สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงฐาปณิกร  ศรีวรรณ
 
1. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวธันยพร  อู่ทอง
 
1. นางสาวนุชสรา  กิจพิทักษ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัฐพล  พันธุ์มาดี
 
1. นางสาวกฤติกา  พูลสุวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 7 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาววชิราภรณ์  ประทุมกุล
 
1. นางสาวศุภวรรณ  ช่อผกา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 38 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงตวงพร  ชาลีแสน
 
1. นางสาววลัย  ตันติวิชญ์โกศล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 32.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวฐิติพร  เลาหสูต
 
1. นางสาวขณิศรา  ต้นสอน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงอณัชฌา  สังขพันธุ์
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เทียนสว่าง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวศุภมาส  ป่าสวนสัก
 
1. นางสาวธันยสร  ศรีธัญญา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 19 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงศศิกานตร์  พวงพิกุล
 
1. นายไพฑูรย์  พูลเกิด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชาลิสา  ทองน้อย
 
1. นางปทิตตา  จันทร์มณี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75 เงิน 38 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ชีพนุรัตน์
2. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญเสม
 
1. นางนาริษา  รอดมาลี
2. นางสาวอินทิรา  หนูเทศ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวปภัสรา  โสมสำราญ
2. นางสาวปุณณภา  ดำรงรัตน์นุวงศ์
 
1. นางสาวอรนุช  แม้นเทวฤทธิ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 72 เงิน 45 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพู่ชมพู  จันทร
2. เด็กหญิงภาณินี  บุญเลิศ
 
1. นางสาวสุพรพรรณ  สิงห์ทอน
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 74 เงิน 38 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวพัชชิรานันท์  บำรุงตา
 
1. นางสาวมยุเรศ  เป็นมูล
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 21 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายอัครพนธ์  โชติวรรธกวณิช
 
1. นางบุศรา  อิ่มทรัพย์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายชลกร  มธุรสจำนรร
 
1. นายเอกรัตน์   ตรีบุญนิธิ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.17 เงิน 38 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐท์สินี  สกุลทราวัฒน์
2. เด็กหญิงทิฆัมพร  พงษ์สุทัศน์
3. เด็กหญิงวิมลสิริ  บรรพแสง
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
2. นางสาวบุญสม  ศรีศักดา
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.2 เงิน 35 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาววิภาดา  เอกปัจชา
2. นางสาวศิริวรรณ  เอกปัจชา
3. นางสาวสุนิสา  กัมนัส
 
1. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
2. นางสาวธิดารัตน์  นิ่มนุช
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.75 ทองแดง 36 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจรูญจิตต์  พรพิชาอัยยา
2. เด็กหญิงศิรินนภัส  แต้ธันยพงศ์
3. เด็กหญิงสุพิชชา  บริสุทธิ์
 
1. นายมานัส  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล
2. นายเจษฎา  เนตรสว่างวิชา
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.25 ทองแดง 27 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายกอบศักดิ์  ศรีโสภา
2. นายธีรภัทร  ไชยวงศ์
3. นางสาวปฐมพร  สนธิเณร
 
1. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
2. นางสาวธิดารัตน์  นิ่มนุช
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศศิพร  กุลณามาก
2. เด็กหญิงสินีนาฏ  เอียกุล
 
1. นางมนต์ทิพย์  แก้วเจริญ
2. นางแพร  สมใจเพ็ง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวพาขวัญ  เจริญสวัสดิ์
2. นายศิริวัฒน์  บุญญาภิสมภาร
 
1. นายปัญญา   บุญเติมเต็ม
2. นายขวัญชัย   นุ่มอ่อน
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 41 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายสรยุทธ  ล้อมวงษ์
 
1. นางสาวนิชาภา  เดชบุญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 45 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวสาธิตา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ลิ้มไพบูลย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 46 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายธัชชัย  ตรีทานนท์
2. นายภาณุพงศ์  วงศ์สมนึก
 
1. นางสุรภี  ศรีหิรัญ
2. นางสาวจำลองลักษณ์  พร้อมพิมพ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกกร  วงศ์จุฑาวัฒน์
 
1. นางสาวชมพูนุท  รุ่งสว่าง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 49.64 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กหญิงน้ำเพชร  เณรจาที
 
1. นางทิพมณฑา  ทนุการ
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 82.41 ทอง 16 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวโชติมา  จันทร์วิเชียร
 
1. นางสิริพรรษ์  คล้ายสุบรรณ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐภา  เทียนงาม
 
1. นางสาวกมลลักษณ์  เพ็งดำ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 22 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายกิจติพงศ์  พันธุ์เมือง
2. เด็กชายณัฐจักร  ประจงการ
3. เด็กชายภาณุพงศ์  กสิกิจพาณิชย์
 
1. นางสาวปัญจพร  มาพลาย
2. นางลักษณาภรณ์  มะลิซ้อน
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 10 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายกัญจน์  ตั้งทีฆกูล
2. นายศุภมิตร  ฐานะพิศุทธิ์
3. นางสาวไอศิกา  พราหมเกษม
 
1. นางเนตรนภา  เกียรติสมกิจ
2. นางวรวดี  อินทร์กอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพิชชาพิมพ์  แก้ววิชิต
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เพ็งบุบผา
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  ทองนาค
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาวเพ็ญพิชชา  กิจลาภ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.2 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายณัฐดนัย  จันทรสานนท์
2. นางสาวภัณธิรา  ภัทรโกศล
3. นางสาวสาริศา  บุญเชื้อ
 
