สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงฐานิกา  สาดตระกูลวัฒนา
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ทรัพย์เพิ่มพูล
 
1. นางสาวพัชรี  วังกานนท์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   สังขวารี
 
1. นางสาวแคทริยา  สมอคร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอาริษา  น่วมโพธิ์
 
1. นางประภัสสร  มีชัย
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิชญาภา  เทียนชัย
 
1. นางผาสุข  เต่าทอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 26.75 เข้าร่วม 34 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุพรรณกิจ  สายสอนดี
 
1. นายกุนที  กลัดสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นาคกุญชร
 
1. นางศิรกาญจน์  ภูลบศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 30 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวภัคจิรา  ม้าเทศ
 
1. นางคนึงค์  นิธิยานันท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวนริศรา  รักสัตย์
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายศุภณัฐ  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวสุพิชฌาย์  แก้วขาว
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 72 เงิน 46 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงพรธีรา   กำจาย
2. เด็กหญิงศิริวรรณ   อินทร์สนิท
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   เจียมจับเล่ห์
2. นางสาวร่มไทร   นามมุงคุณ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 12 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายพลวัฒน์  ศรีเทพ
2. นายสุขสวัสดิ์   อาภากุลอนุ
 
1. นางสาวภัทราภรณ์   เจียมจับเล่ห์
2. นางภาสินี   ดำรงสิน
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 71.5 เงิน 47 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เลี้ยงรักษา
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  ชื่นสำราญ
 
1. นางสาวเทพพิสุทธิ์  สุทธิมั่น
2. นางสาวภัทราภรณ์   เจียมจับเล่ห์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติพร  พวกเสือ
 
1. นางศิรกาญจน์  ภูลบศรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรินรดา  จันทร์งาม
 
1. นางอมราภรณ์  แสงทอง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายวรปรัชญ์  วอขวา
 
1. นางพรศรี  มั่นคง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกวินธิดา  คำรักษ์
2. เด็กหญิงสุชญา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสุวีรา  ขันธวิทย์
 
1. นายโสรัฐ  ขันติกุล
2. นางหทัยชนก  ขันติกุล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 11 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายณัฐวร  ชื่นสกุล
2. นายนิธิพัฒน์  แสงเพิ้ง
3. นายสเปน  สันติวราวิทย์
 
1. นายโสรัฐ  ขันติกุล
2. นางหทัยชนก  ขันติกุล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.5 เงิน 18 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วรณะ
2. เด็กหญิงชาลิสา   อบอุ่น
3. เด็กหญิงพิชญ์ภณิตา   มาลัยทอง
 
1. นายธรรมสรณ์   สุศิริ
2. นางสาวจิราพร   บุญธรรม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกันต์กนธี  แก่นแก้ว
2. นางสาวกุลปริยา  รองมี
3. นางสาวภัททิมา  ชื่นเรือง
 
1. นายโสรัฐ  ขันติกุล
2. นางหทัยชนก  ขันติกุล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณฐมน  ชอบธรรมดี
2. เด็กหญิงศรุดา  เทียนถาวร
 
1. นางสาวศิรัญญา  สระ
2. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายปรัชญา  มีรักษ์
2. นายปุณณวิชญ์  กิจกลาง
 
1. นางปิยวรรณ  คุ้มทรัพย์
2. นายสุขสันต์  เประยะโพธิ์เดช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณิภา  ปงกะลี
 
1. นางสาวยอดข้าว  พลอยสุกใส
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรลภัส  พรหมมาศ
 
1. นางชญาณ์นันท์  ช่างชุม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 71 เงิน 35 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงฌลานันท์   มหาพรหม
2. เด็กชายธรณินทร์  รานอก
 
1. นางสาวจิราพร   บุญธรรม
2. นายธรรมสรณ์   สุศิริ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 90 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปภาวรินทร์  มีสอาด
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สุธา
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 39.38 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายอานุภาพ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุกลรัตน์  ชูแสงเพชร
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นายวายุ  สุวรรณภา
 
1. นางสาวศุภัชฌา  รัตตัญญู
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสุวีรยา  เข็มวรรณ
 
1. นางสาวศิรัญญา  สระ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐหทัย  ชาติไชยวงศ์
2. เด็กชายปิยะวัฒน์  พัฒน์ฆารกุล
3. เด็กหญิงวรรณวิษา  เกิดตลาดแก้ว
 
1. นางสวยสม  ปั้นเกตุ
2. นางสาวสุรีพร  แย้มบู่
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายต้นน้ำ  ชอบเจริญ
2. นางสาวภควรรณ  ด้วงทรัพย์
3. นายเจตนา  มาสำราญ
 
1. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
2. นายฆ้องชัย  คงดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72 เงิน 35 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพิไลภรย์  จันทร์อยู่
2. เด็กหญิงภหยกทอง  ผุดผ่อง
3. เด็กหญิงรัชนียา  ไม้ดัด
 
1. นางอรุณศรี  ศรีชัย
2. นายเอกชัย  สุขเคหา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.4 เงิน 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธนวรรณ  เทียนศรี
2. นายธนโชติ  สุบรรณพงษ์
3. นางสาวนงนภัส  เทียนถาวร
 
1. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
2. นางสาวปนัดดา  สุรเมธสกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 36 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  ชอบละคร
2. เด็กหญิงพรธิภา  มีจันทร์
3. เด็กหญิงโสดารัตน์  ราตรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  ชูทอง
2. นางสาวศิริพร  ทรัพย์พร้อม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 27 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวขวัญจิรา  จารุพันธ์
2. นายฐิติพงษ์  โชคลาภ
3. นางสาวศิริวรรณ  จันที
 
1. นายกมล  แก้วอ่อน
2. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อินโต
2. เด็กชายศุภกิจ  เมืองมั่น
3. เด็กหญิงแก้วตา  สุขเลี้ยง
 
1. นางสาวอริศรา  มีสกุล
2. นางรัตนาวรรณ  ธนานุรักษ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82.2 ทอง 32 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาววีนัสรา  ลีลาวิไลลักษณ์
2. นางสาวเบญจมาศ  อยู่คง
3. นางสาวแคทรียา  อินพักทัน
 
1. นางสาวพรภิมล  ชัยสุวรรณรักษ์
2. นางสาวทรรศพร   พิศรูป
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.6 เงิน 37 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณิชชยา  สุดประเสริฐ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  เครือวรรณ์
 
1. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
2. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.6 เงิน 15 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายวรยศ  รุ่งสกุล
2. นายสุกฤษฎิ์  ทรงสุวรรณกิจ
 
1. นายภัทกิตติ์  วรรณสุทธิ์
2. นางนันทรัตน์  ประพุสโร
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55.7 เข้าร่วม 50 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กชายนพดล  เกิดเหลี่ยม
2. เด็กชายสิทธานนท์  ฟุ้งสุข
 
1. นางสาวสรัญญา  สุขอุดม
2. นางปนัดดา  ปั้นโต
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 57.67 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายจิรัตติกาล  มีชาญ
2. เด็กชายชาญชัย  พุ่มเกษม
 
1. นายสุชาติ  เพ็ชรนิล
2. นางสาวศิริพร  ทรัพย์พร้อม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 33 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงณิชกานต์   มิ่งสุข
2. เด็กหญิงนิภรดา   สุ่มสาย
3. เด็กหญิงภัทรวดี   เขียวสม
4. เด็กหญิงวิภาวรรณ   กาศสนุก
5. เด็กหญิงศิริกร   ฟองการ
 
1. นายกานต์   กล้าเอี่ยม
2. นางสาวจุฑาทิพย์   หาญสาริกิจ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.9 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกวินนา  ปทุมรัตน์
2. นางสาวคริษศา  พรหมมา
3. นางสาวจุฑาทิพย์  บุญมาเกิด
4. นางสาวมรุตา  ศิลากรปิติ
5. นางสาวสุธาริณี  เรืองแสง
 
1. นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี
2. นางภัทร์ชา  ไทยรัตน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกฤติยาณี  ประเสริฐทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฎฐนิช  ชื่นไทย
3. เด็กหญิงธนภรณ์  คุ้มครอง
4. เด็กหญิงปาณิศา  พวงนาค
5. เด็กหญิงภัทรปภา  น้อยนาค
 
1. นายอนุพงษ์  คล้องการ
2. นายทัศนัย  อยู่ไทย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปาลีรัตน์  บุญประกอบ
2. นางสาวสุพรรณี  ศรีประจันต์
3. นางสาวสุวพิชญ์  ม่วงทิม
4. นางสาวเจนิสา  วินิจ
5. นางสาวเพชรลดา  เพ็ชรวงษ์
 
1. นายทัศนัย  อยู่ไทย
2. นายอนุพงษ์  คล้องการ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 74.4 เงิน 27 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงชุกัญพัทธ์  กลิ่นประทุม
2. เด็กหญิงณัฐญากรณ์   วงศ์ทาถี
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์  พันธมา
4. เด็กชายสิปปกร  เชิดฉาย
5. เด็กหญิงเอมวิกา  เทียนทอง
 
1. นายกิรภัทร์  กันทา
2. นายธวัชชัย  รักศรี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 8 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกุลชนาฎ  เสือม่วง
2. นายคณาธิป  ราชแผน
3. นางสาวจรรยพร  ขำขาว
4. นายยุทธการ  ศรีเขียวพงษ์
5. นายอภินันท์  ไตรรัตน์
 
