   กล้าแข็งทะเล
 
1. นายเกรียงศักดิ์   วรวัฒนะ
2. นายภาณุพัฒน์   แผ้วพลสง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 27.6 เข้าร่วม 47 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวกรระวี  อิ่มใจ
2. นางสาวปัญญาพร  เขตรัมย์
 
1. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
2. นายสามารถ  จิตณรงค์
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 29 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายธนโชค   แก้วขุนทด
2. นางสาวนลินทิพย์   สีเข้ม
3. นางสาวอนันยตา   มุ่งหาสิน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   วรวัฒนะ
2. นายภาณุพัฒน์   แผ้วพลสง
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 32 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายตฤณภพ   เทพพิทักษ์
2. นางสาวอรพินทร์   เป็นสุข
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายเกรียงศักดิ์   วรวัฒนะ
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1. เด็กชายกฤตเมธ  ทองคง
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  นิสัยซื่อ
3. เด็กชายธนวัธน์  ชีวะเจริญ
 
1. นายจักรกรี  โพธิ์ศรี
2. นางสาววิภาภรณ์  ห้วงเกษม
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร 1. นายพิเชษฐ์  กิ่งนิโครธ
2. นายสารินทร์  จิตบุญ
3. นางสาวเมทินี  เนียมเจริญ
 
1. นางสาววิภาภรณ์  ห้วงเกษม
2. นายจักรกรี  โพธิ์ศรี
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร   สีหอม
2. เด็กชายพงศกร  สุริยธรรม
3. เด็กชายอัธฑสัณ   เอาะตะเมาะ
 
1. นายวันรบ   บุญนำ
2. นางสุภาดี   กัลจาก
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายปุญฤทธิ์   กวางทอง
2. นายมานะ  เลื่อนลอยหา
3. นายวงศธร  มานะทวี
 
1. นายวันรบ   บุญนำ
2. นางจีระภา   ชมชู
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายจิระภัทร   หัถษี
2. นางสาวพฤกษา  วิโรจน์รัตน์
3. นายรวิสุทธิ์   วิถีธรรม
 
1. นางสาวอุษา  ยังคำ
2. นางสาวปาริฉัตร  ทวีวงศ์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  บุญรังสี
2. นายวริทธิ์   บุญญานนท์
3. นายไตรภพ   กองสารี
 
1. นางสาวอุษา  ยังคำ
2. นายจิรวัฒน์  บุญสิน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฉัตรตราวรรณ  มาลาวรรณ
2. เด็กหญิงนรมน  พวงสุวรรณ
3. เด็กหญิงปาริชาด  เติมแต้ม
 
1. นายกิตติชัย  สมร
2. นางคนึงวรรณ  เผื่อแผ่
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.4 ทอง 19 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวจำปาศักดิ์    เฉลิมภาค
2. นางสาวพิมพ์ลภัส   เชิดฉาย
3. นางสาวอาภากร   ธูปขุนทด
 
1. นางสุนิสา   ทิพย์ประโคน
2. นางละออ  เพ็งจันทร์
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  โสสุทธิ์
2. เด็กหญิงชุติมณฑน์  แน่นอุดร
3. เด็กหญิงนภสร  ยอดอาจ
4. เด็กหญิงมณีมณฑ์  มะปะโม
5. เด็กหญิงวรัญญา  เดชมี
6. เด็กหญิงวิภาดา  ทุุนิทิพย์
 
1. นางลักษณาวดี  ใจสุทธิ
2. นางสาวสุภจารี  เทพสุนทร
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวนภัสสร  ทูพันดุง
2. นางสาวพีรดา  ถาวร
3. นางสาวศิริวรรณ  อารีกูล
4. นางสาวศุภกาณต์  แจ่มจำรัส
5. นางสาวสุกัญญา  ทศานนท์
6. นางสาวสุนันทา  นัทธีเขต
 
1. นายเกรียงศักดิ์  วรวัฒนะ
2. นางสาวฉัตรสิรินทร์  มีสุข
 
137 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  แปลงโสม
2. เด็กหญิงดาริกา  สำนักนิจ
3. เด็กหญิงมณฑาพร  ล้วนดี
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นายปรีตินัส  จันทรากานตานันท์
 
138 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 41 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวทิวาพร  ปาระบับ
2. นางสาวพรนภา  ทองเสวก
3. นางสาวเนตรนภา  บัตรวิเศษ
 
1. นางสาวพัชรินทร์  สมบูรณ์
2. นางสาวสมศิริ  ลิ้นลา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 32 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กชายฐิติพันธ์  ฉิมกลีบ
2. เด็กชายธนภณ  ฉัตรวรวิช
3. เด็กชายธีรนัย  ฉลวยทรง
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาวกนกอร  คงโพธิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 77.6 เงิน 50 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายจักรวาล   สัมฤทธิ์
2. นายศุภกร   แสงคำ
3. นายสุรพศ  โชติสนธ์
 
1. นายปัญญา   กระจ่างศรี
2. นายสุชาติ   พุ่มพวงแก้ว
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 39 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กชายภณภัทร  ศรีวิรัญ
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญชู
3. เด็กชายวีรภัทร  ชุณสนิท
 
1. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
2. นางพรรณี  มนพัทธ์ปริพัตร
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. นางสาวจารวี  พงษ์พานิช
2. นายรัตนชัย  ชนะการ
3. นางสาวสายวรุณ  แป้งนวล
 
1. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
2. นายนิกร  ดิษธรรม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 25 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กชายธรรมนูญ  โอสถ
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ฉัตรเฉลิมพรรณ์
3. เด็กชายวรกันต์  จริยฐิติพงศ์
 
1. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
2. นางสาววันวิภา  ทำประโยชน์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76.2 เงิน 49 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรรณลดา  ปันณาศรี
2. นางสาวรุ่งรัตน์  ศรีวิรัญ
3. นางสาวศกลวรรณ  คลังทรัพย์
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี
2. นางสาววารุณี  ศศะนาวิน
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 10 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐานิตา  เห็ดตุม
2. เด็กหญิงศรีสุดา  งามละมัย
3. เด็กหญิงอัญชลิกา  นพสาย
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวดาริน  ขำวงษ์
2. นางสาวปริณดา  ล้วนดี
3. นางสาวมนพร  ล้วนดี
 
1. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
2. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
 
147 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายทนุธรรม  ธัญญผล
 
1. นางวิภาวดี  วิเศษฤทธิ์
 
148 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87.66 ทอง 7 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  ผุยทา
 
1. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
149 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรียา  วงษ์น้อย
2. เด็กหญิงพีรยา  ยาสาธร
3. เด็กหญิงอัฐภิญญา  กุนขุนทด
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  อัธยาศัย
2. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
150 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ดวงสุวรรณ์
 
151 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงปณาลี  ชูทอง
 
1. นางสาวปรมาภรณ์  อัธยาศัย
 
152 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายธีรเดช  จิตสมาน
 
1. นางสุพาพร  คำผัน
 
153 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 10 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บัวนิล
 
1. นางอุบลรัตน์  ดวงสุวรรณ์
 
154 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 82.25 ทอง 7 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวพรพิพัฒน์  ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวเมธาวี  เป็นใย
 
155 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายชนะชัย  ยุทธวิชัย
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
156 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.2 ทอง 15 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายธนภัท  ประสิทธิผล
2. นายอธิยุต  ขุนอินทร์
 
1. นางอุบลรัตน์  ดวงสุวรรณ์
2. นางสาววรรธนา  แสวง