1. นางสาวิตรี  ถีระแก้ว
2. นางสาวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพุทธิชา  อ่อนละออ
2. เด็กหญิงศิริกร  วารี
3. เด็กหญิงเกวลิน  นิมมานนรวงศ์
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาววัชราพร  ฟองจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวพิชชาพร  มีบุญญา
2. นางสาวอภิชญา  ใหลกูล
3. นางสาวอมราวดี  พนมมาศ
 
1. นางสาวิตรี  ถีระแก้ว
2. นางสาวนันท์นริญ  พิสิฐรัชต์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงลลิตา  ปั้นเหน่งเพ็ชร
2. เด็กหญิงวันวิสา  ดาวสร
3. เด็กหญิงสิตางค์  ขำรัตน์
 
1. นางอรุณี  พุ่มวงษ์
2. นางสาวกชพร  บริสุทธิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวชุติมา  อารีวงศ์
2. นางสาวศิริกร  ร้อยแก้ว
3. นางสาวอารยา  วงศ์สังข์ทอง
 
1. นางสาวรษิกา  น้ำใจดี
2. นางสาวกิ่งกาญจน์  เชวงภักดีเวทย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงภัทรสุดา  ผิวเขียว
2. เด็กหญิงรัญชิดา  สุวรรณประทีป
 
1. นางอินทิรา  เกตุอินทร์
2. นางสาวเมทินี  พันธุ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกานต์รวี  ระวิพงษ์
2. นางสาวภภัสสร  รักกิจการ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางศุภลักษณ์  ขุนสังวาลย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.7 ทองแดง 41 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายธงชัย  คล้ายฉ่ำ
2. เด็กชายธนาธิป  มั่นคงดี
 
1. นางนงเยาว์  วระกุล
2. นางสาวปัณณพร  จันชัยภูมิ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66.38 ทองแดง 28 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายธนโชติ  ศรีสุรินทร์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  ไพศาลภานุมาศ
 
1. นายภูมินทร์  สุวรรณสูร
2. นายธีรภัทร  สุดโต
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายพงศ์ธาริน  เทศนิเวศน์
2. นายภูรินทร์  มาลา
3. นายสกรรจ์  อ่ำสกุล
 
1. นายรังสันติ์  บุญเทียน
2. นางสาวขนิษฐา  ปานชา
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.4 เงิน 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชคภร  ไม้เลี้ยง
2. เด็กหญิงฐิติยา  ทองสุข
3. เด็กหญิงณัฐชาภัทร  เลิศมงคลศุภชัย
4. เด็กหญิงสุจิรา  สุริย์แสง
5. เด็กหญิงสุนันทา  ปรางเทศ
 
1. นางสาวอรทัย  แต่งงาม
2. นางสาวกนกกร  ไร่คลองครุ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 31 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐนันท์  นาคาแก้ว
2. นางสาวปุณณมาส  จรัสโสภณ
3. นางสาวพรไพลิน  คำวงศ์
4. นางสาวมัลลิกา  หอมกันหา
5. นางสาวหทัยธร  เกียรติชัยดำรง
 
1. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
2. นางสาวพัชรี  น้อยเพ็ง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 25 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  สกุลพราหมณ์
2. เด็กหญิงปรวรรณ  เนียงสาย
3. เด็กหญิงมินตา  พลเสน
4. เด็กชายสมัย  เข้มอาจ
5. เด็กหญิงเพียงหทัย  เหล่าสะพาน
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศกุนตลา  แหวนทองคำ
2. นางสาวกานต์พิชชา  ชูวงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 79 เงิน 41 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายตะวัน  แผนสมบูรณ์
2. นายธนพฤกษ์  บุญมี
3. นางสาวพลอยธีมา  พุทธชัยธนกุล
4. นางสาวรดา  ทัศนสุวรรณ
5. นางสาวแพรวา  พงษ์ประภาพันธ์
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  เจริญพันธุ์
2. นายกรณ์ภูพงษ์  ศิลปเตชอังกูร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 5 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงพนาไพร  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงภัสราศิณี  สุวรรณประทีป
3. เด็กหญิงรพีพรรณ  ขุนทองไทย
4. เด็กหญิงวรนุช  ศรีศักดา
5. เด็กชายสฤษฎ์ชัย  สุภาทิตย์
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  จันทร
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 36 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนลินทิพย์  ท้วมพงษ์
2. นางสาวบัวชมพู  เพ็งเกร็ด
3. นางสาวพลอยชมภู  ชมภูพลอย
4. นางสาวศศิกานต์  อัครศรี
5. นางสาวสุพิชญา  แสงน้อย
 
1. นายสุชาติ  ผลภาษี
2. นายชนาธิวัฒน์   สืบศักดิ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจิรัฏฐา  มุกดา
2. เด็กหญิงชนกนันท์  สุขวงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงชลมารค  กัลยาสิริกุล
4. นางสาวณิชนันทน์  มีสมจิตร์
5. เด็กชายธรรศสิต  วรรณโชติผาเวช
6. เด็กหญิงธีมาพร  วาจาขำ
7. เด็กหญิงปราณปรียา  เรืองฤทธิ์
8. เด็กหญิงปวีณ์ริศา  จันทร์เรือง
9. เด็กหญิงปัณณพร  ทองบุราณ
10. นางสาวภัทรภร  เคหะนาค
11. เด็กหญิงภัทราภรณ์  จันทาบัว
12. เด็กหญิงรัตน์ฐาภัทร  แซ่เฮ้า
13. นางสาวศรันย์พร  เสร็จกิจ
14. เด็กหญิงศลินี  นาคนุช
15. เด็กหญิงศุภรพิชญ์  ครองบุญ
16. เด็กหญิงสิริกร  ปิยะกำพลชัย
17. เด็กชายอชิระ  อึ้งเจริญทรัพย์
18. เด็กหญิงอภิญญาภร  ประสาทเขตท์
19. เด็กหญิงอรพรรณ  งามสุด
20. นางสาวอาทิตยา  ผิวแดง
 