1. นางสาวบุญรักษา  ประเสริฐ
2. นางสาวณภัทรชญา  กลิ่นน้ำหอม
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง 29 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกำพลศักดิ์  วรรณกูล
2. นายคทาวุธ  ทองสุข
3. นายฉัตรการ  ชูแก้ว
4. นายณัฐพล  มากสำรี
5. นายณัฐวัฒน์  เกตุพืช
6. นายตราภูมิ  โนนไทย
7. นายธนภัทร  รักคำ
8. นายธีรกาญจน์  สุขศิริ
9. เด็กชายนาราภัทร  ปาลวัฒน์ชัย
10. นางสาวปภาวรินทร์  พรหมเผือก
11. เด็กชายภาสกร  ศรีภูธร
12. นายภูมิจิตร  เที่ยงตรง
13. นางสาววาสนา  พุฒิสาร
14. นางสาวศิรภัสสร  เจริญทรัพย์
15. นายศุภสิทธิ์  ภู่แพร
16. นายศุภสิทธิ์  นาคประวิต
17. นายศุภโชค  จุลละบุษปะ
18. นางสาวศุษาวรินทร์  แก้วอุบล
19. นายเป็นเอก  สหชาติภักดี
20. เด็กชายเมธา  กัณหะ
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ม่วงไหม
2. นายชำนาญ  เอี่ยมสำอางค
3. นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี
4. นางภัทร์ชา  ไทยรัตน์
5. นางสาวโสภิดา  หุ่นทอง
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายคมสัน  แพสอาด
2. นายจิรายุ  คงเลิศ
3. นายชนสรณ์  เประยะโพธิ์เดช
4. นายชัชชานันท์  ใจผ่อง
5. นายชาญวุฒิ  บุญมี
6. นายธนดล  ชาลี
7. นายธนภัทร  ศรีวรรณ
8. เด็กชายธนากร  ธนาการ
9. นายธนากร  ดิษฐ์ช่วย
10. เด็กชายธาม  พริ้งวิริยะกุล
11. นางสาวธิดารัตน์  พึ่งสวัสดิ์
12. เด็กชายนนทกานต์  จีนเท่ห์
13. นายพงศธร  พงษ์นุ่มกุล
14. นายพิชพล  การวิรีย์
15. นายวัศพล  ขำเอี่ยม
16. นายศิลปพันธ์  ทรงศิลป์
17. เด็กชายสิรวิชญ์  สุ่มทอง
18. นางสาวอักษราภัค  ลูกจันทึก
19. นายเจษฎา  สมศรี
20. นายเดชาธร  ทิพย์จ้อย
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวกิติยา  บุญมีสง่า
3. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
4. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
5. นางสาวสุพิชฌาย์  เลขะวัฒนะ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.6 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนิสากร  จิตรแจ้ง
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 36 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาววิภาวี  เสวกพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  โพธิ์ดี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงคาร์เม็น  มึลเล่อร์
2. เด็กชายพุฒิสรรค์  พฤษธิศาริกร
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
2. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.2 ทอง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายดำรงค์ชัย  คำนวน
2. นางสาวพิมพ์มาดา  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นางสาวธันย์ชนก  ราษฎร์ประชุม
2. นางสาววิจิตรา  น้อยเวช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.2 ทอง 17 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงญาณีนุช  คล้ายสุข
2. นางสาวณัฎฐ์อัปสร  ไผ่ชู
3. เด็กหญิงณัฐกมล  เที่ยงตรง
4. เด็กหญิงณัฐนพิน  เอี่ยมชัย
5. นางสาวณิชาภรณ์  จำปี
6. เด็กหญิงนราทิพย์  โตลิ
7. เด็กหญิงประภัสสร  ปานเล็ก
8. เด็กหญิงพรรณพร  ก้อนแข็ง
9. เด็กหญิงมนพิชา  คุณวุฒิฤทธิรณ
10. เด็กหญิงศิรินภา  เกตุสิทธิ์
 
1. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
2. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
3. นางสาวสิริมาส  ทองมาดี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64.2 ทองแดง 46 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัลยกร  อินต๊ะยศ
2. นายพงศกร  วิเลปนะ
3. นางสาวพิชชาพร  สัมปันนานนท์
4. นางสาวภารวี  ปลัดขุนทอง
5. นางสาวภิญญดา  คงคามี
6. นางสาวระฐิยา  ผลทรัพย์
7. นางสาววรัญญา  ดาวัลย์
8. นางสาวสุชัญญา  สุกแก้ว
9. นางสาวสุทธิดา  อิ่มแก้ว
10. นางสาวเขมมิกา  ดิษฐาน
 
1. นางวิณุรา  ฉันทชาติ
2. นายณรงค์ฤทธิ์  โชติกาญจนเรือง
3. นางสาวแพรพรรณราย  พ่วงโพธิ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 83.5 ทอง 15 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกิตติชัย  สาระยาม
2. เด็กหญิงชลธาร  สีโซ่
3. เด็กชายถิรวัฒน์  อาดเสงี่ยม
4. เด็กชายนพณัฐ  ฉ่ำหลวง
5. เด็กหญิงพัชรินทร์  ระงับภัย
6. เด็กชายวชิรวิชญ์  เพ็งคุ่ย
7. เด็กหญิงสิรินภา  บุญรอด
8. เด็กชายเขตต์ขัณฑ์  แย้มคุ้ม
 
1. นางณัฐสิมา  ศรีโสภา
2. นางเครือวัลย์  ดิษพงษ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  พิศรูป
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ไชยวงษ์
2. เด็กหญิงอริศรา  รัศมีพันธ์
 
1. นางสุกัญญา  ชอบเจริญ
2. นายสายชล  ทองประเสริฐ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรรณราย  ยอดคำ
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  สุขเจริญ
 
