สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 14 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงชโลทร   กิจกาญจน์
 
1. นางระย้า  ชาญกิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวจิราพัชร   เกตุสวัสดิ์
 
1. นางระย้า  ชาญกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 24 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงญาดา   เจริญนิตย์
 
1. นางสาวศิริวรรณ   วงษ์บูรพา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 37 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธนพร  ลิ้มภักดีสวัสดิ์
 
1. นางเบญจมาส  เข็มพงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงนันท์นลิน  ปะนัดตะเน
 
1. นางสาวนิตยา  อุดมรัตน์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพรพรรณ  จันทพฤกษ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงสุนิษา   ศรีทองคำ
 
1. นางสาวปวีณา   มาลัยจิตต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.8 เงิน 36 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวนริสรา  บุบผามาโล
 
1. นางกชกร  มิ่มกระโทก
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกรชนก  จะเชิญรัมย์
 
1. นางสาวพิชญ์สินี  นิจสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 14 โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงพนิดา  เจริญภักดิ์
2. เด็กหญิงรัตติกาล  จันทรมาตร
 
1. นางรณิดา  ศิริถ้วยทอง
2. นางสาวสุธิศา  ไข่แก้ว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวทัศวรรณ  อินทรบุญ
2. นางสาวธนภรณ์  สวัสดิไชย
 
1. นางสาวธัญทิพา  โกสัลล์วัฒนา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกฤติพงศ์  ภู่ระหงษ์
2. เด็กชายธนกร  วิจาระ
 
1. นางปิ่นทอง  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวธารดี  กลิ่นสุนทร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวธัญชนก  ศิลาชัย
 
1. นางปิ่นทอง  ศรีสวัสดิ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายนภัสพล  ดำรงโชคพิพัฒน์
 
1. นางน้ำอ้อย  สามัญ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพิชญา  ลาภสกุลรัตนา
 
1. นายทัชชัย  ผ่องสวัสดิ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 34 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทนุพงษ์
2. เด็กหญิงบุษราคัม  เเสวงการ
3. เด็กหญิงภัทรลักษณ์  เขมวงค์
 
1. นายยอดรัก  เชียงใหม่
2. นางวาสนา  จั่นทรัพย์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัชชา  สว่างจิตร์
2. นางสาวธันย์สิตา  ธนานนท์วีระกุล
3. นางสาวอารยา  ทองอยู่
 
1. นางรัศมี  เนตรสมานนท์
2. นางอภิญญา  จันขยาย
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.75 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายชยุตพงศ์  พิทธยาพิทักษ์
2. เด็กชายพงศ์ศรัณย์  บริบูรณ์เวช
3. เด็กชายภูมิ  บุญเลิศ
 
1. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
2. นายสราวุฒิ  คะเรรัมย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 69.13 ทองแดง 17 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นายทองแสง  แก้วชิน
2. นางสาวศิริรัตน์  ธนะมูล
3. นางสาวเพชรรัตน์  สุภาพุธ
 
1. นางสาวประทินพร  ผิวบาง
2. นางสาวอุษณีย์  บัวศิริพันธุ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายชยกร  อุณหศิริกุล
2. เด็กชายภูเบศ  พงษ์เจริญ
 
1. นางสาวสุภาวดี  บุรกรณ์
2. นางสาวพรพิมล  พูลรส
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 36 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกฤตพร  เจริญพวก
2. นางสาวชนิตสิรี  ฤกษ์สนอง
 
1. นางสาวสุกัญญา  หอมเจริญ
2. นางสาวอัมรา  เเดงตนุ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวนิภาพรรณ  ชำนาญยนต์
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวชลธิชา  เจริญพร
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 78 เงิน 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  หมุดธรรม
2. เด็กชายสรรพวิท  ฤทธิดิลก
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  มากประยูร
2. นางสาวยุพิน  ผลมาก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77.5 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวปาณิศา  เหลืองอุดมชัย
 
1. นางสาวสุภาพร  ชูจิตร
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 46.78 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนลินพร  จิตใจงาม
 
1. นางสาววรรณา  สิทธิเดช
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 68.29 ทองแดง 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายนนทภัสร์  ทองคำ
 
1. นางสาวณัฐชยา  จิตรสมาน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงภิชชาภา  ทองทุม
 
1. นายวัฒนา  หงษาพล
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกุลบุรุษ  เซอร์เกอร์
2. เด็กหญิงพรดาว   อังคะหิรัญ
3. เด็กชายเจ้าพระยา  บรรจงการ
 
1. นางปรินดา   อินทสุวรรณ
2. นางสาวธิติมา   ประคองทรัพย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.25 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายคุณณัชญ์  เจริญวิกกัย
2. นายธนทัต  กลิ่นสุนทร
3. นายภัควุฒิ  กระตุดนาค
 
1. นางธีรนุช  สุพรรณสุด
2. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 32 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ   ชาญอนุวัตร
2. นางสาวปวีณ์ลดา  ผลศิริ
3. เด็กหญิงภูริชญา  วิมลสิทธิพงศ์
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุมาลี  ภัทรเบญจพล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 41 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัชชา  แสงทอง
2. นางสาวธนภัทร  คามบุตร
3. นางสาววรรณวลี  ศรีสัจจะ
 