1. นายชนินทร์  ชโลธร
2. นายเมธา  โกมุกพันธ์
3. นางสาวนิตยา  ช่วงชิต
4. นางสาวสมฤดี  แจ้งข่าว
5. นางสาวพัชรี  น้อยเพ็ง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.2 ทอง 40 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกวรรณ  กลั่นแก้ว
 
1. นางสาวนิตยา  ช่วงชิต
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.4 ทอง 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพัณณิตา  เฉกแสงทอง
 
1. นางสาวนิตยา  ช่วงชิต
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายจารุกิตติ์  บัวนาค
2. เด็กหญิงแพรวา  รัตนชาติพงศ์
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวอรุณี  อรเอี่ยม
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.6 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวชลธิชา  เซ็งแซ่
2. นายอัครเดช  พิมใจใส
 
1. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
2. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.6 ทอง 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกพร  พยัพ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา  โพธิพันธุ์
3. เด็กหญิงกิตติญากร  ภักดีวงษ์
4. นางสาวญาณิศา  พรมทัน
5. นางสาวธวัลรัตน์  ธรรมานุกูล
6. นางสาวธัญลักษณ์  พันธุ์มณี
7. เด็กหญิงวรธิตา  นูมหันต์
8. เด็กหญิงวรินธิยา  ยศศักดิ์ศรี
9. เด็กหญิงสุทธิดา  ปลีคงธุ
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทองคำ
 
1. นางสาวมณฑนา  รัตนบุรี
2. นางสมพิศ  เล็กถวิลวงศ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 82.2 ทอง 11 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกัลยรัตน์  แทนศิริ
2. นางสาวญาณิศา  ตั้งวงศ์วิศรุต
3. นางสาวฐิติรัตน์  พิมพ์ทอง
4. นางสาวภรดา  บุญชู
5. นางสาววรรณกานต์  พวงทอง
6. นางสาวศรีจิตรา  จิตรนพคุณ
7. นางสาวศุภัทรา  จันแก้ว
8. นางสาวสุทธิรัตน์  พุทธโอวาท
9. นางสาวอนันตญา  ชินกิตติวุฒ
10. นางสาวเนตรน้ำเพชร  เนียมนิล
 
1. นางสาวณาฏญา  นวมทิพวัลย์
2. นายทรงศักดิ์  โชติช่วง
3. นางสาวพัชรี  ชมจันทึก
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76 เงิน 31 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวกนกพร  ธนสาร
2. นางสาวกรรณิการ์  แป้นทองคำ
3. นางสาวณัชชา  โพธิ์ไพจิตร
4. นางสาวณัฐวรรณ  แสงพราว
5. นางสาวธัญรดา  คล้ายสุบรรณ
6. เด็กชายนวพล  ฮวบลอยฟ้า
7. นางสาวนันทชพร  สุขนิมิตร
8. นางสาวเสาวรส  จงมีชัยชนะ
 
1. นายนฤพล  ศรีทอง
2. นายพิสิฐษ์  แก่นทอง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 26 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 1. เด็กหญิงจินดาภรณ์  ลาภประสบ
2. เด็กชายจิรพงษ์  คงเพ็ชร
3. เด็กชายฐิติกร  สระศรีสม
4. เด็กหญิงต้นข้าว  ปิ่นสกุล
5. เด็กชายรัชกร  มีศรี
6. เด็กหญิงวรนุช  เเซ่วุ้น
7. เด็กหญิงวิยดา  พงษ์พยัคเลิศ
8. เด็กชายสรชัช  จันทร์เรือง
9. เด็กหญิงสิริกานต์  ขอพึ่ง
10. เด็กหญิงสุชานันท์  โพธิ์หิรัญ
 
1. นายอัฐชัย  หวานฉำ่
2. นายกมลชัย  พลายเพ็ชร์
3. นางรัตนา  วรรณพุฒ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 46.5 เข้าร่วม 22 โรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ชาดำ
2. นางสาวกัญญารัตน์  หนองน้ำขาว
3. นายคงกะพัน  บุญเรืองรอด
4. นางสาวปนัดดา  กล้าหาญ
5. นางสาวปิยดา  งามอักษร
6. นางสาวมีนา  ตาลสมบูรณ์
7. นายฤทธิชัย  มลิวัลย์
8. นางสาวสุชาดา  เฮมภูเขียว
9. นางสาวสุพรรณษา  ตาลสมบูรณ์
10. นายเดชฤทธิ์  พลายละหาร
 
1. นายอัฐชัย  หวานฉ่ำ
2. นายกมลชัย  พลายเพ็ชร์
3. นางรัตนา  วรรณพุฒ
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ฤทธิ์น้ำ
2. เด็กชายศุภณัฐ  การะเวก
 
1. นายธนัช  อินทแสน
2. นายกฤษดา  บัวศรี
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวจิรนันท์  จันทรโชติ
2. นางสาวนิตยา  สาครดี
 
1. นายจตุพร  เคนผาพงษ์
2. นางสาวทิพกมล  สงวนศักดิ์สกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 30 โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กหญิงธัญวรัตม์  แป้นแก้ว
 
1. นายพัลลภ  อนุสนธิ์พรเพิ่ม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 34 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวอัจฉรา  อิสสะอาด
 
1. นางสาวสลิลา  ลงวุฒิ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายวริทธิ์  ถาวรพานิช
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 61 ทองแดง 49 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นางสาวดวงใจ  เขียวกอ
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน 18 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงทิพวิไล  ชัยภาณุศักดิ์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวสลิลา  ลงวุฒิ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวพรรณษา  พลายละหาร
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เทพท้วม
2. เด็กหญิงธัญพร  โพธิอรุณ
 
1. นางสาววรัจฉรา  คงสุกใส
2. นางสาวขนิษฐา  จรวงษ์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 47 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายณัฐชนนท์  โชระเวก
 
1. นายไพโรจน์  อินทร์ใจเอื้อ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง 17 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนวรัตน์  สิรวณิชย์
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายกวี  พลเสน
2. เด็กชายณัฐพล   แช่มพลอย
3. เด็กชายอภิรักษ์  พัฒนสุวรรณ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ชูวงษ์
2. ว่าที่ร้อยตรีศกุนตลา   แหวนทองคำ
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวพรรณิภา   กล้าหาญ
2. นางสาวสุภนิดา  บริสุทธิ์
3. นางสาวอมรรัตน์  เพชรยวน
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  ชูวงษ์
2. นางสาวเกสรา  บุสดี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายภรัณยู  อิงควระ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายฐิติวุฒิ  พึ่งมนัส
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายพัช  บุณรัตพันธุ์
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายภูริทัศน์  สุขวิชา
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85.33 ทอง 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายโกวิท  แก้วกียูร
 
1. นายมนตรี  แจ่มแจ้ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.3 ทอง 12 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ขอพึ่ง
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายจิรภัทร  จิระ
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงรัชนีกร  อินใย
 
1. นายเอกลักษณ์  บุญลือ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91.3 ทอง 14 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายภัทรนันท์  แก้วเขียว
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐนันท์  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วเจริญ
4. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
5. นางสาวศรวณีย์  ทองมั่ง
6. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
7. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
8. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นายกิติพงษ์  ฤชามณี
3. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.6 ทอง 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐนันท์  แผนสมบูรณ์
2. เด็กหญิงธัญวลัย  จันทภา
3. เด็กหญิงปวรรัตน์  แก้วลา
4. เด็กหญิงปวรวรรณ  แก้วลา
5. เด็กหญิงปานนภัส  รัสมีแก้ว
6. เด็กหญิงพันธุ์ทิวาพร  ทักขพาณิชย์
7. นางสาวมนทกานต์  พิมอูบ
8. เด็กหญิงวชิราภรณ์  แก้วเจริญ
9. เด็กหญิงวราพร  สุกาญจนาภรณ์กุล
10. เด็กหญิงวัชราภรณ์  สว่างศรี
11. นางสาวศรวณีย์  ทองมั่ง
12. เด็กหญิงศิพาวินี  ปานน้อย
13. นางสาวสุภัสรา  ศรีวิเชียร
14. เด็กหญิงสุรีวรางค์  อินทร์ทองน้อย
15. เด็กหญิงอลิสา  ย่วงนุ่น
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
2. นายกิติพงษ์  ฤชามณี
3. นางสาววราวรรณ  จันชัง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกนก  ขอสกุล
2. นายกฤตพล  เทศลำลึก
3. นายคุณานนต์  พรหมเล็ก
4. นางสาวฐิมณฑา  โพธิสาขา
5. นางสาวดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
6. เด็กชายนวพล  อินทุเศรษฐ
7. เด็กหญิงมยุรี  วงศ์ศรีอินทร์
8. เด็กชายรัฐพงศ์  บุญแช่มชู
9. เด็กหญิงวันสวรรค์  คำนวน
10. เด็กชายสิทธิกร  บุญเกิด
11. เด็กชายสิทธิโชค  บุญเกิด
12. เด็กชายเกษมทรัพย์  พงษ์ศิริ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 13 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกิตติกร  หอมเกตุ
2. เด็กหญิงธนพร  จั่นบรรจง
3. เด็กหญิงภรณี  ธีระธำรงชัยกุล
4. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
5. เด็กชายวิฑิต  ดาทอง
6. เด็กชายศรีธนนชัย  ขวัญเมือง
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
3. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 27 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวณิชกานต์  พ่านเผือก
2. นายยศวรรธน์  อรรถีโภค
3. นายรัชพงศ์  วงษ์งาม
4. นางสาวสไบทิพย์  ธรรมวาโร
5. นางสาวอุไรวรรณ  ท้าวลา
6. นายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
2. นางนันทยา  ดลโสภณ
3. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กชายภาคภูมิ  บูชา
 
1. นางประถมาภรณ์  ก้องแดนไพร
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายอภิสิทธิ์  จันทร์เชียงศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงธิติกานต์  เหลืองรุ่งทรัพย์
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.43 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  นารี
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 29 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  ปุญสิริ
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายอภิสิทธิ์  จันทร์เชียงศรี
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 31 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงวรินรำไพ  เด่นชัยประดิษฐ์
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 49 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นางสาวณัฐวรรณ  ศิริโสภา
 
1. นางศศิธร  ธรรมนู
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 8 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นายธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณัฐชยา  ทรัพย์สุพรรณ
 
1. นางสาวบุษบา  น้ำค้าง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  นารี
 