1. นายบรรพต  รักงาม
2. นายสมปอง  แจ่มยิ่ง
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 73 เงิน 27 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวรรณษา  พรมสุรินทร์
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายวาสุเทพ  ชูตระกูล
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรวรรณ  สุกแก้ว
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาววันวิสา  จำปาทอง
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงวริศรา  เขตตะ
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวเอกนารี  ไม้เลี้ยง
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธนพร  ประทีปเมือง
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวกรกนก  อินทร์สนิท
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 33 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เขียวไหล
2. เด็กหญิงภริตา  โพธิ์อุบล
 
1. นายลมัย  ยิ้มย่อง
2. นางสาวกาญจนา  สาโยธา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนัชชา  เรืองทิม
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวมัลลิกา  คาวีวงศ์
 
1. นางจุรีรัตน์  เกิดศิลป์
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายชัยวัฒน์  เบียเหล่
2. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อ่อนเลิศ
3. เด็กชายเตชพัฒน์  โอชา
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นายภัทรชัย  ร้อยกล้า
2. นายภาคิน  ฉินโน
3. นายอุดมศักดิ์  ดิษสงษ์
 
1. นางนิภา  บุญยัง
2. นางธัญญารัตน์ ทับทิม  กลับดี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 80 ทอง 21 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายมนต์ธร  โกยทา
 
1. นายณัฐชา  กล้าหาญ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90.33 ทอง 5 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  กองเกิด
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพัชชาภา  รุ่งเช้า
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 82 ทอง 19 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงแพรว  สว่างกลับ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายแสนภูมิ  มาลา
 
1. นางสาวอินทุอร  ใบจำปี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชัญญานุช   ประสาทแก้ว
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงทิพยาพร  แก้วระวัง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจันจิรา  เพ็ชรแพ
 
1. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายชุติพนธ์  แจ้งงุด
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 33 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอาง
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 76 เงิน 19 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
2. นางสาวจันจิรา  เพ็ชรแพ
3. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอาง
4. เด็กหญิงธารน้ำทิพย์  เที่ยงแท้
5. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
6. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
7. นางสาวพัชชาภา  รุ่งเช้า
8. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญธรรม
9. นายแสนภูมิ  มาลา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
3. นางสาวอินทุอร  ใบจำปี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.4 เงิน 32 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงจิตดาภา  คำฝอย
2. เด็กหญิงชัญญานุช   ประสาทแก้ว
3. เด็กชายชุติพนธ์  แจ้งงุด
4. เด็กชายธนคุณ   อานชม
5. เด็กหญิงบัณฑิตา  กนกโสภณ
6. เด็กหญิงพชรพรรณ  เอี่ยมใย
7. เด็กชายพีรวัฒน์  คุ้มมา
8. เด็กชายรชสเสม  อ่อนกล่ำ
9. เด็กหญิงวิมลณัฐ  แก้วสุข
10. เด็กหญิงศิครินทร์  วังตะพันธ์
11. เด็กชายสุชานันท์  ผูกพันธ์ไทย
12. เด็กหญิงสุชาวดี   เป้าชัง
13. เด็กชายอัครชัย  ต่ายขาว
14. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เมืองช้าง
15. เด็กหญิงแพรว  สว่างกลับ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
2. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 74.6 เงิน 24 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกุลธิดา  จูสิงห์
2. นางสาวจันจิรา  เพ็ชรแพ
3. เด็กชายณัฐนันท์  กองเกิด
4. เด็กหญิงณัฐสินี  อ่อนสำอาง
5. เด็กหญิงทิพยาพร  แก้วระวัง
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แย้มขุนทอง
7. เด็กหญิงนิรวัลย์  ระวงษ์
8. นางสาวพรทิพย์  ใยบัว
9. นางสาวพัชชาภา  รุ่งเช้า
10. เด็กหญิงศศิกานต์  บุญธรรม
11. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  สุขประเสริฐ
12. นายแสนภูมิ  มาลา
 
1. นายอุเทน  เปียหลอ
2. นายเมทะนี  พ่วงภักดี
3. นางสาวอินทุอร  ใบจำปี
4. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.2 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกรินทร์  ชัยบูรณ์
2. เด็กหญิงชนกานต์  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงพาสินี  เหรียญทอง
4. เด็กชายภูมิพัฒน์  คำสุก
5. เด็กชายวรพงศ์  แก้วเกิด
6. เด็กหญิงเบญจพร  สมัตถะ
 
1. นายธีรสุวัฒน์  เปรมใจเจริญ
2. นายณรงค์กรณ์  สุวรรณคง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 48 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดวงดี
2. นายธีรภัทร  โอฬาร
3. นางสาวนาเดีย  จันทนา
4. นางสาวปิยนุช  แสงน้อย
5. นายศรนรินทร์  ด่านสุขณรงค์
6. นายอริญชย์  สุขวโรทัย
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.3 ทอง 6 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายชนพล  วิเลปะนะ
 
1. นายประยุทธ  พวงทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายกิตติ์ณรงค์  เทียนขาว
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 23 โรงเรียนพระกุมารเยซู 1. เด็กหญิงพรพรรณ  มงคลคีรีโรจน์
 
