สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ไทยปราณี
 
1. นางณฐา  เปรมปรีดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาววาสนา  กระจ่างศรี
 
1. นายอำนวยชัย  สีสด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 13 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์พีรา  สรสิทธิ์
 
1. นายนวศิลป์  กี่สง่า
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวมานิดา  สุริยะเพ็ญ
 
1. นายอานนท์  สาวิวัตน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เทพณรงค์
 
1. นางสาวรชาดา  ชื่นเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวญาณิศา  ศาสนาไทย
 
1. นางสาวรชาดา  ชื่นเจริญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 77 เงิน 37 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  ทีประโคน
 
1. นางสาวมนัญชยา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 16 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวศริมน  เลิศไกร
 
1. นายอานนท์  แป้นสกุล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 22 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงมิ่งกมล  กิ่งทอง
 
1. นางสาวกรองแก้ว  จันทร์อินทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวสุพรรณิกา  ภู่เสถียร
 
1. นางสาวกรองแก้ว  จันทร์อินทร์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงณัฐมาศ   เนียมใจอาจ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ขุนพิทักษ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  เปรมปรี
2. นางสาวรองรัตน์  ทองมาลา
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 8 เข้าร่วม 51 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวศิริวัลย์  สมพร
2. นางสาวสุดารัตน์  อินทร์ศรี
 
1. นางสาวธินัดดา  จันทร์ขอนแก่น
2. นางสาวนภาพร  ใยดี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 50 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงญาดา  องอาจ
2. เด็กหญิงเกศรินทร์  ลี้กุล
 
1. นางสาวนิดตะยา  สุขรี
2. นางสาวสาวิตรี  สุวรรณประภา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 78 เงิน 30 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวบุษญาวรรณ  พระโป๊ะ
 
1. นางสาวนิดตะยา  สุขรี
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 45 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกนกพร  พรหมสุรินทร์
 
1. นางสุชิรดา  ศรีอนุศิษฏ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 44 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายณัฐวุฒิ  ตะกรุดแก้ว
 
1. นางชนานันท์  จะตุคะมา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 28 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธนัญญา  เสือเหลือง
2. เด็กชายธฤต  แป้นสุวรรณ
3. เด็กหญิงพลอยพรรณ  คณาสุข
 
1. นายวิทยา  นิลสกุล
2. นางสาวเล็กสุดา  หงษ์ทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 26 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชารินี  ถิรบุตร
2. นางสาวภัทราพร  ชาญศึก
3. นางสาววิภาวี  เบาวะนนท์
 
1. นายวิทยา  นิลสกุล
2. นางสาวพัสฎาภรณ์  กุลวัฒชัยสีห์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.25 เงิน 15 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงทานดา  อนันตวงศ์
2. เด็กหญิงนันณภัทร  แสงมณี
3. เด็กหญิงพิมพ์พีรา  สรสิทธิ์
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
2. นายพันธ์ชิต  ชิณบุตร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 67.25 ทองแดง 21 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกฤติยานันท์  สมบูรณ์
2. นางสาววีรภัศรา  ทรงอยู่
3. นางสาวสมฤดี  นันทพานิช
 
1. นายชวัลวิทย์  จินดา
2. นายนพดล  หอยสังข์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนาถาวรวงศ์
2. เด็กชายธนโชติ  สีมารัตน์
 
1. นางสาววัชรินทร์  ยอดคัดเค้า
2. นางสาวภัทรานิษฐ์  รักษาศรี
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายพรเทพ  สุริยะฉาย
2. นายสุรสิทธิ์  อินไผ่
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  อิ่มสมัย
2. นางทนาภรณ์  บุตรสิงห์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 34 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายภูมินทร์  พัฒนาพรรณ
 
1. นายอนุรักษ์  ศรีโยธา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายชัยวัฒน์  แถวสุวรรณ์
 
1. นางสาวชมัยพร  รัตนมรรคคา
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 47 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงมุธิตา  ชมชื่น
2. เด็กหญิงเบญญาภา  พันหาบ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  แย้มเมืองไชย
2. นางสาวนิภาพรรณ  แก้วอนันต์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 49 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายชยากร  คำเหลา
 
1. นางสาวนภาภรณ์  คงเนียม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43.91 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงพัชรพร  สีขำ
 
1. นางสาวสุนีย์  มะลิซ้อน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65.05 ทองแดง 27 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวเยาวลักษณ์  ศรีหนู
 
1. นางสาวจุฑามาศ  พิมพิลา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 5 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายศุภกิตติ์  ศรีวิลัย
 
1. นางพัชรีย์  ช้างงาม
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงณัฐพร   พิมพ์จำปา
2. เด็กชายภูรินทร์   เข่งพิมล
3. เด็กหญิงศุภนิจ   ธรรมวิเศษ
 
1. นางสาวกนกพร   ไหมชุม
2. นางสาววิมลศิริ   บุญเฉลียว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวจีระนันท์  พวงผะกา
2. นายสิริภพ  อุ่นใจ
3. นางสาวเรณุมาศ  กองทอง
 
1. นางสาวนวรัตน์  เชื่อมขุนทด
2. นายอิทธิศักดิ์  ศิริจันทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.8 เงิน 38 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกัลยา   พิมพาเรือ
2. เด็กชายบุญฤทธิ์   วันดาคุณ
3. เด็กหญิงอรวรรณ   โพธิ์ทอง
 
1. นายกรกช   ฝ้ายป่าน
2. นางสาวธารินี   แสนตลาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 71.6 เงิน 44 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวนชกานต์   อินทรภาษิต
2. นางสาววิลัยพร   พันธ์ธง
3. นางสาวอภิญญา   พุ่มเจริญ
 
1. นางธัญลักษณ์   ทรัพย์สุข
2. นางสาวรุจานันท์   เรืองภัทร์กุลกิจ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 39 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุชาดา
2. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสัตย์
3. เด็กชายศุภฤกษ์  สมบูรณ์โชคลาภ
 
1. นายนนทพัทธ์  หุ่นพงษ์
2. นายอิทธิศักดิ์  ศิริจันทร์
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.2 เงิน 43 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกัลยกร  บุญเหลือ
2. นางสาวณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. นางสาวณนพวรรณ  บัวล้อมใบ
 
1. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
2. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.6 ทอง 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธนภรณ์   เกตุอ่อน
2. เด็กชายวีรชัย   บุญสุข
3. เด็กหญิงศศธร   ถาวรเจริญ
 
1. นายอนุวัฒน์   มงคล
2. นางสาวสุภาพร   วงษ์ที
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชนิสรา   ยิ้มศิริ
2. นายณัฐพล   แสงจันทร์
3. นางสาวศุภลักษณ์   ศิริกุล
 
1. นายเชิดชาย   ฉิมบุรุษ
2. นางสาววัชรี   คุณวิวัฒน์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.2 เงิน 23 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนวัฒน์  ธรรมมา
2. นายพีรภัทร  เวชสิทธิ์
 
1. นางสาวเข็มทอง  ภูกองชนะ
2. นางสุวิมล  กองจินดา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายประวิทย์   บุญรอด
2. นายภูมิภูวนารถ   ภาสบุตร
 
1. นางสาวลักขณา   สุนะศรี
2. นางสาวเสาวลักษณ์   ผุลลาวงษ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77.9 เงิน 8 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายพงศธร  หาไชยอินทร์
2. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  เวฬุนารักษ์
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
2. นางสาวเข็มทอง  ภูกองชนะ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75.9 เงิน 5 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายชุติพงษ์  บินยะรงค์
2. เด็กชายปัณณวัฒน์  ปักธงไขย
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
2. นางสาวนวรัตน์  เชื่อมขุนทด
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายธนทร  กลิ่นชื่น
2. นายนพพล  เอี่ยมสอาด
3. นายอิศวะ  มณีเนตร
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
2. นายปัณณวิชญ์  ศรีคณาภิรักษ์กุล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 50 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกัลย์ภัคค์  มณีโคตม์
2. เด็กหญิงกุลยรัตน์  พิรุณ
3. เด็กหญิงจิรัชญา  จันทะเขต
4. เด็กหญิงสุวิชาดา  กองพา
5. เด็กชายเจษฎากร  มาปันสาย
 
1. นางภาวนา  พลอินทร์
2. นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.8 ทอง 45 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวกนกวรรณ  สืบจากลี
2. นางสาวคฑามาศ  เกตุนุช
3. นางสาวณัฐรัตน์  จารุอินทร์
4. นางสาวปิ่นมนัส  ชัยหาญ
5. นางสาวสุจิตรา  บัวครอง
 
1. นางสาววิภาภัค  ก้านขุนทด
2. นางสาวณิชารีย์  ศิริไพศาล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.6 ทอง 9 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  อู่เงิน
2. เด็กหญิงปวีณ์รัตน์  เลาะสันเทียะ
3. เด็กหญิงภาชินี  วรรณโพธิ์
4. เด็กหญิงวริยาพร  พามณี
5. เด็กหญิงสิริลักษณ์  เมี้ยนมิตร
 
1. นางสาวสิรินภา  ตับกลาง
2. นายกันต์ธร  หิรัญลักษณ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจินตนา  ลิ้มชัยปัญญา
2. นางสาวทิพย์สิริน  ศิลเทพาเวทย์
3. นางสาววิรากานต์  รักวุฒิ
4. นางสาววิลาสินี  เวียงทอง
5. นางสาวสกุลทอง  ไวทยานนท์
 
1. นางเจือจันทร์  สุขแจ่ม
2. นางสาวนภาศรี  อังอินทรสงฆ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายคมสันต์  แสงพรึก
2. เด็กชายญาณวิทย์  วงษ์สัมฤทธิ์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  ฉัตรแก้ว
4. เด็กหญิงสิริยากร  คำจุ้ย
5. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  เก่งการช่าง
 
1. นายกิตติพงษ์  ยอดดี
2. นางสาวณัฏฐาภรณ์  ระรื่น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกรชนก  ห้วงสมุทร
2. นายคมเดช  กระแจะจันทร์
3. นายณัฐกิตติ์  ราชจินดา
4. นางสาวภัสสร  ทองเนื้อดี
5. นางสาวอุไรวรรณ  คงคลัง
 
1. นายฐปนวัฒน์  โฉมเฉลา
2. นายธนกร  กระแสร์นุช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวจันทร์ทิพย์  ดวงคำ
2. นางสาวจันทิมา  อ่อนศิลา
3. นางสาวชมพูนุช  คงปิติ
4. นางสาวญาณิศา  ขันธรูจี
5. นายณัฏฐากร  หงษ์ไทย
6. นางสาวธิดารัตน์  คำแพงจีน
7. นายนนทวัต  เพชรแก้ว
8. นายนิติพงษ์  พวนดี
9. นางสาวปริยากร  วงษาชัย
10. นางสาวปวีณา  เกื้อจรูญ
11. นายปัณณวิชญ์  ศรีบุญมี
12. นางสาวปิยธิดา  โพธิ์ดอกไม้
13. นางสาววิจิตรา  สุขกบุตร
14. นางสาวศิริวิมล  บุญชาติ
15. นางสาวสิตา  วิทยภัคกุล
16. นางสาวสุพัตรา  จิตอารีย์
17. นางสาวอภิญญา   ยอดฉิม
18. นางสาวอรทัย  อ่ำพูล
19. นางสาวอริสรา  ไทยบัณฑิตย์
20. นางสาวอัจฉรา  ศรีมันตะ
 
1. นายคธาวุฒิ  ผดุงชาติ
2. นายวีระเนตร  ขุนต่างตา
3. นายอำนาจ  สุคตะ
4. นายเอกพล  อุโมงค์
5. นางสาววัลภา  ปานสุวรรณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80.4 ทอง 18 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทโชติ
2. นายจงชนะ  จินาพันธ์
3. นายจักรพรรดิ์  พิทักษ์วาปี
4. นางสาวจันทนิภา  จั่นฤทธิ์
5. นางสาวจุฑารัตน์  แก้วสูตร
6. นายชานนท์  อินจันทึก
7. นางสาวทองพรรณราย  โลหะสุวรรณ์
8. นายธนกฤต  เขียนวงศ์
9. นายธนวัฒน์  สุขวิบูลย์
10. นายนพรุจ  สวัสดี
11. นายนิมิตร  ภิญโญยิ่ง
12. นางสาวนิศารัตน์  ผ่านในเมือง
13. นางสาวบัวสวรรค์  พันหอม
14. นายพณพล  ผอนนอก
15. นางสาวมนทกานต์  ชำนาน
16. นายยศพนธ์  รวมคม
17. นายอิสระ  ดาบโสมศรี
18. นางสาวเจียระไน  นามวิเศษ
19. นางสาวเบญจมาภรณ์  เอี่ยมสุวรรณชัย
20. นายเพชรหนึ่ง  กองจันทร์เพชร
 
1. นายกันต์ธร  หิรัญลักษณ์
2. นายอนุรักษ์  ตรุษไทย
3. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
4. นายนครรัฐ  โชติพรหม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขแสวง
 
1. นางสาวพรพิมล  ภู่สวรรค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 17 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวรชตวรรณ  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวณภัทร  อุ่มเพชร
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณัฐนนท์  ยังผ่อง
2. เด็กหญิงธนพร  ชาวโพธิ์พระ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ  บุตรศรี
2. นายเกรียงไกร  ภูมิพานิชย์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.8 ทอง 31 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาววงศ์อารีย์  สมัครการ
2. นายเจษฎา  มาสนันท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชฎายุ  บุตรศรี
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  ทานุ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84.1 ทอง 43 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงฐานิดา  สีดา
2. นางสาวณัฐชา  เถื่อนแก้ว
3. เด็กชายธนชัย  ยิ่งจำเริญ
4. เด็กชายธนาคาร  ดีมงคล
5. เด็กชายธีรภัทร  แพงเพชร
6. เด็กชายพงษ์เทพ  ศรีแก้ว
7. นางสาวพรทิพา  พันธ์วงษ์
8. เด็กชายภูริภัทร  ปัตมะพรม
9. นางสาวสายน้ำผึ้ง  พุฒตาล
10. นางสาวอมรรัตน์  ศรีวิเศษ
 
1. นายเอกพล  อุโมงค์
2. นางสาวณัฏธิภา  จันทร์คำ
3. นายอำนาจ  สุคตะ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.8 เงิน 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวจีรภัทร์  จันทร์วิทัน
2. นายปริญญา  แก้วสีหมอก
3. นางสาวปวริศา  คำจร
4. นางสาวพรนัชชา  อยู่เจริญ
5. นางสาวรุจีรา  เพชรมีดี
6. นายวิทวัส  สุระมานนท์
7. นางสาวสายธาร  ดารามาตย์
8. นางสาวสุกฤตา  เขียวฉิม
9. นางสาวสุภาวดี  ผิวอุบล
10. นางสาวอาภัสรา  แสงสว่าง
 
1. นายฆนาศัย  ไชยสุรักษ์
2. นางสาวอาทิตยา  ไชยเนตร์
3. นางสาวสุรัตนาวดี  อุ่นชะลี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.25 ทอง 23 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกาญจนา  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงดารารัตน์  บัวบานศรี
3. เด็กชายถิรวัฒน์  ปิดตาทะสังข์
4. นางสาวธนัชพร  อริยสุขโฆษิต
5. เด็กหญิงธิษณามดี  คาร์ลเดอรอน
6. เด็กชายวงศ์วัฒน์  ประสารชวนันท์
7. เด็กชายวรากร  ภิญโญ
8. เด็กชายวรโชติ  มะลิซ้อน
9. นายเทพพร  จันทะพาท
10. นางสาวเบญจรงค์  บงการ
 
1. นายอนุชิต  ไชยแก้ว
2. นายกฤติน  หันพิมาย
3. นายพงษ์พันธ์  เกิดสมบัติ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายจักรภัทร  ผงผัน
2. เด็กชายชาญชัย  เขียนโคกกรวด
3. เด็กชายนัฐพงค์  ภูผา
4. เด็กชายพันธมิตร  จันทร์ขาว
5. เด็กชายมิลทาดา  นาโคตร
6. เด็กชายรชต  ชินพร
7. เด็กชายศุภพิชญ์  ด่านขัตติยอนันต์
8. เด็กชายสรัล  แสงสุวรรณ
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ชนสุข
10. เด็กชายไชยวัฒน์  ชมภู
 
1. นายมานะ  มอไธสง
2. นายสราวุธ  ศิลาราช
3. นางสาววาสินา  สุทธิวานิช
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายกีรติ  สังขวัตร์
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เพียะผาป
 
1. นายภูรินท์  วัวลำพอง
2. นายรัตนพล  พลราษฎร์
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวรัชฎาภรณ์  หอมสมบัติ
2. นางสาวอิสรารัตน์  วงษ์เวชประสิทธิ์
 
1. นายกรกต  วงษา
2. นางสาวสมหมาย  ฤทธิบุตร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายศรราม  ยิ้มจู
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 67 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวฉัตรทริกา  แสนพวง
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 47 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงวิวรรณศิริ  สิริกุลพัฒน์
 
1. นางรัตนา  ชื่นชอบ
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวรัชดาพร  ฝาระมี
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 28 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงโศภิษฐา  วงษ์เนียม
 
1. นางสาวหทัยทัต  ออมทรัพย์
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวศริมน  เลิศไกร
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เขียวสวาท
 
1. นางนกน้อย  สินสุวรรณ์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 43 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวจิณัฐตา  ชาชุมพร
 
1. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนันทณัฐ  สุ่มยศ
2. เด็กหญิงเกศกนก  แสงทะตา
 
1. นางพิรุณพร  แสงภักดี
2. นายนพพล  มีสง่า
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงฐาปณี  ศิริพละ
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันทศร
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 38 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. นายพัชรธร  สุทะนัง
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายธนชาติ  ถนอมทรัพย์
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  กรองใจ
3. เด็กชายสันติชัย  คามวิชิต
 
1. นายประกอบ  คำหล้า
2. นางสาวพัชราวรรณ  จันทศร
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวชณาภา  แกล้วเกษตรกรณ์
2. นางสาวทิพวัลย์  เต่าทอง
3. นางสาวยุพาพร  เยาวพงษ์
 
1. นางสาวพัชราวรรณ  จันทศร
2. นายประกอบ  คำหล้า
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 74 เงิน 31 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายณภัทร  สุรัตนะ
 
1. นางอารี  คำปู่
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาววทันยา  ทานะมัย
 
1. นายสาทิศ  ใสสนิท
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 34 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงปฏิมา  สิงห์ขันธ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวศุภากร  ปรีชาพรประเสริฐ
 
1. นายสาทิศ  ใสสนิท
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงปฏิมา  สิงห์ขันธ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 76 เงิน 28 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายจิราวัฒน์  สาลารักษ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงพรรณกวี  ไทยสกุล
 
1. นายสาทิศ  ใสสนิท
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 18 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวนวพร  วงศ์สวาสดิ์
 
1. นางอารี  คำปู่
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชาลี
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.6 ทอง 20 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายรัชชานนท์  สีทา
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง 15 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ดำสนิท
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71.4 เงิน 28 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กชายณภัทร  สุรัตนะ
2. นางสาวธัญญภรณ์  พุฒซ้อน
3. เด็กชายธันวา  บุราณเศษ
4. เด็กหญิงปฏิมา  สิงห์ขันธ์
5. นางสาวปภาวดี  ดวงชุ่มชื่น
6. นางสาวประภัสสร  เข็มวงษ์
7. เด็กหญิงพรรณกวี  ไทยสกุล
8. เด็กชายพิพัฒน์  หลายคงคา
9. นายรัตนะ  จงสถิตย์ถาวร
10. นางสาววทันยา  ทานะมัย
11. นายสาทิศ  ใสสนิท
12. นางสาวเบญจวรรณ  พงษ์ดี
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายสาทิศ  ใสสนิท
3. นางสาวณัฐพร  ปองดอง
4. นางสาวทิพย์ตะวัน  ฝั้นหัวครั้ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงกนิดา  บารอแฮม
2. เด็กชายกฤษฏา  จินดารมณ์
3. เด็กชายกิตนภัทร  ทรัพย์สมบูรณ์
4. เด็กหญิงขนิษฐา  สุชาดา
5. เด็กชายคณาธิป  ปิ่นแก้ว
6. เด็กชายชัชวาล  สุขกะ
7. เด็กหญิงชาลิสา  ศิริสัตย์
8. เด็กหญิงณัฐลดา  เมืองงาม
9. เด็กชายธนบดี  โล่ย์ทอง
10. เด็กหญิงนภสพร  วัชรเวียงชัย
11. เด็กหญิงนันท์รมัย  นากเสวกนิธิศ
12. เด็กหญิงปณิดา  อ่อนผา
13. เด็กชายพิทักษ์พล  มะลิหอม
14. เด็กหญิงมาริสา  หลาวเพ็ชร์
15. เด็กหญิงวรัญญา  ก้านอินทร์
16. เด็กหญิงศศิธร  บุญท้วม
17. เด็กชายศุภฤกษ์  สมบูรณ์โชคลาภ
18. เด็กหญิงสุภาวดี  ภักดี
19. เด็กหญิงอริษา  ศิริมงคล
20. เด็กหญิงเนตรมณี  โวหารศิริ
 
1. นายชัยวัฒน์  บุญเพ็ง
2. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
3. นายจรูญศักดิ์  คำบุญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 30 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายนรเทพ  รุ่งโรจน์
2. นายนิวัฒน์  โพธิ์ชาลี
3. เด็กชายภูริณัฐ  แสงเย็น
4. เด็กชายศุรธีร์  บุญชาลี
5. เด็กหญิงอัญชลี  ฉิมตระกูล
6. เด็กชายเกียรติศักดิ์  งอกสุข
 
1. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
2. นายอัครพนธ์  ป้องจันทา
3. นายคำภีร์  เขียมวิกิจ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 28 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายกวีกร  หงษ์ทอง
2. นายจิรภัทร  เสาวภา
3. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
4. นางสาวพิมพ์ชนก  ผิวจันทร์
5. นางสาวอัญมณี  เทพจันทึก
6. นางสาวเอสรา  เจ๊กจันทึก
 
1. นายอัครพนธ์   ป้องจันทา
2. นายคำภีร์   เขียมวิกิจ
3. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88.9 ทอง 12 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกุลธิดา  แสงรอด
2. นางสาวจิดาภา  โพธิ์ทองดี
3. นางสาวชลลดา  สุขสุแพทย์
4. เด็กหญิงณัฐธิญาภรณ์  กาละมุล
5. นางสาวณัฐนันท์  นาคหัสดี
6. เด็กหญิงณัฐนันท์  แสงศรี
7. เด็กชายณัฐพงษ์  ศิริวัฒน์
8. นายติณณภพ  เมืองแทน
9. เด็กชายธนกาญจน์  ดีจันทึก
10. นายธนบดี  สีมาลา
11. นายธีรภัทร  ขำสุวรรณ
12. นายธีรวัตร  ปินาถา
13. เด็กชายนพกร  โสตถิกุล
14. เด็กชายบุญฤทธิ์  นิลบุต
15. เด็กชายปภังกร  กล้วยคำ
16. เด็กชายปรมัตถ์  ถมวัฒนศิลป์
17. เด็กหญิงปิยฉัตร  อุปัทธิยา
18. นายพงษ์เพชร  ผงผัน
19. เด็กหญิงพรนภา  พูลสวัสดิ์
20. นางสาวพลอยนิภา  รัตนมณี
21. นางสาวพิชชาพร  พวงศรี
22. นางสาวพิมพ์ใจ  ศรีขัดเค้า
23. นายภัทรพงษ์  ผงผัน
24. เด็กชายภีรพงษ์  เศรษฐา
25. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชัยมีแรง
26. นายยศวริศ  แสงสว่าง
27. นางสาวรวีวรรณ  จุ่มอูบ
28. เด็กหญิงรุ่งรัศมี  ผิวผา
29. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พรหมโชติรัตน์
30. เด็กชายศิวกร  ผาสุข
31. เด็กชายสรยุทธ  จำปาขาว
32. เด็กชายสัญฐนนท์  โพธิ์สุวรรณ
33. นางสาวสิริดาภา  ทองย้อย
34. เด็กหญิงสุภาณี  พูลสวัสดิ์
35. นางสาวสุวพร  กองยอด
36. เด็กชายอธิวิทย์  อธิภัทรธีรนันท์
37. นายเฉลิมชัย  กลิ่นมณฑา
38. เด็กหญิงแก้วกานต์  ภาลี
39. เด็กหญิงไพลิน  สายสุรินทร์
40. นางสาวไอลดา  ทุมสาลี
 
1. นายโดม  นะทะปาน
2. นายกรพจน์  พูลเมือง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  รัตนะ
4. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
5. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เนาว์ชัย
2. เด็กหญิงกัลยา  กองเนตร
3. เด็กหญิงกัลยาณี  เถื่อนประดิษฐ์
4. นายจิรภัทร  เสาวภา
5. นายญาณศรณ์  เผือดจันทึก
6. เด็กหญิงณัฏฐพร  ศรีคำภา
7. เด็กหญิงณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
8. นายณัฐวุฒิ  สำราญ
9. นายดุษฎี  ชาญสิทธิ์
10. นายธนภัทร  สุภาพรูป
11. นางสาวธัญญาภรณ์  อยู่ครบ
12. นายธีรสิทธิ์  นุ่มจันทร์
13. เด็กชายนรเทพ  รุ่งโรจน์
14. เด็กชายนิวัฒน์  โพธิ์ชาลี
15. นายปฏิวัติ  แสงจันทร์
16. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
17. นางสาวปิยพร  บำรุงตา
18. นางสาวปิยวดี  ทาบุดดี
19. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
20. เด็กหญิงพัชรภรณ์  นามโคตร
21. นางสาวภัสรา  เจ๊กจันทึก
22. เด็กชายภูริณัฐ  แสงเย็น
23. นางสาวยุพาวดี  กามนต์
24. นางสาววรวรรณ  ด่านนอก
25. นายวรัญญู  เซ็นปัก
26. นายวัชระ  บุตรดี
27. เด็กชายวีรภัทร  จำปี
28. นางสาวศรสวรรค์  เนตรศรีเงิน
29. นางสาวศรุตา   กุศลสร้าง
30. นางสาวศศิกานต์  อนันตกูล
31. เด็กชายศุรธีร์  บุญชาลี
32. เด็กชายสุประวีณ์  จันทร์ศรีทอง
33. นางสาวอทิตยา  ยอดปรางค์
34. นางสาวอัจฉรา  วิยาสิงห์
35. นางสาวอัญมณี  เทพจันทึก
36. นางสาวอารียา  เนตรสันเทียะ
37. นางสาวเอสรา  เจ๊กจันทึก
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
2. นายอัครพนธ์   ป้องจันทา
3. นายกำธร  มุ่งแฝงกลาง
4. นายคำภีร์  เขียมวิกิจ
5. นายวสันต์  อินอ่อน
6. นายบุญฤทธิ์  ภู่พูล
7. นางรัตนา  ชื่นชอบ
8. นางสาวเสาวลักษ์  แสงเพชร
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กชายจักกฤษ  ไชยฤาชา
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แปลกพรมราช
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงเนตรชนก  เนาว์ชัย
 
1. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 13 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวชลิตา  ดำสนิท
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 24 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายหนึ่งตะวัน  แพ่งสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายธันวา  หาญธงชัย
 
1. นายพรประสิทธิ์  สาระคำ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิรมล  แสงจันทร์
 
1. นายสิทธิรัชต์  ฤทธินนท์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.66 ทอง 17 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวศรุตา   กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 14 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กชายบรรจงกณ  แสงชาติ
 
1. นางรจิตรา  วงษ์เพิก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 33 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นายกฤศณัฏฐ์   ทองคำแพ้ว
 
1. นายจารุพงศ์  ทารักษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงปริยากร  วันทนา
 
1. นายจักรินทร์  นะเรืองรัมย์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวพรรษมน  พรหมนอก
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 20 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายหนึ่งตะวัน  แพ่งสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 39 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  แปลกพรมราช
 
1. นายอัครพนธ์   ป้องจันทา
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.3 เงิน 30 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงปริยากร  วันทนา
 
1. นายจักรินทร์  นะเรืองรัมย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.67 ทอง 17 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวจริยา  แสงทองย้อย
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กองทองนอก
2. เด็กชายคฑาวุฒิ  เยื้อกลาง
3. เด็กชายจิรานุวัฒน์  หรั่งกิจ
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  ระหว่างขุนทด
5. เด็กชายณัฐยศ  พูลผล
6. เด็กหญิงณัฑสุดา  อวบสันเทียะ
7. เด็กชายต้นแบบ  พรมภา
8. นายธนบดี  แนบจันอัด
9. เด็กชายธนวัฒน์  สุขมี
10. เด็กหญิงธิดารัตน์  วงด่านกลาง
11. เด็กหญิงบุราณัน  อาษาพิมพ์
12. เด็กหญิงปภัศรา  ศรีสงคราม
13. เด็กชายปรัดดา  เบียนขุนทด
14. เด็กหญิงพลอยวริณ  ปลอดสันเทียะ
15. เด็กชายพัชรพร  วงษ์แก้ว
16. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองเภา
17. เด็กหญิงพัชราภา  ทองเภา
18. เด็กหญิงพิมพ์นภา  เพ็งแจ่ม
19. เด็กชายพีรภัทร  แก้วประสิทธิ์
20. เด็กชายภานุวัฒน์  ขอผลกลาง
21. เด็กชายภูวนาท  ศรีศักดิ์ดามงคล
22. เด็กหญิงรัตติกาล  แกนสันเทียะ
23. เด็กหญิงวรกาญจน์  จันทวี
24. เด็กหญิงวรัชยา  ยุทธกลาง
25. เด็กหญิงศศิปะภา  ชุมสาลี
26. เด็กหญิงศิรินทรา  สีพูน
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  คิดรอบ
28. เด็กหญิงสุดารัตน์  กิ่งสันเทียะ
29. เด็กหญิงสุนิสา  ชิดนอก
30. เด็กหญิงสุรีพร  เข็ญกลาง
31. เด็กหญิงอรวี  เบ้ากลาง
32. เด็กหญิงอรสา  ทองดีมีศรี
33. เด็กหญิงอรัชพร  สาระรัมย์
34. เด็กหญิงเจมริน  บุญหนัก
35. เด็กชายไกรวิชญ์  สุขมักดัน
 
1. นายวรกร  มาลาเล็ก
2. นางศมนวรรณ์  พวงภู่
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 74 เงิน 7 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวกรณิษาภา  ธงสันเทียะ
2. นางสาวกรรณิกา  ยาจันทึก
3. นางสาวกัญญารัตน์  ม่วงกลาง
4. นางสาวกาญจนศิริ  จันกรุด
5. นางสาวกิจติยา  สีเนารัตน์
6. นายกิตติศักดิ์  พิมพ์ไทย
7. นายจิรายุทธ  หลีกระโทก
8. นางสาวชลธิชา  กองหาโคตร
9. นางสาวชลธิชา  หงษ์ทอง
10. นายณัฐกิตต์  ไกรโคกสูง
11. นางสาวทัศนีย์  โพธิ์งาม
12. นางสาวทิพวรรณ  จันทมาตร
13. นายธนบดี  แนบจันอัด
14. นางสาวธนพร  เม้าชาวเวียง
15. นายธนาพิพัฒน์  ชานอก
16. นางสาวนิตยา  ศรีสงคราม
17. นางสาวน้ำทิพย์  ต้วมสูงเนิน
18. นางสาวบุบผชาติ  จงอ่อนกลาง
19. นางสาวปาราวาตรี  เข่งพิมล
20. นางสาวพัชรพร  ทรงเพ็ง
21. นายพีรพล  บุญผ่อน
22. นางสาวรัชดา  แคนโอง
23. นายรุ่งเพชร  เกิดจันทึก
24. นางสาวลักขณา  แนมขุนทด
25. นายวทัณนนท์  คำดีผล
26. นายวรวุฒิ  เศษสูงเนิน
27. นางสาววริษา  ยุวะวาสน์
28. นายวัชรพล  สุริหาร
29. นางสาวศศิประภา  สมบัติวงษ์
30. นางสาวศิริกัญญา  ราชประโคน
31. นางสาวศิลิลักษณ์  ศรีพูน
32. นางสาวสิริมา  พิมพ์รัตน์
33. นางสาวองค์อร  จินดาพงษ์
34. นายอนุสรณ์  พานทอง
35. นางสาวอลิษา  แฉล้มในเมือง
36. นางสาวอาริตา  จงอบกลาง
37. นางสาวเขมรัญญา  เกลากลาง
38. นายเจษฎา  มีศรี
39. นางสาวเบญจวรรณ  จันทร์คูณ
40. นางสาวโสรดา  เหลาศรี
 
1. นายวรกร  มาลาเล็ก
2. นางศมนวรรณ์  พวงภู่
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.8 ทอง 16 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   คุณานนทกร
2. เด็กชายกฤตยชญ์   ทองคำ
3. เด็กหญิงชินานา  วงศ์สาม
4. เด็กชายภูริพัฒน์  จันทบุญ
5. เด็กหญิงมณฑิตา  รุจสกุลเลิศ
6. เด็กหญิงสิโรรัตน์  รักษาแดน
7. เด็กชายอภิชัย  เพชรศรี
8. เด็กชายอานนท์  เนียมชุมแสง
 
1. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
2. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤชณากร  รัชวัตร์
2. นางสาวจิรัชญา   สัตย์จริง
3. นางสาวชนสรณ์   สีดา
4. นายณัฐพล  ปานสุ่ม
5. นายธนัช   ภูธร
6. นายศุภกร   ภูธร
7. นางสาวอนงค์ทิพย์   มีสิทธิ์
8. นางสาวเกวรินทร์   บางพงศ์
 
1. นางสาวธัญญ์นภัส  โชคศิริวิริยกุล
2. นางสาวประภัสสร  ศรีคุ้ม
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.4 ทอง 12 โรงเรียนหินกองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปั้นความสุข
2. เด็กหญิงชนิสรา  สีไพร
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  ด้วงพุก
4. เด็กหญิงนริศรา  สิมมา
5. เด็กหญิงปภาวี  แก้วใส
6. เด็กหญิงศศิธร  หนูคำ
7. เด็กหญิงสุพิชยา  พันธุ์ดี
8. เด็กหญิงอรธิพา  แสงเลข
 
1. นางชลิตตา  เถกิงศรี
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80.2 ทอง 24 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวศรัญญา  บูญส่ง
2. นางสาวศุจิกา  ปาลา
3. นางสาวสุชาดา  กุลสังข์
4. นางสาวสุพรรษา  นิ่มนวล
5. นางสาวอรอุมา  จั่นเพ็ชร
6. นางสาวเนตรดวงตา  ระบุตร
 
1. นายกิตติศักดิ์  ฉายรัตน์
2. นางภัทรพร  ฉายรัตน์
3. นางสุนิศา  บุญเพ็ง
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 98.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โชคกำเหนิด
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนศรี
3. เด็กหญิงณัฐนรี  ทอนสูงเนิน
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พันธ์รัตน์
5. เด็กหญิงปทิตตา  เทพภิบาล
6. เด็กหญิงพลอย  เขียวสวาท
7. เด็กหญิงพัชรพันธ์  เอกอำพน
8. เด็กหญิงลลิตา  อ่อนธรรม
 
1. นายกฤษดา  วิเศษกสิกรรม
2. นายศิวะภัทร์  บาดกลาง
3. นางสาวนวรัตน์  อินทร์สุริยา
4. นางสาวมณิกานต์  ทวีโคตร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 72 เงิน 47 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวฉัตรสุฎา  วงศ์ษา
2. นางสาวชลธิชา  คงคาคูล
3. นางสาวชลิตา  สุดแสงเขียว
4. นางสาวนลินทิพย์  พานทอง
5. นางสาวปภัสรา  สุขสนิท
6. นางสาวพริบพันดาว  โกมินทร์
 
1. นายอำนวยชัย  สีสด
2. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
3. นายณัฐวัตร  สังข์มี
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71.8 เงิน 22 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวณัฐวดี  สวนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปรียาวดี  พรมณี
3. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  แถวพินิจ
4. นางสาวพัชรพร  นามโคตร
5. เด็กหญิงภีมสุดา  สิงห์เคน
6. เด็กหญิงศศิฉาย  ประเสริฐกลาง
7. นางสาวสุกัญญา  ใจบุญ
8. เด็กหญิงสุนิษฐา  สังข์พุทธทอง
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
3. นางสาวเสาวลักษ์  แสงเพชร
4. นายอัครพนธ์   ป้องจันทา
5. นายคำภีร์  เขียมวิกิจ
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 26 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวธัญญาภรณ์  อยู่ครบ
2. นางสาวปิยวดี  ทาบุดดี
3. นางสาวปิยะพร  บำรุงตา
4. นางสาวภัสรา  เจ๊กจันทึก
5. นางสาวยุพาวดี  กามนต์
6. นางสาวศศิกานต์  อนันตกูล
7. นางสาวอทิตยา  ยอดปรางค์
8. นางสาวอัจฉรา  วิยาสิงห์
9. นางสาวเนตชนก  โพธิทัศน์
10. นางสาวเพ็ญพิมล  บารมี
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
2. นายวสันต์  อินอ่อน
3. นายอัครพนธ์   ป้องจันทา
4. นายคำภีร์  เขียมวิกิจ
5. นางสาวเสาวลักษ์  แสงเพชร
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 53 เข้าร่วม 11 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สำราญ
2. นายปฏิวัติ  แสงจันทร์
3. นางสาวพรรษมน   พรหมนอก
4. นายวัชระ  บุตรดี
5. นางสาวศรุตา   กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์   คำนุ
2. นางสาวเสาวลักษ์  แสงเพชร
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.33 ทอง 14 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายคุณวุฒิ  อินเจริญ
2. นายธนพล  อินทวรพัฒน์
 
1. นางอารี  คำปู่
2. นายณัฐพงศ์  ฉัตรเกษ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 47 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงสายธาร  ศรีภุมมา
 
1. นางจิราวรรณ  สุวรรณสิทธิ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 26 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายกฤตเมธ  คมจิตร
 
1. นางสาววาสนา  เล็กมณี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 29 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  บุญยงค์
 
1. นางสาวอุลัยพร  เทียบหนอง
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 25 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  สว่าง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  จีนงูเหลือม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 58.67 เข้าร่วม 27 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกิตติธัช  เข่งพิมล
 
1. นางสาวฎาวิชชา  พัชรพลรักษ์
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48.34 เข้าร่วม 38 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวยลดา  เวียงสิงขรณ์
 
1. นางสาวนันทรัตน์  แสงสวัสดิ์
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69.667 ทองแดง 45 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนวิยา   รักษ์ดีช่วย
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  ตวงประยงค์
3. เด็กชายวรวัส  กิจฉวี
4. เด็กหญิงวิภาดา   เขียนงาม
5. เด็กหญิงศศิธร  สีดามาตย์
 
1. นางสาวธนวรรณ  มีสมบูรณ์
2. นางสาวภิรญา  เชื้อเล็ก
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.2 ทอง 28 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวธนวรรณ  นิยบุตร
2. นางสาวปิยภรณ์  สีดาว
3. นางสาวปิยะเนตร  กลั่นแก้ว
4. นางสาวลักษณ์นารา  สุดใจ
5. นางสาวสุภัทรา  พรมกุลัง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  เทศสกุล
2. Mr.Ghong  Famisaran Inturis
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.33 ทอง 20 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกอบชัย  พูลแปลก
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ยศพรม
 
1. นางสาวสุกัญญา  นันศิริ
2. นายอนันตพร  สอนส่งกลิ่น
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง 28 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายจิรภัทร  อัฐมาลา
2. นางสาวอชิรญา  เมฆขลา
 
1. นางสาววันวิสา  บรรพเชิด
2. MissMa  Xueyang
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 72.625 เงิน 26 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจริญญา  วรวัฒน์
2. เด็กหญิงสิริยากร  ไกรศาสตร์
 
1. นางสาววีณา  หวังสวัสดิ์ปรีชา
2. นางสาวพร้อมฝน  วงศ์พุทธิ์
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.5 เงิน 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ศิลปสิทธิ์
2. นางสาวอัญชิสา  สุวรรณวุฒิ
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
2. นางสาวพร้อมฝน  วงศ์พุทธิ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 30 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวดวงอนงค์  เสนอใจ
2. นางสาวพัชราภา   สอนกระจ่าง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  โมราวงค์
2. นางสาวสุกัญญา  นันศิริ
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68 ทองแดง 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปัญจพาณ์  มะณีกลม
2. นายเอกพล  แสงด่วน
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
2. Mr.Kazushi  Hosoda
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.67 เงิน 30 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกฤตญา  อ่ำสม
2. นางสาวณิชกานต์  ตุลยานนท์
3. นายธนธรณ์  หมอนอิง
4. นายบารมี  แก้วกมลรัตน์
5. นางสาวพิมพ์ใจ  ช่างทองมะดัน
 
1. นางสาววริษา  ชีวกานนท์
2. นางสาวผกาพันธ์  จันทร์ทิพย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวดิษยา  พูนชัย
2. นางสาวภัทราพร  พลเรือง
3. นายรัตนสิน  ธนีสัตย์
4. นางสาววรางคณา  นิลกิจ
5. นางสาวสุพรรณิการ์  วงษ์จิ
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
2. Mr.Kazushi  Hosoda
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธิดารัตน์  มุงธิราช
 
1. นางสาวสุกัญญา  นันศิริ
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.5 เงิน 29 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวภัทริกา  ดามณี
 
1. นางศศิธร  แสงสะท้าน
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 67.04 ทองแดง 49 โรงเรียนสองคอนวิทยาคม 1. เด็กหญิงรัชดาพร   ช่องอู่
2. เด็กชายสุรชาติ   สามแสง
 
1. นางรจิตรา  วงษ์เพิก
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72.47 เงิน 41 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวมณิภา  เตโช
 
1. นางสาวพรพิสาข์  จุนขุนทด
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 76.2 เงิน 48 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายธนวุฒิ  ศิรินุช
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สนิท
3. เด็กชายพีรวัส  ทิพย์ประเสริฐ
4. เด็กหญิงวรัญญา  จันทร์เทวี
5. เด็กชายวรเมธ  เล็บครุฑ
6. เด็กชายศรศักดิ์  ราชเสนา
7. เด็กชายสันติ  เกื้อกูล
8. เด็กชายอภิรักษ์  น้อยยา
 
1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
2. นายจารุพงศ์  ทารักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.65 ทอง 24 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. นายธีรเมธ  นวลคล้าย
2. นายปรินทร์  จอมนารี
3. นายพุฒิพงษ์  วงศ์อนุ
4. นายสรพงษ์  รักชาติ
5. นายสรัล  ประทุมวัน
6. นายเลิศพิสิฐ  วงค์ประสงค์
 
1. นายณัฐวัฒน์  วงศ์ทองเหลือ
2. นายจารุพงศ์  ทารักษ์
3. ว่าที่ร้อยตรีพิภูษณะ  พ่วงโพธิ์
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 30 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงธัญญารััตน์  สำรีทอง
2. เด็กหญิงภัทรภร  พรหมบุตร
3. เด็กหญิงศศิธร  ภักดี
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ใจทน
5. เด็กหญิงศิศพิมพ์  ทองคุณ
 
1. นางสาวกรกนก  เฉลิมชัย
2. นางสาวสุรัตนาวดี  อุ่นชะลี
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 31 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวนริสสรา  วรรณเวศ
2. นางสาวปฏิญญาธร  เจริญธรรม
3. นางสาวพัชรี  เสกขา
4. นางสาวมนพัทธ์  แก้วผดุง
5. นางสาวศิรดา  บุญญาสิทธิ์
 
1. นางสาวหนึ่งหทัย  ภู่สมุทร
2. นางสาววาสินา  สุทธิวานิช
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงจิตรกร   แตงกระโทก
2. เด็กหญิงณัฐวดี  สิงห์เล็ก
3. เด็กหญิงปุณยาพร  พิบูลย์สวัสดิ์
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
2. นางสาวพิชญ์สินี  สิงคเวหน
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวนฤมล  พะชำนิ
2. นางสาววชิรา  หิงพุดซา
3. นางสาวศศิธร   ทองพูนเพิ่ม
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.75 เงิน 17 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เขียวงาม
2. เด็กหญิงปริศนา  พงษ์ฉาย
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  คำแก้ว
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  จรรยา
2. นางสาวเขมจิรา  นิลกลม
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 82.2 ทอง 8 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายชัยธวัช  ลีลาศารทูล
2. นางสาววิลาวัณย์  แทนนา
3. นายสุริยันต์  ฉิมยาม
 
1. นางสาวดาวรุ่ง  จรรยา
2. นางสาวนฤทัย  นามปัญญา
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงธนภัทร  พรหมปรีดี
2. เด็กหญิงนภสร  แสนใจ
 
1. นางนงนุช  วามะเกตุ
2. นางสาวศุภรัศมี  บุบผา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 14 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงชนากานต์  บุญบุตร
2. เด็กหญิงพิมพรรณ  หวาดด้วงดี
 
1. นายบัญชา  เพ็ชรบุรี
2. นางปราณี  เณรแตง
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 29 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายตฤณ  ขุนเณร
2. เด็กชายปรัญชัย  แก้วมี
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
2. นางปราณี  เณรแตง
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวภัทรพร  ปานสุ่ม
2. นายวสันต์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
2. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. เด็กหญิงกชภัส  พันธ์ทอง
2. เด็กหญิงภรภัทร  พันธ์ทอง
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  คำโตนด
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.6 เงิน 18 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวธัญจิรา  วงศ์สม
2. นายโชคอนันต์  ไวสติ
 
1. นางสาวนริศรา  ภู่ดนตรี
2. นางสาวขนิษฐา  บำรุงลาน
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นางสาวกัลย์สุดา  พรมชัย
2. นางสาวรัตติกาล  พานเงิน
 
1. นายธนกร  กระแสร์นุช
2. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 78.6 เงิน 21 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณัฐ  หนูนิล
2. เด็กหญิงณัฐนิช  วงษ์จิ
 
1. นางปราณี  เณรแตง
2. นางสาวอุษารัตน์  ดาวลอย
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.2 เงิน 15 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร  ยุทธยะ
2. เด็กชายพัชรพันธ์  มนธะนันท์
 
1. นายธเนศ  ตรีรัตนกุลพร
2. นางช่อเพชร  ครองรักษ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 49.4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายภาคภูมิ  จันทร์ทึก
2. นางสาวรุ่งนภา  ทองเพ็ง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พรหมเหลือง
2. นายสวัสดิ์  มะกล่ำ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 21 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 1. นายกฤษณ  กฐินสัมมิตร์
2. นายสถิต  จันทนสถาน
 
1. นายยศกร  นิ่มจันทร์
2. นางสาวเสาวนีย์  ก่ำน้ำผึ้ง
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 4 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงพิชชามญชุ์  ดัดครบุรี
2. เด็กหญิงรัชชญาภรณ์  พันธ์บุบผา
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทะเลิศ
 
1. นางสาวจริญญา  ม่วงจีน
2. นางยุพารัตน์  ทุตาสิต
 
159 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 12 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวชามาวีย์  วีระวัฒนา
2. นางสาวประณัยยา  สอนอยู่
3. นางสาวอริสา  นามสนธ์
 
1. นางลักษมน  เทียมลม
2. นางสาวธณัฐภรณ์  สนิทมาก
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นายพรมงคล  พวงพันธ์
2. นายพิชานนท์  ศรีทรงเมือง
 
1. นายมนูญ  วิญญายงค์
2. นางไฉไล  หมื่นมี
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณัฐนันทพล   สำเริญรัมย์
2. เด็กชายพงศพัศ   คัมภิรานนท์
3. เด็กชายสิรวิชญ์   วัฒนะ
 
1. นายทองพูน   ขยันจิตต์
2. นายปกรณ์  พืชเงิน
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 70 เงิน 11 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายจงชนะ  ปานดำ
2. นายจักรินทร์  กอศรีรุ่งเรือง
3. นายธราธร  ชังมอญ
 
1. นายทศพล  พุ่มพวงเกียรติ
2. นายดนุพล  นิโอ๊ะ
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายจตุพร  ศรีอันประเสริฐ
2. เด็กชายพีรพล  ศรีสงคราม
3. เด็กชายสิทธิโชค  แสนภูมิ
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางสาวรัตติกาล  พรมมา
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 86 ทอง 5 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายชาญชล  เกิดในแก้ว
2. นายธณยศ  สงนอก
3. นายนนท์กฤช  มหาหิงค์
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางสาวจารุณี  พานคำ
 
165 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  พลสว่าง
2. เด็กชายพัศกรณ์  เขียวโพธิ์
3. เด็กชายสิทธิพล  เหล็กพิมาย
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางสาวอมรรัตน์  เทือกเถาว์
 
166 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  ดาวสันเทียะ
2. นายศิขรินทร์  ชนะพจน์
3. นายอดิศร  ติยะสวัสดิ์
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางสาวรัตติกาล  พรมมา
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. เด็กชายชัยธวัช   ฝ่อกระโทก
2. เด็กชายวีระพงษ์  มุ่งประสมกลาง
3. เด็กชายไกรวิชกร  เกตุบุบผา
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นางอุทัยวรรณ  สวนใต้
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายกิตติกรณ์  สารกาญจน์
2. นายณัฐวุฒิ  สง่าสูงเนิน
3. นายเจษฎาพงษ์  คล่องใจ
 
1. นายฐิติกร  อยู่สินธุ์
2. นายกิตติ  ช้างชู
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณัฐนนท์  เพ็งชะตา
2. เด็กชายพัสกร  เจ้าสันเทียะ
3. เด็กชายอิทธิพล  ศรีชัย
 
1. นายอภิชาติ  เถื่อนวงษ์
2. นายศุภกร  สอนศรี
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายพงศ์พัฒน์  ทองไทยพงษ์
2. นายวัชรพงศ์  พรหมแก้ว
3. นายเจนภพ  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นายปฏิวัติ  บุญนะฤธี
2. นายอภิชาติ  เถื่อนวงษ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  ศรีสง่า
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  รอดเพ็งสังคห
3. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมจะรี
 
1. นายณรงค์  ทองคำร้อย
2. นางไพรวัน  วงษ์ศรี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 9 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาววรีรัตน์  แดงเจริญ
2. นางสาวศิริลักษณ์  วงษ์สัมฤทธิ์
3. นางสาวสุภารัตน์  จันทร์ตัน
 
1. นางสาวจรัสศรี  สำโรง
2. นางสุภาพ  ณ เชียงใหม่
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  ไชยราช
2. เด็กหญิงรวีวรรณ  เฉลย
3. เด็กหญิงลลิดา  พระบรรเทา
4. เด็กหญิงสุขพรรษา  บอนไธสง
5. เด็กหญิงสุชัญญา  อ้นจันทร์
6. เด็กหญิงอรอนงค์  ขะวงษ์
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นางสาวปฐมาพร  สุขพอดี
3. นางสาวประดับรัตน์  พิมพ์ใส
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวขวัญจิรา  ภูแนมเงิน
2. นางสาวนพรัตน์  เรืองสุกใส
3. นางสาวปภัสรา  สุริวัฒน์
4. นายภาณุพงศ์  แก้วเทศ
5. นางสาววราพร  เจ๊ะหมัด
6. นางสาวศศิธร  ลิ้นทอง
 
1. นางสาวคณาภรณ์  อภิญ
2. นายศุภชัย  ทาสมบูรณ์
3. นางสาวภณิดา  สนธิกรณ์
 
175 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 23 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ตะวงษ์
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รวมธรรม
3. เด็กหญิงอริสรา  นาดี
 
1. นางสาวภคพร  งามประเสริฐสิทธิ์
2. นายศุภกร  สอนศรี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.4 ทอง 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายจัตวา  สระศรี
2. นางสาวปวีณา  จิตโกสุม
3. นางสาวภัทรา  ศรีราช
 
1. นายศุภกร  สอนศรี
2. นางสาวภคพร  งามประเสริฐสิทธิ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 32 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายณธรรศ  กังแฮ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  ผ่องแผ้ว
3. เด็กชายสำราญ  โสภาแจ้ง
 
1. นายปฏิวัติ  บุญนะฤธี
2. นายศุภกร  สอนศรี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.8 ทอง 42 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวรติรัตน์  อ่อนสุุดใจ
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เอี่ยมสะอาด
3. นางสาวอรัญญา  ดวงเพ็ชร
 
1. นายศุภเนตร  นอบน้อม
2. นายธีรพงษ์  สร้อยวงษ์
 
179 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงนาตลดา  ชูนพรัตน์
2. เด็กหญิงมาริสา  บุญเผือก
3. เด็กหญิงอนันทพร  กมลแสงมณี
 
1. นางสาวศศิธร  มีคุณ
2. นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 79.5 เงิน 25 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาววัจนาภรณ์  บัวแก้ว
2. นางสาววิภาษณีย์  ธรรมเภรี
3. นางสาวออมพลอย  สุวรรณสุข
 
1. นางสาวศศิธร  มีคุณ
2. นางสาวภคพร  งามประเสริฐสิทธิ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 18 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงยุพาพิน  วิเศษโวหาร
2. เด็กหญิงสิตานันท์  กรกนก
3. เด็กหญิงสุชญา  สมเพ็ชร
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางสำราญ  บุญนะฤธี
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 75 เงิน 46 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวทิพย์วรรณ  น่วมสุวรรณ
2. นางสาววรรณิศา  ปัตยะโส
3. นางสาวอาทิตยา  ครุฑผาสุข
 
1. นางปณิธี  พัฒนธรรมคุณ
2. นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83.6 ทอง 35 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกัญญาภัทร  คำใบศรี
2. เด็กหญิงนลินนิภา  สุทธิประภา
3. เด็กหญิงปรียาภรณ์  นรสิงห์
 
1. นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
2. นางสาวอรอุมา  พนุอินทร์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 46 โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวปนัดดา  ประกาสิต
2. นางสาวปาริตา  เจ็กมะเริง
3. นางสาวอภัสรา  จำปา
 
1. นางสาวธิติมา  อู่พิทักษ์
2. นางสุวพิชญ์  จันทูร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กหญิงญาดา  ศรีสมุทร
2. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีม่วง
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญชัยโย
 
1. นางไพรวัน  วงษ์ศรี
2. นางสาวรุ่งกานต์  กองจริต
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 43 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นายสมปอง  อินทร์ดี
2. นางสาวสุพัตรา  เกตุแก้ว
3. นางสาวอริสา  สุภาภรณ์
 
1. นางสาวจรัสศรี  สำโรง
2. นายศุภชัย  ทาสมบูรณ์
 
187 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 1. เด็กชายณัฐดนัย  เย็นใจ
 
1. นางชัชฎาภรณ์  หุ่นจำลอง
 
188 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง 11 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายอัฐพล   จันทะโสม
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
189 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 70.75 เงิน 10 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงสุพร  ไกรมานพ
 
1. นางสาวชนัญชิดา  นกน้อย
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 23 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายณฐนนท์  โรจนดิษฐ์
2. เด็กชายศักดิ์นรินทร์  นุวงค์
3. เด็กหญิงอาทิตญา  ทองคำมาก
 
1. นางสาวรัชนี  อาษาสร้อย
2. นางสาวรัตน์ดา  สีแสด
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 78.6 เงิน 14 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายภูมิชัย  ธนะภูมิชัย
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
 
192 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กชายชิษณุภรณ์  รื่นบุตร
 
1. นางสาวชุติมาภรณ์  บุญราช
 
193 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  อินทร์ทอง
 
1. นางแสงดาว  โฉมฉาย
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 79.6 เงิน 6 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายศิลป์  อัศวจิตรานนท์
 
1. นางสาวพรทิพ  เลขยันต์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายกฤษดา  ทีทา
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
 
196 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 82.8 ทอง 6 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายวัชรพล  แสงทอง
2. เด็กชายสายชล  ชัยภูมิ
 
1. นายปรีดา  ศรีตำแย
2. นายฐนพล  โสแพทย์
 
197 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงธิดา  เยี่ยมจะบก
2. เด็กชายนันทิพัฒน์  ศรีกังวานใจ
 
1. นางไฉไล  หมื่นมี
2. นางสาวหทัยพัชร  ทองเดช
 
198 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.2 เงิน 22 โรงเรียนแก่งคอย 1. นายนันท์นภัส  อุทัยศรี
2. นายภูวดิษย์  ธัญโชติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
2. นางสาวจารุวรรณ  มอไธสง