1. นางดวงพร  อุทรทวิการ ณ อยุธยา
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 42 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายสุกิจ  มณีธนาธิป
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง 11 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายณัฐพงษ์  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นายธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.3 ทอง 14 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกณิศา  จุ้ยใจเหิม
 
1. นายธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 15 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวภควดี  สุขวิจิตร์
 
1. นายสรพงศ์  จันทา
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายจิรภัทร  พรมเล็ก
2. เด็กหญิงนวพร  คุ้มชาติ
3. เด็กหญิงพรชนก  จาคีไพบูลย์
4. เด็กหญิงพรสินี  ดาราเย็น
5. เด็กหญิงพัชรพร  พารุณ
6. เด็กชายพีรพัฒน์  รุจิจิตร
7. เด็กชายรัชชานนท์  ถ้ำแก้ว
8. เด็กหญิงวรัญญา  โพธิ์ทอง
9. เด็กชายวรากร  ยอดน้อย
10. เด็กชายอรินทราช  ภูผาลาด
11. เด็กหญิงอริสรา  เชียงเขียว
12. เด็กชายอัครภูมี  ทองโสภา
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
2. นายศุภดล  ดลโสภณ
3. นางอัญณิการ์  ตู้พิจิตร
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 46 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พรปราการ
2. เด็กหญิงกันติชา  ตู้แก้ว
3. เด็กชายกิตติธัช  พานโพ่ง
4. เด็กหญิงจรรยพร  แก้วมณี
5. เด็กชายธนโชติ  ปานจันทร์ดี
6. เด็กหญิงธีราภรณ์  อุบลบาล
7. เด็กหญิงปกาสัย  เหมือนแก้ว
8. เด็กชายพงศกร  ปิ่นวิเศษ
9. เด็กชายภูเบส  แยงเพชร
10. เด็กชายวีรลักษณ์  อนุมาตย์
 
1. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
2. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
3. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 76.6 เงิน 40 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวกัญยารัตน์  แย้มมาก
2. นายกิตติพงษ์  ละออเอี่ยม
3. นายณัฐสิทธิ์  อ่อนดี
4. นางสาวนันท์นาภัส  เย็นทรัพย์
5. นางสาวปิยฉัตร  มะโนมัย
6. นางสาวพนารัตน์  สวนคีรี
7. นายศุภกิตติ์  พิทักษ์วงศ์
8. นายสมพงษ์  เกิดหิรัญ
 
1. นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
2. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พนมวงศ์
2. เด็กหญิงธันยพร  ปัทมเมธิน
3. เด็กหญิงนภาพร  แสนทวีสุข
4. เด็กหญิงวรวลัญช์  ชาวปลายนา
5. เด็กหญิงสุมิตรา  ศิลาโรจน์
6. เด็กหญิงอภิสรา  ทรงศักดิ์สกุล
 
1. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
2. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง 17 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  อยู่ถิ่น
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  นิลดี
3. เด็กหญิงภัทรภร  กำมเชียร
4. เด็กหญิงวนิดา  คุ้มพร
5. เด็กหญิงวัชราภรณ์  ทองสุข
6. เด็กหญิงอรัชพร  โอชารส
 
1. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
2. นางสาวชญานุตน์  เฮงตระกูล
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 39 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวจารุมน  บุญมาก
2. นางสาวดาราวรรณ  จิตรีธรรม
3. นางสาวปณัฐดา  พรมแก้ว
4. นางสาวปริศนา  ช่วยชูเชิด
5. นางสาวภัทธร  คงสมจิต
6. นางสาววิชุดา  สมานมงคล
7. นางสาวสิริรัตน์  โพธิ์ทอง
8. นางสาวอานภัส  บุญครอง
 
1. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
2. นายทัศนัย  บุญลือ
3. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 24 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกนกกร  รัตนคำ
2. เด็กหญิงณัฐชา  เปลื้องทุกข์
3. เด็กหญิงนภวรรณ  เรืองเดช
4. เด็กหญิงนภสร  เรืองเดช
5. เด็กหญิงพรรณวษา  แหวนทองคำ
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขสำราญ
7. เด็กหญิงรัตนาวลี  วงศ์พันธุ์
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 25 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวกรรณิกา  สุขสำราญ
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ศิริทัย
3. นางสาวกุลทรัพย์  ท้าวมะริตย์
4. นางสาวนพวรรณ  ผลพิกุล
5. นางสาวพรนภัส  อรุณฉาย
6. นางสาววิลาวัลย์  โมงขุนทด
7. นางสาวสิริวิมล  เมฆา
8. นางสาวเบญจมาศ  นิมะวัล
 
1. นางสาวภภัสสร  มูลบรรจง
2. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.66 ทอง 13 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวกาญจนา  บุญรอด
2. นางสาววาริณี  ภู่เหมา
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงณิชศรา  ศรีอาจ
 
1. นางสาวอารีรัตน์  ศิริเชษฐ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 28 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายรัชกฤช  ธัญจรัสพร
 
1. นางสาวผุสชา  ทิพเนตร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงพุทธิชา  อ่อนละออ
 
1. นางสาวกฤษณา  วิรุฬห์พจน์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 82.8 ทอง 14 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชัชชญา  ตั้งต้นตระกูล
 
1. นางสาวภาวิณี  สุวรรณประทีป
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.66 ทองแดง 24 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายธนภัทร  อภิธรรมบัณฑิต
 
1. นางสาวศกุนี  ศรีเหรา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายสิรวิชญ์  เกิดสินธ์ชัย
 