1. นางสาวมัทพาธา  วรฉัตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง 27 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.66 เงิน 31 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 19 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายวีรวัฒน์  ทองสุข
 
1. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชญาดา   ฟักโต
 
1. นางบุศรา  ชิดประทุม
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 69.33 ทองแดง 51 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวโชติกา  วัฒนาธนไพศาล
 
1. นางสาวกิตติญา  ทองโสภา
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 22 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายชนพล  วิเลปะนะ
 
1. นางพนิดา  พวงทอง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายวีรวัฒน์  ทองสุข
 
1. นางศิริจิตต์  แก้วแสน
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.3 เงิน 28 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงนาฏวรรณ์  ใจอารีย์
 
1. นางพนิดา  พวงทอง
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวจันทร์จิรา  ดวงดี
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 27 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน 43 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกมล  มิ่งขวัญ
 
1. นายทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61.6 ทองแดง 45 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กหญิงนันท์สินี  ศรีทองดี
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชนิตา  กลิ่นหอม
 
1. นายทรงสิทธิ์  ภู่ภักดี
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสว่าง
2. เด็กชายนพฉัตร  ป้อมป้องกัน
3. เด็กหญิงนรีรัตน์  ทองรักษ์
4. เด็กชายพงษ์นรินทร์  อยู่นาน
5. เด็กชายพงษ์ศิริ  ปานน่วม
6. เด็กชายพุฒิพงศ์  กลับดี
7. เด็กหญิงมาริษา  เมืองสุข
8. เด็กหญิงอริสา  คุ้มพะเนียด
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78 เงิน 35 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นายจิระเดช  อ่ำจิ๋ว
2. นายชัยมงคล  สีมืด
3. นางสาวปัณฑิตา  บำเรอจิตร
4. นางสาวพัชริดา  อินทร์เจ๊ก
5. นายวรกานต์  วรรณรี
6. นายสิทธิชัย  แก้วพลายงาม
7. นางสาวอัจริยา  อิ่มเชื้ออยู่
8. นางสาวเพชรรัตน์  แก่นเขียว
 
1. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
2. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
3. นางบุญตา  รอดเมฆ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 31 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  นิลเขียว
2. นางสาวกุสุมา  โตเรือง
3. นายชนาธิป  มากสำรี
4. นางสาวธนภรณ์  ประดิษฐ์
5. นางสาวพรชิตา  ปิ่นปก
6. นายศรัณย์พร  บริบูรณ์
 
1. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
2. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
3. นางบุญตา  รอดเมฆ
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.8 ทอง 26 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกชพร  โพธิ์กระจ่าง
2. เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์  เหมือนขวัญ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ฉ่ำบุรุษ
4. เด็กหญิงนภัสรพี  ทองวิลัย
5. เด็กหญิงอรวิมญชุ์  เหี้ยมจ่าง
6. เด็กหญิงอุบลรัตน์  วัฒนาอุดม
7. เด็กหญิงเปรมกมล  เพ็ชรประสม
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 81 ทอง 37 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  เย็นสนิท
2. นางสาวชฎาธาร  ชินวร
3. นางสาวนริศรา  แจ้งสว่าง
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ธูปบูขา
5. นางสาวศุภานัน  ชูช่อ
6. นายเก่งกาจ  จริงจังชนังกูล
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 32.66 เข้าร่วม 28 โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กชายต่อลาภ  เอี่ยมเจียม
2. เด็กชายนนทชา  อินทุกรรม
3. นายนันทวุธ  อยู่สำราญ
4. นายอมรเทพ  จุไธสง
5. นายเมธาสิทธิ์  พงชนะ
 
1. นายจิระพงษ์  โตงาม
2. นางบุญตา  แก้วเกิด
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธีมาพร  แสงแก้ว
 
1. นางสาวสุชาดา  โพธิ์สมภาพวงษ์
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 32 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุฐิพร  โพธิ์สมภาพวงษ์
 
1. นางสาววิไลวรรณ  คำนัน
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงปาลิดา  ยอดสร้อย
 
1. นางสาววชรวรรณ  ภูมิโคกรักษ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 10 โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวประภัสสร  เงินอ่อน
 
1. นางเพ็ญประภา  บุญศรี
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 41.66 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงชินศิริ  เต่งภาวดี
 
1. นางสาวตวงทิพย์  โสภาจารีย์
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวศิรดา  กองแก้ว
 
1. นางสาวชิสา  โตเรือง
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.167 ทอง 15 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คงดี
2. เด็กหญิงจณิสตา  วิเศษวงษา
3. เด็กชายชญานนท์  สายสอนดี
4. เด็กชายฤทธิโรจน์  ปล้องภา
5. เด็กชายศตพรรษ  บัวโรย
 
1. นางมัณตรีณี  ยังถิน
2. นางสาวสุนทรี  กันพ่วง
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82 ทอง 33 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  มีนาภา
2. นางสาวณัฐหทัย  ช่วยบุญ
3. นางสาวตะวันฉาย  เล็กเพชรสว่าง
4. นางสาวทิพกฤตยา  ฉายา
5. นางสาวสิริกร  ภู่แส
 