1. นายชาญ  เถาวันนี
2. นางสาวจารุวรรณ  สิทธิโชค
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธันยธร   นิตยะ
2. เด็กชายธีรวิทย์  พงษ์คุณาวุฒิ
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ทองโชคชัย
 
1. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
2. นางสาวสุรีรัตน์   ว่องไว
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวภัคจิรา   วรรคยาณี
2. นายสุรเดช   สิทธิบุศย์
3. นายอภิชา   สายพานิช
 
1. นางดวงกมล   รักษ์สุจริต
2. นายทัศณัยฐ์  พันธ์กูล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัชภัทรพงศ์   จิตลิขิต
2. เด็กหญิงนรยา  ก๋าเป็ง
3. เด็กหญิงอรณิชชา  สมบูรณ์เจตนา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวเบ็ญจวรรณ  แก้วคุณงาม
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.2 ทอง 4 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวมัจฉา  จู
2. นางสาวรัตนาพร  อักชาติ
3. นางสาวสุดารัตน์  ทองคำ
 
1. นายสินาถ  อานามนารถ
2. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจิรายุ   เฉลิมพงษ์
2. เด็กชายวีรชัย   กองจินดา
 
1. นางสาววนิสา  สุขประเสริฐ
2. นางสาววารินทร์  ศรีตะลาลัย
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 26 โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาคม 1. นายชัยสิทธิ์  พุทธ
2. นายสรายุทธ  จำปาทอง
 
1. นายพิชญพงศ์  วัฒฐานะ
2. นายสุธิพงษ์  ฟูคณะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.5 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายตุลยวัต   ภิบาลพักตร์
2. เด็กชายวัชรากร   แซ่เอี๊ยว
 
1. นายสมหมาย  ศรีพงษ์
2. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.7 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   แน่นอุดร
2. เด็กชายณัฐสิทธิ์  ผันแปร
 
1. นายสิรภพ  คุ้มพ่วงดี
2. นายสมหมาย  ศรีพงษ์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายธนภัทร   บุญพิทักษ์
2. นายภัทรพล   แดงแพง
3. นายอภิสิทธิ์  สนิทวงษ์
 
1. นายบริสุทธิ์  สะเดา
2. นายสุวิทย์   โพธิจักร์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เจตเจริญอารยะ
2. เด็กหญิงธัญรดา  โถรัตน์
3. เด็กชายปกรณ์  วันดี
4. เด็กหญิงศิรินภา  สถิตย์
5. เด็กหญิงอภิชญา  ฉินังกูร
 
1. นางพัชรินทร์  อิ่มประยูร
2. นางสาวนฤมล  พูลสวัสดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.4 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกานติมา  ปริธรรมมัง
2. นางสาวพิชามญชุ์  นรากร
3. นายมาโนชญ์  จานพานแก้ว
4. นายราชวัตร  เกิดไธสง
5. นางสาวอุรัสยา  กาญจนนิมมาน
 
1. นางจิราพร  บุญวาที
2. นางสาวอังคณา  ฟูคณะ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  นิยมสุข
3. เด็กหญิงธมนต์  แพทย์ชัยวงศ์
4. เด็กหญิงภัทรวดี  ใจกว้าง
5. เด็กหญิงอธิกา  หอมเกษร
 
1. นางสุทธิลักษณ์  ฉัตรเงิน
2. นางอำพร  ศรีครินทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกานดาภร  เลิศพงศ์พิรุฬห์
2. นายชยพัทร์  เหลืองพูนสิน
3. นายยิ่งวิทย์  แสงทรัพย์
4. นายวีรภัทร  ชูจิตร
5. นางสาวสุกัญญา  กรนุ่ม
 
1. นางสาววิมลรัตน์  โฉมเฉิด
2. นางสาวกัลยรักษ์  สนองไทย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.6 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  วิเศษการ
2. เด็กหญิงธิติมา  หมายซ้อนกลาง
3. นางสาวนีรชา  มาลี
4. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  คงรอด
5. เด็กหญิงอารยา  สีจำปา
 
1. นายสมพร  พ่อเพียโคตร
2. นายปัณณทัต  วลาบูรณ์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 83.2 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริญทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงปวิตรา  สายสร้อย
 
1. นางศิราณี  กุลฉวะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.4 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายดิศร  คำฮัง
 
1. นายธีระพงษ์  สืบโสดา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  กนกรัตนไพศาล
2. เด็กชายชนาธิป  อติฉันท์โท
 
1. นางสุจิตรา  อินอำพร
2. นางสาวอิงคพัฒน์  พมพล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.3 ทอง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายคนธ์พัฒน์  สังข์ยัง
2. นางสาวอนัญพัชร  คังคะวิสุทธิ์
 
1. นางสาวปิยะชนก  นามทอน
2. นายพิสุทธิ์  เฮมสกุล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.1 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิกานต์  หลิมวานิช
2. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  กิจเจริญชัย
3. เด็กหญิงวรางคณา  บุญเรือง
4. นางสาววรินธร  ภาณุสุวัฒน์
5. นางสาวสิริลักษณ์  ชมใจ
6. เด็กหญิงสุกัญญา  ชัยกุลศิริ
7. เด็กหญิงสุภชา  พวงบุบผา
8. เด็กหญิงอัจฉรา  พัฒนผล
9. เด็กหญิงอัจฉราพร  หอมกลิ่น
10. นางสาวเปรมิกา  กุมภากาญจน์
 
1. นางทองใบ  สารจันทร์
2. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธิดารัตน์  อินทร
2. เด็กหญิงนริศรา  เทียนศรี
3. เด็กหญิงพรสวรรค์  บำเพ็ญรัตน์
4. เด็กหญิงพิชชาพร   นิยมนา
5. เด็กหญิงพิมชนก  สุบรรณ
6. นางสาวภคนันท์  อุดม
7. นางสาวรรรรรร  กะจะวงษ์
8. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  สระวัง
9. นางสาวศศิกานต์  จิตใจงาม
10. เด็กหญิงสุทามาศ  บุญอุ้ม
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 90.25 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกิตติยากร  มีชนะ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา  พงศ์นันทกุลกิจ
3. นางสาวณัฐนันท์  ดาวกระจาย
4. นางสาวธิดารัตน์  อินทร
5. เด็กหญิงนริศรา  เทียนศรี
6. เด็กหญิงพรสวรรค์  บำเพ็ญรัตน์
7. เด็กหญิงพิชชาพร  นิยมนา
8. เด็กหญิงสุทามาศ  บุญอุ้ม
9. เด็กหญิงอรุชิตา  ไตรสุทธิ์
10. เด็กหญิงโชติกา  ทรัพย์มณี
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวศิรินภา  ศรีสวัสดิ์
3. นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  พงศ์นันทกุล
2. เด็กหญิงญาณิศา  ปากศรี
3. เด็กหญิงนิชานันท์  กชณิช
4. เด็กหญิงปภาดา  วุฒิชัย
5. เด็กหญิงปิยพร  ประพรต
6. เด็กหญิงพิชชา  จันทราวดี
7. เด็กหญิงวาสนา  นาดอนดู่
8. เด็กหญิงอมลวรรณ  ปิดตาทะสา
9. เด็กหญิงอริสรา  สุขดี
10. เด็กหญิงอรุชิตา  โตรสุทธิ์
 
1. นางอุบลวนา  วงเวียน
2. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
3. นางสาวทิวาร์  ศรนรินทร์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายปัญญวัฒน์  มณีเรือง
2. เด็กชายสัณหณัฐ  นุกูลกิจ
 
1. นางสุพรรณี  ภูสีน้ำ
2. นายชัชนก  ไทยเขียว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกิตตินันท์  ธัญญารักษ์
2. นางสาวภรณ์ปภัสชญาณ์  กรเพชรรัตน์
 
1. นางสาวโสภา  พานิชรัตน์
2. นายศักดา   สมัครสมาน
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง 8 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงธนาภา   วงเวียน
 
1. นายอนุพล  มุลานนท์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวญาดา   วัลย์ศิริธรรมา
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธรรศดวงพร  สาระบาล
 
1. นางสาวรุ้งระวี  บุญโยประการ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัฐนันท์  ฉิมพาลี
 
1. นายชัยพฤกษ์  ชำนาญเท
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงวศินี   ตองอ่อน
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 82 ทอง 21 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวสุกัญญา   แหล่แก่น
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงอนัญญา  ศิริธรรม
 
1. นาย่โชคพิสิฐ  สุดแท้
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 30 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนกฤต  โสทนา
 
1. นายนิธิกร  พานทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรนัชชา  อินสำอางค์
2. เด็กหญิงศริสรา  สำราญจิตร์
 
1. นายนิธิกร  พานทอง
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายภูวดล  โพธิรักษ์
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายขจรศักดิ์  ไกยบุตร
2. เด็กชายณพจน์สกร  น้อยนาง
3. เด็กชายศักดิธัช   โหมฮึก
 
1. นายศุภโชค   ฉางสุวรรณ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวกันตา  ศุกรีรัตน์
2. นางสาวทยิดา  เจิญสุข
3. นางสาวเมธาวี  ศุภภูธร
 
1. นายสมเกียรติ  บุตรินดา
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนวัฒน์  กิ่มวงศ์
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.66 ทอง 19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายศุภกฤต  เต็มสุข
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสิรีธร  แซ่คู
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายสุกิตติ  สุดแสวง
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  ยุวรัตน์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐศักดิ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงอริสา   สุวรรณเพิ่ม
 
1. นายชาญชัย   บุญเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวปิยมาศ  พงษ์พระเกตุ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐศักดิ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐศักดิ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวนภัสวรรณ  กลสรร
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 76.3 เงิน 32 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายฝน  ยงยุทธ
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 85.6 ทอง 23 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวนิชชาวัลย์  จันทรเทพ
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกษิด์เดช  บินลอย
2. นายชลวรรษ  มีคลองแบ่ง
3. เด็กชายชวิศ  ถึงคุณ
4. เด็กชายทรัพย์ทวี  ปิ่นเกษ
5. เด็กชายทัตพงศ์  ชมศาสตร์
6. เด็กชายบุญญศักดิ์  ท่าม่วง
7. เด็กชายพลกฤต  แก้วเก้า
8. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
9. เด็กชายวรเมธ  การพานิช
10. เด็กชายศุภกฤต  เต็มสุข
11. นายสุกิตติ  สุดแสวง
12. นางสาวโสภิดา  จันทวงศ์
 
1. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
2. นางกิตติมา  สุวรรณธาดา
3. นางสาวเสาวนีย์  ประเสริฐศักดิ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.6 ทอง 14 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายจิณณวัตร  ดวงชอุ่ม
2. นายพงศภัค  เรืองนาม
3. นางสาวภัณฑิรา  สงวนทรัพย์
4. นายวัฒนสิน  สุขสมการ
5. นางสาวุสุชาดา  สอนพันธ์
 
1. นายจารึก  ฐานธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  การบุญ
3. นางสาคร  ฐานธรรม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.5 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  สืบสุนทร
2. นางสาวกาญจนา  แป้นอุดม
3. นางสาวชลธิชา  ทรัพย์สะสม
4. เด็กหญิงฐิติมา  สิงหาด
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กระจ่าง
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขจิตต์
7. นางสาวณัฐสุดา  บัวทอง
8. เด็กหญิงณิฐิณัฏฐ์  เกษร
9. เด็กชายธนพฤทธ์  สวัสดิ์วงศ์วิชา
10. นายธนพล  ไพเราะ
11. เด็กชายธรณ์ธันย์  ศรัทธาบุญ
12. เด็กหญิงธัญญาเรศ  พัวพันธ์พิพัฒน์
13. นายนทีกานต์  บุญมี
14. เด็กชายนนทิวัชร์  กีรติชยานันท์
15. นางสาวนลินธรณ์  อภิรัฐจิรวงค์
16. นายนัดที   พลอยเอี่ยม
17. เด็กหญิงนัทธ์หทัย  ยศนิธิวัฒนาพร
18. เด็กหญิงนิพาวรรณ  บำรุงชน
19. นายปรมัตถ์  คำแก่นแก้ว
20. เด็กหญิงปัญจรัตน์  ประเสริฐสังข์
21. เด็กหญิงปุณนภา  กิจไธสง
22. นายพชร  ฤทธิ์ลือไกร
23. เด็กหญิงพัชราวดี  วุฒิ
24. นายพีรยุทธ   คงทรัพย์
25. เด็กชายภัทรพงศ์  ดาจักร์
26. เด็กชายรัชชานนท์  จันทวารี
27. นางสาววรรณษา  มะโนใจ
28. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ภารวิชัย
29. นายศุภเลิศ  โพธิชัย
30. เด็กหญิงสาธิตา  วงค์งาม
31. เด็กหญิงสิรภัทร  ศิริเย็น
32. เด็กหญิงสุมัตตา  ดวงดาว
33. เด็กชายอภิรักษ์  กระวิน
34. นางสาวอรปรียา  ต๊ะรังษี
35. นางสาวอรสา  อุทัยรัศมี
36. เด็กชายอิทธิพัทธ์  ศรีประเสริฐ
37. นางสาวอุษณีย์  โคสันเทียะ
38. นายเดชาวัต   ร่มเย็น
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ยืนยงค์
40. นายเอกชัย  แย้มอ่วม
 
1. นางสาวเตือนใจ  มูลยะ
2. นายสีขริน  โชติวรรณ
3. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
4. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
5. นางวนิดา  ชีพสมุทร
6. นางอัษฎา  จรัญชล
7. นางสาวพัชรียา  ทองบ่อ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.3 ทอง 40 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐวีร์  เจริญเมือง
 
1. นางสาวเตือนใจ  มูลยะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.66 ทอง 20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 13 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรพิชชา  ชิดดิษฐ
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายนพดล  ดวงศรี
 
1. นางชนพิชา  พุทธรักษา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงลลิต  พรภาวรรณ
 
1. นายมาโนช  อุดหนุน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69 ทองแดง 40 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายอาทร  นาคพันธ์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 33 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายณรงค์  จำรัส
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน 41 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายเดชาวัต  ทองทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  การบุญ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน 45 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นายสิทธิศักดิ์  นิลฉวี
 
1. นายวสุพล  นุกูลราษฎร์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงชื่นนภา  จิตรโภคา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  การบุญ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 79.2 เงิน 14 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวกุลธิดา   วิทพันธ์
2. นางสาวจณิสตา   นะเสวี
3. นางสาวญาณิศา   แสงจำปา
4. นายณัฐดนัย   โป้สมบูรณ์
5. นายณิจภัสสร์   บุญชุ่ม
6. นายนพพร   พรติโพธิ์
7. นางสาวนันทิกานต์   จารย์ปัญญา
8. นายปรินทร์   จงอุทัยไพศาล
9. นางสาวพัทธ์ธีรา   แก่นจันทร์
10. นางสาวรัชนีวรรณ   ทิมอรุณ
11. นางสาววิธาวดี   กิ่งไทร
12. นางสาวสุมินตรา   วาสนาวิน
 
1. นายวิรัติ   กฤษดำ
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 74 เงิน 43 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายกันตวัฒน์  บุตตเขียว
2. เด็กชายชยานันต์  สาคเรศ
3. เด็กหญิงทิพย์ลดา  พาทีทิน
4. เด็กชายธนเดช  คังคะศรี
5. เด็กหญิงนิตยา  มั่นกลิ่น
6. เด็กหญิงพัชริดา  มะโนอิ่ม
7. เด็กชายภูวนัย  ทองสุข
8. เด็กหญิงรดา  ปราบไพริน
9. เด็กชายอภิรักษ์  ยิ้มศรวล
10. เด็กหญิงเทวรัตน์  พึ่งสุข
 
1. นางปัณณาสา  ผลพฤกษา
2. นางสาวพัชรียา  ทองบ่อ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77 เงิน 38 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวกัญญณัช   บำรุงชีพ
2. นายณินทร์ติเนตร   บำรุงบ้าน
3. นางสาวดลนภา   ศิริโรจน์
4. นายธัญพิสิษฐ์   แสงมฤค
5. นายธีรดนย์   ผลศิริ
6. นายนฤบดี   สรรพคง
7. นางสาวพิชามญชุ์   ฟักทอง
8. นางสาวสิริกัญญา   ศรีอนันต์
 
1. นางสาวบุษราภรณ์   เกษชม
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 26 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกุลธิณี   คงคาดิษฐ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  ปานนิล
3. เด็กหญิงวรรณษา  ขุนทา
4. เด็กหญิงวราภรณ์   คัมภีระยศ
5. เด็กหญิงศศิกานต์   สวนทอง
6. เด็กหญิงสินีรัตน์  นุชอุดม
7. เด็กหญิงอรวี  จันทร์พงษ์
8. เด็กหญิงเพชรลัดดา  เพ็ชรนอก
 
1. นางชนพิชา   พุทธรักษา
2. นางสาวศศิพร   คุ้มวงศ์ดี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 39 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกัญญาภัค  แต้มสีคาม
2. นางสาวกัลยรัตน์  อ้อไสว
3. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์ศรี
4. นางสาวปภัสรา  วรรณกิจ
5. นางสาวพรชนก  พิทักษ์โกศล
6. นางสาวพิมพ์วารี  แย้มชุมพร
7. นางสาววันวิสา  เค้ามูล
8. นางสาวอรทัย  บรรพต
 
1. นางอัษฎา  จรัญชล
2. นางสาวพัชรียา  ทองบ่อ
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 42.67 เข้าร่วม 16 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นายดนัยเดช  ฮุนวัฒนกุล
2. นายมนัส  ยินดี
3. นายยสินทร  ปั่นศิริ
4. นายวันชนะ  หยงหนู
5. นายอนุพงษ์  วงศ์หงษ์
 
1. นางสาววรรณวิสาข์   นิยมวงษ์
2. นายกิตติพัฒน์  แสงน้อย
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 33 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพิชชา  ใจตรง
 
1. นางสาวอรัญญา  ผลจิตต์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.4 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพีรยา  บำรุงพันธุ์
 
1. นางสาวสมัชญา  ช่างพาน
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.2 ทอง 22 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวณัฐกุล   ภุชชงค์
 
1. MissMarphie   Aban Benavente
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวชนิตา  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวนงศมน  กำเนิดเกาะ
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 82.67 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงเกวลิณ  ธรรมฉัตร
 
1. นางสาวคุณากร  เทาศิริ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาววารินทร์   นันทวดีพิศาล
 
1. MissMary Grace   Pascual
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.833 เงิน 16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธัญญาวรรณ  ทศานนท์
2. เด็กหญิงบุรัสกร  ตั๊นงาม
3. เด็กชายปภังกร  สุดแดง
4. เด็กหญิงภินันดา  คุรุปราการกิจ
5. เด็กชายศิรวีร์  หรรษาพันธุ์
 
1. นางสาวกัญฐญามาศ  กลิ่นขจร
2. นางสาวสุวิมล  จรัสพันธ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.4 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฏฐ์  นนท์แสงโรจน์
2. นางสาวณัฐนิชา  อัฒจักร
3. นางสาวปริณดา  พิศวง
4. นายภัทรพล  หาญละคร
5. นายไทธรรม์  ถาวรวงศ์
 
1. นางพชรวรรณ  ศิริไพศาลนันทกุล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  กระจ่างศรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงวิภานันท์  สุขล้วนวัฒนา
2. เด็กหญิงอวภาส์  กองแก้ว
 
1. นางสาวจวิ้นชิง  แซ่สวี่
2. นางสาวเกศริน  แซ่ใหน
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาววลัยพร  โอภาโส
2. นายศรานนท์  ชลชีพ
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
2. MissMa  Xiaoli
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.25 ทอง 10 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงกัญจน์กมล   ดังก้อง
2. เด็กหญิงธัญชนก   วิญญา
 
1. นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์
2. นางสาวอาทิตยา   วิมลลักษณ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวพิชญาภรณ์  เวชสิทธิ์
2. นางสาวอลิษา  วิเวโก
 
1. นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์
2. นางสาวอาทิตยา   วิมลลักษณ์
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.67 ทอง 10 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาววิศรุตา  พึ่งฝั่ง
2. นางสาวไข่มุก  ฤกษ์เวียง
 
1. นางสาวสรัลยา  สิงห์ทน
2. นางสาวอมรรัตน์  วรสาร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวจิราภา  ภุมรัตน์มกุล
2. นางสาวสุรางคณา  เหมรา
 
1. นางสาวลินดา  ผัดนารี
2. นางอรทัย  จารุศิริวัฒนา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวกานต์สินี  สังข์มณี
2. นางสาวพันพัสสา   บำบัดทุกข์
 
1. นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์
2. นางสาวอาทิตยา   วิมลลักษณ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกัลยาณี  ดวงรัตน์
2. นายนัฐพงษ์  สืบวงษ์รุ่ง
3. นางสาวปุณยวีร์  วงศ์มนต์เทวัญ
4. นางสาวปุณยาพร  ภูมิถาวร
5. นายภัทรพล  สมชื่อ
 
1. นางสาวรสนรินทร์  แก้วใส
2. นางสาวจินตนาพร  ดวงอาจ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.25 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวจิตรกัญญา  วงษ์รัตน์
2. นางสาวฐานิดา  ชาวเวียง
3. นายธนภัทร  หยกจินดา
4. นางสาวภัทราพร  ผลพฤกษา
5. นายศุภวิชญ์  สนทราพรพล
 
1. นางสาวอมรประภา  กระทอง
2. นางสาวรสนรินทร์  แก้วใส
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 90.67 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวอัคริมา  สุขดี
 
1. นางอรทัย  จารุศิริวัฒนา
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.75 ทอง 6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกมลกานต์  วงษ์เกษมศิริ
 
1. นายอภิเดช  แสงหงษ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 75.91 เงิน 34 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   อินทรีเกิด
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์   อิ่มสมบูรณ์
 
1. นางสาวนภาวรรณ   เหล่ารักผล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 86.77 ทอง 10 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายกิตติพงศ์   บุบผา
 
1. นางสาวนภาวรรณ   เหล่ารักผล
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.95 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกุญช์  จันทร์แก้ว
2. เด็กชายจิรภัทร  เจริญชาติ
3. เด็กชายดนุพล  เทพคุณ
4. นายปริญญา  นาคสวัสดิ์
5. เด็กชายภาณุวิทย์  ศักดาผล
6. เด็กชายภูริดล  ศิริกุล
7. เด็กชายรัชชานนท์  สุขเจริญ
8. นายวรวุฒิ  ป้องหมู่
 
1. นายนิรันต์  คายเซ่า
2. นายสราวุฒิ  คะเรรัมย์
3. นายชลวิทย์  กิจอักษร
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.75 ทอง 27 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายชิษณุชา  คณะดี
2. นายณัฐเชษฐ   เปี่ยมช่วย
3. นายปุณยวัจน์   บรรเทาทุกข์
4. นายพงศกร  เจนจัดทรัพย์
5. นายวรรธนะ  ทาจันทึก
6. นายวศิน  บุญอินทร์
 
1. นางเมลดา  สมณะรัชกร
2. นางสาวปวีณา   มาลัยจิตต์
3. นายสิทธิโชค  จี๋คีรี
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกมลา   ชีพสมุทร
2. นายกายนนท์   คำรอต
3. นางสาวคีตภัทร   เรืองนิล
4. นางสาวณิชกานต์  ศุภลักษณ์
5. นายธนกฤต   เขี้ยวสิงห์
6. นายธีร์ชัยชาญ  ศิริรัตน์บวร
7. นางสาวนวพร   สุขสำราญ
8. นางสาวปานพิมพ์   ชัยดีเมธาพัฒน์
9. นายพัฒกรณ์   บูรพกรณ์
10. นายศรันย์กร  เศรษฐ์ศิริปภากร
 
1. นายภานุเดช  วัดแก้ว
2. นายกฤตธัช   โยมญาติ
3. นายสิรภพ   คุ้มพ่วงดี
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.2 เงิน 24 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แดงเปี่ยม
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  แสนฝ้าย
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์   บุญมา
 
1. นางวิชุดา   ช้างแก้วมณี
2. นายอาดุน  ช้างแก้วมณี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนท่าใหม่ "พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวธัญวลัย   เอิบภพ
2. นางสาวพรรณภัทร   เสมาทอง
3. นางสาวแสนทิพย์   ญาณโส
 
1. นางสาวปวีณา   มาลัยจิตต์
2. นางสาวกุลิสรา   ศิริสุวรรณวงษ์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 76.5 เงิน 28 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกษมาภรณ์  สุวรรณโชติ
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภวิษย์พร   สุคนธรัตน์
 
1. นางสาวสุภาวดี   หนูชู
2. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายฐานุกฤท  แสงอยู่
2. นางสาวปรียาพร  เพ็ชรรัตน์
3. นางสาววารุณี   จรูญรัตน์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
2. นางสาวสุภาวดี  หนูชู
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 38 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงปัณณรัตน์   สงวนทรัพย์
2. เด็กหญิงอสมาภรณ์   ไหล่วิจิตร
 
1. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
2. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงวรัทยา   โมฬี
2. เด็กชายศิวกร   ชีพสมุทร
 
1. นายวรัท  สะอาด
2. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนยอแซฟวิทยา 1. เด็กชายชยพล  สายพานิช
2. เด็กชายซานี่  เกรโก้
 
1. นางสาวภันทิลา  พันตะเภา
2. นายมนัส  กล้าหาญ
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 20 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวธัญญ์กมน  สุทธิกุลธนวัชร์
2. นางสาวอารีรัตน์  แก้วพรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นายสุริยัน  นุกูลกิจ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจิรัฏฐ์   มีพืชน์
2. เด็กชายศุภวิชญ์   วิเศษศรี
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายกฤติเดช  ชมดอกไม้
2. นายธนกร  ปานจันทร์
 
1. นางสาวจิติภัสร์  โชตินิธิธานันทร์
2. นายศรีศักดิ์  พูลสมบัติ
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกฤตเมธ  แก้วคงธรรพ์
2. นายณทรรศน์  โปษยาอนุวัตร์
 
1. นายอิทธิพล  เจริญเมือง
2. นางสาวรัตนา  กสิวัตร
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82.2 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายปัณณวิชญ์   บำรุงกิจ
2. เด็กชายมงคล   พืชทอง
 
1. นายวรัท  สะอาด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงลลิตภัทร   บำบัตร
2. เด็กหญิงสิริมณี   มณีเวศย์วโรดม
 
1. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
2. นายวรัท  สะอาด
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 89.6 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายศิวกร  เขตภิบาล
2. นายอธิปปัตย์  จิรวงศ์ณธิพร
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.4 เงิน 19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายจิรพัฒน์  สร้อยสุวรรณ
2. นายสิรวิชญ์  ประทุมสุวรรณ์
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
148 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   ผลพฤกษา
2. นายธนกร   การบุญ
3. เด็กหญิงธัญรดี   บานเย็น
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายธนเดช  ลี้เลิศธนกุล
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายก่อเกียรติ  คงทวี
2. นายฐานัส  ศิริการ
3. นายณัฐ  มาฆะสิทธิ์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69.4 ทองแดง 28 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายปวเรศน์  พรมโชติ
2. นางสาววัลวลี  เมืองธรรม
 
1. นายธนากร  แก่นเกษ
2. นางสาววิริยา  ศิริวาลย์
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกิตตินนท์   ทรัพย์สอน
2. เด็กชายชวภณ   วชิรานิรมิต
3. เด็กชายเปนเอก   สุขสุดา
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกษิดิ์เดช  แก่นนาคำ
2. นายวรกานต์  พิมพ์แก้ว
3. นายสรันร์  ดวงประไพ
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   ศรบัณฑิต
2. เด็กหญิงณัฐฎี   วุฒิเกตุ
3. เด็กชายทัศน์พล   สินเมือง
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายดินธนารัฐ  จันทร์แสงศรี
2. นายธนพล  สวัสดิ์วงษ์
3. นายธนัตถ์  สิทธิประสงค์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพีรวิชญ์   ปราณี
2. เด็กชายภูธิป   แสนสุข
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   ชอบชน
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายภวิศ  มนต์ชัยสิงห์
2. นายภาษินันท์  วิทยวินิต
3. นายสุวิจักขณ์  เทพสุขะลักษณ์
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายภูมิพัฒน์   บุญชื่น
2. เด็กชายภูมิพิรัฐ   รักษากิจ
3. เด็กชายอิทธิกร   มุทุธรรมลักษณ์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์   คำรอด
2. นายพิทยา  ปฏิโค
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายชลชนะชัย  สมโฉม
2. นายชัชณล  ภูพาดสี
3. นายพงศภัค  รติปัญญาพรกุล
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นางดาริกา  เรืองภักดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจีระนันท์  ประนันโต
2. เด็กหญิงอนุชิตา  ถานิตย์
3. เด็กหญิงอรกัญญา  ประเสระกัง
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางสาวอรอนงค์  มกระธัช
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวปวนันท์  ศรีมุกดา
2. นายสหรัฐ  จีรังกูล
3. นายอนุชิต  ปักโคทานัง
 
1. นางศิวพร  สุขวังไทร
2. นางอรอนงค์  มกระธัช
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. เด็กชายชีวธันย์  พงษ์แสงกอบสิน
2. เด็กหญิงพิชญะวรรณ  ธรรมคงทอง
3. เด็กชายอิทธิกร  ประทุมมี
 
1. นางสุปราณี  เกิดพุ่มนาค
2. นายเจษฎา  พลอยประเสริฐ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐพร  โภคา
2. เด็กหญิงบุษกร  พลเยี่ยม
3. เด็กหญิงปนัดดา  สมพร
4. เด็กหญิงวิภาดา  เจเถื่อน
5. เด็กหญิงอนันตญา  สุดสังข์
6. เด็กหญิงเปมิกา  เอียดเสน
 
1. นางณัฐรดา  สู่ไชย
2. นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์
3. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวกรกนก  ทองขาว
2. นางสาวณิชากร  ฉายาชวลิต
3. นายธนวัฒน์  แสนสำอางค์
4. นางสาววราภรณ์  รุ่งเรือง
5. นางสาวอภิญญา  คมขำ
6. นางสาวเอมวลี  รักษาผล
 
1. นางณัฐรดา  สู่ไชย
2. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
3. นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 40 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  คำเพ็ชร
2. เด็กหญิงเขมจิรา  ชุมพล
3. เด็กหญิงเขมิกา  ชุมพล
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวสุธินี  บุญล้อม
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87.8 ทอง 29 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวธันยพร  พิริยะพรชัย
2. นางสาวพัทธนันท์  การเอนก
3. นายศุภวิชญ์  บำรุงรัตน์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวสุธินี  บุญล้อม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 36 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกฤตภัค   สุดแสดง
2. เด็กชายกิตติภูมิ   แสงเพชร
3. เด็กชายรัฐภูมิ   ดอนชัย
 
1. นางเสาวรีย์   โรจน์พานิช
2. นายเดชา   ฤกษ์เรืองฤทธิ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกมนทัต  บุญสัจจานันท์
2. นายประจักษ์  แสงจำปา
3. นายรหัท  มีกุศล
 
1. นางคารม  บุญโยประการ
2. นางสาวรุ้งระวี   บุญโยประการ
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. เด็กหญิงกชกร  ปลื้มคณะ
2. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ปลื้มสำราญ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  เมโฆ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวสุธินี  บุญล้อม
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 74.5 เงิน 33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวกฤษณา  สระแสง
2. นางสาวบุณยาพร   แซ่ลี้
3. นางสาวพรนับพัน  ผาสุข
 
1. นางจำเรียง  ไชยเจริญ
2. นางสาววรรณี  ศริดี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  จำปาจีน
2. เด็กชายปณิธาน  ศรีมงคล
3. เด็กชายภูษิต  ทองเปรม
 
1. นางอิชยนิติ   มูลชอบ
2. นางสาวรัตนา  บุญพรม
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80.5 ทอง 30 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. นางสาวณพิชชา  คงกระพันธ์
2. นายศิริชัย  งามเลิศ
3. นางสาวสุภาภรณ์  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวสุรีย์รัตน์  พูลทรัพย์
2. นางสุปราณี  เหิดพุ่มนาค
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 34 โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โชติแสง
2. เด็กหญิงชญาน์นันท์  ดิษฐเวชชัย
3. เด็กหญิงนพวรรณ  ปลื้มมโน
 
1. นางสาวดาวเรือง  ท่าหิน
2. นางพีรายา  เจริญศิริ
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1. นายกรกฤช   นิมิตรัตน์
2. นางสาวกุลนิษฐ์  บุญมั่น
3. นางสาวชื่นกมล   ชาวสวน
 
1. นางจารุวรรณ   พงษ์พรต
2. นางสาวนงลักษณ์   บุญล้อม
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 76 เงิน 30 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวพรไพรินทร์  คุณผล
2. เด็กหญิงวาริณี  ศิริ
3. นางสาววิภารัตน์  คุชิตา
 
1. นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์
2. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 22 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาววรนารี  เกตุจันทร์
2. นางสาววีรยา  พระภูมิ
3. นางสาวสุดารัตน์  ไพศาล
 
1. นางสาวเกศินี  สุขประสิทธิ์
2. นางสาวสงกรานต์  ไชยประสาทสุข
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายจักริน  ประชานอก
2. เด็กชายณัฐพงษ์  แก้วมาลุน
3. เด็กชายอัญพิสิษฐ์  รักเดช
 
1. นางสาวเจนจิรา  เกลาโพธิ์
2. นางสาวธัญณรัตน์  จตุรัตน์ทิศสิน
 
177 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 11 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กชายอภิชัย  ทองประสิทธิ์
 
1. นางสาวเปมิกา  ธนวนกุล
 
178 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.75 ทอง 4 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปณิดา  พรมตา
 
1. นางสาวเปมิกา  ธนวนกุล
 
179 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.2 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายนพรัตน์  เจนจัดทรัพย์
2. เด็กหญิงภัทรชนันท์  หงษา
 
1. นางสาวเจนจิรา  เกลาโพธิ์
2. นางสาวชวันรัตน์  อภิศักดิ์ลภัสธร