1. นางวัฒนา  ถอยวิลัย
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.833 เงิน 29 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกัญญภัสส์  บุญขันธ์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ธาระหาญ
3. เด็กหญิงปัทมา  ประเสริฐสม
4. เด็กหญิงพิจิตรา  ไชยสุวรรณการ
5. เด็กหญิงสจธฬ  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
2. นางสาวน้ำทิพย์  ใจแจ้ง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 85.6 ทอง 20 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวฐิตาภา  ธำรงลักษณ์รัตน์
2. นางสาวณารีลักษณ์  ลมเมฆ
3. นางสาวนภัสสร  เรืองศรี
4. นางสาวปาณิสรา  วัฒนภูษิตสกุณ
5. นางสาวพชรภรณ์  สุภาคมล
 
1. นางปรัศนียา  เทียนไชย
2. นางสาวณปภัช  พลฤทธิ์
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  เจี่ยตระกูล
2. เด็กหญิงวณัฐพร  สิงห์โต
 
1. นางสาวศศิประภา  กาฬภักดี
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวจิรปรียา  เรืองหิรัญวนิช
2. นางสาวโสรยา  จุมพรม
 
1. นางสาวชนกกมล  เนียมวรรณ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.67 ทอง 10 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวพรรณษา  สังเกษม
2. นางสาวสุรางค์ธีมา  ธัญญ์ชโยดม
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวจีราพร  เรืองปานแก้ว
2. นางสาวภัทรวดี  ผิวเผือก
 
1. นางสาวครองขวัญ  ฉิมณรงค์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.67 เงิน 16 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวทัศนีย์  เช้าสุวรรณ
2. นางสาวพิริยาภรณ์  สาบ้านฆ้อง
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
2. นางสาววิลาวรรณ  วีระสุวรรณ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.8 เงิน 22 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชนิกานต์  สังข์ศรีแก้ว
2. นางสาวลักษมณ  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
2. นายนพวรรณ  ตันติคงพันธ์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 72.3 เงิน 14 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายธนรักษ์  รัตนจันทร์
2. นางสาวอาทิตย์ตญา  ศรีทอง
 
1. นางสาวธมลวรรณ  บุญเกิด
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวศศิภา  ขุนพิบูลย์
2. นางสาวศันสนีย์  มาสุข
3. นายสมยศ  สุขเลิศธรรมกุล
4. นางสาวหทัยชนก  บัวผัน
5. นางสาวอรพันธุ์  ประสานทองคำ
 
1. นางสาวระวีวรรณ  วีระเทศ
2. นางสาววิลาวรรณ  วีระสุวรรณ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85.5 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายจิรภัทร  ศรีเที่ยงตรง
2. นางสาวทิพย์จิรา  เอี่ยมวิจารณ์
3. นายรตนเทพ  แก้วศิริ
4. นายวิธวินท์  นวลสกุลศักดิ์
5. นายสัณหณัฐ  เย็นมานัส
 
1. นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล
2. MissNitta  Kayo
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.3 ทอง 5 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจินดารัตน์  ภูมิสุทธิกุล
2. นางสาวจิรนันท์  แดงฤทธิ์
3. นางสาวชุติมา  ยืนยง
4. นางสาวสมฤทัย  ดาวเรือง
5. นางสาวแก้วมะลิดา  ตัญญาชัย
 
1. นายสมัชญ์  ศรีจันทร์ทับ
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 19 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายอนุรักษ์  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาววาสนา  เพชรรัตน์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.5 ทอง 11 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกัญญาพัชร  ลีนานุวัฒน์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายประสิทธิชัย  ขันแวว
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เณวิลัย
 
1. นางกันนิกา  อนุช
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84.98 ทอง 14 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นายวิริยะ  กิมาพร
 
1. นางสาวพิรญาณ์  ตั้งแสงสุวรรณ
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ขันทองหล่อ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ภากรศิลป์
3. เด็กชายธนพล  หิรัญกวินไพศาล
4. เด็กชายธีระ  นาคมังสัง
5. เด็กชายปรเมธ  โกสุมสถาพร
6. เด็กชายพัชรพงษ์  วงศ์กองแก้ว
7. เด็กชายวัชรพล  สนิทพันธ์
8. เด็กชายวุฒิชัย  ท้าวพรหม
 
1. นายวันชัย  ศรีวิพัฒน์
2. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
3. นางสาวทัศวิมล   ดวงแก้ว
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายคีตชนก  แก้วพิลา
2. นายฉลองกรุง  บุญธรรม
3. นายพาวุธ  สุภาพ
4. นายพิสิฏฐ์  อุมัน
5. นายวัฒนะ  บุญเปลี่ยน
6. นายเกียรติศักดิ์  ไรมา
 
1. นายวันชัย  ศรีวิพัฒน์
2. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
3. นางปิยะนาฏ  นุ่มอ่อน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 79.85 เงิน 30 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกรวิชญ์  อินทร์ตุ้ม
2. นายกิตติกานต์  อินทร์ตุ้ม
3. นายกิตติทัศน์  สวัสดี
4. นางสาวจิตติมา  ศรีวรรณา
5. นางสาวณภัสฌา  ปั้นสุวรรณ
6. นายณัฐกวี  ปาลวัฒน์
7. นายป๊อบอาย  หมี่สวง
8. นายวงศพัทธ์  สว่างศรี
9. นางสาววรดา  กาวิลเครือ
10. นายเดชาวัต  พรวงศ์เลิศ
 