1. นางสาวนวรัตน์  งามเริง
2. นางสาวปวีณา  ชมชื่น
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77.33 เงิน 35 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณิชาภัทร์  แป้นแก้ว
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ตังตระการโกศล
 
1. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
2. Ms.Song  Dan
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 16 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจิรารัตน์  เกตุพุ่ม
2. นางสาวสุธาสินี  บรรจง
 
1. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
2. Ms.Shen  Jiuting
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89.25 ทอง 6 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  ภู่พึ่ง
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ทองสุข
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.5 เงิน 27 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชวิศา  ภักดี
2. นางสาวฐิติรัตน์  สนธิ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
2. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.33 เงิน 12 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพัณณิตา  เขียววิเชียร
2. นางสาวสรารัตน์  สิทธิจันทร์เสน
 
1. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
2. Ms.Shen  Jiuting
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.8 เงิน 27 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญารัตน์  พุทธาวงษ์
2. นางสาวอรุณนภา  นาควัชระ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
2. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ทองประเสริฐ
2. นางสาวธนัญญา  สังข์ถ่วง
3. นางสาวปนัดดา  หรั่งแร่
4. นายพิริยะวิชญ์  ชูเชิด
5. นางสาวอภิญญา  แก้วกัลยา
 
1. นางสาวมนฤดี  อ้นมี
2. นางสาวขวัญลดา  ทองคำปั้น
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.75 เงิน 31 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณภัสนันท์  บุญเกิด
2. นางสาวนภวรรณ  พุ่มดอกแก้ว
3. นางสาวนัทธรดา  ตันละมัยงาม
4. นางสาวปนัดดา  นุชประเสริฐ
5. นางสาวภูสุรี  ภุมภัญ
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
2. นางสาวมะลิวัลย์  เพ็งคล้าย
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปิ่นประภา  สุขธนะไพศาล
 
1. Ms.Song  Dan
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 32 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญ์ฌิมา  แจ่มจันทร์
 
1. นางสาวพิกุลทอง  สักการะ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 74.17 เงิน 40 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายภพธรรม  สะอาดเอี่ยม
2. นางสาวอสมา  โคตรภูเขียว
 
1. นางสาวศรีสุดา  พันธาสุ
2. นางสาววาสนา  ศรีมาพันธุ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 79.15 เงิน 27 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวเสาวรส  เผ่าพันธ์
 
1. นางสาวศรีสุดา  พันธาสุ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 49.75 เข้าร่วม 49 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กลิ่นลอง
2. เด็กชายณัฐชนน  ปั้นคุ้ม
3. เด็กชายนนทกร  คุ้มกัน
4. เด็กหญิงน้ำเพชร  ปั้นคุ้ม
5. เด็กชายพงศกร  ทวีการไถ
6. เด็กหญิงพลอยพรรณ  บุญสูงเพชร
7. เด็กชายภูริทัต  เรืองทอง
8. เด็กหญิงวีรนุช  กราบกลาง
 
1. นายรังสรรค์  หอมสมบัติ
2. นายตรีโชค  กางกั้น
3. ว่าที่ร้อยเอกพัลลภ  ศุภพันธ์ุมณี
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.7 เงิน 36 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  จีนคล้าย
2. นางสาวยุพรัตน์  ทองนอก
3. นางสาววิรัลยา  ธิบดี
4. นางสาวสุพัตรา  ธิบดี
5. นางสาวอัญชลีพร  จันดี
6. นางสาวอินทิรา  วงษ์สมาน
 
1. นางสาวศศิมา  สาดทอง
2. นายประวิทย์  ใครน้ำ
3. นายจักรพงษ์  กล่อมปัญญา
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.45 ทอง 17 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชลพรรษ  เปียประโมง
2. นายฐิติวัฒน์  คุ้มกัน
3. นางสาวทิพาวดี  นิติวิทยากุล
4. นายธนพัฒน์  สืบเสาะ
5. นายธนภัทร  เดือนฉาย
6. นายธนเทพ  จันทร์มณี
7. นางสาวนิภาภรณ์  คำนึง
8. นางสาวประภัสสร  ไกลภัย
9. นายภานุเดช  เพ็งบุญ
10. นางสาววิมลสิริญา  ผลอุดม
 
1. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
2. นายทัศนัย  อยู่ไทย
3. นายจำเรียง  หลำริ้ว
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 69.2 ทองแดง 22 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธารทิพย์  เกล็ดนิ่ม
2. เด็กหญิงนับทอง  สุวรรณา
3. เด็กหญิงปวันรัตน์  กองฤทธิ์
4. เด็กหญิงอุทุมพร  พ่วงพลอย
5. เด็กหญิงแพรพรรณ  เนียมอ่อน
 
1. นางสาวบุญรักษา  ประเสริฐ
2. นางสาววรรณภา  สาระวะดี
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 71.2 เงิน 27 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธนาภรณ์  ศรีรักษา
2. นางสาวภัทรดา  นาคประวิทย์
3. นางสาววรมน  เลิศสถิตย์
4. นางสาววิทิตา  หมอสมบุญ
5. นางสาวเนตรรัตนา  พระเนตร
 
