สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุวพัชร  กุณฑล
 
1. นางบุปผา  นาควัชระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 26 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพิมพ์วิภา  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวปิยธิดา  สว่างแสง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทนนกลิ่น
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวภัทรสุดา  วันทามิ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  คลองโคน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 25.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงอัญชิสา  สุขอุดม
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปานคล้ำ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 35 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวปนัดดา  กสิโอฬาร
 
1. นายอานนท์  บัวประดิษฐ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงโสภิรดา  ลิ่มธนโชติสกุล
 
1. นางวิภารัตน์  อ่องทับน้ำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 33 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวภลดา  รอดคลองตัน
 
1. นางวิภารัตน์  อ่องทับน้ำ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 45 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงณัฐธนันท์  เทียนศิริ
 
1. นายชูชีพ  ศรีอยู่
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 32 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวปรางวลัย  ยิ้มละมัย
 
1. นายขวัญมงคล  สายสวาท
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.4 เงิน 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปัณณ์วิปัศย์ศรณ์  พูลละม้าย
2. เด็กชายสรวิชญ  ผิวนวล
 
1. นายณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 38 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชญานิษฐ์  ไกรนรา
2. นางสาวณภัทร  กุลเรือง
 
1. นายณัฐพงษ์  ญานวัฒนะ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 87.25 ทอง 10 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  ถาวะรานนท์
2. เด็กหญิงพีรยา  มูสิกอุปถัมภ์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  ปานคล้ำ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณธกฤษ  จำปาทิพธ์
 
1. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 30 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายอนุภัทร  กลีบประทุม
 
1. นางสุเมตตา  ฉิมพาลี
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 33 เข้าร่วม 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐรณชัย  คุ้มครองเลิศสิน
 
1. นางสาวปิยวรรณ  ตีระกิตติธนา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายปุณณวิช  ภู่สกุล
2. เด็กชายพงศภัค  ตั้งประเสริฐ
3. เด็กชายศิริวัฒน์  วงศ์แป้น
 
1. นายไพศาล  แมลงทับทอง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 26 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวประภาภรณ์  แสงพิทักษ์
2. นางสาวพรภัสสร  คงอุดมสิน
3. นางสาวสุชาวดี  เวชกิจ
 
1. นายจารุวัตร  นาควิมล
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 73.75 เงิน 16 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิริกร  เอี่ยมสะอาด
2. เด็กหญิงสุธิตา  ขจรสรรพวัติ
3. เด็กชายอนิรุทธิ์  อรัญ
 
1. นางสาวกิตสุนี  มาลัยเปีย
2. นางสาวศรินทิพย์  อินทร์พราหมณ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.63 ทองแดง 23 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวนริญญา  ยิ่งเจริญธนา
2. นางสาวบุษบา  รุ่งเรืองศรี
3. นางสาวอภิชญา  คล้ำปลอด
 
1. นายไพศาล  แมลงทับทอง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 28 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายภวันธร  แก้วระย้า
2. เด็กชายศุภวัตร์  จิตต์จำนงค์
 
1. นายเจษฎา  สินธู
2. นายจารุวัตร  นาควิมล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอิสรียาพร  แซ่เต๋ง
2. นางสาวเบญจวรรณ  ศิริธรรม
 
1. นางชมพูนุช  เคล้าจันทร์
2. นายจารุวัตร  นาควิมล
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายสิริชูพงษ์  จำปาศักดิ์
 
1. นางอุมาพร  รัตนาภินันท์ชัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 42 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายชาตรี  อันล้ำเลิศ
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  สุขสว่าง
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 93 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงธัญญธารี  ตันธนวิกรัย
2. เด็กชายพงศทัศน์  แสงมณี
 
1. นางสาวฐิตารีย์  แหลมประเสริฐ
2. นางสาวพิมพ์พาพรรณ  สุวงกฎ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนท้ายหาด 1. นายสมพร  จันทรบัณฑิตย์
 
1. นายอาณัติ  พวงทอง
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงมนัญชยา  ภัทรมนัส
 
1. นางสาวณัฐภาวี  นิลสวัสดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94.91 ทอง 4 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชัญญาภัค  อุดมศิริ
 
1. นางสุเมตตา  ฉิมพาลี
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงรมิดา  ไทรย้อย
 
1. นางสาวศรารัตน์  อินทรประเสริฐ
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายธนพจน์   ใบบาง
2. เด็กชายอรรถนนท์   สันติวิจิตร
3. เด็กชายเข็มมุ่ง   ลิ้มแสงสวัสดิ์
 
1. นายมนัส  โรจนกุล
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญสพัฒน์   สิทธิบวรโชติ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 30.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกุลสินี  สิงห์โตทอง
2. นายวงศธร  แก้ววิศิษฐกุล
3. นายศุภกร  บุญประเสริฐ
 
1. นางสาวบรรณทัศน์  หูทิพย์
2. นางสาวอรณิชา  เลี่ยนชฮบ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 48 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 1. เด็กหญิงศิริพร  เกลี้ยงใหม่
2. เด็กหญิงสุธินี  ถิ่นถาน
3. เด็กหญิงสุมลฑา  ลุมะทา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สัจจวิโส
2. นางสาวศิริภัทร  นิติกรนุสรณ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวนันทนัช  กอสกุล
2. นางสาวภัทรินทร์  เนติรัฐกร
3. นางสาวเบญญาภา  สุดถนอม
 
1. นางศุภานัน  วรสุขบุญชัย
2. นายคทาวุธ  วรสุขบุญชัย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.8 เงิน 44 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายชวิศ  เสียงสกุล
2. นายนิติพล  เติมธนะศักดิ์
3. นายสุริยา  โถสกุล
 
1. นายพงศธร  ลิมปาวิภากร
2. นางสาวชนัดดา  ทองคำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 46 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายสรวิชญ์  ถมยา
2. เด็กชายเนติ  เสียงเสนาะ
3. เด็กหญิงเมลดา  เวชกิจ
 
1. นายเถลิงรัฐ  มุกดาเวช
2. นางเกตุกัญญา  สายสาหร่าย
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิราวรรณ  คชสาร
2. นางสาวชยภรณ์  รชตะโพธิพร
3. นายเจตพัฒน์  จงชาญสิทโธ
 
1. นางสาวปิยวดี  โสมนัส
2. นางสาวปวีณา  พันธศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนสกลวิสุทธิ์ 1. เด็กชายประเสริฐ  ลิ้มมุกดาเดช
2. เด็กชายสุธิเดช  สันทัดพร้อม
 
1. นางสาวมณีรัตน  สัจจวิโส
2. นางสาวศิริภัทร  นิติกรนุสรณ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 18 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวฐาปนี  บุญเสี่ยง
2. นางสาวสุพิชชา  ศรีสนอง
 
1. นายพงศธร  ลิมปาวิภากร
2. นางสาวนิตยา  ยอดขำใบ
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 51 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายปัณณพัฒน์  ศิริธรรม
2. เด็กชายอัครพนธ์  ตันหลิม
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
2. นางสาวบรรณทัศน์  หูทิพย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.44 ทองแดง 43 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายศุภกร  น้อยอยู่นิตย์
2. เด็กชายเจษฎากร  นาคสุวรรณวิรัตน์
 
1. นายนิรันดร์  ศรสงคราม
2. นางสาวบรรณทัศน์  หูทิพย์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวธัญลักษณ์  น่วมเอี่ยม
2. นายภาณุวุฒิ  อยู่ประเสริฐ
3. นางสาวมาริสา  พรทมะ
 
1. นางสาวเสาวตรี  นุ่มน่วม
2. นางสาววิกานดา  ฤทธิยา
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชนานันท์  ทิพย์วรรณ
2. เด็กหญิงญาศิณี  บุญเหลี่ยม
3. เด็กหญิงภัคภิญญา  ภัทรจิตตานันท์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ศรีเครือ
5. เด็กหญิงไอรดา  หุ่นดี
 
1. นางวลีรัตน์  เนียมหอม
2. นายอดิศักดิ์  เนียมหอม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.7 ทอง 20 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวจิรัชญา  วัฒนธร
2. นางสาวทักษิณา  โยธิคุณ
3. นางสาวทัศนาพร  มีสกุล
4. นางสาววาธิณี  วรรณศิริ
5. นางสาวสุพิชชา  สุขจั่นผล
 
1. นายอดิศักดิ์  เนียมหอม
2. นายสกล  สุขสวัสดิ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงธัญชนก  โสตถิปิณฑะ
2. เด็กชายภัทรพงษ์  ขาวนวล
3. เด็กชายภานุศักดิ์  เลิศวิจิตรสกุล
4. เด็กหญิงอรวรรณ  ลาโสภี
5. เด็กหญิงอาทิอร  สกุลเอื้อ
 
1. นางภัคจิรา  ชูนิตย์
2. นางจีรมิตร  รัตนสมัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐนนท์  เมืองโคตร
2. นางสาวบุญญิสา  ศรีไสว
3. นางสาวปพิชญา  ใจหวัง
4. นางสาวสิริมา  ศรีนวล
5. นางสาวเจษณี  งามเพลินศิลป์
 
1. นางสาววิไล  เดชตุ้ม
2. นายสกล  สุขสวัสดิ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 34 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายกัญษณน  โพธิสุธา
2. เด็กชายธีรภัทร์  กลิ่นบัว
3. เด็กหญิงพิยดา  จำปาศักดิ์
4. เด็กชายพิสุทธิศักดิ์  โชติกเสถียร
5. เด็กชายไชยพร  แม้นมาลัย
 
1. นางธนวรรณ   ฌอง มิเชล
2. นางพรพินธ์  สำรวยรื่น
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 43 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวณัฐญาดา  สมุทรเผ่าจินดา
2. นายธีรภัทร  จันทนโสตถิ์
3. นายนิธิกร  ม่วงทอง
4. นางสาวปานมุก  พัสดุธาร
5. นายหัสฎา  บุญพิทักษ์
 
1. นายสมบัติ  ศรีบรรจง
2. นายสุธี  เสมอจิตร์
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 42 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงวรกานต์  วราเวทย์
 
1. นางสาวนภศร  มิลินทานุช
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 44 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายจตุพล  อิ่มพิทักษ์
 
1. นางสาวมีบุญ  ชื่นชู
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.2 ทอง 45 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพัชริญา  ฤทธิ์เดช
2. เด็กชายวัชรพล  เอื้อสกุล
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
2. นายดนัย  ทนันชัย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายวรวิช  โฆษิตคุณากร
2. นางสาวไหมมิตา  ธรรมสารสกุล
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
2. นายดนัย  ทนันชัย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.5 ทอง 26 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกานต์ทิชากร  กสิกิจกรกุล
2. นางสาวณิชาภัทร  สูงสมสกุล
3. เด็กหญิงณีรนุช  แย้มสำรวย
4. นางสาวธวัลรัตน์  เอี่ยมสะอาด
5. เด็กหญิงนภัสสร  พุหิรัญ
6. เด็กหญิงนันทรา  ศิริวงศ์พรหม
7. เด็กหญิงมนัญชยา  มีพืชน์
8. นางสาววรัตถ์  ไชยสมนึก
9. นางสาวสาวิตรา  ทรัพย์สมบูรณ์
10. เด็กหญิงอนุวรรณ  อันล้ำเลิศ
 
1. นายอดิศักดิ์  เนียมหอม
2. นางวลีรัตน์  เนียมหอม
3. นายอรรถวิทย์  ธรรมสวัสดิ์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 62.8 ทองแดง 47 โรงเรียนท้ายหาด 1. นางสาวกมลวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  เครือสินธ์
3. นางสาวขวัญแก้ว  เครือสินธ์
4. นางสาวชนิภรณ์  ปิ่นแก้ว
5. นางสาวชลนิชา  พุทธชาติ
6. นางสาวชาลิศา  นิ่มสกุล
7. นางสาววิภาดา  ยศวิปาน
8. นางสาวศศิธร  ตุ้มน้อย
9. นางสาวสิรวดี  แย้มสอาด
10. นางสาวอรพิณ  อรุณแสนไชยา
 
1. นายภาษิต  ศรีพิพัฒน์
2. นายชัชชัย  รชตะนันทน์
3. นางศรีโสฬส  รชตะนันทน์
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 74.25 เงิน 36 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงฌฎาพร  สะอุบล
2. เด็กหญิงณภัทรภรณ์  จิวากานนท์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  รุ่งวันดี
4. เด็กหญิงนวรัตน์  รักศาสน์
5. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ใจเผื่อแผ่
6. เด็กหญิงรุ่งมณี  วงศ์สินอุดม
7. เด็กหญิงอนันตพร  สุขสว่าง
8. เด็กหญิงเบญจา  ปานจินดาสกุล
9. เด็กหญิงเมธาวี  ศรีจันทร์ยงค์
 
1. นางสาวสรญา  เหมรังคะ
2. นางสาวอารีรัตน์  สูงสมสกุล
3. นายชัยวัฒน์  ขาวสม
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 63 ทองแดง 42 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณัฏฐา  อาภรณ์แม่กลอง
2. เด็กหญิงเกตน์สิริ  สถานสถิตย์
 
1. นางสาวสรญา  เหมรังคะ
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวพิชชาพร  กาญจนภูมิ
2. นางสาววิไลวรรณ  สกุลณี
 
1. นายปัญญา  กิติโรจน์พันธ์
2. นางสาววรรณรัตน์   เทียมจรัส
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 62 ทองแดง 43 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงวรรณพร  กังเจริญวัฒนา
 
1. นางสาวพิตะวัน  วีระเสถียร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 29 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์ณภัทร   คล้ายอุดม
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงกมลชนก  พันธเสน
 
1. นางสาวธนิกนันทื์  แก้วมณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  บุญส่ง
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปิยภัทร  พรามนัง
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง 39 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาววะนิภาพร  เดชะบุญ
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 28 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ซิ้มสกุล
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายสถาพร  แหล่วไธสง
 
1. นางสาวธนิกนันท์  แก้วมณี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 49 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงภิริศฐา  พิรุณดี
2. เด็กหญิงวรรณิศา  แป้นไทย
 
1. นางรจนิตย์  ปลอดโปร่ง
2. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 37 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงมนัสดาพร  ฉัตรพุก
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 48 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายศุภดิตถ์   อัสโม
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายนันทภพ  ครุฑวัฒนา
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  ทองคำ
3. เด็กชายพงศ์พรหม  จันทรางศุ
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกมลภพ  ปลื้มจิตร
2. นายวริทธิ์นันท์  ศรีบุญมา
3. นายเจนณรงค์  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติพงศ์  คนตรง
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอาภาภัทร  มุขดาวัลย์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงนาเดีย  นาเอม
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 44 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวธนาภา  เอี่ยมอิศรา
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอนัญญา  มุขดาวัลย์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณภัทร  สุรพันธ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชาตาดี  มีบุญธรรม
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายอภิลักษณ์  เรืองพยัคฆ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวเนาวรัตน์  แก้วละเอียด
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76.2 เงิน 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวชุติกาญจน์  เหลืองเจริญกิจ
2. นายนนท์  พิทอง
3. นางสาวบุญฑริษา  เป๋าล้วน
4. นายพงศ์ศิษฏ์   สุขประเสริฐ
5. นายอานนท์  ปรองดอง
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 84.6 ทอง 23 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกานต์ทิตา  ซุ้นเจริญ
2. เด็กหญิงคันธมาทน์  อุดมพรภิญโญ
3. นายจิรพัฒน์  ไชยชาญ
4. นายจิรันตน์  พิพิธวิจิตรการ
5. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ก้อนทอง
6. นางสาวชญานิษฐ์  ซุ้นเจริญ
7. เด็กชายชโนดม  ฉัตรพุก
8. นายณรงค์  แตงพวง
9. นางสาวณัฐกานต์   รอดดารา
10. เด็กหญิงณัฐธิรา  นิลวงษ์
11. เด็กหญิงณิชชิษา  เสงี่ยมเกตุแก้ว
12. นายดุลยธิษณ์  สกุลสมบัติ
13. นางสาวธนพร  ธรรมวินิจฉัย
14. นายธีระเดช  อินอนันต์
15. เด็กชายปฏินิพนธ์  ปลื้มวิลัย
16. นายปรีดา  พลพุก
17. นายพนมศักดิ์  นันตะสุคนธ์
18. นายพลากร  มวลประเสริฐ
19. นางสาวมัณฑนา  สุวัณนะศิริ
20. เด็กหญิงลดาวัลย์  ชุมภาพันธ์
21. เด็กชายวรเมธ  สายโสภา
22. เด็กหญิงวาริณี  อิ่มเอิบ
23. นางสาววิรญา  สันตะโยธิน
24. นางสาววิลาวัลย์  วรรณเจริญโชคดี
25. นายศักดิธัช  ณ บางช้าง
26. นายสถาพร  นครอินทร์
27. นายสุทิวัส  เปี่ยมอยู่
28. เด็กหญิงสุราลัย  สอนคุ้ม
29. นางสาวสุวรรณี  แก่นสำรวจ
30. เด็กชายหัสชาวี  ทองหลำ
31. เด็กหญิงอธิชา  สุขไทย
32. นางสาวอรรพี  เลขาวิจิตร
33. นางสาวอัจฉรา  คงโอ
34. นางสาวอาทิตยา  สินทอง
35. นางสาวเบญจมาภรณ์  ลำเลียงพานิช
36. เด็กหญิงเปมิกา  สมสกุล
37. เด็กหญิงโฉมงาม  แสงสุวรรณ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
2. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
3. นายชวลิต  กำมะหยี่
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.6 เงิน 50 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณัฐพล  เกิดทรัพย์
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79.66 เงิน 47 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายนฤวิชญ์  ศิริพร
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 44 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  สอนวัฒนา
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 50 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวพรรณโสภา  ทองอยู่
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 34 โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กชายอธิป  บานเย็น
 
1. นายเสกสรร  แซ่หลิม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายสุพจน์  จึงสวัสดิ์
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 43 โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงรสริน  ตุ้มน้อย
 
1. นายธรรมนูญ  เกิดศรีพันธ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71 เงิน 48 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวสิรากร  สันทัดพร้อม
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายจิรวัตน์  คำกิจ
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายวชิรวิทย์  เหลืองเจริญกิจ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงปริย  พัชรดิเรก
 
1. นางสาวณัฐชยา  อัมพรทิวาทิพย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.67 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวสุธินี  คชสาร
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง 19 โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กชายวัชรชัย  แซ่หลิม
 
1. นายเสกสรร  แซ่หลิม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.3 ทอง 6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายอชิตพล  สังข์สัมฤทธิ์
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กหญิงรัฐพร  ศิลภมร
 
1. นายเสกสรร  แซ่หลิม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 46 โรงเรียนท้ายหาด 1. นางสาวพิมพ์วลัญช์   อินประเสริฐ
 
1. นายเอกลักษณ์  สุจริตรักษ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 25 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงญาศิณี  เอื้อนสะอาด
2. เด็กหญิงณภัทร  วงศาโรจน์
3. เด็กชายธนัช  สำเภาทอง
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  วงศาโรจน์
5. เด็กหญิงธิติสุดา  ศรีสุจริตกุล
6. เด็กชายพงศ์ประพัฒน์  อิศรางกูล
7. เด็กหญิงพิไรพร  มาเจริญ
8. เด็กชายวุฒินันท์  เชื้อแก้ว
9. เด็กชายสุทธิชัย  ทศไทสนธิ
10. เด็กหญิงอรวรรณ  ภัทรผดุง
11. เด็กหญิงเกศริน  สบายใจ
 
1. นายนันทพงศ์  ชูอรุณ
2. นางสาวณัฐชยา  อัมพรทิวาทิพย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 22 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายจิรวัฒน์  ตาแสง
2. นางสาวชุติกาญจน์  เพ็งสุข
3. นางสาวฐานิชา  อินเดอร์เซ็นต์
4. นายธนพล  ผลลูกอินทร์
5. นางสาวบัณฑิตา  คุ้มมูล
6. นายสรวิชญ์  ปานาพุฒ
7. นายสิรวิชญ์  จินชัย
8. นางสาวอมราพรรณ  สุพรรณโรจน์
9. นางสาวเมธาวลัย  สาสนะกูล
 
1. นายนันทพงศ์  ชูอรุณ
2. นางสาวณัฐชยา  อัมพรทิวาทิพย์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 18 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายจตุพงศ์  ทัศนัย
2. เด็กหญิงจิรานันต์  ใกล้กลาง
3. เด็กหญิงชนนิกานต์  สังข์สัมฤทธิ์
4. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
5. เด็กชายธนชัย  สมุทรชัยสกุล
6. เด็กชายนนทนันทน์  ดีรอด
7. เด็กหญิงปิยาพัชร  อ่วมด้วง
8. เด็กชายพงษ์ณภัทร  คำโสภา
9. เด็กชายวงศกร   ธนวิริยาภรณ์
10. เด็กหญิงสุวพชร  อุดมธรรม
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
2. นางสาววรรณรัตน์  เทียมจำรัส
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 87.6 ทอง 6 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายชญานนท์  บุญนิ่ม
2. นางสาวชรินรัตน์   ทับทิมสี
3. นายณัฐรัตน์  รอดสังวาล
4. นางสาวนันท์นภัส  แนงแหยม
5. นายวิทวัส  นิ่มมณี
6. นางสาวเมชญา  จันทรัคคะ
7. นางสาวเมลดา  จันทรัคคะ
8. นายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
2. นายชูชีพ  ศรีอยู่
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ภู่ทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทองสะทิ
3. เด็กหญิงทัศนีย์  พิบูลย์ไพศาลศิลป์
4. เด็กหญิงนาตยา  น่วมธนัง
5. เด็กหญิงปราวตรี  เหลืองแสงทอง
6. เด็กหญิงหัตถพร  นินทะสิน
 
1. นางสาวณัฐนิชา   ไพศาลสิริวัฒน์
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.8 ทอง 4 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุช  สีน้ำเงิน
2. เด็กหญิงนรีกานต์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงปัณฑิตา  วัลย์ศรี
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  ศรีประพัฒน์
5. เด็กหญิงรสิตา  รุ่งฤทธิเดช
6. เด็กหญิงวรรณกร  ชื่นสกุล
7. เด็กหญิงสรัญญา  วงศ์ชัย
8. เด็กหญิงเมธาพร  วัดสิงห์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษา
2. นางปวีณา  พลชัย
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวญาณิศา  ธรรมการ
2. นางสาวณัฐมน  พวงบุษบา
3. นางสาวปวีณา  เสือพิทักษ์
4. นางสาววิภาวดี  แย้มอรุณ
5. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
6. นางสาวศุทธินี  บุญบำเรอ
7. นางสาวศุภานัน  ตาแสง
8. นางสาวสุดารัตน์  เงินวิลัย
9. นางสาวเดือนเพ็ญ  ศิริสัมพันธุ์
 
1. นางนารีรัตน์  อาษา
2. นางปวีณา  พลชัย
 
105 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 37 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงภัทรลภา  คงนำเลิศ
 
1. นายวรรณสโรบล  รุจิร์ญานนทว์
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 34 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิตติกานต์  ศิริประเสริฐ
 
1. นางสาววันวิสาข์  สุขโพธิ์
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 26 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ติยะพรัญชัย
 
1. นายศิลา  ตู้ทองคำ
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวฐิตา  สินศักดิ์
 
1. นางปิยฉัตร  ศรีไกรสิทธิ์
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 23 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายเขมชาติ  ขจรผล
 
1. นางสาวจุฑามาศ  โลสงค์
 
110 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 52.34 เข้าร่วม 35 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวเหมือนฝัน  พัฒนาการพนิช
 
1. นางผกาพันธ์  ศรีนาม
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 75.333 เงิน 31 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชนิษฐา  ชัยมั่นคง
2. เด็กหญิงณัทธิมา  ไทยานนท์
3. เด็กหญิงภัสจิรา  ช่างนิ่มนวล
4. เด็กหญิงรวิพร  สว่างเกตุ
5. เด็กหญิงอัญมณี  บางสมบูรณ์ชัย
 
1. นางสาวเกศินี  อินทร์ยงค์
2. นางสาวภัทรวดี  สุวรรณเสวก
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 45 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจิตสุภา  เลขานุการ
2. นายฉัตรีบารมี  เสฏฐภัธ
3. นางสาวชลดา  ศรีกำเหนิด
4. นางสาวปวีณา  พยัคฆวรรณ
5. นางสาวรสา  เตชะวัฒนรุ่งเรือง
 
1. นางสาวโสรญา  สมานมิตร
2. นางสาวอัครวรรณ  เผือกผ่อง
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงญาตาวี  เพ่งพินิจ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สิทธิจำเริญคุณ
 
1. นางสาวชนิภา  อบอุ่น
2. MissSha  ruoqing
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายพงศกร  สมอแก้ว
2. นางสาววิมลรัตน์  โพธิ์รักษา
 
1. นายธนาเทพ  ธิตา
2. นางสาวจารุวรรณ  บันลือ
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.67 เงิน 30 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกุลณัฐ  สีสด
2. นางสาวดวงใจ  คำสวนจิก
 
1. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
2. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 71 เงิน 22 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวขวัญชนก  เพ็งอุดม
2. นายจิรายุ  เทพมะที
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
2. นายอุบล  นวลพลอย
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวทิพย์อุไร  จรัสเวคิน
2. นางสาวแพรวา  ธนาสารพูนผล
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ณัฐชาบุตร
2. นางสาวชนิภา  อบอุ่น
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 33 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวขวัญจิรา  ช่วงพานิช
2. นางสาวสุภาพร  เสาร์โพธิ์งาม
 
1. นางสาวสิริน  อันติมะคุณ
2. MissTakako  Shiotani
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.25 เงิน 14 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาววิภาดา  เกตุเรือง
2. นางสาวสุชาวดี  บุญมา
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
2. นายอุบล  นวลพลอย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 24 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวบุณยานุช  มูลแก้ว
2. นายปฏิพล  พวงชื่น
3. นางสาวพุทธิดา  วิมุกตานนท์
4. นายภานุพงศ์  คีรีรัตน์
5. นางสาวไพลิน  ปั้นวิลัย
 
1. นางสาวกนกทิพย์  ณัฐชาบุตร
2. MissSha  ruoqing
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.75 เงิน 35 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกรกนก  อิงคเตชะ
2. นางสาวจินต์จุฑา  ทวีผล
3. นางสาวณัฐธิดา  สีสด
4. นางสาวศศิณา  ทองคำ
5. นายสัญญา  เจริญรัตน์
 
1. นางสาวเมตตา  โพธิ์เงิน
2. นางสาวขนิษฐา  ปัญญาสงค์
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 61.33 ทองแดง 20 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวพัชรินทร์  อิ่มศรี
2. นางสาวพิยะดา  เทียนทับทิม
3. นางสาวสุจิรา  เหล่าวนิชวิศิษฏ์
4. นายสุทธิพงศ์  ศักดิ์สิทธิ์
5. นายอนุชา  ศรีเสวตร์
 
1. นางสาวศิรินทิพย์  กันแก้ว
2. นายอุบล  นวลพลอย
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวปณิชา  หอมวิเชียร
 
1. นางสาวฐิติมา  ฟันฟัก
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 73.25 เงิน 28 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวสิริวัฒนา  มีสวัสดิ์
 
1. นางสาวสิริน  อันติมะคุณ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 68.23 ทองแดง 48 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายภูมิภัทร  งามเผือก
2. เด็กชายวิวรรธน์  สังขกุล
 
1. นายเฉลิมชัย  โพสี
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 70.98 เงิน 45 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณิรยา  คลังศิริ
 
1. นายภชพน  ชัยเจริญชนม์
 
127 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 78.1 เงิน 46 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรพงศ์  คล้ายบุญมี
2. เด็กชายทศพร  ชุณหะวัต
3. เด็กชายธนพร  จันทร์เพ็ญ
4. เด็กชายพีระศักดิ์  ผิวสว่าง
5. เด็กชายวัชระพงศ์   เงินประเสริฐ
6. เด็กชายศิริชัย  ภู่พงษ์พันธ์
7. เด็กชายศิริวัฒน์  ศุกระศร
8. เด็กชายอติราก์  นาคเกษม
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
2. นายกิตติพงศ์  วิไล
3. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.05 ทอง 15 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายจักราวุฒิ  ประสิทธิชัย
2. นายธนากร  เสมอจิต
3. นายปราชญา  ดุษฎี
4. นายปุญญพัฒน์  หงษ์พงษ์
5. นายพลกฤต  ธรรมสวัสดิ์
6. นางสาวพิมพร  เปรุนาวิน
7. นางสาวพิมพ์ลภัส  นาคทัพ
8. นายภูบดี  งามเผือก
9. นายรวิชญ์  พยัคฆวรรณ
10. นางสาววิลาวัณย์  จันทร์เผือก
 
1. นายอาจารยเอ้  เอี่ยมลออ
2. นายศุภฤกษ์  ตันติวิริยากร
3. นายสกล  สุขสวัสดิ์
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 43 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. เด็กหญิงปาริชาติ  พหลสิทธิ์
2. เด็กหญิงวรรณทนา  ธรรมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  คเชนทร
 
1. นางสาวสุพัตรา  อินหอม
2. นายสถาพร  โคตรพรม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.6 เงิน 28 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  แสงสาคร
2. นางสาววราภรณ์  ทองสอาด
3. นางสาวอภิญญา  ธรรมสวัสดิ์
 
1. นางสาวสุพัตรา  อินหอม
2. นายสถาพร  โคตรพรม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.2 เงิน 29 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวชนิตา  แหยมโต
2. นายธีรวิศิฏฐ์  วัฒนศิริกุล
3. นางสาวพรนภัส  น้ำเจริญ
 
1. นางพยอม  ยุวะสุต
2. นางสาวปนัดดา  เพชรฉวี
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 34 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  รัตน์ธนพงษ์
2. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   เลิศธาดา
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางอุมาภรณ์   ริยาพันธ์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 40 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณิชกมล  สุขภูมิ
2. เด็กหญิงสรีวรรณ  เดชหลำ
 
1. นางสิริกานดา  วรยศ
2. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธานี
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายภานุพงศ์   ตันพิชัย
2. เด็กชายสิทธินันท์   ช่อไสว
 
1. นายเอกพงษ์   แก้วคชชา
2. นายกษิณ  พลอยสุวรรณ
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 39 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายรณษ  ตรุยานนท์
2. นายสัตยา  อยู่สิริ
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธานี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายธนาธิป  ทองดี
2. เด็กชายธีณทัต  พิทอง
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นายสิริกานดา  วรยศ
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 19 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายณัชพล  อิทธิสมุทรเจริญ
2. นายมโนชา  เครือเทศ
 
1. นายกิตติพัฒน์  จิตต์สว่าง
2. นางสาวพรรณสุภา  พ่อธานี
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 76.8 เงิน 11 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนกร    แก้วประเสริฐ
2. นายภูเบศ    ตันติวิริยากร
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางอุมาภรณ์   ริยาพันธ์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 75.8 เงิน 28 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงสุจิตตรา  สาครอาจ
2. เด็กชายอัฏฐพร   ศรีเขียว
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นายอภินัทธ์   อัชชพันธ์
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 49 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  สุวรรณบัติ
2. เด็กชายบุณยกร  จิรรัตนสัจพร
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางนงนุช  ตุ้มฉาย
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายนพกร   สุดแดง
2. เด็กชายภานุรุจ   ศิริณาไพศาล
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นายอภินัทธ์   อัชชพันธ์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 32.8 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวพิมพ์อักษร  แพเพชร
2. นางสาวอัฐพร  โคตะทัน
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางพรภัทรา  จำปาทอง
 
143 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 15 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายพันธกานต์  แก้วพินิจ
2. เด็กชายรตินธร  ดิลกภักดีธรรม
3. เด็กชายไกรสร  คเชนทร
 
1. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
2. นางสาวอาภรณ์  ญานวัฒนะ
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลชยา   ยังวัฒนา
2. นายวุฒิพงษ์   นาคเฮง
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางฐญาพร   สังขรัตน์
 
145 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กชายทวีศักดิ์  เบญจวีระพงศ์
2. เด็กชายพันธ์ศักดิ์  โสดา
3. เด็กชายวิษณุ  ชาติพุก
 
1. นายสถิตย์  จันทร์น้อย
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนท้ายหาด 1. นายขวัญชัย  ศรสิทธิ
2. นางสาวศุภรัตน์  แสงสุวรรณ
3. นางสาวโกมลดา   ทวนทอง
 
1. นายสถิตย์  จันทร์น้อย
2. นางสาวบุษณีมาศ  นิสาธรณ์
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 19 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์   วงศ์เรือน
2. เด็กชายธนดล   ดรุณศรี
3. เด็กชายรัชชยุต   อุดมศิริ
 
1. นายศิลป์ชัย   ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย   สุธาประดิษฐ์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธาดา   อัมพรประเสริฐ
2. นายประสพโชค   รอดศิริ
3. นายรพีพัฒน์   คล้ำจีน
 
1. นายศิลป์ชัย   ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย   สุธาประดิษฐ์
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายปรัชญา   ปิดงาม
2. เด็กหญิงพิญทิพย์   ลิ่มธนโชติสกุล
3. เด็กชายไกลกังวล   ปานผ่อง
 
1. นายศิลป์ชัย   ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย   สุธาประดิษฐ์
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายประสิทธิ์  หมู่มาก
2. นางสาวอนัญญา   จันทร์ทองสุข
3. นายอภิวิชญ์  มาลัยเกตุ
 
1. นายศิลป์ชัย   ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย   สุธาประดิษฐ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกชกร   พัฒนะ
2. เด็กหญิงนพมาศ   รุ่งเจริญพร
3. เด็กหญิงบัณฑิตา   นิรันตราย
 
1. นางสาวอรพิน  ธนิกกุล
2. นายสำราญ  ศิริแจ่ม
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายภาณุพงศ์  โพธิพล
2. นางสาวศุภรดา  บุญหล้า
3. นางสาวเจนจิกาญจน์  ทุมมี
 
1. นายพีระ  วงศ์ยะรา
2. นายวีรยุทธ  กองหล้า
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 30 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงเครือ
2. เด็กหญิงวรัชยา  นาคเกตุ
3. เด็กหญิงสุภามาศ  กลิ่นอุดม
 
1. นางเกศนี  สังข์ศิริ
2. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 46 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวกรวรรรณ  ด้วงน้อย
2. นางสาวพัณณิตา  เฮียงไสนา
3. นางสาววิภารัตน์  ศิริผล
 
1. นางเกศนี  สังข์ศิริ
2. นายพีระ  วงศ์ยะรา
 
155 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 โรงเรียนท้ายหาด 1. นางสาวจรรยพร  สังขวร
2. นายภัทรพล  คลองประเสริฐ
3. นางสาวภัทรสุดา  อินกับจันทร์
 
1. นางยุวรีย์  สุธานนท์
2. นายอภัยภัทร  พัชราภา
 
156 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 25 โรงเรียนท้ายหาด 1. นายณัฐภาส  อยู่ประเสริฐ
2. นางสาวธัญญเรศ  เดชบุญ
3. นางสาวศิริพร  เนตรสุริวงศ์
 
1. นายอภัยภัทร  พัชราภา
2. นางยุวรีย์  สุธานนท์
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 45 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขิมทอง  จันทร์ปราณี
2. เด็กหญิงฉัตรพร  คำชู
3. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญยะเกตุ
 
1. นายสิทธิไชย  นุชผดุง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.8 ทอง 24 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายกนต์ธีร์  คุรินทร์
2. นางสาวณัฐวรรณ  สุวรรณโณ
3. นางสาวนรากร  แต่งผล
 
1. นางสาวชุติมา  พัฒจันทร์หอม
 
159 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.8 เงิน 17 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติพร  การินตา
2. เด็กหญิงทิพย์เกษร  จันทร์เพ็ง
3. เด็กหญิงปิยธิดา  สุริยันต์
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
2. นางสาวเพียงฤทัย  ฉิมถาวร
 
160 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 83.67 ทอง 11 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวธิมา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวปีติชา  กบิลราช
3. นางสาวภาวิณี  ดวงมรกต
 
1. นายอมร  ฤทธิ์อ่อน
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.9 เงิน 10 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ชัยวิชิต
2. เด็กหญิงชลณีย์  เงินวิลัย
3. เด็กหญิงพิชญานิน  ชัยวิชิต
 
1. นางสาวดวงสุดา  ผาติอภินันท์
2. นางสาวพิณทกานต์  นิมมานุทย์
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง 13 โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวชลธิฌา  ทองหิน
2. นางสาวมุตา  เจนจบเขตต์
3. นางสาวอัญชุลีพร  คเชนทร
 
1. นายสถาพร  โคตรพรม
2. นางสาวสุพัตรา  อินหอม
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 80.6 ทอง 48 โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายจอมเดช  พึ่งแพง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  บัญญัติพัฒนกุล
3. เด็กหญิงญาณนันท์  ไชยเดช
 
1. นางสาวอัญชลี  แก้วน้อย
2. นางสาวเพียงฤทัย  ฉิมถาวร
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 15 โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวจุรีมาศ  จิตตรง
2. นายสมชาย  หมันมณี
3. นางสาวเกศริน  นุชนาถ
 
1. นายอมร  ฤทธิ์อ่อน
 
165 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 8 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กชายคนิรุทธ์  เอี่ยมสะอาด
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีสว่าง
 
166 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 22 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กชายสิงหราช  บำรุงศรี
 
1. นางสาวพิมสิริ  กุดทอง
 
167 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 17 โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กชายธันวา  เคลิ้มฝัน
 
1. นางสาวสาวิตรี  ศรีสว่าง
 
168 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวพิมสิริ  กรุดทอง