1. นายธนัทพล  คุณาวิศรุต
2. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
3. นายเอกพงษ์  บุญญะอุทธยาน
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 72.8 เงิน 23 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวขวัญจิรา  จันทร์เรือง
2. นางสาวญาณิกา  ปัตลา
3. นางสาวฐิตินันท์  นาคเถื่อน
4. นางสาวปณิดา  เชิดฉันท์
5. นางสาวสุพิชญา  นาคใหม่
 
1. นางสาวศิริรัตน์  ยอดยิ่ง
2. นางสาวกัญญภรณ์  เลื่อยไธสงค์
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกวินนาถ  ฉิมวัย
2. เด็กหญิงพัชรา  คงเจริญ
3. เด็กหญิงอาโป  กล้าหาญ
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  แสงศิลา
2. นางสาวสุพรพรรณ  สิงห์ทอน
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.4 ทอง 8 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฑามาศ  บุตรพรม
2. นางสาววิลาสินี  วิบูลย์ชาติ
3. นางสาวอรวรรยา  แตงโต
 
1. นางยุวดี  ดอกรังกูล
2. นางอุรศา  รามไชย
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทรัพย์ไทย
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ช้างชาวนา
3. เด็กหญิงอรวรรณ  ศรีสัมพันธ์
 
1. นางศรีวรรณ  โชระเวก
2. นางสาวปานธนา  ทับทองดี
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.6 เงิน 38 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวชติกาญจน์  นิ่มนวล
2. นางสาวณิชากานต์พร  ลิ้มทองคำ
3. นายธนกานต์  ศรีนาค
 
1. นางสาวปานน้อย  แพ่งบรรเทา
2. นายอาทิตย์  เอกลาภ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 42 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชนิกานต์  สง่าสงเคราะห์
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เอียดชูทอง
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายสันติชัย  บุญรักษ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 19 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เลี้ยวไพบูลย์
2. เด็กหญิงธีรกานต์  โชคชัยม้าเรืองเดช
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 48 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายธนวัฒน์  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพิริยะ  เกิดโพธิ์
 
1. นางจีรพรณัฎฐ์  เอมโกษา
2. นางสาวศิริรัตน์  กระจาดทอง
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายกฤตินัย  เมืองแก้ว
2. นายกฤติศักดิ์   เมืองแก้ว
 
1. นางบงกช  สนธิ
2. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายปัญจพล  อินทโพธิ์
2. เด็กชายศิวัช  บุญเรืองรอด
 
1. นางจีรพรณัฎฐ์  เอมโกษา
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายกันต์ดนัย  เกตุแก้ว
2. นายเมธิสศรต์  ปล้องเจริญ
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางเพ็ญประภา  นันทนาสิทธิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกมัยธร  เพ็ญดารา
2. นางสาวกรรวี  พฤกษาพงษ์
 
1. นางสาวธนันญดา  ศรีโมรา
2. นายสันติชัย  บุญรักษ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 39 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. เด็กชายชนาธิป  เรือนใจมั่น
2. เด็กชายศรุต  นครารมย์
 
1. นางสาวธมณ  สำราญสุข
2. นางสาวศรัณยา  วาจาทะศิลป์
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  ด้วงละไม้
2. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นอ่อน
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์  ศรีเงินงาม
2. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 51.6 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวศุภนิดา  มโนวรรณา
2. นางสาวอาณัฎฐชา  กรรภิรมย์
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนสหวิทย์ 1. นางสาวนันท์มนัส  ปุณยพัฒน์
2. นางสาวสุดารัตน์  นาคทับที
 
1. นางสาวกรกนก  หอมตลบ
 
161 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 56.2 เข้าร่วม 46 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงณัฐศณิศา  เดชบุญ
2. เด็กหญิงภัทรัตน์  ตันตระกูล
3. เด็กชายไชยสิทธิ์  เหล็กไหล
 
1. นายบุญชู  กระฉอดนอก
2. นางสาวพิมพิมล  จรเข้
 
162 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 33 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกานต์ธิดา  บ่องเขาย้อย
2. นางสาวณัฐนันท์  สิงสีทา
3. นางสาวศรัลวริลณ์  ว่องอุดมธนกุล
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.6 เงิน 8 โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เปี่ยมสะอาด
2. นายวีระพัฒน์  ตั้งไทยขวัญ
 
1. นางสาวอภันตรี  วังสงค์
2. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  แก้วสุกใส
2. เด็กชายปณชัย  กลิ่นเกษร
3. เด็กชายพิพิฒน์  ศรีไพรงาม
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง 7 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายภาณุพัฒน์  ใจยั่งยืน
2. นายวริศไรวินทร์  โคตรสมบัติ
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวเมธินี  ทองสุกใส
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กหญิงปภัสสร  เช้าสุวรรณ
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีพานทอง
3. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ไทยลา
 
1. นายวศิน  ภูฆัง
2. นางลดาวัลย์  มาลาวงษ์
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 82 ทอง 7 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายชานนท์  รุ่งรังศรี
2. นายอลงกรณ์  การมิตรี
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 91 ทอง 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายกิตติทัต  สิทธิขันแก้ว
2. เด็กชายธนบดี  จันทร์แย้ม
3. เด็กชายภูชิต  เดื่อไธสง
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวภาวิณี  สุนทรเนตร
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายศรายุทธ  จานุสังข์
2. นายสหวัชร์  โถแพ
3. นายอนุทัศน์  ชาวโพธิ์หลวง
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายเทิดพงศ์  พิกุลทอง
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  จานุสังข์
2. เด็กชายธนากร  กันพิบูลย์
3. เด็กชายวชิรพงษ์  เพิ่มพูล
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นางสาวกนกวรรณ  จงสุกใส
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายคณพจน์  ศรีจันทร์งาม
2. นางสาวสิรินันท์  มาตรวิจิตร
3. นายสุชินัน  สุสาสนี
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายวสันต์  สุนทรพงษ์
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. เด็กชายกุลวรรธน์  ปรางเทศ
2. นายณัฐวุฒิ  ละมูลจิตร์
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  พันจันทร์
 
