สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรีลาศักดิ์
 
1. นางเพลินพิศ  สงไทย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 73 เงิน 5 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวมิ่งกมล  แพนลา
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เตรียมตั้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79.5 เงิน 13 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชลธิชา  ตันนารัตน์
 
1. นายอานนท์  โชคนันทนา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวนพธีรา  คงสุวรรณ์
 
1. นางทัสณี  ฆ้องคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงศุพันณิกา  คำยง
 
1. นางสาวรุ่งนภา   ฟองสาย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 29.25 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกรรณธิดากร  ก้อนทอง
 
1. นางสาวจิรภา  กันยาน้อย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 80 ทอง 27 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณภัทร  ชุณหพันธ์
 
1. นางสาวปัทมา  ปัทธิสามะ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 16 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชลดา  ฆ้องเล็ก
 
1. นางปาริชาติ   ศิลาทะเล
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.8 ทอง 26 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงธัญจิรา   จันทร์สุวรรณ
 
1. นางนิตยา  บางกุ้ง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวสุธีมนต์  วารีเสาวคนธ์
 
1. นางณัฐมาพร  นาราศรี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 20 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวประภัสสร  ผิวพรรณ
2. เด็กหญิงสุทธิดา  สันเต
 
1. นางสาวจารุณี  ลีพรมมา
2. นางอัจฉรา  พึ่งบัว
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 47 เข้าร่วม 40 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวสุณี  เชียงอินทร์
2. นางสาวอรวรรณ  จันนวล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  พื้นทะสิม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 76.9 เงิน 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เชื้อชำนาญ
2. เด็กหญิงมัทรี  พันมะลี
 
1. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
2. นางสาววรรณา  เจริญคง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 42 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาววรินทร  ต่อโชติ
 
1. นางสอางค์ศรี  บุญสติ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  ผ่องใส
 
1. นางพรสวรรค์  ศรีโยธา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายคุณากร  กะการดี
 
1. นายนัฐพร  ครองยุติ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 42 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงทรรศน์วรรณ  กองอ้าย
2. เด็กชายอิศเรศ  พรมแพง
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินิจจันทร์
 
1. นางสาวกมลชนก  สมจิตต์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ผลศิริ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายจิรัฏฐ์  ไตรรัตนสรณะ
2. นางสาวธิดาพร  เงาสมสกุล
3. นางสาววีราภรณ์   ตั้งจิรพานิชย์
 
1. นายอนุชิต  โฉมงาม
2. นางมลิวัลย์  ผ่องใส
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญมน  จันทร์พิทักษ์
2. เด็กหญิงพรมงคล  นะราแก้ว
3. เด็กชายภูบดินทร์  ขำจันทร์
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  โพทร
2. นางสาวสวภาว์  สีแพน
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.88 ทองแดง 38 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวชนิตา  แตงสุวรรณ์
2. นายภัคพล  บุญยรัตน์
3. นายวุฒิชัย  พึ่งสว่าง
 
1. นายสัจธรรม  สินเติม
2. นางสาวรุจิรา  เวียงภูมิพล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 66 ทองแดง 13 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงตรีทิพยธิดา  จำปาบุรี
2. เด็กหญิงภคพร  บุญเพ็ง
 
1. นายจักรวรรดิ  ไชยโคตร
2. นายอานนท์  ธุระ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายคุณากร  ร้อยแก้ว
2. นาย์ภัทรศาสตร์  พันธุ์แตง
 
1. นางอนงค์  หันจันทร์
2. นางสาววศวรรณ  หันจันทร์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา   จันทร์แสง
 
1. นางสาวสุรีย์พร   ศรีเผือด
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง 10 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายชุติพนธ์   กัลยาประสิทธิ์
 
1. นายนิคม   พรมณี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายนฤเบศ  ขำวิจิตร
2. เด็กชายภูริณัฐ  มรกตอัมพรกุล
 
1. นายนิคม  พรมณี
2. นายเจษฎา  ดำรงค์สกุลไทย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 92 ทอง 8 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายปุณณภพ  นาควิจิตร
 
1. นายนิคม  พรมณี
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 35.32 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกนาฏ  แสนหาญ
 
1. นางเลิศลักษณ์  ไชยบาล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 61.34 ทองแดง 30 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายวรายุส  บรรพต
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ปัญหา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 26 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ฤทธิ์เดช
 
1. นางสาววศวรรณ  หันจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 21 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  เวหน
2. เด็กชายชินบัญชร  แก้วก่า
3. นายศิริศักดิ์  เสาหงษ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  อำพัฒน์
2. นางสาวรุ่งอรุณ  ไชยคำ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 27 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธนวรรธน์  พิมพ์สอน
2. นางสาวนิตติยา  อ่อนหวาน
3. นางสาวสิริภัสสร  พลเจริญ
 
1. นางสาวสวรรยา  เพชรดี
2. นางสาวอภัสรา  เกตุสุข
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 44 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิรภัทร์  แก้วสีคราม
2. เด็กหญิงณัฐมน  สุทธิโยชน์
3. เด็กหญิงธาราทิพย์  ตระกูลษา
 