1. ดร.ณิชาภา  ธพิพัฒน์
2. นายเศรษฐวิทย์  อินทร์หมุด
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.4 เงิน 31 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนลินพร  มัติโก
2. เด็กหญิงปริยากร  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงสรัลพร  สมบัติบำรุง
 
1. นางสาวจรัสพิมพ์  ศิริมาตร์
2. นางสาวปิยะพร  โกมล
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.8 ทอง 21 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกัญญารักษ์  แก้วชัยยา
2. นางสาวอภิญญา  ทรัพย์สุวรรณ
3. นางสาวอมรรักษ์  สิงห์มงคลศักดิ์
 
1. นายธวัชชัย  กุศลสุข
2. นายวัชรพล  คนพินิจ
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.5 เงิน 20 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เพ็ชรแสงศรี
2. เด็กหญิงอริศรา  มั่นคง
3. นางสาวอันดา  อยู่บาง
 
1. นางศิรกาญจน์  ภูลบศรี
2. ดร.จารุวรรณ  นิ่มตลุง
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ม่วงงาม
2. นายกิตติภณ  พุ่มบุญมี
3. นายอลงกรณ์  ม่วงไหม
 
1. นางสาวกัลยา  ประสงค์เงิน
2. นางสาวอรอนงค์  เรียงผา
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภัทรลดา  มั่งคั่ง
2. เด็กหญิงวิจิตรา  วงสวาห์
 
1. นางธารญา  ธยาน์ธนาธร
2. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 13 โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  สายศิริ
2. เด็กชายภูวนัตถ์  สวนผลไม้
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
2. นางสาวขนิษฐา  ปอใหม
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กชายณภคดล  นาคประเสริฐ
2. เด็กชายอนุพันธุ์  ท้วมวงศ์
 
1. นายนวพล  สาธุชน
2. นายวัฒนพงศ์  เชาว์โน
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวพรรภัสษา  แพงวงษ์
2. นางสาวพฤฒจิรา  วุฒิชัยรังสรรค์
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 18 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงบุษรินทร์  ทับเปีย
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เนียมพลอย
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 54.6 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวกันติชา  บุญจิตร
2. นายภูมินทร์  เจริญฉิม
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 60.2 ทองแดง 40 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวปิยธิดา  โปร่งปาน
2. นางสาวเบญจวรรณ  ธีระจันทร์
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 45 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิรติกาญ  สุทธิเจษฎาโรจน์
2. เด็กหญิงชาลีน  เบลว
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงศศิพร  โพธิ์ชะคุ้ม
2. เด็กหญิงเมษ์ศินี  โตเสวก
 
1. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
2. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกานต์ธิดา  รัตนิชย์
2. นางสาวชนิดาภา  โกสุมา
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 36 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวกนิษฐา  ศรีรักษา
2. นายบุญสิทธิ์  ตาระกา
 
1. นางนพพร  เขตการณ์
2. นายอรรณพ  โพธิ์ศรี
 
153 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 18 โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  พานนท์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กองเนียม
3. เด็กหญิงฐิติยาพร  สุวรรณพงศ์
 
1. นางสาวอาลิตา  หงษ์สา
2. นางสาวพรทิพย์  คงมะลายู
 
154 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 23 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  สินคำ
2. นางสาวตรีนุช  เรืองทอง
3. นางสาวสุชัญญา  คงทอง
 
1. นางมาลัย  แก้วมณี
2. นายสุวัฒนา  เครือเมฆ
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง 4 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายณรงค์ฤทธิ์  จงรักษาแก้ว
2. นายเฉลิมเกียรติ  อิ่มสำราญ
 
1. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
2. จ.ส.อ.ไพโรจน์  อิ่มสำอางค์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ม่วงสถาน
2. เด็กชายปกรณ์  ภู่ประสงค์
3. เด็กชายสาริน   บางเขียว
 
1. นางสาววันวิสาข์   บุญพ่วง
2. นางสาวเอมอร   แสงดาว
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายธนากร   โยปทุม
2. นางสาวศิรินภา   อ่อนตา
3. นายเดชาธร   เลียงผา
 
1. นางสาววันวิสาข์   บุญพ่วง
2. นางรัตนาพร  ศรีเพ็ชร์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 17 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกันตพงศ์  สุขทอง
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เสมอพิทักษ์
3. เด็กชายศรัณย์  ยามี
 
1. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
159 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 27 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายพิพัฒน์  คงมา
2. นายภราดร  กุลฉิม
3. นายไพบูลย์  เงางาม
 
1. นางสาววันวิสาข์   บุญพ่วง
2. นายสิทธิกร   หาดทวายกาญจน์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายชินวัตร  เกลี้ยงรัตน์
2. เด็กชายธนพล  โพล้งล่ะ
3. เด็กชายธีรศักดิ์  เขียวหวาน
 
1. นายอรรถพร  แก้วบวร
2. นางทิวาวรรณ  หลำ่วรัตน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นายคณาธิป  สังข์ทอง
2. นายวันชัย  จันเสน
3. นายศักดิ์ดา  นาคน้ำ
 
1. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
2. นางสาวสุกัญญา  ก๋าใจ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงนงนภัส  แย้มวัด
2. เด็กหญิงนัสธฌา  เดชเพ็ชร
3. เด็กหญิงพัชรี  วงเทียนแดง
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายอนุชาติ  โชชัย
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวชลิดา  เอี่ยมสุด
2. นางสาวสุปรีญา  ทองเรือง
3. นางสาวสุภาพร  ตันยา
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 29 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กหญิงข้าวสาร  จำนงค์สูญ
2. เด็กหญิงชนาพร  บุญเมฆ
3. เด็กหญิงณิชดา  น้อยดี
4. เด็กหญิงปิยฉัตร  กาใหญ่
5. เด็กหญิงอังคณา   แก้วมณี
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   พรหมสุข
 
1. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางสาวอารีรัตน์  จันทร์ชื่น
 
165 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 32 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงสวนีย์  พวงแย้ม
2. เด็กหญิงอนุสสราณ์  โชติพนัส
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  นาคศรี
 
1. นายสนอง  โกสุมา
2. นายปรีชา  เทศทอง
 
166 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  พงษ์เผือก
2. นางสาวนัฐยา  มากศรี
3. นายวีระเทพ  โอชะฏิน
 
1. นางภาราดา  เอมอินทร์
2. นางสาวอภิรดี  ธูปหอม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.4 ทอง 14 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  ทับทิมทอง
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เอี่ยมสำอางค์
3. เด็กชายไกรวิชญ์  คามรักษ์
 
1. นายกิตติพงษ์  สงวนใจ
2. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 47 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวณัฐมล  นามมุลตรี
2. นางสาวศุภลักษณ์  แก่นดี
3. นางสาวสโรชา  ทองสา
 
1. นายอรรถพร  แก้วบวร
2. นางฐิติยา  วิหารธรรมเม
 
169 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82.8 ทอง 6 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กชายพลอธิป  พาป้อง
2. เด็กหญิงวรรณิสา  เปียโชติ
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ประสงค์
 
1. นายวัชรศักดิ์  ลัดดาแย้ม
2. นางสาวสุกัญญว  ก๋าใจ
 
170 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวนาตยา  ศรีคงเมือง
2. นางสาววิภูษา  วงษ์สนธิ์
3. นางสาวสุชานันท์  รวมพล
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นางประทุมทิพย์  ทองสะอาด
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.7 เงิน 23 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  โปร่งปาน
2. เด็กหญิงอริสา  อ่วมน้อย
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ไถ้เงิน
 
1. นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร
2. นางมาลี  พรหมเพ็ญ
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 21 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นางสาวจินดารัตน์  เกิดเรือง
2. นายจิรายุ  เชาว์สุวรรณ์
3. นางสาวพิมพ์มาดา  ด้วงนคร
 
1. นายวินัย  แป้นงาม
2. นางกฤษณา  แป้นงาม
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 29 โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายกันตพงษ์  บัวคลี่
2. เด็กชายฐากูร  นาควิเศษสุข
3. เด็กหญิงวาเลนไทน์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางวราภรณ์  ชนะกุล
2. นางสาวหทัยชนก  แคอนันต์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.9 เงิน 32 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ดวงปฎิ
2. นางสาวกนกอร  สุขแถม
3. นางสาวกัญญารัตน์  พูลประเสริฐ
 
1. นายวินัย  แป้นงาม
2. นางธัญญารัตน์ ทับทิม  กลับดี
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง 13 โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ปลื้มบุญ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เจียมทอง
3. เด็กหญิงเปรมกมล  ภูมิทัศน์
 
1. นางลาวัณย์  บ่ายเที่ยง
2. นายสนอง  โกสุมา
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 34 โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นางสาวจิราภรณ์  จันทร์ฉาย
2. นางสาวทัดสร  ไชยชาญรัมย์
3. นางสาวนันทกานต์  อินพรม
 
1. นางเดือนเพ็ญ  รอดช้าง
2. นางวันดี  สะมะถะ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง 18 โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. เด็กชายศักดิ์พล  สุขเกตุ
 
1. นายศิวภากร  คล้ายเพ็ง
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงจรัตพร  รอดนิ่ม
2. เด็กหญิงจิรทีป  หน่ายอินทร์
3. เด็กหญิงศศิวิภา  มั่นคง
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายอรรถพร  นาคเชื้อ
 
1. นายสุภาพร  ม่วงอ่อน
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 12 โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กชายจารุกิตต์  เกตุรัตน์
 
1. นายสมปอง  ใจกล้า
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงนิพาพรรณ  นกพึ่ง
 
1. นางสาวนันทัชพร   ทองเสวก
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายจิรายุทธ   ถ้วนศรี
 
1. นางสาวณปราง  กลีบพุฒ
 
183 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85.4 ทอง 6 โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นายจีรพัฒน์  ดวงชื่น
2. นายชัชพงษ์  รักถนอม
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง