สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ลีเอื้อ
 
1. นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวอทิตยา  เงินงาม
 
1. นางสาวอุมาพร  สีชมพู
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 35 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงอจิรวดี  ผลศิริ
 
1. นายสุวิตร  เพ็งสุข
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 47 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาววรรณพร  พันศิริ
 
1. นางวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจินดาภรณ์  ทรัพย์ประเทือง
 
1. นางสาว กิติยา  สามสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายอนุชา  จันทน์ขาว
 
1. นางวรัตน์  พิทักษ์วงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 75 เงิน 46 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงสุภานันท์  ธัญญเจริญ
 
1. นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 33 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวบัวชมพู  สุวรรณศร
 
1. นางสาวดวงลัดดา  น้ำแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.8 ทอง 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงภควดี  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวนันทิชา  กิจศิลป์ชัย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 41 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวเบญจมาภรณ์  ทัพทะมาตย์
 
1. นายประจิน  ทับโชติ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงศดานันท์  กาฬภักดี
 
1. นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร
2. นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 49.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวธนพร  กาฬภักดี
2. นางสาวโชติมา  สุขไสวรุ่งเรือง
 
1. นายจักรพันธุ์  จิตรเพ็ชร
2. นางสาวนันทิยา  เอกคณาปราชญ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 85.9 ทอง 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายธีรภัทร  หมวดผา
2. เด็กหญิงอารยา  ศรแก้ว
 
1. นางสาวอุสา  วันทอง
2. นางน้ำอ้อย  กวางทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง 4 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกันติชา  ดำมณี
 
1. นางสาวอุสา  วันทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงสุกฤตยา  แอบเพชร
 
1. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 32 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกีรติ  แพนพันธุ์อ้วน
 
1. นางสาวสมศรี  เส็งหลวง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงมาลา
2. เด็กชายก้องภพ  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงฐิติณัฐดา  แสนสุขเกษม
 
1. นางผาสุข  อุบลทัศนีย์
2. นางสาววีรวรรณ  อยู่ชมวงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75.1 เงิน 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกฤติพงศ์  สุวรรณศิริ
2. นายธนสิืทธิ์  ใหญ่ยิ่ง
3. นายพงศกร  นาคเสน
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
2. นางสาวนิษฐ์ธิมา  ศรีบวรสกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 71.25 เงิน 19 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  เมืองมั่น
2. เด็กหญิงวริยา  ภูฆัง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ก้านลำใย
 
1. นายปกรสิทธิ์  อุ่นทรัพย์
2. นางสาวปนดา  เพ็งรักษ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.38 ทองแดง 24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวปัณณิกา  เนียมรัศมี
2. นางสาววิยดา  กลิ่นขวัญ
3. นางสาวสุธาสินี  พรมทัต
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด
2. นางรินดา  กรุดเนียม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายจิรเมธ  ชัยวงษ์
2. เด็กชายชนภัช  โชติภัทร์กุล
 
1. นายคนอง  พิมศร
2. นางประนอม  จันทร์ลอย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวณัฐวรรณ  เสร็จกิจ
2. นางสาวศิรินภา  นภาศิริโรจน์
 
1. นายชาติชาย  โชติกเดชาณรงค์
2. นางสาวกนกพร  มะโนรม
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 44 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงธนัชญา  ภูฆัง
 
1. นางบุษบา  กัลวงษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวธนิตตา  เสาวรส
 
1. นางรินดา  กรุดเนียม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงปิยมน  อวัสดารักษ์
2. เด็กหญิงวรรณษา  ปานทะสูตร
 
1. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
2. นางสาวปรีดาวรรณ  นัทธีทอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวอินทรัตน์  ทิมพิทักษ์สกุล
 
1. นางสาวจุฑาภร  เข็มทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 33.41 เข้าร่วม 49 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายธีรฉัตร  ศรีนครา
 
1. นางสาวอำภา  ธัญญเจริญ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 60.19 ทองแดง 31 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกุลชา  ดวงจินดา
 
1. นางกนกวรรณ   อู่สุวรรณ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 38.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณษา  พิมพ์พวง
 
1. นางสาวนพวรรณ  วิจิตรบรรจง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  น้อยเวช
2. เด็กหญิงนภัสนันท์  ทรัพย์วิริยะกุล
3. เด็กชายพงศ์พล  จุ้ยแจ้ง
 
1. นางสาวสุกัญญา  เริ่มรัตน์
2. นางสาวสุจิตรา  ขันตี
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายทรงวุฒิ  วังงาม
2. นางสาวนิศานาถ  มาราจันทร์
3. นายศักดิธัช  จิรศักดิ์สกุล
 
1. นางฉัตรชนก  กรานต์บุณภักดี
2. นางสาวอุษณีย์  อัยรา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เกตุสุริวงค์
3. เด็กหญิงสิตานัน  ศรีจ้อย
 
1. นายสรายุทธ  แก่นหอม
2. นางสาวสุกานดา  เลิศเจริญธรรม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  กรรณแก้ว
2. นางสาวณิชมน  ตั้งศรีทรัพย์
3. นางสาวปริศนา  มะไลทอง
 
1. นางสุวรรณ  แตงโสภา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  จิตรเพ็ชร์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 35 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธีรพล  กลิ่นมณฑา
2. เด็กชายประกฤษฐ์  เมธีธรรมสาร
3. เด็กชายภูหลวง  มณีแสง
 
1. นายเพชร  แตงอ่อน
2. นายอรรถพล  พวงวัธนชัย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 5 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจริญญา   กางลั่น
2. นางสาวทวิวรรณ  บุญรอด
3. นายนัทธพงศ์  จีนปัต
 
1. นายนิพัฒน์  ชะเอม
2. นางสาววิลาวัลย์  ช่วยบุญ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 40 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงนุชจิรา  ก้านเกษ
2. เด็กหญิงสิริวิมล  การภักดี
3. เด็กหญิงอภิญญา  จำปา
 
1. นางสาวพลอยไพรินทร์  ชื่นอุรา
2. นางสาวอาภรณ์  นรสิงห์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายลิขิต  พรมเนตรกาศ
2. นายวีรภัทร  นวลผ่อง
3. นายอรรถพล  นุชนารถ
 
1. นางวันดี  วรกรรณ์
2. นายธีระ  อินทร์สว่าง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.6 เงิน 45 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะกรรณ์  ฉิมพาลี
2. เด็กชายบุญญฤทธิ์  กุลน้อย
 
1. นายพชรพรรณ  ศรีจันทร์งาม
2. นายณวรรธน์  ยาสุวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายอรรถพล  มะลิทอง
2. นางสาวอรัญญา  เพ็ชรวงษ์
 
1. นายสิทธิชัย  สมประสงค์
2. นายตรีมงคล  จันทร์เสวก
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายณัฐกุล  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ทองสุข
 
1. นายธนกร  พินิจ
2. นางสุรีรัตน์  เกิดณรงค์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.66 ทองแดง 37 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  วันทอง
2. เด็กชายเดชา  แก้วเรือง
 
1. นายธนกร  พินิจ
2. นางสุรีรัตร์  เกิดณรงค์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 76 เงิน 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายฐาปกรณ์  ปาเปี้ยม
2. นายวรท  เฉิดไธสง
3. นายสหัสวรรษ  รัตน์วัฒน์
 
1. นายสำเริง  บุญมี
2. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เหมือนจำลอง
2. เด็กหญิงนรินทิพย์  ทวีโกวิท
3. เด็กหญิงพิจิตรา  ขุนอินทร์
4. เด็กหญิงวรรณนิสา  สมบูรณ์ดี
5. เด็กหญิงเกศินี  ปทุมสูตร
 
1. นางสาวมณเฑียร  คุนาวงษ์
2. นางสาวกุสุมา  พาดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.1 ทอง 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวจิราภา  ศรีธรรมวงษ์
2. นางสาวชลธิชา  คงกษัตริย์
3. นางสาวทิพวัลย์  ศรีคำ
4. นางสาววนิดา  สิทธิเดช
5. นางสาวเก็จมณี  นามธรรม
 
1. นางสาวนวรัตน์  ฉิมพงษ์
2. นายธเนศ  ชะพินทร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายทรงพล  มั่งมี
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  สุทัศน์
3. เด็กชายสิทธิพงษ์  พลเสน
4. เด็กหญิงอรัชพร  สว่างศรี
5. เด็กหญิงโศภิษฐ์สุดา  ทัศนา
 
1. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
2. นางสาวสุวิมล  โพธิ์พิทักษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวชุลีพร  แก้วจันทร์เพชร
2. นางสาวนทีพร  หู้เฉย
3. นายพานเพชร  รุ่งเรือง
4. นางสาววิระดา  สว่างศรี
5. นายอานนท์  สว่างศรี
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจิรันตย์  บริสุทธิ์
2. เด็กชายจีระพัฒณ์  พิศวงศ์
3. เด็กชายณัฐดนัย  อิ่มใจพงษ์
4. เด็กหญิงปฏิมา  เข็มกลัด
5. เด็กหญิงอริสา  ขุมทอง
 
1. นายกณิกนันต์  สุริยกานต์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.4 ทอง 7 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวธนพร  วารีนิล
2. นายธานินทร์  แก้วเขียว
3. นายศุภวิชญ์  พลวัฒน์
4. นายอมินธดา  มะลิทอง
5. นายเกียรติกมล  แสวงมี
 
1. นายธรรมสาร  พวงบุปผา
2. นางสาววรรญา  นูมหันต์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86.7 ทอง 12 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นางสาวกชกร  ฝาแก้วจันทร์
2. นางสาวกนกวรรณ  แก้ววงษา
3. เด็กหญิงจิตตรา  ศูนย์สิทธิ์
4. นายชัชชัย  หัตถหิรัญ
5. นางสาวณิชาภัทร  แซ่ลี
6. นายทัศนัย  แซ่เจ็ง
7. นายนคฤทธิ์  สว่างศรี
8. นางสาวปุณยวีย์  คำหริ่ม
9. เด็กชายพชร  คล้ายหิรัญ
10. นายพิชัย  ธัญญเจริญ
11. เด็กหญิงพิมวดี  ศรีนาค
12. เด็กหญิงลักษมณ  ทวีผลอุดมศิลป์
13. นายวินัย  สวนดอกไม้
14. นายศิวกร  เทียนเมืองปัก
15. นางสาวสริตา  รัศมี
16. นายอภิสิทธิ์  ศรีเอี่ยม
17. นายอภิสิทธิ์  น้อยศรี
18. นางสาวเจนจิรา  สังข์สุวรรณ
19. นายเดชาวุฒิ  สินมา
20. เด็กชายเสกสรรค์  ทรเดช
 
1. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
2. นายจตุรงค์  ก้านศรี
3. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
4. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
5. นายเลิศฤทธิ์  โรจน์สน
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงวริศรา  สว่างอาชีพ
 
1. นางสาวอติกานต์  เอี่ยมนิ่ม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 48.4 เข้าร่วม 51 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวสุภาพร  หมวดผา
 
1. นายฉัตรมงคล  เอี่ยมสะอาด
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.2 ทอง 26 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  เหยี่ยวยา
2. เด็กชายภูวดล  รุ่งเรือง
 
1. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.2 ทอง 33 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวชมพูนุท  ปานเพชร
2. นายธีรภัทร  นาคศรีโภชน์
 
1. นางธันยากร  ธัญญเจริญ
2. นางธัญญพรรธน์  รักแสงเจริญเดช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.5 ทอง 42 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษกร  อินทนะ
2. นายกิตติศักดิ์  มั่นคง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ยิ้มแย้ม
4. นายธนวัฒน์  ยิ้มจันทร์
5. เด็กชายธนโชติ  นารอด
6. เด็กหญิงปุษยา  มีพิมพ์
7. นางสาวภาณุมาศ  อัศจันทร์
8. เด็กหญิงอรรินทร์  ปิ่นทอง
9. นายเจษฎาภรณ์  ด้วงปาน
10. เด็กหญิงเบญจมาศ  ทั่งทอง
 
1. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
2. นางอมรรัตน์  สายเสน
3. นางสาววรวลัญช์  เดชาพุลพิพัฒน์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 65.8 ทองแดง 43 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติยา  ช้างโต
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ดีสวัสดิ์
3. นายคฑาวุธ  เที่ยงแท้
4. เด็กหญิงปภาวรินทร์  มณีเนียม
5. เด็กหญิงพรรัมภา  ฉายอรุณ
6. เด็กหญิงมุฑิตา  ม่วงสุราษฎร์
7. นางสาววิมลรัตน์  คางดวง
8. นางสาวศศิภา  ศรีบัวงาม
9. เด็กหญิงอัยรดา  สกุลอินทร์
10. นางสาวเจนจิรา  เขียวสไว
 
1. นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว
2. นายนลธวัช  กอเซ็ม
3. นายธรรมนูญ  ประทุมสูตร
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายกิตติธัช  แจ้งแสง
2. เด็กหญิงสิรินดา  จันทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวนภาดล  กิ่งไทร
2. นายอภิสิทธิ์  ทับยาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายทักษิณ  อินสว่าง
 
1. นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญา  สุระเกตุ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงดวงกมล  ชื่นเอี่ยม
 
1. นายภีชาวิชญ์  ยางงาม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายสันติภาพ  เพ็งสวย
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  ปรางค์เทียน
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายศิขริน  เทวาพิทักษ์พร
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงศิริยาพร  ดอนเหนือ
 
1. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวปรียาวรรณ  มิ่งขวัญ
 
1. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  พรมมา
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เพ็งอุ่น
 
1. นางสาวรพีพรรณ  ธนาเสถียร
2. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กหญิงศิริญาพร  ม่วงนา
 
1. นางสาวรชุดา  ธนาภิวัฒน์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 89 ทอง 15 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธวัชชัย  สินวัฒนาพานิช
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายธีรภัทร  ภูฆัง
2. เด็กชายภัทรนันท์  จันทร
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  เอี่ยมสำอาง
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
2. นางสาวบงกช  เชื้อกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชัญชกร  แสงศรี
2. นางสาวศศิธร  หิรัญวงษ์
3. นายสิทธิโชค  แก้วบวร
 
1. นางสาวสุทธาทิพย์  คำนิกร
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 74 เงิน 29 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายศิริโชค  คงจ้อย
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงยุพาภรณ์  โตยอ
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 72 เงิน 36 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวสุธินี  นูมหันต์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายปวริศร์  ฉิมพาลี
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงนิธินาถ  มงคลศิริวัฒนา
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73 เงิน 33 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กชายศรัณย์  สดคมขำ
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80.67 ทอง 11 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกนกอร  ชื่นเสม
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายกิติพงษ์  คูณพงษ์
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.3 เงิน 31 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชนิดา  นนทีอุทก
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 77.6 เงิน 36 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาววราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  จั่นประดับ
2. นางสาวกมลชนก  สินเครง
3. นางสาวกมลลักษณ์  ฉวีจันทร์
4. นางสาวกรรณิการ์  ศรีสำอางค์
5. นายกิตติทัต  ทองนวล
6. นางสาวจิรวรรณ  มีแตร
7. นางสาวชลธิชา  คิ้มแหน
8. นายชัยชนะ  วิภาพันธ์
9. นางสาวพัชราภา  มาศิลป์
10. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วสีงาม
11. เด็กหญิงภัทรพรรณ  กิ่งไทรย์
12. นายภูวดล  ปลูกงาม
13. นายรณชัย  สว่างศิลป์
14. นางสาวรัตนา  ไทยมอญ
15. นายสุทธิราช  เข็มเงิน
16. เด็กหญิงสุพรรณษา  โคตรสมบัติ
17. นางสาวอทิตยา  เงินงาม
18. นางสาวอรวรรณ  รุ่งเรือง
19. นางสาวอัจฉราวดี  ฤกษ์ยินดี
20. เด็กหญิงอเวกษา  นรัตน์ทุราทรณ์
21. นายเขมชาติ  ปิ่นทอง
 
1. นางทิพรัตน์  ชื่นเอี่ยม
2. นางสาวภาชุณี  จันทร์ไพจิตร
3. นางสาวสมพร  เกตสุวงษ์
4. นางสาวชมภูนุช  หนูนุรัตน์
5. นางสาวสุเนาว์  พันธ์แตง
6. นางสาวสุวารินน์  รักลีลาวัฒน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 42 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ศรีดี
2. เด็กหญิงน้ำฝน  เลี่ยมพัตรา
3. เด็กชายภูวิช  จันทสานนท์
4. เด็กชายวัชรพงษ์  อิงคะวะระ
5. เด็กหญิงหฤทัย  ศิริไทย
 
1. นายจตุรภัทร  จันทร์ลอย
2. นางสาวบุษบง  กำลังแพทย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 30 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายทศพร  โพธิ์แฉล้ม
2. นายธนพล  เดียวกี้
3. นายนรบดี  คู่กระสังข์
4. นายสุขุมภัทร  นาคเถื่อน
5. นางสาวสุพรรษา  อันชัน
 
1. นายจตุรภัทร  จันทร์ลอย
2. นางสาวบุษบง  กำลังแพทย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 49 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 47 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายพงศกร  นามวงค์
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงอริยดา  คำมา
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.3 ทอง 42 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  นาคพันธ์
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มีชัย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 26 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายพงศกร  นามวงค์
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  เทาดี
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวอารีญา  ธรรมสอน
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายฐิติปณพงษ์  ทองสุข
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายวชิรวิทย์  เคหะสถาน
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงรุ่งรวี  รุ่งรางแสง
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 39 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวลภัสรดา  นอบไทย
 
1. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กชายชัยวัฒน์  มีชัย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.3 เงิน 41 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายดวงดี  ดวงจินดา
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงมานัสนันท์  พานิช
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวณิชาภัทร  สวัสดิ์สุขเกษม
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 71.6 เงิน 45 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  เพ็ชรทอง
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  เมตตาจิตร
3. เด็กชายจักรินทร์  กาฬภักดี
4. เด็กหญิงชไมพร  เปรมปรีดา
5. เด็กชายธนกฤต  เกมกลาง
6. เด็กชายธนพงษ์  เกมกลาง
7. เด็กชายปรัชญา  ยาเพชรน้อย
8. เด็กหญิงปียานุช  พลเสน
9. เด็กหญิงวิภวานี  ชูจันทร์
10. เด็กหญิงสุพรรษา  แตงทอง
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  ทองมาก
2. นางสาวจินดา  พรหมโชติ
3. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกัญญาพัชร  สระแก้ว
2. นางสาวชลธิชา  เกษประทุม
3. นางสาวรัตณา  กิจการนา
4. นายวีรชน  ติเยาว์
5. นายศุทธกานต์  จันทร
6. นายสิทธินนท์  หงษ์โต
7. นางสาวสุมณฑา  แก่นทอง
8. นายเกริกไกร  จันทร์งาม
 
1. นางสาวรภัทภร  ระงับทุกข์
2. นางสาวณญาดา  กฤษณา
3. นายนันทพงษ์พันธุ์  ผลวารินทร์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 36 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกชกร  สมพรมทิพย์
2. นางสาวนภัสกร  กลิ่นประหลาด
3. นางสาวนริศรา  น้ำจันทร์
4. นางสาวพัทธนันท์  พิทักษ์วนิชยกุล
5. นางสาวมัณฑนา  รุ่งเรือง
6. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง
7. นางสาวอริสรา  ร่มลำดวน
8. นางสาวอัญญาวีร์  หน่ายนวม
 
1. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
2. นางศุภณิดา  ขาวฟ้า
3. นางสาววรวลัญช์  เดชาพูลพิพัฒน์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 32.66 เข้าร่วม 28 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กชายกิตติภณ  ทวีลาบ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ภิรมขวัญ
3. เด็กชายวีรยุทธ  ภูแช่มโชติ
4. เด็กชายสราวุฒิ  ตันไธสง
5. เด็กชายเดชาธร  ปานทสูตร
 
1. นางรักษิณา  แก้วพงษา
2. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.67 ทอง 12 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายภูชิต  โพธิ์ด้วง
2. นางสาวอัมพิกา  วรรณโต
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายศิวัช  สถาปกาญพงศ์
 
1. นางสาวดุศิตา  ชลมาก
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายพีรพัฒน์  สิงห์สม
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริโชติ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.4 ทอง 44 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายจักริน  เลิศศักดิ์พณิชย์
 
1. นางสาวสายฝน  บาลนคร
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 85.2 ทอง 8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนันทวัฒน์  โพธิ์ภาณุพงศ์
 
1. นางขนิษฐา  หอมยามเย็น
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57.34 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจิตติณัฏฐ์  อุทัศน์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  พูลเพิ่ม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43.67 เข้าร่วม 42 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวบุญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นางสาวครองขวัญ  รูปสูง
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 76 เงิน 28 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงชนกาญจน์  ใจนรินทร์
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เพ็ชรทอง
3. เด็กชายนนท์ธรรม์  แสนสุขเกษม
4. เด็กชายนพกร  เพ็งสวย
5. เด็กหญิงภัทรวดี  ชื่นปรีชา
 
1. นางเยาวพา  พนาสกุลการ
2. นางอโนมา  เชิดฉัน
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญาพร  ศรีฉ่ำ
2. นางสาวณัฐนันท์  มีภู่
3. นางสาวสรินญา  หาระคุณ
4. นายสุทธิภัทร  ทองดี
5. นายอติวิชญ์  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาววรัญญา  หรุ่มคำ
2. นางสาวอลิษา  จันทร์เปล่ง
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงพัชยา  เขาแก้ว
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เรือนแก้ว
 
1. นางสาวกุลิสรา  หอมเย็นใจ
2. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.33 ทอง 32 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธนสิน  เดชบำรุง
2. นางสาวยุพารัตน์  ตัวไธสง
 
1. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
2. นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวฐิติมา  แจ่มจำรัส
2. นางสาวปนัดดา  สุขแพทย์
 
1. นางสาวศศิร์ภร  เกาะเเก้ว
2. นายกฤษฏา  ณ พัทลุง
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 55.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกฤศลิน  โฆษิตวรกิจกุล
2. นางสาวณัฐภัทร  มโหฬาร
 
1. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
2. นางสาวกุลิสรา  หอมเย็นใจ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณภัทร  ดีพิจารณ์
2. นายธราธร  อินโต
3. นางสาวลักษิกา  อิ่มแก้ว
4. นายวุฒิภัทร  รอดทอง
5. นางสาวศุภานิช  วงศ์อัศวิน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
2. นางสาวเตชินี  วิทยาปรีชากุล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 31 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวเบญจรัตน์  ยวนหลี
 
1. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 79.67 เงิน 24 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงญาณภัทร  ว่องไวตระการ
2. เด็กหญิงอังศวีร์  สดคมขำ
 
1. นางสาวกัญญาภัค  มาลา
2. นางสาวกาญจนา  เวชวิฐาน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 80.28 ทอง 25 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายเกียรติศักดิ์   แย้มไสว
 
1. นางสาวขนิษฐา   ลาแพงดี
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 17 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  เนียมปาน
2. เด็กชายณัฐพัชร  แสงขำ
3. เด็กชายทศพล  พ่วงเจียม
4. เด็กชายธนวัฒน์  ศรีโมรา
5. เด็กชายนครินทร์  นาเอก
6. เด็กชายวัชรวิทย์  ทองคำ
7. เด็กชายุจุลจักร  อินโต
8. เด็กชายเขมทัต  พงษ์บุปผา
 
1. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นายจตุพร  พลเสน
2. นายชัยมงคล  โชติช่วง
3. นายณัฐพนธ์  รอบรู้
4. นายธีรภัทร  แต่งงาม
5. นายภูวดล  ปลูกงาม
6. นายรังสรรค์  แสงแก้ว
 
1. นายวรากร  กายะพันธุ์
2. นางสาวพรสวรรค์  การภักดี
3. นางทิพรัตน์  ชื่นเอี่ยม
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.6 ทอง 4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวจุฑารัตน์  จันทร์สุวรรณ
2. นายฐิติพงศ์  บริสุทธิ์
3. นางสาวฐิติมา  ป้อมสนาม
4. นางสาวณัฐริกา  โสขุมา
5. นางสาวทัตติยา  เอกผักนาก
6. นางสาวธนภรณ์  ก๊วยสมบูรณ์
7. นางสาวน้องสาว  ไทรชมภู
8. นายพีรวัฒน์  ยืนยง
9. นายศักรินทร์  มาลมพันธ์
10. นางสาวสุปรียา  เทพสถิตย์
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นางประนารถ  ปิ่นทอง
3. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ระวิพงษ์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 18 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  มาลัยทอง
2. เด็กชายพิสิษฐ์  ละม้ายเมือง
3. เด็กชายภคพล  ทรงรัตนา
4. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เบญจวรรณ
5. เด็กหญิงวรรณนิสา  ตัวรวย
 
1. นางสาวสุกานดา  อินทร์แพทย์
2. นางสาวธนวรรณ  เต็งรัง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 73.2 เงิน 21 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวธันยพร  ล่องลม
2. นางสาวนรีกานต์  เชาวนะ
3. นางสาวพรทิชา   น้ำจันทร์
4. นายมงคล  รักพวงทอง
5. นางสาวศรินทิพย์  ราตรี
 
1. นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย
2. นางสาวพรพิมล  บุญประเสริฐ
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83.6 ทอง 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงต้องตา  เล้าอรุณ
2. เด็กหญิงนันทิตา  ขำกา
3. เด็กหญิงปิณฑิรา  คำวัดไทร
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวพัชรมัย  ขำกา
2. นายสุทัศน์  ธัญญเจริญ
3. นางสาวสุภัสสร  นาคจินวงษ์
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.75 เงิน 10 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชนาพร  ไพรี
2. เด็กหญิงชิดชนก  ภัทรวิธานกุล
3. เด็กหญิงนรีกานต์  มณีอินทร์
 
1. นางสุนี  กล้าหาญ
2. นางสาวแสงเดือน  ศิริสอ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 35 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวธัญวลัย  ยงทองหลาง
2. นางสาวธุวรดา  จงสวัสดิ์
3. นางสาวนภัสสร   รอนสันเทียะ
 
1. นางสุนี  กล้าหาญ
2. นางสาววิชชุตา  ภูฆัง
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77 เงิน 24 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงศรุตยา   ทองไทย
2. เด็กหญิงอนันตญา   สายภัทรานุสรณ์
 
1. นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ไหมธรรมจักร
2. เด็กหญิงมณฑกานต์  ดวงคำ
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา
2. นางสาวจุฑารัตน์  แตงโสภา
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายกฤษณะ  โพนพรรณา
2. เด็กชายมังกร  โสขุมา
 
1. นางสาวฐานิดา  สุริยวงศ์ชัย
2. นางสาวสมปอง  คุ้มสิน
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวนฤมล  สุขแสง
2. นายวศิน  กาฬภักดี
 
1. นายจักรพันธ์  บุดดาผา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรือนขวัญ  พลฤทธิ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายพชรกร  ง้วนจินดา
2. เด็กชายพุฒินัฐ  เลิศเวช
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายภานุพงศ์  แตงโสภา
2. นายสิทธิชัย  ม่วงประสิทธิ์
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวบุษยมาส  ธัญญเจริญ
2. นายวัชรพงษ์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
2. นางสาวกิตติยาพร  น้ำแก้ว
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.2 ทอง 19 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธันยา   แช่มช้อย
2. เด็กหญิงวรรณิกา   ม่วงมูล
 
1. นางกนกวรรณ   จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนภัสรา  วุ่นคง
2. เด็กชายสรวิศ  เกื้อทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 50.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายทศพล  ธัญญ์สุกแสง
2. นายศิววิทย์  พรมเพียง
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นายบุญส่ง  สัญจร
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 43.2 เข้าร่วม 39 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนิพนธ์  เจริญกุล
2. นายพนาดร  สุนทรแสง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ยอดคำดี
2. นางสาววันวิสาข์  พยัฆซ้อน
 
142 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงจิราพร  พุ่มมาลา
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  แก้วจันทร์
3. เด็กชายสุวภัทร  เหม็นชัย
 
1. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
2. นางสาวภรภัทร  สะราคำ
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 16 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายทศพร  เสมาชัย
2. นางสาววดี  เสมาชัย
3. นายวัชรชัย  รถมณี
 
1. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
2. นางจุฬาลักษณ์  กล้าหาญ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 38 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์บำรุง
2. นายธนัช  หงษ์ศรีสุวรรณ์
 
1. นางสาวภรภัทร  สะราคำ
2. นางสาววิมลรัตน์  เทพสถิตย์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายฉัตรชัย  เสือเมือง
2. เด็กชายธราเทพ  ดำมณี
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  เหมือนศรีเพ็ง
 
1. นายญาณภัทร  กาจันทร์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐพงษ์  ภูอืด
2. นายพีระพัฒน์  สมตัว
3. นางสาวภัทราภรน์  เจียมศักดิ์
 
1. นายญาณภัทร  กาจันทร์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  กนกหงษ์
2. เด็กหญิงผุสชา  โฉมงาม
3. เด็กหญิงพัฒนาวดี  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายพิเชษฐ์  สุจินตวงษ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  พานิช
2. นายวิชญะ  ภูฆัง
3. นางสาวสุภาพร  ศรีงาม
 
1. นายวิษณุ  ทองคำ
2. นายพิเชษฐ์  สุจินตวงษ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. เด็กชายธรรมรัตน์  ศรีดี
3. เด็กชายภูมินทร์  ดวงแก้ว
 
1. นายไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง
2. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 74 เงิน 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายณัฐวุฒิ  เภรีวงศ์
2. นายพุทธพงษ์  อู่อรุณ
3. นายวศิน  ว่องไวตระการ
 
1. นายไพฑูรย์  แยกผิวผ่อง
2. นางสาวบุญณิตา  จิตรีเชาว์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายวรพรต  วงษ์ทองดี
2. เด็กชายวันชนะ  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญสุข
 
1. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
2. นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชนาธิป  ทัดเกษร
2. นายธนพนธ์  แสนสนิท
3. นายธนพล  พรมสุข
 
1. นายภาคภูมิ  เมฆโพธิ์
2. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ศรีนาค
2. เด็กชายภุชงค์  เลิศเวช
3. เด็กหญิงมุกมณี  แสวงวิทย์
 
1. นายจรัสรวี  พรมทองดี
2. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 41 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สุขตะกั่ว
2. นางสาวชัชฎาภรณ์  สง่าไกร
3. นางสาววิภวานี  คำด่าน
 
1. นายจรัสรวี  พรมทองดี
2. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  อาจธัญญกรณ์
2. เด็กชายนรเทพ  คำพงพีร์
3. เด็กชายพีระพงษ์  สุทธิสา
4. เด็กหญิงภัทราพร  กาฬภักดี
5. เด็กชายเกริกชัย  แปลนาค
6. เด็กชายเศรษฐพล  ลิ้มตระกูล
 
1. นายเอกรัตน์  นกแก้ว
2. นางสาวบาหยัญ  นันทา
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวปุ้ย  เจดีย์
2. นางสาวศศิกานต์  ธัญญเจริญ
3. นางสาวสิริลักษณ์  แตงทอง
4. นางสาวหนึ่งฤทัย  เสลิ้ม
5. นางสาวอัจฉรา  อินครุฑ
6. นางสาวอารีญา  ทวีเดช
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงชลิดา  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงมิรันตี  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงวราภรณ์  กาฬภักดี
 
1. นางสาวธัญญาเรศ  สุวัฒนมงคลชัย
2. นายสรยุตต์  จุลปานนท์
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.5 ทอง 8 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวธนัชยา  ภุมมานุลาภ
2. นายนพดล  มีปราง
3. นางสาวนวลจันทร์  ขำเขียว
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  อยู่เลี้ยง
2. เด็กหญิงวิชุดา  รักษา
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ศรีชมภู
 
1. นายพลภัทร์  ปานเพชร
2. นายจรัสรวี  พรมทองดี
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 33 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวธนพร  เทพสถิตย์
2. นางสาวพชรพร  สว่างศรี
3. นางสาวพิมธิดา  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
2. นายจิตตพล  พลเสน
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.2 ทอง 11 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงญาณี  นาแข็ง
2. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  เครือศรี
3. เด็กหญิงดวงใจ  อ่อนคำสี
 
1. นางสาวพรรณิภา  สุขแสน
2. นางสาวอัปสร  ชัยเภรี
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82.67 ทอง 16 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวชนม์สิตา  เนตรลา
2. นางสาวธิดารัตน์  ทองสินธุ์
3. นางสาวศศินิภา  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวพรรณิภา  สุขแสน
2. นางสาวอัปสร  ชัยเภรี
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.5 เงิน 17 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชาลิสา  เข็มเพชร
2. เด็กหญิงสุธิดา  สาริยาชีวะ
3. เด็กหญิงอโรชา  ขุมทอง
 
1. นางสาวมารี  ชุมฤทธิ์
2. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวดวงมณี  วรรณชนะ
2. นางสาวธัญลักษณ์  หาญกล้า
3. นายพิสิษฐ์  นุ่มทรัพย์
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 12 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงธัญชนก  วรรณวงค์
2. เด็กหญิงอริสา  ร่มโพธิ์ชี
3. เด็กหญิงเพ็ญพรรณศิริ  ศิริสอ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชนาเมธ  กฤษวงษ์
2. นางสาวพัชรพร  สอนคง
3. นางสาวสุดารัตน์  รุ่งพลอย
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางสาวชลธิชา  ร่มโพธิ์รี
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธิติสุดา  พิกุล
2. เด็กหญิงวรัญญา  รุ่งโรจน์สมบัติ
3. เด็กหญิงโชติมา  ล้อมลาย
 
1. นางสาวกชนิภา  ลายพยัคฆ์
2. นายปิยวัฒฌ์  อภิวัฒณ์เมฑากร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 21 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวพรชิตา  จันทร์คูเมือง
2. นางสาวศศิมา  นาคโหน
3. นางสาวอัญชนา  แช่มประสพ
 
1. นายเอกรัตน์  นกแก้ว
2. นางสาวรัสนี  บัวนาค
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกิตติมา  คชคง
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงอโณทัย  ทองพรม
 
1. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 14 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายสตางค์  นพคุณ
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายพิริยะ  กองไตร
 
1. นางสาวนันธิญาน์  ลาภักดี
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
174 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายมงคลพิสิฐ  มีถาวร
2. นายวีระโชค   การะไชย
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
2. นางสาวนันธิญาน์    ลาภักดี
 
175 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.4 ทอง 11 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาววรรณี  คุ้มสมบัติ
2. นางสาวสายธาร  วารีนิล
 
1. นางสาวนันธิญาน์  ลาภักดี
2. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 31 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กชายคงติภูมิ  พุทธิเนียม
2. เด็กหญิงมุก  แสนอุบล
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
2. นางสาวพรสวรรค์  การภักดี