1. นางดาวรุ่ง  อำนวย
2. นางสาวสุปราณี  ติงสะ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวธนพร  ดวงศรี
2. นางสาวอังคนา  ขัดเรือน
3. นางสาวเบญจมาศ  อื่มอาจ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  คำแพง
2. นางพัชรี  สุวรรณรัตน์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชัชชฎา  ฝาดสูงเนิน
2. เด็กชายวีรชาติ  สมภักดี
3. เด็กชายอนวรรธน์  งามเหลือ
 
1. นายอรรถวิทย์   สุปัตติ
2. นางสาวสายรุ้ง  ทองสูง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 27 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายคมกฤต  ผาสุขฐาน
2. นางสาวญาณิศา  แก้ววงษ์นุกูล
3. นายธีรภัทร  มาพงษ์
 
1. นายศุภโชค  นันตา
2. นางสาวรัตติยา  วาดไธสง
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง 6 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงฐิตินันท์  กงเเก้ว
2. เด็กหญิงภูริชญา  หาญโก่ย
3. เด็กหญิงอาริสา  กะการดี
 
1. นางสาวสมพร  ดวงสำฤทธิ์
2. นางสาวจริยา  สุภากิจ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธิษณามตี  นพวงศ์ ณ อยุธยา
2. นางสาววิรากร  ทองเพ็ชร
3. นางสาวสุพรรษา  ดวงแก้ว
 
1. นางสาวประไพร  หยุดรัมย์
2. นางสาวประภัสราภรณ์  บาดาล
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 39 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงนิรชา  ฆ้องเกิด
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  เรืองกล้า
 
1. นางจิตพร  สุวรรณะ
2. นางสาวจิราพร   กี่สง่า
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 62.8 ทองแดง 43 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวณัฏฐพร  สมสันเทียะ
2. นางสาวณัฐริกา  สีหราช
 
1. นายนิรุตติ์  วงคำชัย
2. นายตรีชาวัชร์  คณาพงษ์วราภัทร์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายปัญญา  จันทร์ดวงเดิม
2. เด็กชายภูมินทร์  จันทศิลา
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรดนย์  สีหงษ์สอน
2. เด็กชายภัทรพล  บ่อทองคำกุล
 
1. นายสมพล  สกุลฮูฮา
2. นายกิตติกร  เชื้อชะเอม
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพงษ์พัฒน์  ปัตนารินทร์
2. นายอรรตพล   สุกหอม
3. นายเมธนัต  หงุ่ยกระโทก
 
1. นางสาวเบญญารัศม์   โชติภัทร์ขจรศิริ
2. นางปาริชาต  สินธุพันธ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกชกร  สีลาน้ำเที่ยง
2. เด็กหญิงปัทมา  พุทธิชนย์
3. เด็กหญิงพรนิภา  สมอุ่นจาน
4. เด็กหญิงพุทธธิดา  อมรพลัง
5. เด็กหญิงมรกต  จีบมาลัย
 
1. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
2. นางสาวคมศรีจรัส  วงจันทร์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.3 ทอง 25 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายชินวัตร  พสุธา
2. นางสาวนนทิชา  กุหลาบเพ็ชร
3. นายพลวรรธน์  แก่นพิมพ์
4. นางสาววราภรณ์  แสนสุข
5. นางสาวสุกัญญา  ลมพัด
 
1. นางณัฐพร  จันทร์พรม
2. นายสมศักดิ์  แป้นงาม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.5 ทอง 7 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภาสิริ  โตตระกูล
2. เด็กชายปัณณวิชญ์  ภัสสิรากุล
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  สงค์โพธิ์
4. เด็กหญิงภัทราวดี  โล่ห์สุวรรณ์
5. เด็กหญิงไปรยา  หอมสมบัติ
 
1. นางปฐวีกานต์  ปริธรรมมัง
2. นางสาววิลาสิณี  พูลประเสริฐ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.4 ทอง 6 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวพัชรา  นาราศรี
2. นางสาวพิมภิชา  แสนสวย
3. นางสาวภัทรพร  ทองโชติ
4. นางสาวศิริพร  แจ่มศรีจันทร์
5. นางสาวสุพิชชา  สาบุตรดี
 
1. นางราตรี  วีระวัฒน์โสภณ
2. นางสาวศิริวรรณ  ตุ้มมี
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 21 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกันตณัช  พุทธสุวรรณ
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ฉันทอภิชัย
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  อินบุญยา
4. เด็กชายภูบดินทร์  ทินโฮง
5. เด็กชายโกสิต  แสนซื่อ
 
1. นางสาวสนธินี  ผิวแก้ว
2. นายพิทยา  แห้วสุโน
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 75.6 เงิน 17 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายปิยวุฒิ  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวพรทิพย์  คำภูเวียง
3. นางสาวภัสราภรณ์  จันทร์ภูวงศ์
4. นางสาวอทิตยา  เกศสุวรรณ
5. นายอิทธิพล  แก้วศรี
 
1. นางสาวนิภาพร  รอดไพบูลย์
2. นางสาวประภัสสร  อ่อนทองคำ
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.8 ทอง 48 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงอัครมณี  ศักดิ์สิงห์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  บุตรดี
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.8 เงิน 49 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวแก่นแก้ว  โชติมั่น
 
1. นายพีระพงษ์  บุดดาเคย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.4 ทอง 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายภูตะวัน  สุวรรณทาน
2. เด็กหญิงศศิกานต์  แสงสี
 
1. นางกานดา  ขุนราม
2. นางสาวชนิดาภา  แกมจินดา
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.2 เงิน 47 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายวรทัต  จีรติกุลโรจน์
2. นางสาวศุภิสรา  บัวทอง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  วิศิษฏศักดิ์
2. นางสุดใจ  รุ่งเรือง
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.8 ทอง 19 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เดชผิว
2. นางสาวชญาภรณ์  เรืองทิพย์
3. เด็กหญิงดลพร  ใช้เอกปัญญา
4. นางสาวธัญญารัตน์  เจริญคง
5. นางสาวรัตน์ชา  จันทร์อ่อน
6. เด็กหญิงศศิอร  จันทรา
7. นางสาวศิรินภา  คันธารักษ์
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  โพธิ์ศรี
9. เด็กหญิงสโรชา  สิงห์แก้ว
10. เด็กหญิงอารยา  เกศสุวรรณ
 
1. นางสาวเฉลิมศรี  สอนกระโจม
2. นางสุพิศ  พูลแสง
3. นายชิราวุธ  พูลแสง
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77.6 เงิน 22 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์เดช
2. นางสาวขนิษฐา  ทะสกุล
3. นางสาวจีระวรรณ  พละสาร
4. เด็กชายนุติพงษ์  ร่มเย็น
5. นายพีรภัทร  เกิดพันธ์
6. นางสาวภัครมัย  แพทย์พิพัฒน์
7. นายภัทรพล  เพ็งบ้านไร่
8. นางสาวสิริธร  โม่ด่านจาก
9. นางสาวสุภานันท์  พิมพ์อุ่น
10. นายอมร  กงไกรราช
 
1. นายสันติ  นวลกลาง
2. นายเอนก  บัวกลาง
3. นายสุขสันต์  จันทิชัย
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 18 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ชาหล่อน
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทัพพงษ์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทัพพงษ์
4. เด็กชายณัฐพล  เจริญพร
5. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  จันทร์เสวก
6. เด็กหญิงปริตตา   ไกรศรรัตน์
7. เด็กหญิงพัชราภา  สุวรรณเวียง
8. เด็กหญิงรุ่งรัตน์  รักซ้อน
9. เด็กหญิงอมลภา  ผลสุข
10. เด็กหญิงอาศิรา  ปราสัยงาม
 
1. นางสาวเรือนทอง  บุษปฤกษ์
2. นายพงศ์พันธ์   แก่นนวลศรี
3. นางสาวสาธนีย์  มณีวงษ์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 80.5 ทอง 8 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  วงษ์แก้วเกตุ
2. นางสาวจันตรี  สา
3. นางสาวธิดาวรรณ  ประดับพรม
4. นางสาวมานิตา  เจริญขุนทด
5. นางสาววรรณวิษา  พรมพุทธา
6. นางสาวสมฤดี  หยิบยก
7. นางสาวสิริมนต์  เชื้อนุ่น
8. นางสาวสุพรรษา  รังกลาง
9. นางสาวสุภาวดี  มะเมียทอง
10. นายอนุชิต  ขจรแสง
 
1. นางสาวสาธนีย์  มณีวงษ์
2. นางสาวเรือนทอง  บุษปฤกษ์
3. นายพงศ์พันธ์   แก่นนวลศรี
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงชาลิสา  ทวีบุตร
2. เด็กหญิงพรชนก  รสชุ่ม
 
1. นายวัชระ  ทองแก้ว
2. นางสุชาดา  ทองแก้ว
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 16 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวชุติกาญจน์  เนียนมงคล
2. นางสาวสิริณัฐฎา  บุญมาก
 
1. นางสุชาดา  ทองแก้ว
2. นายวัชระ  ทองแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายอนุวัฒน์  เตียง
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพิชานนท์  หาญเชิงชัย
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อัมภรัตน์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิมา  วัฒนะ
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 29 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวสิริกาญจน์  วัฒนเสวกอนันต์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงประภัสรา   สุขพรรณ์
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาววทันยา  ศรีเมืองโข
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริพร  คนยืน
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายณัฐพล  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนัฐนันท์  สิมบุตร
2. เด็กหญิงพรธิดา  ยศปัญญา
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
2. นางนวรัตน์  กิจเจริญ
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เนาวโกมุท
 
1. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 36 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  นวมโคกสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  คำมุง
2. เด็กชายนิมิตร  นาไม
3. เด็กชายศักดา  ยอดฉิมมา
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
2. นางนวรัตน์  กิจเจริญ
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายคเชนทร์  จิตประโคน
2. นายณัฐปคัลภ์  บุญเถื่อน
3. นายพิพัฒน์  พรมภักดี
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
2. นางนวรัตน์  กิจเจริญ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายชัยวัฒน์  แสนพิมพ์
 
1. นายพิชัย  ชัยมา
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวมัณฑนา  ปะโสทะกัง
 
1. นายสุนทร  ฉอมไธสง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.33 เงิน 39 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายพงศกร  อบอุ่น
 
1. นายอภิวัฒน์  กระชังแก้ว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  บุญเพ็ง
 
1. นายอภิวัฒน์  กระชังแก้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
 
1. นายพิชัย  ชัยมา
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
 
1. นายพิชัย  ชัยมา
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวชุติมา  เข็มเพ็ชร
 
1. นายพิชัย  ชัยมา
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 66.3 ทองแดง 27 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายธนะโชค  โพธิ์ทอง
 
1. นายพิชัย  ชัยมา
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวนุศบา  เกตุสมบูรณ์
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 87 ทอง 14 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กชายอโณทัย  สงคราม
 
1. นายประดิษฐ์  เขียวฟู
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวสุธิตา  แก้วศรี
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 33 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัครมัย  กำจรกลาง
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  จำปา
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.8 ทอง 18 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  หมื่นพรม
2. เด็กหญิงธนภรณ์  อาจนุการณ์
3. เด็กชายนนทณัฐ  อภิรมยานนท์
4. เด็กชายภาณุพงศ์  แววบุตร
5. เด็กชายมิณฐดา  บุญเชิด
6. เด็กชายเกษมสันต์  จันทร์เหม
 
1. นายวิชาญ  ศิลาทะเล
2. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
3. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 21 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกุศลิน  คำพันดุง
2. นายณัฏฐาพันธ์  สร้อยสูงเนิน
3. นายณัฐสิทธิ์  กำเหนิด
4. นายวิศัยทัศน์  สุขสำลี
5. นางสาวสายฝน  พิทักษา
6. นายอพิสิทธิ  โวหารกล้า
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
2. นายอัครพงศ์  ศรีเกื้อกูล
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.3 ทอง 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายปริญญา  เกล้าผม
 
1. นายสุนทร   ฉอมไธสง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง 9 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. นายมงคลสมุทร  มูลดับ
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.66 ทอง 11 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงไอรดา  มะลิวัลย์
 
1. นายจิตติภัส  ขวัญส่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.3 ทอง 26 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวสายฝน  พิทักษา
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.33 เงิน 21 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายกฤษนัย  สรพิมพ์
 
1. นายศญาดา  ในถิ่น
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 31 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นายศุภกร  บูรณ์เจริญ
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 35 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงเนตรนภา  ยุบรัมย์
 
1. นายโกวิทย์  วิเศษศักดิ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 35 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาววิลาสินี  เคารพ
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 42 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ธีรยุทธ
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74 เงิน 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายอัศวิน  ศักดิ์ศรี
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 32 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงเลิศสุดา  สิงห์โสม
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.67 เงิน 47 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวชลธิชา  แย้มมะลิ
 
1. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 77.67 เงิน 35 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  กันแก้ว
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 69.3 ทองแดง 46 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภานุรุจ  บุญอินทร์
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 61 ทองแดง 48 โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  จำปาเป๊าะ
 
1. นางพวงเพ็ญ  แพนลา
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77 เงิน 37 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวจรัสศรี  นาคสนิท
 
1. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 19 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  สุขขา
2. เด็กชายธนธรณ์  ทิพย์สุขุม
3. เด็กหญิงธนภร  ยินดีรมย์
4. เด็กชายพชรพล  ทาหอม
5. เด็กหญิงภรัณ  ณัฐภัคศุภิดา
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  โพธิ์ทอง
7. เด็กหญิงวราภรณ์  ท่ายอดรัก
8. เด็กชายวัชรพงษ์  การปลูก
9. เด็กชายสิทธา  อาษาวัง
10. เด็กชายอภิวิชญ์  จันที
11. นางสาวอารียา  อิมาอิชูมิ
12. เด็กหญิงอุไรวรรณ  พินิจมนตรี
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
2. นายอัครพงศ์  ศรีเกื้อกูล
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 26 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. นายณัฐวุฒิ  ดียิ่ง
2. นายธนบดี  แจ่มมณี
3. นางสาวนงพะงา  เอี่ยมศรี
4. นางสาวนฤมล  โพธิ์อินทร์
5. นายปรินทร์  พนมใหญ่
6. นายปรเมษฐ์  สีละพันธ์
7. นางสาวผกามาศ  บัวแก้ว
8. นางสาวภัครจิรา  ชาติทำ
9. นายวัชรพล  กระสวยทอง
10. นางสาวสิรินยา  สารพล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.8 ทอง 28 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎากร  กุลอุปฮาด
2. เด็กหญิงกลิ่นเกษร  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงขวัญเรือน  กอบัวกลาง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองชำนาญ
5. เด็กชายพัฒนวัฒน์  พรมมา
6. เด็กหญิงลลิตา  คำวงศ์ษา
7. เด็กชายวรพงษ์  ชัยรัม
8. เด็กหญิงวริศรา  บุดดาซุย
9. เด็กหญิงอติกานต์  ภู่ทอง
10. เด็กชายอนันตโชติ  โกยทา
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
3. นายพิชัย  ชัยมา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คำดี
2. นายกิตติศักดิ์  นามทะจันทร์
3. นางสาวณัฐพร  ลือพรม
4. นางสาวภัทรฎา  โสภณ
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
6. นายวัชรากร  วิจารย์
7. นายวีระพัฒน์  แจ้งจิตร
8. นางสาวศิริพักต์  แก้วสุริวงค์
9. นางสาวอรสา  พุ่มสะกา
10. นายเจษฎา  สีคัดทนา
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
3. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุสุมาวดี  สิทธิภาที
2. เด็กหญิงขวัญเรือน  ชูสันเทียะ
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ยวงโพธิ์
4. เด็กหญิงธิติมา  นิคาโม
5. เด็กหญิงภาวินี  แซ่ฉั่ว
6. เด็กหญิงภาสพิชญ์  โชติสนธิ์
7. เด็กหญิงอติกานต์  ภู่ทอง
8. เด็กหญิงอาทิมา  โภคาพานิชย์
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
3. นายพิชัย  ชัยมา
4. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกุลจิรา  ชฎา
2. นางสาวณัฐพร  ลือพรม
3. นางสาวตราดขวัญ  ศรีมาศ
4. นางสาวพีรภาว์  มีแก้ว
5. นางสาวภัทรานิษฐ์  ชินอาจ
6. นางสาววิจิตรา  แป้งทา
7. นางสาวศิริพักต์  แก้วสุริวงค์
8. นางสาวอรสา  พุ่มสะกา
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
3. นายพิชัย  ชัยมา
4. นางสาวพรสวรรค์  จันดาหงษ์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 21 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เนียมคำ
2. เด็กหญิงจิรวรรธ  ทองงาม
3. เด็กหญิงจุฑามณี  เบ้ามณี
4. เด็กหญิงดานี  เจท
5. เด็กหญิงธัญทิพย์  ศรียันต์
6. เด็กหญิงนงลักษณ์  มาลัยทอง
7. เด็กหญิงสไลนิก  ขาว
8. เด็กหญิงอารยา  สวนมอญ
 
1. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 25 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  ศรีเกษม
2. นางสาวชลลดา  ผอบทอง
3. นางสาวนิชาภา  บุญพิลา
4. นางสาวพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
5. นางสาวมนจิกาญจน์  พูลสวัสดิ์
6. นางสาวสุพรรษา  แกมจินดา
7. นางสาวอนัญญา  ชอบสวย
8. นางสาวอำไพพรรณ  บุตรดีงาม
 
1. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นางสาวศญาดา  ในถิ่น
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 17 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  คลองบ่อ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ราชพลู
3. เด็กหญิงนัฐฐา  บุราณนอก
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  ผสมทรัพย์
5. เด็กหญิงปภาวดี  คงเมือง
6. เด็กชายปวริศ  เจริญกุล
7. เด็กหญิงปวีณา  ขันวงศ์
8. เด็กหญิงพจนินท์  พัสรางกูล
9. เด็กหญิงวนิดา  สายเคน
10. เด็กหญิงศิริวรรณ  ธุวานนท์
11. เด็กหญิงสุดารัตน์   พูพิลึก
12. เด็กหญิงหทัยรัตน์  หารสุโพธิ์
13. เด็กชายอนิรุต  สวัสดิ์กิจ
14. เด็กหญิงเนตรนภา  รับความสุข
 
1. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
2. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
3. นางสาวจิราวรรณ  เจริญคลัง
4. นายอาณัติ  เอี่ยมพิพัฒน์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 6 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวการตนาทิพย์  ร่วมทอง
2. นายชฎายุ  คูโนรัมย์
3. นายทวีศักดิ์  สำราญบุตร
4. นางสาวธัญลักษณ์  เจริญคง
5. นายนพดลย์  ธาตุจันทร์
6. นางสาวนิฌา  ปั้นตาดี
7. นางสาวรัชพร  ชิดเชื้อ
8. นางสาวรุ่งนภา  นารี
9. นายสหรัถ  สุขดี
10. นางสาวสุชานันท์  เจริญคง
11. นางสาวสุภาพร  ผลพิบูลย์
 
1. นายกิติพงษ์  อาธิพรม
2. นางสาวกัลยาภรณ์  น้ำแก้ว
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 39.32 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายจีระศักดิ์  มุ่งอาษา
2. นางสาวธนพร  วรรณโกสิทธิ์
3. นายภานุเดช  พอดี
4. นายวายุ  คันที
5. นายสุรัตชา  เกี้ยวสูงเนิน
 
1. นายเอกพันธ์  ทะนีเนียม
2. นายเอกชัย  แฉ่งศิริ
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 22 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงตาลฟ้า  เจริญยิ่ง
 
1. นางสาวจารุวรรณ   อำนวยสมบัติ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายสันติ  ศรีอ่อน
 
1. นางรัฏชดา  ศรีสุทธิ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 79 เงิน 50 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  ศรพิทักษ์
 
1. นางอัญชลี  งามขำ
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 39 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายณปกรณ์  อุตตะโก
 
1. นางสาววัลลภา  เจริญศิริ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 46.33 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายศิวกร  ใจยืน
 
1. นางสาวธนพร  เกตุสอน
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 49.33 เข้าร่วม 37 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวธัญวรัตม์  แตงร่ม
 
1. นางอัญชลี  อินทร์จันทร์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.833 เงิน 21 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  เขาแก้ว
2. เด็กหญิงขนิษฐา  โล่ห์แจ่ม
3. เด็กหญิงพิชชาพร  ภิญญา
4. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ตั้งบริบูรณ์รัตน์
5. เด็กหญิงรมิตา  กรเวช
 
1. นางวชิรินทรา  พัฒนกุลเดช
2. นางสาวอำภา  บุญมาก
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 84.4 ทอง 23 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวจิตสุภา  วรยศ
2. นายณัฐพล  จันลา
3. นายปรินทร  พลวรรณ์
4. นายสัชฌุกร  จันทร์คูณ
5. นางสาวอัยกาญจน์  เติมธรรมรัมย์
 
1. นางนภาพร  ติวงษา
2. นางสาวจิรวรรณ  จันทายืน
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 69 ทองแดง 44 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญพร  โชติพรม
2. เด็กหญิงพรชิตา  เข็มโคตร
 
1. นางสาวเกสินี  ศรีผา
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวพรกนก  คำอ่อน
2. นางสาวอารียา  เหมือนมาศ
 
1. นางสาวเกสินี  ศรีผา
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 75 เงิน 28 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกิตติยาภรณ์  ตระกูลรุ่งเจริญ
2. นางสาวกุลณัฐ  ระเบียบ
3. นางสาวจิตตรี  เอกรักษา
4. นางสาวดวงกมล  บุญนันท์
5. นายอาชา  เสาแก้ว
 
1. นางสาวสมหญิง   สิงห์โต
2. นางสาวปิยนุช  ศรีสุข
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 81.99 ทอง 19 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญแจ้ง
2. เด็กชายสรศักดิ์  พรหมจันทร์
 
1. นายดังตะวัน  ขันธ์ศิรินุกูล
2. นายปกรณ์  หงษ์ทอง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาววรันธร  กาภูคำ
 
1. นายดังตะวัน  ขันธ์ศิรินุกูล
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.7 เงิน 33 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายวรากร  โถนสูงเนิน
2. นายวิทวัส  คำพระคุณ
3. นายวีรศักดิ์  ทำทวี
4. นายวุฒิศักดิ์  วันนิยม
5. นายสมเสน่ห์  เจริญพงษ์
6. นายอนุชา  สิมมะลี
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวอรวรรณ  แถมโพธิ์
3. นายปรีชา  นิลนนท์
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.2 ทอง 18 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกมลชนก  เนตรประไพ
2. นายกำกับ  เทียมเกาะ
3. นางสาวชุติมา  คุ้มทอง
4. นางสาวณัฐวดี  รักศิลป์
5. นางสาวพัทธ์ธีรา  ยาวิไชย
6. นายรชต  เผือกประดิษฐ
7. นางสาวสิริภัทรา  เรืองเกตุ
8. นายสุรศักดิ์  เพ็ชร์แก้วหนู
9. นางสาวสโรชา  มังสุลัย
10. นายอนุกูล  คงพิกุล
 
1. นางสาวสุกัญญา  เพาะแป้น
2. นางสาววิมล  ทนเสถียร
3. นายจรัญชัย  ลพพื้น
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 71.4 เงิน 14 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กชายณภัทร  เรือทมิล
2. เด็กหญิงปริญญา  คำปลิว
3. เด็กหญิงมัจฉา  จิตร์หวัง
4. เด็กหญิงสรญา  ยั่งยืน
5. เด็กหญิงสิริรัตน์  สีอุชิน
 
1. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
2. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.6 เงิน 31 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  แก้วดี
2. นางสาวปัณณพร  ไม่หวั่น
3. นางสาวศิวนาถ  ตาลแย้ม
4. นางสาวสุภารัตน์  พินิจจอหอ
5. นางสาวอัจฉราพร  เทียมชัยภูมิ
 
1. นายคงทัศษณ์  คงเมือง
2. นางสาวรินรวดี  กวาวสืบ
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงกันติชา  เกตุจังหาร
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ด่านมณี
3. เด็กหญิงจีราวรรณ  เพิ่มสิน
 
1. นายเพชราภรณ์  กุลชาติ
2. นางจตุพร  ช่างนับ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 82.6 ทอง 12 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวฐิราภรณ์  แสนมี
2. นางสาวฮารียา  ประธานศิริ
3. นางสาวโชติกา  ทวีกูล
 
1. นางสาวธัญญ์วรัตน์  รัตนาพรไพศาล
2. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.5 เงิน 36 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกตุจวน
2. เด็กหญิงกุลวดี  ผาสุขกุล
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  แซงลาด
 
1. นายเพชราภรณ์  กุลชาติ
2. นางจตุพร  ช่างนับ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  พลเยี่ยม
2. นางสาวประกายแก้ว  เทพมณี
3. นายภัคคินัย  เรืองพุ่ม
 
1. นายเพชราภรณ์  กุลชาติ
2. นางสุพัตรา  จันทมา
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 39 โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  ทาทองคำ
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ดาวหาร
 
1. นายวชิระ  สุทารส
2. นางสาวศุภกร  บุญกล้า
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 73.6 เงิน 28 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงรัญชิดา   อ่อนนวล
2. เด็กชายอติกันต์   ชินวรรณโณ
 
1. นางสาวกรวรรณ  พิลาพันธ์
2. นางสาวเช  ตรีจักรสังข์
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 21 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายพณิชนนท์  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงแซรา  เวโล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์  เศษยา
2. นายวุฒิ  ภูมิเขต
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายทินภัทร  สันจิตร์
2. นายนนทวัชร  เสริมศิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์  เศษยา
2. นายวุฒิ  ภูมิเขต
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายณัฐพล  โห้วงศ์
2. เด็กชายอติเทพ   ปัทธิสม
 
1. นายเจษฎา  ชมเชย
2. นายวิชาติ  พิทักษ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 11 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. นางสาวหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวกมลรัตน์   มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 26 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายนัฐวุฒิ  ตะวันสาย
2. นางสาวพรชิตา  น้อยทอง
 
1. นางจันทิมา  นกอยู่
2. นางสาวอรวรรณ  แถมโพธิ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 81.8 ทอง 16 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชญาดา  สิงหนาท
2. เด็กหญิงวิภาวัลย์  คันธิบุตร
 
1. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
2. นายธนัทเทพ  สิงห์แก้ว
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.4 เงิน 21 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายภัทรพงษ์  ดีเลิศ
2. เด็กชายสันต์ทศน์  อวิรุทธิโยธิน
 
1. นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์
2. นางพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 54.8 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวณัฏฐณิชา  เกาะหวายเหนือ
2. นายเกื้อกูล  นิยมสิทธิ์
 
1. นายปัญจพัฒน์  พัฒน์ญานนท์
2. นางพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 28 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกิรณา   คำภิรานนท์
2. นายธีรพงษ์   นพศิริรัตน์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ทุทน
2. เด็กหญิงจณิสตา   สีดาบุญ
3. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  สุมิตร
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกรวรรณ  พิลาพันธ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 43 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกัลยกร  อินทร์สิทธิ์
2. นางสาวพุทธิดา  บุญอุไร
3. นางสาวอัญชิสา  คุ้มทอง
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 41 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายกนกพล  มาคำ
2. นายศิวกร  เจริญจิตต์
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายพลวัฎ  ฉลาดกิจ
2. เด็กชายศุภกร  จรูณศักดิ์วิวัฒน์
3. เด็กชายอดิศักดิ์  ผึ่งผาย
 
1. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
2. นายอำนาจ  ทัศนา
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายวัชรพงษ์  ฝางคำ
2. นายศรายุธ  หลงโทดา
3. นายอดิศักดิ์  กรอบสันเทียะ
 
1. นางสาวน้อมจิตร  แก้วประทีป
2. นางกรุณา  แก้วประทีป
 
151 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  คำสนิท
2. เด็กชายวิทวัส  ปานประสิทธิ์
3. เด็กชายเลิศสิน  เอาฬาร
 
1. นายสมพร   บวบหอม
2. นายสรายุทธ   อุดมวิทยานุกูล
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  วิภาชัยนันท์
2. นายนที  สุมาลัย
3. นายอนุวัฒน์  บุญมี
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิณณพัต  มีกิ่ง
2. เด็กชายธนวัฒน์  มาพร้าว
3. เด็กชายพุทธรา  บุตรศรี
 
1. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
2. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายณัฐพงษ์  ธาตุจันทร์
2. นายธนพล  แจ้งพร
3. นางสาวสุวนันท์  ร้าวกระโทก
 
1. นายกายสิทธิ์  วาดไธสง
2. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  เนาไธสงค์
2. เด็กชายภานุพงศ์  สิงห์นี
3. เด็กชายราชันย์  ดื่มโชค
 
1. นายธีระศักดิ์  ฐานมั่น
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกัมพล  ปาประเถ
2. นายปฏิกรณ์  สมอาษา
3. นายปรวิท  ตันจันดี
 
1. นายรังสรรค์  ฆ้องคำ
2. นายพงษ์ศักดิ์  ทองไสล
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คงประชุม
2. เด็กชายนครินทร์  หวันทา
3. เด็กชายศุภมานพ  จันทร์ศิริ
 
1. นายสุชาติ  สินทร
2. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนสระแก้ว 1. นายกรวิชญ์  วงศ์สุรินทร์
2. นายธนดล  ด่านวิหาร
3. นายอนุชา  แก้วสำโรง
 
1. นายสิทธินนท์  จิตรพวน
2. นายชิตดนัย  เสาวดี
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทุมชะ
2. เด็กหญิงสหฤทัย   เวียงชัย
3. เด็กหญิงเยาวภา  ทุยยะค่าย
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 45 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายณัฐวุฒิ  ครองชนม์
2. นายธนบดี  เหมือนคิด
3. นายวสิษฐ์พล  หาสาฤทธิ์
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 82 ทอง 17 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ทองชู
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  รักศรี
3. เด็กชายณัฐปคัลภ์  สมสุข
4. เด็กชายถนอมพงศ์  กรวดนอก
5. เด็กหญิงธิติพร  เสวันนา
6. เด็กหญิงอุธิตา  ช่างคิด
 
1. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
2. นายอิทธินันท์   พันธ์รัตน์
3. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ  ประภากร
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  บัวฮมบุรา
2. นางสาวธัญชนก  สมมา
3. นางสาวนันธิดา  ไกรบุดดา
4. นางสาววิภาดา  บัวฮมบุรา
5. นางสาวศิริรัตน์  ฆ้องแก้ว
6. นางสาวสุภาพร  ด่านเจริญ
 
1. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
2. นางสาวพรรณนารา  วิเชียร
3. นางสาวพิมพ์ลภัทร  อาญาเมือง
 
163 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 10 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ชาญฉลาด
2. เด็กหญิงปองกานต์  บุญจันทึก
3. เด็กหญิงอรอนงค์  สารสุวรรณ
 
1. นางสาวศมลวรรณ  รสหอม
 
164 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.2 ทอง 13 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวชลันดา  สมสกุล
2. นางสาวปัทมาวดี  บุญธรรม
3. นางสาวพัชรพร  พันธ์ุเอก
 
1. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
2. นางศิรินันท์  ยันอินทร์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 24 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สิงห์ลา
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  คุสนั่น
3. เด็กหญิงอภิรดี  จำปาบับ
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นายอำนาจ  เพลาะกระโทก
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.2 ทอง 38 โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  แสวงดี
2. นางสาวศิริลักษณ์  ทรัพย์สายทอง
3. นางสาวเมธาพร  ตักศิริชัย
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
167 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.2 ทอง 11 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัณณิดา   ปัญญาแก้ว
2. นางสาววิภาดา    วงษ์แดง
3. เด็กหญิงสุภาพร    บุญเชิด
 
1. นางภัทรนิดา  แสงรัตน์
2. นางสาวมุขรินทร์  พึ่งตน
 
168 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81.67 ทอง 20 โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวพรพรรณ  ปิ่นน้อย
2. นางสาววริศรา  สระทองคลื้น
3. นางสาวศศินา  สาหล้า
 
1. นางอารีย์  เกษชม
2. นางวรรณพร  กุลเสน
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 13 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายสิงหราช  เที่ยงตรง
2. เด็กหญิงอินทิรา  เงินใส
3. เด็กชายเกริกกรรชัย  สวัสดิ์วงค์
 
1. นางสาวกัญญาพัชร  ทองเศรษฐี
2. นางนวลจันทร์  นารีรัตน์
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวศศิธร  เทียมมิตร
2. นางสาวสุภลักษณ์  ลบบำรุง
3. นางสาวไอยญดา  ชาษิต
 
1. นางสาวมณีศร  สมใจสระแก้ว
2. นางอินทรา  นันตา
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 29 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วงษ์มาย
2. เด็กหญิงสร้อยสุดา  สาลี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  ดาทา
 
1. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
2. นางสาวนวลปรางค์  ถือดียิ่ง
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 77.2 เงิน 44 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวภัทรดา  พืชผักหวาน
2. นางสาวรินรดา  อุ้มแก้ว
3. นางสาวสุรันดา  นิใจ
 
1. นายสมยศ  หาญลำยวง
2. นางจันทิมา  นกอยู่
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงวาสนา  จันทประสาท
2. เด็กหญิงอมรัตรน์  คำแร่
3. เด็กหญิงไพรินทร์  ห้อยไธสง
 
1. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
2. นางสาวจิตราภรณ์  องอาจ
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  บัวฮมบุรา
2. นางสาวชุดา  สายโสม
3. นางสาวสวรรยา  ด่านเดิม
 
1. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
2. นายวีรภัทร  ชิดปลัด
 
175 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86.25 ทอง 7 โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายสิทธารถ  จันทา
 
1. นางสาวรัตนะ  นมัสการ
 
176 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.66 เงิน 24 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธันธิวา   เหล่าบุบผา
 
1. นางสาวปาริฉัตร   เริงชัยภูมิ
 
177 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง 6 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  น้อยคำ
2. เด็กหญิงรจนา  บุญธง
3. เด็กหญิงวิภาพร  สายอยู่
 
1. นางสาวปาริฉัตร   เริงชัยภูมิ
2. นางสาวชฎาพร  แดงมาก
 
178 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  นิวาท
2. นางสาวปิ่นมณี  มีโพธิ์
3. นายปุณยวีย์  แสงจันทร์
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นางสาวณัฎฐา  มูลปา
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เพ็งสา
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82.4 ทอง 5 โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กชายปารเมศ  ชะนะพันธ์
 
1. นางสาวนวพรรษ  พรมสละ
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.2 เงิน 15 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชะรัมย์
 
1. นางสาวลักขณา  วรรณเคลื่อน
 
182 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 71.25 เงิน 13 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นายขวัญพิชาญ  แสนสุข
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
184 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 79.9 เงิน 21 โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  กรีดกราย
2. เด็กชายสมบูรณ์  แดงทอง
 
1. นายเสรี  ด่านขุนทด
2. นางสุดารัตน์  อ้นใจ