1. นายรุ่ง  อ่อนอินทร์
2. นางภาวิตา  อ่อนอินทร์
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายพงศธร  บุญเนียม
2. นายอภิรักษ์  ชูกลิ่น
3. นายใบบุญ  มณีพันธ์
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
2. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงนิชาภัทร  โพธิ์ไพจิตร
2. เด็กหญิงอริสรา  ผลพิมาย
3. เด็กหญิงอารีรัตน์  ผิวเกลี้ยง
 
1. นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
2. นายปิยวัฒน์  วงษ์พวง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.4 ทอง 4 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวพิชชากร  สมธรรม
2. นางสาวศลิษา  หงษ์เวียงจันทร์
3. นางสาวศิวพร  บุญรอด
 
1. นางอรนุช  ซาบุตร
2. นางณัฐหทัย  เรือนทอง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 23 โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีศักดา
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  บุญทับ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  รุ่งเรือง
4. เด็กหญิงพัชรี  เรืองวงษ์
5. เด็กหญิงอังคณา  ทองนาค
6. เด็กหญิงโสรญา  พลเสน
 
1. นางสาวพัชรี  แก้วแกมทอง
2. นางพัสวี  บุญโสภาค
3. นางสาวอมรรัตน์  ศิริพรสวรรค์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นางสาวณัฐกมล  ราชสิงห์
2. นางสาวนฤมล  สุนทรเทวิน
3. นางสาวบุณยาพร  ชาติทอง
4. นางสาวพิมลภา  สร้อยสุวรรณ
5. นางสาวรุ่งนภา  สถาพร
6. นางสาวอริสา  ไผ่มี
 
1. นางวิยดา  เจริญศรี
 
178 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.6 ทอง 35 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  โพธิกุล
2. เด็กหญิงบุณยพัต  ทองศิริพันธุ์
3. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วพรม
 
1. นางสาวสุภาพร  มีบำรุง
2. นางสาววรรณภรณ์  เฉิดฉวีวรรณ
 
179 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.2 ทอง 39 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกัลยรัตน์  คิดรอบ
2. นางสาวปาณิศา  สุกทัศ
3. นายสุชาติ  สุวรรณประทีป
 
1. นางเบญจมาศ  มีชาวนา
2. นางสมจิต  ลาวัง
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.6 ทอง 36 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงณัฎฐฌา  โพธิ์ไพจิตร
2. เด็กหญิงนภชนก  เปี่ยมสุข
3. เด็กหญิงสิริภัทต์  เพ็งจันทร์ดี
 
1. นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
2. นางสาวติลนา  กล่อมนัทธี
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 77.6 เงิน 50 โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวชุติมา  ทับทอง
2. นางสาวภัทราภรณ์  ศรีวิเชียร
3. นางสาววิศัลย์ศยา  อัสวาสด์
 
1. นางสาวอัญชลี  เพ็ชรอ่อน
2. นางสาวติลนา  กล่อมนัทธี
 
182 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70.6 เงิน 34 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจิรัญญา  ได้เจริญสุข
2. เด็กหญิงสุกัสสรา  สุขสุชีพ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พลเสน
 
1. นางณัฐหทัย  เรือนทอง
2. นางอรนุช  ซาบุตร
 
183 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 70.5 เงิน 40 โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวทิพาพร  ลำภา
2. นางสาวสุลักคณา  มีชนะ
3. นางสาวเบญจรัตน์  อุ่นศรี
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
2. นางปราณี  สวยรูป
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 48 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 1. เด็กหญิงกมลชนก  เลิศอนันต์
2. เด็กหญิงจีรนันท์  ศรีบุญเพ็ง
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สอาดเอี่ยม
 
1. นางสุวรรณา  สมัครวงษ์
2. นางกัญญา  ธนะสมบัติ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกนกพร  เนตรสว่างวิชา
2. นางสาวจิรวดี  อ่อนศรี
3. นางสาวชลิตา  พลายละหาร
 
1. นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์
2. นางสาวจริญญา  นาระกันทา
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 24 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงปริญญา  ทำรักษา
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  พึ่งล้อม
3. เด็กหญิงสุนิษา  สุวรรณสิงห์
 
1. นายสุจริต  อินทรแปลง
2. นางอมรรัตน์  จำปาเงิน
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 85 ทอง 6 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐวรรณ  สว่างแสง
2. นางสาวอาริสา  แผนสมบูรณ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  เพชรสุกใส
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชาลิสา  ขอพบสุข
2. เด็กหญิงพราวพิราศ  ลิ้มแก้วสุวรรณ
3. เด็กหญิงสุพรรณิกา  เฉกเพลงพิน
 
1. นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล
2. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 26 โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐมน  วงษ์สุนทร
2. นางสาวศิริวรรณ  ศรีสัมพันธ์
3. นางสาวสุรีรัตน์  แสงรักษาวงษ์
 
1. นางสาวสุพรรณณี  สกุลพฤทธิ์
2. นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล