สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงภัชราพร  หอมประไพย์
 
1. นางสาวชลธิดา  บำรุง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 62 ทองแดง 24 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายเกรียงไกร  พรงาม
 
1. นางสาวชลธิดา  บำรุง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงภัคธีรา   พึ่งเกษม
 
1. นายมาโนช  เชยประเสริฐ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 40 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวอริสา   พริงเพราะ
 
1. นางสาวภิญญดา   ประเสริฐนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   พานลาด
 
1. นางจำรัสโฉม   เทพศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 27 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวนันทิกานต์  คำมาพันธุ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  จำปาสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงช่อลดา  อุ่นสะเดา
 
1. นางสาวพัชรี  อร่าม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.6 ทอง 8 โรงเรียนตาพระยา 1. นายสุรพัศ   ฤๅดี
 
1. นางนันทวัน   สอนซี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 72.2 เงิน 47 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงสุชาวลี  รู้ข่าว
 
1. นางสาววิภาวรรณ  สมคูณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 38 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจินต์จิรา  ใสสดศรี
 
1. นายคมสรรค์  มันทะราช
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 76.4 เงิน 31 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  สีโยพล
2. เด็กหญิงฐานิษตา  ธงเธอ
 
1. นางบุญญวีร์  บุญศรี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 14 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายอภิวิชญ์  คำสอน
2. นายเกียรติบัญชา  ดาราศร
 
1. นางบุญญวีร์  บุญศรี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.75 ทอง 8 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ชมเชย
2. เด็กหญิงนิดารา  จิตร์สวัสดิ์
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 49 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวธนาภรณ์   ทะรีรัมย์
 
1. นายสากล   โกรัมย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 36 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. นางสาวปาณิสรา  กุมรัมย์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ฤทธิ์ศิริ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายธนบดี  มังกร
 
1. นายรังสรรค์  พลอยสุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 67.83 ทองแดง 44 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชลญา  ขนบบวรกุล
2. เด็กหญิงภาวิณีย์  วิไลลักษณ์
3. เด็กหญิงเกศราภรณ์  ดาราศร
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางสาวจันทกานต์  น้ำนวล
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 41 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวชนัญชิดา  อุ่นจิตร
2. นางสาวสิริรัตน์  ผายพิมาย
3. นางสาวสุภัสรา  สุอางควาทิน
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
2. นางสาวสมร  แถวพันธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.75 ทองแดง 26 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงคณิศร  วิเท่ห์
2. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ชาชุมวงค์
3. เด็กชายวีรยุทธ  ชาชุมวงค์
 
1. นางสาวสุขทรัพย์  สิงห์พรม
2. นายบุญชู  แข่งขัน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายณัฐวุฒิ  สายศิลป์
2. นายภาคภูมิ  พลยุทธ
3. นางสาวเปรมวดี  ผายพิมาย
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ชูรัตน์
2. เด็กชายเดโชชัย  พรหมเมตตา
 
1. นายสุริยา  เพลินหัด
2. นางธัญรัตน์  เพลินหัด
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 โรงเรียนตาพระยา 1. นายภาวัต   ขันธ์ศิลา
2. นางสาวอสมากรณ์   บุญธรรม
 
1. นายสมหมาย  สุขสบาย
2. นางสุภาพร  สุขสบาย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายฉัตรเฉลิมวุฒิ  ศรอินธนู
 
1. นางสาวเสน่หา  ดาทา
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 70 เงิน 35 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวรัตนาภรณ์  วิชิตลักษณาวงค์
 
1. นางสาวมณีวรรณ  โวงประโคน
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงรมิดา  บุญญศรีขวัญ
2. เด็กหญิงวัลลิภา  สุทธิกุล
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
2. นายลือชา  สุดดา
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 77 เงิน 23 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวอนงค์นารถ  บุญมี
 
1. นางสาวจันทร์แจ้ง  ลุนลาด
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.21 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายวิชญะ  นะธิศรี
 
1. นายวุฒินัย  ตันทะสิน
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 45.14 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวสุชัญญา  ทองล้อม
 
1. นางจิตราภรณ์  คุ้มภัย
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 7 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงศุภาพรรณ  ราช
 
1. นางลัดดา  ขันต่อ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  มั่นเลิศ
2. เด็กชายมนตรี  เจียวก้องสกุล
3. นางสาวอรฤทัย  จินดาโชติอมร
 
1. นางสาวธนพร  บัวผดุง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวจรัสแสง  สุขหลวง
2. นางสาวรัตนาพร  บุตรหนัน
3. นางสาววิชญาดา  พลเยี่ยม
 
1. นายเฉลิมศักดิ์  พลราชม
2. นางกชพร  แสงศรี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 32 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  จาง
2. เด็กหญิงนาราสิริ  ตรีกูล
3. เด็กหญิงรุ่งทิวาวรรณ  ฮาดทักษ์วงศ์
 
1. นางอภิญญา  พาลี
2. นางสาวจันจิรา  แก้วจัตุรัส
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78 เงิน 12 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นายธีรวัฒน์  แข็งขัน
2. นายวีระพงษ์  ท่าประสาร
3. นายอนุชิต  บุญศรีแก้ว
 
1. นายศิริชัย  สีโสม
2. นางสาวปนัดดา  ฝ่ายสูน
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79.6 เงิน 19 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายศิริพัฒน์  จันทวาส
2. เด็กชายอธิรัตน์  บุญชู
3. เด็กชายอนุชา  พัดสะดำ
 
1. นางสาวปนัดดา  ฝ่ายสูน
2. นายศิริชัย  สีโสม
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 76.4 เงิน 18 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายทิตติพงษ์    หอมหวาน
2. นายปฐพี   หอมเทียม
3. นายศุภกิจ   หาญกร
 
1. นางสาวขนิษฐา  ไวนุแก้ว
2. นางสาวกุลวดี  ใจยืน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 11 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงพศิกา  พิมพา
2. เด็กชายภัทรดนัย  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงลาภิศร์  เจือจันทึก
 
1. นายนัฐพงษ์  พันธ์สระน้อย
2. นางปรานี  พรมภักดี
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายทรงศักดิ์  ทองชื่น
2. นายอดิศร  บัวชัย
3. นางสาวอรพิม  ทองเจิม
 
1. นายเจษฎา  เกิดแปลงทอง
2. นางสาวสุวลักษณ์  คูณขุนทด
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 42 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ภาณิกรณ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ดีมุข
 
1. นายณัฐภัทร  ทิพพิชัย
2. นางสาวฟาริดา  หนูหมาน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 5 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวทิชากร  บุญมา
2. นางสาวรุจิเรข  พลสุวรรณ
 
1. นายสินรา  พวงไพศาล
2. นางสาวกิ่งกาญ  แสงสุริยะ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. เด็กชายพานทองแท้  วิเศษวงษา
2. เด็กชายสรศักดิ์  โม้สูงเนิน
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นางรจนา  เทียงคำ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.3 เงิน 18 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทันไชย
2. เด็กชายศิริศักดิ์  ชื่นตา
 
1. นายอุทัยลักษณ์  ทันไชย
2. นายสราวุธ  คงปั้น
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายจักรพงษ์  พรมเวช
2. นายนัฐนนท์  มุละสีวะ
3. นายสิทธิพันธุ์  ถาวรยิ่ง
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นางรจนา  เทียงคำ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.8 เงิน 21 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงญาณัจฉรา  ภูมิประมาณ
2. เด็กหญิงพิชญา  เดชกุ้ง
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  นพเคราะห์
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาลีศรี
5. เด็กหญิงอภัสนันท์  ปั้นสุรินทร์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.6 ทอง 39 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวธินัดดา  สวยกะโทก
2. นายธีระพัฒน์  สุวรรณี
3. นางสาวศศิธร  เพรชสูงเนิน
4. นางสาวศิรินทิพย์  แววเพ็ชร
5. นายอนุชา  นนศิริ
 
1. นายพัฒนเกียรติ  กันเข็ม
2. นายมณฑล  ส่งศรี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายปฐมพร  แย้มยิ่ง
2. เด็กหญิงพิชชาพร  เพชรมะดัน
3. เด็กหญิงวรัชยา  แสงแก
4. เด็กหญิงวรัญตรี  ศรีอรัญ
5. เด็กหญิงอภิชญา  สมบูรณ์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 76.6 เงิน 49 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกุลธิดา  พรมณี
2. นายนิติพนธ์  เปลื้องกระโทก
3. นางสาวมินตรา  พัฒดำ
4. นางสาวรังสิมา  เกื้อกูล
5. นางสาวสุภัสสร  โพทูล
 
1. นายวีรชาติ  พันต้น
2. นางพรศิริ  วงษ์ภีระ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 73.4 เงิน 29 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายจตุภพ  เรืองวุฒิชนะพืช
2. เด็กชายธนากร  เจริญพงษ์พินิจ
3. เด็กหญิงพิมนภา  มานะกิจ
4. เด็กชายอภิรักษ์  ไวศยกุล
5. เด็กชายเตชินท์  ชมพูบริสุทธิ์
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจริยา  พิลาโท
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70.2 เงิน 28 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  จันทร์เกษ
2. นางสาวจิรารัตน์  สุวรรณดี
3. นางสาวประนิดา  ปาณะโส
4. นางสาววรรณรัตน์  งามประสิทธิ์
5. นางสาวอิสริยาภรณ์  คุยพัก
 
1. นางวิไลพร  โมห้างหว้า
2. นางศิริวรรณ  อยู่บุญ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83.2 ทอง 22 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกฤษณา  อายครรัมย์
2. นางสาวจันจิรา  ประจำกลาง
3. นางสาวชลธิชา  แก้วมงคล
4. นายณัฐพงศ์  ชินวงษ์
5. นายตะวัน  ไชยทา
6. นายธนพล  สลับตาล
7. นายธนากร  ทะนาฤทธิ์
8. นางสาวธีรดา  โพธิ์ทับไทย
9. นางสาวนพรัตน์   กอกิจไพบูลย์
10. นายประเวศ  ลุนะหา
11. นางสาวภทรพร  เงางาม
12. นางสาววรัญญา  กัลยายุติ
13. นายวัฒนากูล  เกตานนท์
14. นายวิจิตร  จันภิรมย์
15. นายศุภกฤต  ฤทธิ์มังกร
16. นายสหรัฐ  ทับธานี
17. นางสาวสุธิดา  ภักดี
18. นางสาวสุภาวดี  เปรมมานะดี
19. นางสาวเจนจิรา  วาน
20. นายเจษฎา  สว่างเวียง
 
1. นายเฉลิม  มูลขุนทด
2. นายวีรชาติ  พันต้น
3. นางพรศิริ  วงษ์ภีระ
4. นางสาวชลธิชา  บัวผัน
5. นางสาวหฤทัย  บุญมี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 70.2 เงิน 28 โรงเรียนตาพระยา 1. นายกายสิทธิ์  หินชัน
2. นายคมสัน  สมสวย
3. นายจิรภัทร  สายบุตร
4. นางสาวจิรัดสยา  อิ่มกระสัง
5. นายฐิติวัสส์  เอมสมบูรณ์
6. นายณรงค์กร   นันทฤชัย
7. นางสาวดุจดาว   โสดาพันธ์
8. นายธนายุต   ธนูทอง
9. นายธนิษฐ   บัวผัน
10. นายนาวิน   รุ่งโรจน์
11. นางสาวประภัศรา   ลอยกระโทก
12. นางสาวพลอยไพลิน   มั่นจิตร
13. นางสาวพันทิวา   แกมใส
14. นางสาวรชนีกร   แก้วกัน
15. นายวัชรินทร์  เงินสมบัติ
16. นายศิรสิทธิ์   คอนมะลา
17. นายศุภกิตติ์   พันตรี
18. นายศุภวิชญ   เข็มศิริ
19. นายอัศราวุฒิ  เพ็ชรใสดี
20. นายอาทิตย์   พลอยประเสริฐ
 
1. นายวีระชาติ   กันประดับ
2. นายนิมิตต์  ฤกษ์มงคล
3. นางสาวพรพิมล   จันทนากรณ์
4. นางกฤตภรณ์   พะรินรัมย์
5. นายภาณุพงศ์   พัฒนนิติศักดิ์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 22 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสุคนธกาญจน์  ภัทรโยธินสุภา
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 35 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวพรกนก  ศรีวรสาร
 
1. นายภัทรพงศ์  ถาวรพา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 37 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงจิตตานันท์  เลี่ยวสมบูรณ์
2. เด็กชายสันติภูมิ  สวัสดิ์คณา
 
1. นางสาวนุชนภางค์  ยามจีน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 43 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวพรนิภา   แก่นลา
2. นายวิวิธชัย   แก่นน้อย
 
1. นางกฤตภรณ์   พะรินรัมย์
2. นางจันจิรา   จรบุรมย์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.2 ทอง 28 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจิราพร  ธนพัฒน์พลังกร
2. นางสาวน้ำผึ้ง  ดุจเฉลิม
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เอมโอด
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  สุขชาติ
5. เด็กหญิงพัณณิตา  พินดอน
6. นางสาวมณีรัตน์  ไร่ดี
7. นางสาวรัชนก  อ่อนน้อม
8. เด็กหญิงวริศรา  บุณพสิษฐโศธิน
9. เด็กหญิงอสิตา  แก้วสุวรรณ์
10. นางสาวอัญชลีพร  ออกเอก
 
1. นางสาวรัชนารถ  ทองอินทร์
2. นางสาวรัตนกร  ออกเอก
3. นายภัทรพงศ์   ถาวรพา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 67.2 ทองแดง 41 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกัลยาณี  จันทร์เที่ยง
2. นางสาวกานติมา  แก้ววันทา
3. นางสาวจิฬาภรณ์  สุพร
4. นางสาวชวนพิศ  สาวเพชรดี
5. นางสาวปราณี  ถาวรพัตร
6. นางสาวพรนิภา  แดขุนทด
7. นางสาวภาวิณี  พาแพง
8. นางสาวรินลณี  ใจเดช
9. นางสาววรรณภา  อุกอาจ
10. นางสาวสุทธิดา  พันธ์โยศรี
 
1. นายวินัด  โพธิ์พัฒน์
2. นางสุชีรา  คำภูแสน
3. นางสาวทิศากร  คำประโคน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 80.75 ทอง 22 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายคมกฤษณ์  ฉิิมชาญเวช
2. นายณัฐวุฒิ  ทุมประดร
3. นางสาวนารีรัตน์  เชื้อคำฮด
4. นางสาวรัตนาวลี  พิชัยยันต์
5. นางสาวรุ่งนภา  พิชัยยันต์
6. นางสาวฤดีรัตน์  สิงห์โตทอง
7. นางสาวสริยากร  ประดุจธนโชติ
8. นางสาวสุรัสวดี  ประดุจธนโชติ
9. นางสาวหทัยรัตน์  ทองชม
10. นางสาวอรพิน  แสงสีสม
 
1. นายอนุพนธ์  ชัยทาน
2. นายแสงสุรีย์  จันดก
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  ป้อมศรี
2. เด็กชายชวลิต  เดชสุภา
3. เด็กชายธีรพัฒน์  เหนือดี
4. เด็กชายบุญพิทักษ์  พหรมสุวรรณ์
5. เด็กชายปัญญวัชช์  พานิชย์
6. เด็กชายปิยะวัฒน์  ชำนาญพล
7. เด็กชายอภิวัฒน์  โอบอ้อม
8. เด็กชายอภิเชษฐ  เป็นซอ
9. เด็กชายอมรภัทร  สาพล
 
1. นายศิริศักดิ์  อาจปาสา
2. นายอนุพนธ์  ชัยทาน
3. นายแสงสุรีย์  จันดก
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 72 เงิน 19 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวกันยารัตน์  เอี่ยมวิเศษ
2. นางสาวจิณณพัต  หลำพุก
3. นางสาวดลพร  สังข์สมศักดิ์
4. นางสาวธนาพร  หงษ์กัณหา
5. นางสาวพรสุดา  เครือวงษ์
6. นางสาวพิมลรัตน์  ผะอบ
7. นายราชานนท์  หันจางสิทธิ์
8. นางสาววิลาสีนี  สวัสดี
9. นางสาวสุภาพร  นะชา
10. นางสาวอริสา  เเซ่ปึง
 
1. นายแสงสุรีย์  จันดก
2. นางสาวภัททิยา  พรมหา
3. นายอนุพนธ์  ชัยทาน
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 61 ทองแดง 46 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงทัชชภร  สุทธิรัตน์
2. เด็กหญิงพัชรพร  เทศดี
 
1. นายรุ่งศักดิ์  ขอสุข
 
61 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวนันทวัน  ธงเทียว
2. นางสาวพันธิตรา  พรหมภิชัย
 
1. นายวินัด  โพธิ์พัฒน์
2. นางสาวสาวิตรี  เตโช
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกมลเนตร   คำกลอง
 
1. นางสาวบุษกร   คำเกตุ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวเปรมวดี  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 47 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงอภิษฎา  เป็นสกุล
 
1. นางสาวบุษกร  คำเกตุ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวกานต์ธิดา  คำกลอง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายพงศ์เจริญ  เกยไธสง
 
1. นายนิวัติ  เกษมรัตนพงศ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวจิรัชญา  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 45 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายฐิติพงศ์  เพาะไธสง
 
1. นางนันทิยา  หารศรีนาถ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 50 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวปิยนุุช  พรมเขียว
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายพอลภัทร  เกษมรัตนพงศ์
2. เด็กหญิงรีนา  ทอน
 
1. นายนัฐพงษ์  สินสถิตย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 21 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงแพรวา  งามนิล
 
1. นางสาวอุษา  เฟื่องสำรวจ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 30 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายศตวรรษ  ทองทึง
 
1. นางศิริพร  เลิศสุวรรณ์
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายภูมิรพี  หอมหวาน
2. เด็กชายสมเกียรติ  ทองกระโทก
3. เด็กชายเพิ่มพูล  ชุมตรีนอก
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
2. นายวีระชัย  น้อยวงศ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. นางสาวกรรณทิลา  บัวทอง
2. นางสาวกัญณิกา  โสพันธ์
3. นายสุธิมนต์  ชอบจิตร
 
1. นางนันทิยา  หารศรีนาถ
2. นางสุจิตรา  อุ่นเวียง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายจันทรวัฒน์  สกุลรัมย์
 
1. นายณภัทร  คำแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายณัฐนันท์  แข็งกล้า
 
1. นายณภัทร  คำแก้ว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 28 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ไกรราช
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กชายพันธวัช  เซียงหนู
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 79.6 เงิน 27 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงวาสนา  แดขุนทด
 
1. นายณัฎฐวุธ  นุราช
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.4 ทอง 7 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายคณิศร  ภักดีโต
2. เด็กหญิงจิตรธิดา  ศรีโนนซี
3. เด็กหญิงนัฐวรรณ  เมินหา
4. เด็กชายปิยวัช  ทาวงษ์
5. เด็กหญิงอัญชิสา  ดอนสกุล
 
1. นางสาวสุนิสา  นพเกียร์ติ์
2. นายวิสิทธิ์  ใสส่อง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.4 ทอง 17 โรงเรียนตาพระยา 1. นายกฤษฎา   เย็นอุดม
2. นายกฤษณะ   ทองจันทร์
3. นายชคัชพล  ทองดี
4. นายธนภัทร   ฝอยทองคำ
5. นายอนุวัฒน์   ทิศพรม
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์   เกิดทรัพย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 68.4 ทองแดง 34 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงมณี
2. เด็กหญิงขวัญขินีย์  จันทร์เกษม
3. เด็กหญิงจันทรา  เทียม
4. นางสาวจันทราทิพย์  เกตุทิม
5. เด็กหญิงจันทร์แรม  มิก
6. เด็กชายจิรพัฒน์  คุชิตา
7. นายจีระศักดิ์  มีน้ำคำ
8. เด็กชายชวลิต  บุญเหมาะ
9. นายชวิศ  พงษ์สมร
10. เด็กหญิงฐิตา  พรหมคุณ
11. นางสาวณปภัช  จันทะพรม
12. นายณรงศักดิ์  สาวใส
13. เด็กชายณัฐนนท์  เนียรสันเที๊ยะ
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ดูชาติรัมย์
15. เด็กหญิงนรารักษ์  ยินดีชาติ
16. เด็กหญิงปณิตา  กรชาย
17. เด็กหญิงปภัสกร  เปร่งสันเที๊ยะ
18. เด็กหญิงพิชยาภรณ์  สุวรรณ์
19. เด็กชายมงคล  คำบัว
20. เด็กหญิงรัชนก  รัตนวัน
21. เด็กหญิงรุ่งนภา  คชเถียร
22. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  เที่ยงลาย
23. เด็กชายวรยุทธ  บอนบุตร
24. เด็กหญิงวรัชราภรณ์  ราศรี
25. นายวสันต์  กันสำอาง
26. เด็กชายวัฒนพัฒน์  เพ็ชร์จิตต์
27. เด็กชายศิลา  สวนไผ่
28. เด็กหญิงศิวพร  เชียงอินทร์
29. นางสาวสายธาร  บันลือทรัพย์
30. นางสาวสุดใจ  กรชาย
31. นางสาวสุภนิดา  วงค์รัมย์
32. นางสาวสุวิมล  อุไร
33. เด็กหญิงอภิญญา  คำโสดา
34. นายอภิรักษ์  โพธิ์ปฐม
35. เด็กหญิงอริสา  อินทร์ประยูร
36. เด็กหญิงอารียา  ดีมาก
37. นางสาวเกศสุดา  มีแป้น
38. เด็กหญิงเขมมิกา  เพ็ชรสิน
 
1. นายมงคล  วันภักดี
2. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
3. นางจุรี  จรรัตน์
4. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
5. นางศิริพร  เลิศสุวรรณ์
6. นางสาวบุบผา  สวัสดิ์ผล
7. นางสาวนันพิดา  สีลาทอง
8. นายเจษฎา  บุณโยประการ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 45 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายยุทธชัย   วัดแผ่นลำ
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์   เกิดทรัพย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง 32 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายวิธวุฒิ  จันทะมา
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง 32 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงปลื้มจิต  หอมหวาน
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง 34 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวศศิภัทร  บุญประกอบ
 
1. นางจันทร์จิรา  เดชประไพ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 15 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายธนภัทร  เกิจรัมย์
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนตาพระยา 1. นายกฤษฏา  เย็นอุดม
 
1. นางสาวรัชฏาภรณ์  เกิดทรัพย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงสุภิรัตนาชา  โมคกุล
 
1. นายวิสิทธิ์  ใสส่อง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 25 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวนภาลัย  เพ็งชาติไทย
 
1. นางสาวรัชฏาภรณ์  เกิดทรัพย์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 35 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กชายณัฐธพงษ์  อินทร์พันธุ์
 
1. นายมงคล  วันภักดี
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 41 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายชัยวัฒน์  บุตรสนาม
 
1. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงสุขลิตา  ฮารวนนท์
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 42 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวกัญญานิษฐ์   วสุวรพงศ์
 
1. นายพงศธร  เสมา
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กชายเอื้ออังกูร  พวงแก้ว
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 30 โรงเรียนตาพระยา 1. นายอนุวัฒน์   ทิศพรม
 
1. นางสาวรัชฎาภรณ์   เกิดทรัพย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงธรรมิกา  สำราญกิจ
 
1. นายวิสิทธิ์  ใสส่อง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 23 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวอรวรรณ  ชุมทอง
 
1. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 17 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงนฤมล  พูลแสง
2. เด็กหญิงนวรัตน์  พิทักษ์ธรรมมา
3. เด็กชายปฐมพร  สุพรรณกลาง
4. เด็กหญิงพัชรพร  เตียงกุล
5. เด็กหญิงพัชรี  คำแจ่ม
6. เด็กชายพีรพัฒน์  จำนงค์จิตร
7. เด็กชายภูริวัฒน์  สุขเนตร
8. เด็กชายวิทูร  ถาวรศิลป์
 
1. นายพงศธร  เสมา
2. นายอธิชัย  สนนา
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   อินประยูร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ   พ่อโพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงณัฐกมล   โคตรชนะ
4. เด็กหญิงณาลิตา   พูลมงคล
5. เด็กชายทรงสิทธิ์   จันทร์วิเศษ
6. เด็กชายนัทธวัฒน์   เรณูศิลป์
7. เด็กหญิงปรียานุช   สุวรรณ์
8. เด็กชายศิลปชัย   วงษ์นาค
9. เด็กชายสุประดิษฐ์   แก้วเตชะ
10. เด็กชายอภิเดช  แสนกล้า
 
1. นางสาวกรรณิกา   บัณฑิตย์
2. นางสาวบุษกร   คำเกตุ
3. นางสาวฝนทอง   เย็นที
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน 45 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายกฤตฎา  อินธิฤทธิ์
2. นายณัฐชนน  อนุรักษ์
3. นายณัฐวุฒิ  ภาคภูมิทอง
4. นางสาวปวีลดา  ปุยฝ้าย
5. นางสาวพรชนก  จิตรพล
6. นายวรภพ  อินยิ้ม
7. นางสาวอินทิรา  จำงูเหลือม
8. นางสาวเดือนเพ็ญ  สวัสดิ์มิ่ง
 
1. นางพรรณี  กลสัน
2. นางสาวจารุวรรณ  ศรีจันทร์
3. นายณัฐจักร  เรืองอร่าม
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 29 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  จันทร์ทา
2. เด็กหญิงดวงฤดี  หาลาภ
3. เด็กหญิงน้ำนภา  นามนเสน
4. เด็กหญิงปรีญานุช  พุ่ม
5. เด็กหญิงปลายฟ้า  เพชรโกมล
6. เด็กหญิงวิจิตรา  ธีรวัฒน์
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
2. นายณภัทร  คำแก้ว
3. นายชัชวาลย์  สุระขันทร์
4. นายสายัณห์  หงส์มาศ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวกฤษณีย์  วิยะรส
2. นางสาวพรกัญญา  จันทร์แดง
3. นางสาววิภาดา  กันหา
4. นางสาวศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
5. นางสาวสุธิตา  พายไธสง
6. นางสาวอภิญญา  นามโคตร
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
3. นางศิริพร  เลิศสุวรรณ์
4. นายมงคล  วันภักดี
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 79.8 เงิน 42 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีราวรรณ์  ปาวุตโต
2. เด็กหญิงชนาภา  ภูมีทอง
3. เด็กหญิงชลทิชา  กรีพิมาย
4. เด็กหญิงปาณิสรา  สุภาคง
5. เด็กหญิงสมหญิง  เกษมใจ
6. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  คำหวล
 
1. นางจันทร์จิรา  เดชประไพ
2. นางสาวอุษา  เฟื่องสำรวจ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง 17 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวกฤษณีย์  วิยะรส
2. นางสาวนลินรัตน์  มุกดาพงษ์
3. นางสาวพรกัญญา  จันทร์แดง
4. นางสาววิภาดา  กันหา
5. นางสาวศิริพัตรา  สีระพัน
6. นางสาวศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
7. นางสาวสุธิตา  พายไธสง
8. นางสาวอภิญญา  นามโคตร
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นางสาวเมธิศา  ธรรมศรี
3. นายมงคล  วันภักดี
4. นางศิริพร  เลิศสุวรรณ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 26 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจารุวรรณ  จำปาสี
2. นางสาวฐิตาพร  สำราญใจ
3. นางสาวธิดารัตน์  ยางงาม
4. นางสาวธีรารัตน์  จันทร์สว่าง
5. นางสาวน้ำทิพย์  เกิดกำบท
6. นางสาวปานชนก  ระวีวัฒน์
7. นางสาววรรณิสา  หอมเทียม
8. นางสาววิรัทยา  วงศ์อุดม
9. นางสาวสิริลักษณ์  เกิดสำโรง
10. นางสาวสุพรรษา  สิงห์เงิน
11. นางสาวสุภาพร  สุขไมล์
12. นางสาวอรอุมา  ทองพระภักดิ์
13. นางสาวเบญจมาศ  ขยายชน
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
2. นายณภัทร  คำแก้ว
3. นายพิเชษฐ์  ถาวร
4. นายสายัณห์  หงส์มาศ
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 34 เข้าร่วม 24 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายนฤเบศ  มาสุ่ม
2. นายพีรพัฒน์  บุญสุข
3. นายรัฐนันท์  ถาวรชน
4. นางสาวศิขรินธาร  ศรีสุข
5. นายศิวกร  กลิ่นบุหงา
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
2. นายมงคล  วันภักดี
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 53.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  พงษ์สมร
 
1. นางสาวรักษ์สุภานันท์  ปานเดชา
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63.6 ทองแดง 33 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวณัฐณิชา  ขวัญพงษ์
 
1. นางอัจฉรา  จิกชาตรี
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 42 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. นางสาวศศิภา  ศรีลาแสง
 
1. นางลดาวัลย์  พูนบำนาญ
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 26 โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวมิลตรา   จันทร์ทา
 
1. นางสาวทัศนีย์   ก่อแก้ว
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85.33 ทอง 4 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ภู่เขียว
 
1. นางยศศิรพัฒน์  โสดแนว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 36.33 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวฉัตรทอง  คำภากุล
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  สายเนตร
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.083 เงิน 43 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กชายจักรกฤต  อ้วนโอ๊ะ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  คำดี
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ชนะภัยรี
4. เด็กหญิงศศิธร  จันทร์บวร
5. เด็กหญิงไอริณ  มะลิเกตุ
 
1. นางวิรัลพัชร   คำดี
2. นางสาวธัญธิตา  เรืองศรี
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 47 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกมลพร  เนียมน้อย
2. นางสาวจิตา  ชมเจริญ
3. นางสาวชญานันท์  ชูติรัตนกรสิน
4. นางสาวชลธิชา  เชื้อคำสิงห์
5. นายอภิวัฒน์  วาทีทิพย์
 
1. นางสุภาดา  สโมสร
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 46 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงพรนภา   เย็นฟัง
2. เด็กหญิงวรรณรดา   ทิพย์กลาง
 
1. นางสาวศศิรัตน์   พิทักษ์ศิลป์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 39 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกรรณิการ์  วงษ์เศวตมนตรี
2. นางสาวสุภาภรณ์  สนโสม
 
1. Mr.Wang  Zhong Fa
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 61.67 ทองแดง 48 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกัญฐณีญมาศ  จันทร์ภักดี
2. นางสาวปรียาภรณ์  อาสาแข็ง
3. นางสาวพิมพ์นลิน  จันทร์นุ่ม
4. นางสาวภัทรภร  ชื่นอารมณ์
5. นางสาวอัจฉรา  ประเสริฐไทย
 
1. Mr.Wang  Zhong Fa
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวฐิติยา  นารีสุข
 
1. Mr.Wang  Zhong Fa
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.55 ทอง 20 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงนรินทร  พงษ์คุณ
2. เด็กหญิงหยกพรรณชนก  ใจบุญ
 
1. นางสาวรัชยา  พรพงษ์กุล
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 73.09 เงิน 40 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวมณฑิตา  ถาวรสาลี
 
1. นางละเอียด  ดีมุข
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.05 ทอง 15 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายธนสิน  ศรีละพรม
2. นายพลพิภัทร  มานะ
3. นายภูวดนร์  โพธิ์ศรี
4. นายสิทธิพงศ์  สังขะจาน
5. นายสุวิจักษณ์  โสภากุล
6. นายอิทธิพล  ทองอาจ
 
1. นางสาวสมร  แถวพันธ์
2. นายชาตรี  สุดาปัน
3. นายสมประสงค์  คูพรมมี
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.2 ทอง 23 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายจตุรภัทร  คำมะลา
2. นางสาวจันทรัตน์  จันทร์แกม
3. นางสาวจารุวรรณ  เย็นอนงค์
4. นางสาวณัฐณิชา  ไพรสิงห์
5. นายณัฐพงศ์  วรรณทวี
6. นางสาวปุณยาพร  ดาทองงอน
7. นางสาวพรทิพย์  กระแชรัมย์
8. นายวงศธร  พืชทองหลาง
9. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ทอง
10. นางสาวเย็นฤดี  ดีสมดู
 
1. นายพิชัย  พยุเวช
2. นายขวัญ  กาบแก้ว
 
124 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78.2 เงิน 24 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เหล่าวายนอก
2. เด็กหญิงสโรชา  จิตรจันทึก
3. เด็กหญิงอรทัย  โพธิ์วัน
 
1. นางสุวิภาพร  ดาวเรือง
2. นางสาวลมุล  วิสีปัตย์
 
125 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 49 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวนันทวัน  ลากุลเพีย
2. นายศรัณย์  ถาวรกุล
3. นางสาวศิริลักษณ์  มาศทอง
 
1. นางจำปา  จำหรัด
2. นางสุวิภาพร  ดาวเรือง
 
126 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73.5 เงิน 41 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงรัตนาวดี  งามนิล
2. เด็กหญิงอภิรดา  อริยมงกุฏ
3. เด็กหญิงอริษา  ปู่คำกรอง
 
1. นางสุนิต  ทินบุตร
2. นายอภิชาติ  โคตรมณี
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.8 เงิน 15 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวสุรัญชนา  ราตรีหอม
2. นายอภิศาล  พิมพ์ภักดิ์
3. นางสาวเก็จมณี  กุุ่มงาม
 
1. นายคมสันต์  จันสวาท
2. นางสาวธนวรรณ  เสียงสาว
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 81.2 ทอง 14 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายขวัญชัย  ทองนาค
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีบุญณะ
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 49 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงขวัญชนก  รัตนกุศล
2. เด็กหญิงวรกมล  บาริศรี
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  แซ่ตั้ง
2. นางภคพร  สังข์อ่อน
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงมุฑิตา  มูลจัด
2. เด็กหญิงศุภกาญจน์  ศรีลาเลิศ
 
1. นายเอกชัย  พัฒนพิบูลย์
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายธนภัทร  จิตรพวล
2. นายนัธทวัฒน์  สุขรักษา
 
1. นางสาวสุขจิตา  มัฐผา
2. นางวิกาลดา  เหลืองทอง
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 34 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายธีรยุทธ  โสดายิ่ง
2. เด็กหญิงสิริกร  มีกง
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 32 โรงเรียนตาพระยา 1. นายณัฐวุฒิ  หอมสุด
2. นายภคนรรท์  ตันติวุฒิ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  คงทอง
2. นางสาวจิราภรณ์  ผิวไหมคำ
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 58.6 เข้าร่วม 43 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวจุฑารัตน์  ปัททุม
2. นางสาวพรภิมล  ยางแก
 
1. นางวิกาลดา  เหลืองทอง
2. นางสาวสุขจิตา  มัฐผา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 59.6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายธนกร  หอมคุณ
2. เด็กหญิงอะภิชญา  บังทอง
 
1. นางสาวกฤษณา  สมบัติ
2. นางสาวจิราภรณ์  ผิวไหมคำ
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 26 โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงจิษฎาภรณ์  พระมาลัย
2. เด็กหญิงภัสราภรณ์  ศรีเคนนรรัตน์
 
1. นายสมพงษ์  บุญเติม
2. นางสาวอริยพร  เผื่อแผ่
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 50.2 เข้าร่วม 43 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวอริสา  จินดานุ
2. นางสาวเนวิกา  การหนองใหญ่
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ศรีจันทร์
2. นายพยุงศักดิ์  คำมี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวธมลวรรณ   มานนท์
2. นางสาวศรัญญา   สินเพ็ง
 
1. นางสาวธารินี  วัฒนจันทร์
2. นายณัฐจักษ์  บัวกีบ
 
139 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 33 โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  เดชสุภา
2. เด็กหญิงพิมกมล  พุ่มขจร
3. เด็กชายวุฒิโรจน์  ยางเครือ
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 16 โรงเรียนตาพระยา 1. นายปิยะ  นาคกุล
2. นายพงษ์ศักดิ์  สาโรจน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรียศพล  มาสู่
2. นางสาวกฤษณา  สมบัติ
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  มรรคที
2. นางสาวปานตะวัน  ประจำภพ
3. เด็กหญิงฝนทอง  เตียงกุล
 
1. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
2. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายกิตติศักดิ์   ลาภา
2. นายตะวัน  พิลึก
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นายกชภชมษ์  บุญนาค
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงจันทรัสม์  สีอ่อน
2. เด็กชายณฐกร  พยุยงค์
3. นางสาวสุพัตรา  ปัตตรัย
 
1. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
144 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายกวินท์  จูกุล
2. นายวุฒิ  เพ็งกระจ่าง
3. นายอนันต์  สายทอง
 
1. นายธนกร  เทียงคำ
2. นางรจนา  เทียงคำ
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวทิชานันท์  อินพรหม
2. นางสาวพนิดา  วงหาญ
3. เด็กชายสุวรรณ  สุขสมโสตร์
 
1. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงภัควลัญชญ์  ศรีพรหม
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ถือผล
3. เด็กหญิงอภิญญา  ยลวิลาศ
 
1. นางสุธีรา  แก้วอ่อน
2. นางสุปราณี  ฮวดเจริญ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนตาพระยา 1. นายจิรวัฒน์  มั่นจิตร
2. นายสุทธิพัฒน์   กล้าหาญ
3. นายเฉิดชัย   อาชญาเมือง
 
1. นายนิมิตต์   ฤกษ์มงคล
2. นายวีระชาติ   กันประดับ
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายนนทวัฒน์  ทัดสงค์
2. เด็กหญิงอภิญญา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงเกตุสินี  เกตุแก้ว
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นายธีระพร  โสพันธ์
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86.8 ทอง 24 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวชลทิชา  ส่องแสง
2. นางสาวณัฐยา  สมสาย
3. นางสาวเจนจิรา  หอมประสพ
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นางสาวยุภาพรรณ  ยอดพะเนา
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงกัญญานัฐ  ฉลาดกิจ
2. เด็กชายทรงพล  คำสวรรค์
3. เด็กหญิงนภัสกร  วิทักษ์บุตร
4. เด็กหญิงลดาวรรณ   ณรงค์เพ็ชร
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คอมเหลา
6. เด็กหญิงสุภาพร  ชัยเดช
 
1. นายธีรพล  ยิ้มย่อง
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
3. นางจุฑารัตน์  พุ่มภักดี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายตะวัน  กิจสง่าวงษ์
2. นางสาวธัญญรัตน์  ศิริพรชัย
3. นางสาวภาวิดา  เกทะโล
4. นางสาวศศิกาญจน์  ธรรมวิเศษ
5. นางสาวสันธิลา  โพยนอก
6. นางสาวเมยาวี  รัตนวรรณ์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ไสยาศรี
2. นายกิติคุณ  รสแก่น
3. นางทรงสุดา  พวงแก้ว
 
152 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงชุติมา  บุญโกย
2. เด็กหญิงปภาวี  จันทร์พิลา
3. เด็กหญิงสุจิตรตรา  จำรัส
 
1. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
153 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 22 โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ปราณีตพลกรัง
2. นางสาวปลายฝน  สุขชู
3. นางสาวพรนิภา  จันทร์แดง
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นายชัชวาล  จันทรทีประ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 28 โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ระวังงาน
2. เด็กหญิงปิยวรรณ  แซ่ตั้ง
3. เด็กหญิงภัทรมน  วงศ์สีดำ
 
1. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
2. นายสมชาย  เหลืองอ่อน
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.4 ทอง 33 โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายดาวรุ่ง  บุตรบุญมา
2. นายสหัสคุณ  พวกคราม
3. นายอัคนี  ศรีษะ
 
1. นางสาวเกศญา  โพธิ์ศรี
2. นางนัยน์ภัค  สุวรรณพัฒน์
 
156 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.4 ทอง 10 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจตุพร  สร้อยโสม
2. เด็กหญิงชาลินี  พร้อมสระน้อย
3. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสุมาลี  รามฤทธิ์
 
157 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 78.5 เงิน 27 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายณัฏฐกิตติ์  สารศิริวงค์
2. นางสาวศรีสาคร  รอดอ๊าต
3. นายอธิการ  จันทร์สีนาค
 
1. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
2. นางชลลดา  ชำนาญ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 50 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงกาญจนา  แดงน้อย
2. เด็กหญิงศศิธร  พรมเถื่อน
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เพชรมะณี
 
1. นางสรัญญา  ถาวรกุล
2. นางจิรฐา  วัฒนาพรไพศาล
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวธิญาพร   จำแปงตา
2. นางสาวยุภา  ถาวรชน
3. นางสาวเสาวลักษณ์   ต้นตาลน้อย
 
1. นางชลลดา  ชำนาญ
2. นางสาวราตรี  ลภะวงศ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 43 โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แป่มจำนัก
2. เด็กหญิงนิภาวรรณ  วงษ์ขันธ์
3. เด็กหญิงพรวิสา  สืบสิงห์
 
1. นายทศพล  กิจเจริญ
2. นางสาวรจนาวัน  อุดง
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 78.9 เงิน 32 โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวชนากานต์  จวงเงิน
2. นางสาวธนภรณ์  ศรีตาล
3. นางสาววาสนา  เจริญพงศ์ธีระ
 
1. นางจิรฐา  วัฒนาพรไพศาล
2. นางสรัญญา  ถาวรกุล
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกฤตยา  บุญรวม
2. เด็กหญิงขวัญฤดี  บุญศรี
3. เด็กชายพชร  เปลื้องสุวรรณ
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวปนัดดา  แปลนกอง
2. นางสาวรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. นางสาวอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
164 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงฐาปณี  งามเจริญจิต
 
1. นางสาวอุษา  เฟื่องสำรวจ
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวศศิธร  หาญกิจ
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
166 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 77 เงิน 13 โรงเรียนตาพระยา 1. นายสมิทธ์  ชินรัมย์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ
 
167 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 18 โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายพลพล  ไขคำภา
2. เด็กชายไชยา  องค์สุนทร
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ
2. นางสาวฤดีรัตน์  เจียมสกุล