สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงเบญจรัตน์   พรมพูล
 
1. นางสาวอังศุมา   ตุนก่อ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1. นางสาวกมลชนก  เงียบโคกกรวด
 
1. นางสาววิริยรัตน์  อัตโน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธัญลดา   สัมพันธ์ไพศาลสุข
 
1. นางสาวรุ่งอรุณ  ภิรมย์กิจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 75 เงิน 4 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. นางสาวพรรณพนัดดา  เลิศอมรมงคล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ขำคมนิกร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ลลิตรุ่งโรจน์
 
1. นางสาวเนื้อนวล  น้อยศรี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1. นางสาวชื่นกมล  ฉัตรบุญลือเดช
 
1. นางสาววิริยรัตน์  อัตโน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงภัทรพร  เวียงสงค์
 
1. นางสาวถนอมทรัพย์  อุปรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 46 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนิภาภรณ์  แพงจำปา
 
1. นางอรวรรณ  ศิริรัตน์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84 ทอง 20 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณภัส  ทองก้อน
 
1. นายสิรภพ  โพธิมา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวนนทิวา  สุขบาล
 
1. นางเจนจิรา  บุตรเมือง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โพธิ์ขาว
2. เด็กหญิงภัทราพร  ศรีสุพร
 
1. นายอนันต์  กิจสคม
2. นางสาวณัฐทยา  เจริญวงษ์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวพุทธิดา  กล้ากสิกิจ
2. นางสาวแก้วขันหมาก  ศิริรัตน์วัฒนากุล
 
1. นายอนันต์  กิจสคม
2. นางสาวณัฐทยา  เจริญวงษ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  กรวิชญ์สิริชัย
2. เด็กชายวิศิษฏิ์  รัตนโสภา
 
1. นางสาวปัญญดา  จิตต์อารีย์เทพ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 79 เงิน 26 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาววรรณพร  สมิติโยธิน
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงฉาย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนเซนต์แมรี่ 1. เด็กชายณัฐพล  เกษรพิกุน
 
1. นางสาวฉัฐรพี  หมื่นถา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายสิรพัชร  กาญจนสุทธากุล
 
1. นางสาวสุนันท์  ฉิมวัย
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิวรี  พิมพ์พรรณชาติ
2. เด็กหญิงธัญชนก   จันทร์หอม
3. เด็กหญิงภัทราพร   ตันเจริญ
 
1. นางสาวกัลยา  ทานกระโทก
2. นางสาวปภัสรา   ตาสุข
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนันทภัค   ล้อมเมตตา
2. นางสาวปรียาภัทร   พัฒนพัฒนานนท์
3. นางสาวอรพรรณ   ศรีนวล
 
1. นางมานิตา   เจริญองอาจ
2. นางจิระประภา   จันทร์ศรี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.75 เงิน 13 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ใจกล้า
2. เด็กหญิงฐิติญา  หาญณรงค์
3. เด็กหญิงศุภิสรา   ขาวสะอาด
 
1. นางสาวชุติมา   ชำนิ
2. นางสาวสุพัตรา   เกิดทรัพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.38 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวณัฐรุจา   ห้วยศรีจันทร์
2. นายรัตนศักดิ์   ทิมครับ
3. นางสาววรรณพร   ชิตนาภรณ์
 
1. นางนิตยา  นาโควงษ์
2. นางสาวพิมพ์ณพัต   ทรัพย์พล
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายนวพล  อินโสภา
2. เด็กชายพชร  ชำนาญเขตรกรณ์
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นางทรรศนีย์  อติศักดิ์กุล
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 40 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายภูริต  สรารัตนกุล
2. นายสิรภพ  บุญกิจกุลธัช
 
1. นางสาวศศิธร  แสงใส
2. นางสาววิกันดา  สิระปาณิชาติ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายสิวิกรมณ์  โนคำ
 
1. นายพงศธร  อ่อนนวม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนเทศบาลปากน้ําศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง) 1. นายวิโรจน์  โพธิ์ระย้า
 
1. นายพงศ์เทพ  เขม้นกสิกรรม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.5 เงิน 24 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายนนท์ธวัช  นฤภัย
2. เด็กชายนราวิชญ์  รอดคูณพิพัฒน์
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
2. นายฉัตรชัย  ประชัน
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวภัครภัสส์  โพธิ์สร้อยกนก
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 82.82 ทอง 5 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงเบญญาภา  ไชยราบ
 
1. นางธัญลักษณ์  โชติธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99.77 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวพรรณฌิมาร์  ไพรัตน์
 
1. นายสุทธิพร  อิ่มพงษ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงผกายวรรณ  วงษ์เพ็ชร์
 
1. นางสาวบุษยาพร  วิลาศสกุลวงศ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 39 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงวาทิตา  สุทธิพันธ์
2. เด็กหญิงสายธารทิพย์  กลิ่นน้อย
3. เด็กหญิงอาทิตยา  กันพรมกาศ
 
1. นางสาวธีรนุช   เหล่าสุนา
2. นางสาววรัทยา   อินบุญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 5 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายณภัทร  พยัคฆ์มีธรรม
2. นายทศพร  มากลับ
3. นางสาวศศิ  รัศมี
 
1. นางสาวรัตติกร  บุญประคอง
2. นางสาวฤทัยทิพย์  ฉันวิจิตร
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.6 เงิน 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชนิสรา  เอเดิง
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  สุริย์พุทธ
3. เด็กหญิงอพิชญา  รัตนภูมิสิทธิ์
 
1. นางสาวพัณณ์ชุดา  พรวดีชัยเขตต์
2. นางสาวเนติมา  จิ๋วประดิษฐกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายชโนดม   นาประไพ
2. นายทรงกิตติ  รุนสูงเนิน
3. นางสาวพอเพียง  แก้วธานี
 
1. นายเขมรัฐ   อิ่มอุรัง
2. นางแสงระวี  สำเภาน้อย
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายชานน  วงศธรสกุล
2. เด็กชายภาณุพงศ์  สุทธิเกษม
3. เด็กชายอภิชาต  แย้มแสงสังข์
 
1. นายยุทธภรณ์  ณรงค์อินทร์
2. นางสาวกุหลาบ  ศรีเลิศ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 47 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายจักรพรรดิ์  สุระสุข
2. นายปราการณ์  พันธ์แย้ม
3. นายภาณุพงษ์  หล่อเจริญ
 
1. นายนนทวัชร์  นนทศิลา
2. นางสาวสมพงษ์  จันทร์มา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.6 ทอง 35 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงขจาริน  ทิพย์แก้ว
2. เด็กหญิงคีตภัทร  จ่างโพธิ์
3. เด็กชายธีรพัฒน์  นกสิงห์
 
1. นางสาวพรชนก  อารมณ์สุขโข
2. นางสาวประภัสสร  เฉลยวาเรศ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายนภสินธุ์  อิ่มประเสริฐ
2. นางสาวเจณิชตา  เจริญชัยดี
3. นางสาวเพชรรัตน์  โพธิสาร
 
1. นายสาธิต  วรสมุทรปราการ
2. นางชโลทร  วรสมุทรปราการ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.4 เงิน 39 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพิมลมาศ  มะโนน้อม
2. เด็กชายภัคพล  นิลรัตน์
 
1. นายณัฐพงษ์   จุ้ยนิ่ม
2. นางสาวกนกพร  สุภนาม
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 23 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายรชานนท์  สุขสยาม
2. นายสรพงศ์  โคตะสิน
 
1. นายปัญญา  แช่มช้อย
2. นางสุพรรณี  บึงลอย
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70.9 เงิน 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายอชิตะ  ซื่อรัมย์
2. เด็กชายเสกสรรค์  จันทะบุตร
 
1. นางสาวอรพรรณ  นวลจันทร์
2. นางสาวศิริกานต์  ศิริป้อ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 74.7 เงิน 11 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายชนาธิป  จิตรจูล
2. เด็กหญิงณัฏฐพร   โต้ตอบ
 
1. นายชานนท์  เสนาะพิณ
2. นางสาวพิชญาภัค  แสงแก้ว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 19 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายชฎิล  บุญเถาว์
2. นายธนาดล  จันทร์รอด
3. นายอัฐวีร์  แก้วธนัชสิริ
 
1. นายสาคร  คำศรี
2. นางอรทัย  โตจำสี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ประดับคำ
2. เด็กหญิงภคภัทร  พุทธสิงห์
3. เด็กหญิงอัจฉรียา  อาจหาญ
4. เด็กหญิงเปริกา  ประคอง
5. เด็กหญิงเมนาท  เตชะสำราญ
 
1. นายอรรถพล  สุริยวาลย์
2. นางสาวนาตยา  สารีโท
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.5 ทอง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวนิชากร  จันทร์เกตุ
2. นางสาวพรชนก  ยิ่งหาญ
3. นางสาวสรารัตน์  พวงระกำ
4. นางสาวสุชญา  เจริญศรี
5. นางสาวสุพรรษา  เขียวจั่น
 
1. นางสาวสุนันท์  แสงทอง
2. นางสาวนฤสา  นาเมืองรักษ์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.2 เงิน 51 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนันทิภัคค์  พรหมจันทร์
2. เด็กหญิงนิภาดา  วรสาร
3. เด็กหญิงสิดาพร  แสนสุข
4. เด็กหญิงสุภัสสรณ์  นนท์ธนาเรืองกุล
5. เด็กหญิงโยษิตา  พรหมอ่อน
 
1. นางสาววรรณธิดา  เพชรทะวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  ตันโสภณ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวกรกมล  ธิชาญ
2. นายธนกร  กวางศรี
3. นางสาวน้ำฟ้า  แก้วมาก
4. นายปัณณธร  สินชัย
5. นางสาวพัชรีพร  พรอภิรัตน์
 
1. นายพีรวิชญ์  ซื่อสกุลรัตน์
2. นางสาวธนันพัชญ์  เพ็ชรแสงชูกิจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.4 เงิน 22 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายธนพล  แพรกสมุทร
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  พวงสมบัติ
3. เด็กหญิงปิ่นมณี  สุวณิชย์กุล
4. เด็กหญิงศรินยา  เย็นสบาย
5. เด็กหญิงเกวลิน  จันทร์ฉ่ำ
 
1. นายณัฐวุฒิ  เภาสูตร
2. นายนเรศ  บุญพริ้ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 74.2 เงิน 20 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายจิตริน  ศิริเกตุ
2. นางสาวชนัญญา  รอมาลี
3. นายฐิฏิวัสส์  เดชาศิริบุญญ์
4. นางสาวปวีณ์นุช  อุ่นคำ
5. นายอิทธิวัตร์  วิมลศักดิ์กุล
 
1. นายวรานนท์  พวงภู่
2. นางณิชกุล  สิริมงคงกาล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85.8 ทอง 13 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายดรัณพัทธ์   วิยากรณ์
2. นายธนกฤต  มูลจันทร์
3. นายธรรมนูญ  แสนจังหรีด
4. นายธิติพล  สินทับ
5. นายนิติพัฒน์  เหมือนทิพย์
6. นางสาวพลอยชนก  หวังผลกลาง
7. นางสาวมนาพร  น้อยกันสี
8. นางสาวรจนา  ชูศักดิ์
9. นายวัชระ  มีแก้วน้อย
10. นายวุฒธิพงศ์  ประเคนแสง
11. นายวุฒิพงษ์  ใจหาญ
12. นายศตวรรษ  เพาะทรัพย์เจริญ
13. เด็กชายศิริศักดิ์  หวานเสนาะ
14. นายสราวุธ  ชลาลัยศิริกุล
15. เด็กชายสิทธิ์ภัทร  ศิริพรรณ
16. นางสาวสุชานันท์  เจริญมงคล
17. นายสุทธิพงษ์  นาเลา
18. นายสุพศิน  ปานหงษา
19. นางสาวอินทุอร  มีพึ่ง
20. เด็กชายเขมทัต  วิสิฐพงศกร
 
1. นายกิตติพิชญ์  วรโชติสุพัฒภาคิน
2. นายเรวัตร  ใบแก้ว
3. นายกฤช  เชื้อแถว
4. นางสาวสุทธิชา  ใจมนต์
5. นางสาวธนันพัชญ์  เพ็ชรแสงชูกิจ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88.8 ทอง 12 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงวรมน  ชุ่มหฤทัย
 
1. นางสาวมาลัย  โหม่งพุฒ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 41 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวปริชาติ  หวานฉ่ำ
 
1. นางกัญจณา  พรนิเสน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.4 ทอง 20 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญรอดดวง
2. เด็กชายสุรศักดิ์  แทนไธสงค์
 
1. นายคงศักดิ์  ไตติลานนท์
2. นายวิทูรย์  พันธ์วงศ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 82.6 ทอง 37 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายจิรวัฒน์  เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวมนัสนันท์  ยิ่งยงณรงค์กุล
 
1. นางสาวมุกดา  อินต๊ะจัง
2. นางสาวสุธาสิณี  อุปชิต
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87 ทอง 25 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เฉียงรอด
2. เด็กหญิงณัฐฐาพร  เวชสุวรรณ
3. นางสาวทิพวัลย์  เกตุพลี
4. เด็กหญิงรัฐริญ  อ่อนเเสงงาม
5. นางสาววรวรรณ  พุ่มเกษี
6. นางสาววีริสา  เพียนทอง
7. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คนตรง
8. นางสาวสุชาดา  กิ่งนอก
9. เด็กหญิงสุนันทา  เกียรติอภิเดช
10. เด็กหญิงโสภิตา  ปัญญายุทโธ
 
1. นางมณฑกาน  เหนี่ยวองอาจ
2. นายอภิชาติ  แน่นอุดร
3. นางสาวกนกนฤมล  ขอญาติกลาง
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.4 เงิน 26 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรกมล  พิมพ์สุวรรณ
2. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชื่นบาน
3. เด็กหญิงนฤชล  คำยอด
4. นางสาวปาลิตา  บุญชัย
5. นางสาวศิริญาภรณ์  เศษน้อย
6. นางสาวสุชานันท์  วงศ์ทิมารัตน์
7. นางสาวสุปรียา  อาร้อน
8. เด็กหญิงสุรภา  อาภามงคลรัตน์
9. นายอติลักษณ์  เขียนน้อย
10. เด็กหญิงอรพินท์  ลื่อพันธ์
 
1. นางสาวศุภจิตรา  เค่นตุ่น
2. นายเฉลิมพล  มาเป็ง
3. นางสาวปวิชญา  สีภา
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 56.5 เข้าร่วม 43 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธนรักษ์  กมลฉ่ำ
2. เด็กชายนพรัตน์  แบบสุวรรณ
3. เด็กชายนัฐพงค์  เรืองแสง
4. เด็กชายพีระพล  ยังให้ผล
5. เด็กชายวรวิทย์  อุ่นหล้า
6. เด็กชายวรวุฒิ  อุ่นหล้า
7. เด็กชายอนุชา  รำไพพักตร์
8. เด็กชายอัครพล  ประทุมมา
 
1. นางสาวสุธาทิพย์  ชื่นผล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 50 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงณิชากานต์  แก้วโพธิ์น้อย
2. เด็กหญิงทรรศกมล  พูลสระคู
 
1. นางสาวเอื้องฟ้า  คงเพ็ชร
2. นายสุวิสิทธิ์  รัตนสุข
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวขวัญฝัน  กลางสูงเนิน
2. นางสาวพิตตินันท์  ฉัตรเงิน
 
1. นายกิติพงศ์  มาศเหมาะ
2. นางสาวชยาภรณ์  เค้านา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสิรินยา  พรมวงค์
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสงจันทร์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวกนกพร  ภาคโภคี
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 31 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กชายภานุพล  แสนทำพล
 
1. นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 78 เงิน 18 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวสุภาณิกา  คำพระ
 
1. นางสาวศิริกาญจน์  ศุภอรรถกุล
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงสุพีญา  สุรเนตร
 
1. นางสาวนวลนฤมล  นามจำปี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวกมลชนก  ภาคโภคี
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 14 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงวิภาวี  รอดเเจ้ง
 
1. นายเอกลักษณ์  ศรีเนตร
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 27 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายธีรภัทร์  ชูชิต
 
1. นายวิทยา  สุวรรณคีรี
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธนัญญา  โกลาหะฬะ
2. เด็กหญิงวรรณษา  ทองดีนอก
 
1. นางสาวสุระพิณ   บุญญฤทธิ์
2. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  เอี่ยมอุไร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสงจันทร์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 11 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวพัชรพร  คันธเนตร์
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แซ่เติ๋น
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ดียม
3. เด็กชายสิปปภาส  แก้วกลมรัตน์
 
1. นางสาววิราภรณ์  ส่งแสง
2. นางสาวพิมพ์พรรณ  แก้วโต
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายพิตตินันท์   จิตรสุวรรณแสง
2. นายภัทรพงษ์   พิเคราะห์งาม
3. นางสาวสุมินตรา  ป้อมพลอย
 
1. นางสาววัชรี  โชคปีติกุล
2. นางสาวสุระพิณ   บุญญฤทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นายพิพัฒน์   มากทองดี
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายคณิศร  โพธิสาร
 
1. นายธีร์ธวัช  บัวทอง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 14 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงปนิดา  แจ่มจันทร์
 
1. นายวัฒนพงษ์  คชปักษี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาววรรณเจริญ   กุลกำพล
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงอนามิกา   เพ็ชรทอง
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์   พ่อค้า
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพานิดา   ไพบูลย์
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงวรัทยา  วินิจผล
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.33 ทอง 6 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวแพรวชยาภรณ์   แพรพงษ์ศรี
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิดาภา  ขุนณิรงค์
 
1. นางสาวณัฎฐรี  พิณพาทย์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายธีรดนย์   แก้วกล่ำ
 
1. นางสาววงเดือน  วันณี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.3 ทอง 16 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงศิตา  ลัคนาวัฒน์
 
1. นายธวลธรรม  ทองโชติ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 22 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายนราธิป  เพียรทอง
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 9 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพีรดา   เเนวคำ
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 81 ทอง 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวนวินดา  โพธิ์มีศรี
 
1. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายสรยุทธ  แซ่ตั้ง
 
1. นายณัฐพล  เทียนจารุทรรศน์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวอารยา  ปูหนู
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.6 ทอง 18 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายพลวัต  เชาวรานนท์
 
1. นางสาวธัชมัย  ภัทรมานิต
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77 เงิน 18 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายกิจจาณัฐ   เปี่ยมสวัสดิ์
2. นายฐิติรัตน์   ดลเอี่ยม
3. นายพีระพัฒน์   ศรีคล้าย
4. นายศุภกิตติ์   หวานเอี่ยม
5. นายอนุวัต   อาจกลั่นแก้ว
6. นายไตรทศ   ชัยมงคล
 
1. นายอานนท์   กาญจนโพธิ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  บุญมา
3. นางสาวสรัญญา   เรือนเรือง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91.6 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกมลพร  บุญคุ้ม
2. เด็กหญิงขวัญชนก  มีมา
3. เด็กชายชินาธิป  ทองคำเปลว
4. เด็กชายณัฐกิต  คุ้มทรัพย์
5. เด็กหญิงณัฐวดี  สุนทรวสุ
6. เด็กชายธนบดี  โตนาม
7. นายธนรัตน์  ดิษฐวิมล
8. เด็กหญิงนฤมล  เมืองกุดเรือ
9. นายพชร  สุวรรณกลาง
10. เด็กชายภูวดล  ศรีเพียรเอม
11. เด็กชายสรยุทธ  แซ่ตั้ง
12. นางสาวสุดา  พลีกระบัง
13. นางสาวสุพัตรา  นุชพิทักษ์
14. นางสาวอารยา  ปูหนู
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ใจมะเริง
 
1. นายทวีทรัพย์  เมืองมีทรัพย์
2. นายณัฐพล  เทียนจารุทรรศน์
3. นางสาวมลรวี  ทิพยรัตน์
4. นางมะลิ  บุตรคำโชติ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 83.8 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เกิดภาคี
2. นางสาวกาญจนา  สีอ่อน
3. นายกิตติพงศ์  หรั่งฟัก
4. เด็กชายณรงค์เดช  เสือเฉียงเหนือ
5. เด็กชายธนาดล  แซ่ลิ้ม
6. นายนภทีบ์  บุตรประโคน
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บัวนาค
8. เด็กชายวุฒิชัย  นาคผิว
9. เด็กหญิงสุกัญญา  พิมพ์เพ็ง
10. เด็กชายอลงกรณ์  มูลทรัพย์
11. เด็กชายเจษฎาภร  สวนชูผล
 
1. นายมนต์ชัย  ธนบุรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. เด็กหญิงกมลชนก  วิเชียรศรี
2. นายกฤตเมธ  เอี่ยมเดช
3. นางสาวกัญชนก  พุ่มชื่น
4. เด็กชายณภัทร  ช่วงโชติ
5. นายณัฐพล  ชินวรพิทักษ์
6. นายต้นตระการ  ศิริรัตน์
7. นายธีรภัทร  อินทวัฒน์วงษา
8. นางสาวนุช  โฮ
9. นางสาวพัชริดา  เผ่าผาง
10. นายพันวา  ชวนจิตร
11. เด็กหญิงภัทรเนตร  เผ่าผาง
12. เด็กชายมงคลศักดิ์  นันทชน
13. เด็กชายมนต์ชัย  แก้วเก้าดวง
14. นายรณกร  มัยลิขิตมงคล
15. นางสาวรัชฎาวัลย์  ประทุมชัย
16. นายวัชระพงษ์  จำปาเรือง
17. เด็กหญิงอารดา  สาถิน
18. นางสาวอิศราภรณ์  คำศรีสุข
19. นางสาวอุมาพร  บุญภา
20. นางสาวเจนจิรา  ศักดามินทร์
21. นางสาวเบญญพร  กลางเมือง
 
1. นายรัตนสินทร์   พ่อค้า
2. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  นาคะเต
4. นางสาวสุหทัย  แก้วเมฆ
5. นายอรรถวิทย์  สิงหนสาย
6. นางสาววันเพ็ญ  คุณวงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายธนพัฒน์  โชควงศ์วิวัฒน์
2. นายปวรุตม์  สุขอารมย์
3. นายวีริศ  สินชัย
4. นายสหรัฐ  นภาเวช
5. นางสาวอัจฉริยา  จินดาวงษ์
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  นาคะเต
3. นายวรเดช  ยศวัฒนะกุล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.6 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายชัยวัฒน์  ทองคำ
2. นายณัฐพล   ปัสสาโก
3. นางสาวนภามาศ   เลี่ยวเส็ง
4. นายวีระวัฒน์   จำรูญสาย
5. นายศักดิ์นรินทร์   น้อยเจริญ
6. นายเจษฎา   มาตเลิง
 
1. นายวัชรกร  เผื่อนโชติ
2. นายอานนท์  กาญจนโพธิ์
3. นางสาวกุลจิรา  เฉลิมธารานุกูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.6 ทอง 6 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นายกนกภัทร  บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรสุวรรณ
3. นายกฤตดนัย  แก้วยิ่ง
4. นายกฤษณรงค์  กุมารสิทธิ์
5. นายกีรติ  พลมาตย์
6. เด็กหญิงชลิตา  ทิพทัส
7. นายชัยรัตน์  ทองปุ
8. นางสาวชาริสา  งอนมาก
9. เด็กชายชิษนุชา  ธนสูงเนิน
10. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  โรจนสังวรณ์
11. นายธนน  นิ่มจิตต์
12. นายธนา  วัฒนธรรม
13. นายธนาวุฒิ  จงสุขประดิษฐ์
14. นางสาวนภัสสร  พลแสน
15. เด็กหญิงนฤมล  ทองสวัสดิ์
16. เด็กชายนาวี  ทั้งสนธิ์
17. เด็กหญิงนิติญา  คำใส
18. นายนิธิกร  กิจเฉลา
19. เด็กชายน้ำพุ  จันทะสอน
20. นายปฐมพงศ์  มะโนแจ่ม
21. นางสาวประภัสสร  อิ่มอารมณ์
22. นายปวรุตม์  สุขอารมย์
23. เด็กหญิงปาริชาติ  อุราฤทธิ์
24. เด็กหญิงพรรณราย  กรางทอง
25. นางสาวพลอยวรินทร์  สุภากร
26. เด็กชายพีรพงศ์  ศิริพาทย์
27. นางสาววริศรา  ภิรมรักษ์
28. เด็กชายวรุณ  มั่งเจริญ
29. นายวัชรไกร  สนนุช
30. นายวีริศ  สินชัย
31. นายวุฒิพงษ์  ใจหาญ
32. นางสาวศศินา  ดาศรี
33. นายสหรัฐ  นภาเวช
34. เด็กชายอนุภัทร  จำปาเรือง
35. นายอภิวัฒน์  เขาบาง
36. นายอภิวันท์  เขาบาง
37. นางสาวอริสรา  แย้มมาก
38. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  พลแสน
39. นางสาวอัจฉริยา  จินดาวงศ์
40. นายเลิศชาย  มิ่งแม้น
 
1. นายกิตติศักดิ์  มากทอง
2. นายเฉลิมรัฐ  ศรีสิริโพธิ์ทรัพย์
3. นายภีมพล  ชัยพรพงศ์
4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  นาคะเต
5. นางสาววิลัดดา  แท้นูน
6. นางสาวอรัญญา  ชูกรณ์
7. นางสาวอุดม  พลเยี่ยม
8. นายเรวัตร  ใบแก้ว
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.7 ทอง 19 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 1. นางสาวกนกเพชร  หาสุข
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  คณุตม์กุลโรจน์
3. เด็กหญิงจันทนิดา  สวัสดิ์ลาภ
4. เด็กชายจีรศักดิ์  แก่นการ
5. เด็กหญิงชยุตรา  ชูศิริ
6. นายฑาณาฏา  เริ่มยินดี
7. เด็กหญิงณฐา  ธนิชาวิภากุล
8. เด็กหญิงณัฐฐาวรนุช  โพธิ์นิมิต
9. นายตะวัน  บุญเพ็ง
10. เด็กชายธนทัต  ทองแย้ม
11. เด็กชายธีรโชติ  คล้ายมงคล
12. เด็กชายนรานันทน์  คำชื่น
13. นายนิพิธพนธ์  ภู่มาลี
14. เด็กหญิงบัณฑิตา  ยะรังวงษ์
15. เด็กหญิงบุญฑิตา  เกษมรัตน์
16. เด็กชายประกาศิต  ทันนิธิ
17. นางสาวประภานันท์  คล้ายมงคล
18. นายปริญญา  แซ่ลิ้ม
19. เด็กหญิงปรียาภัทร  ศรีนาค
20. เด็กหญิงปานจิรา  ปละวุฒิ
21. เด็กหญิงปารียา  บัวงาม
22. เด็กหญิงปาลิตา  จอมใจ
23. เด็กหญิงพรพรหม  รุจิเวทย์
24. นางสาวพรวิภา  สุริยา
25. เด็กชายพัฒนพงษ์  เพชรสว่าง
26. นางสาวภัทรานิษฐ์   แก้วสุขใส
27. นายภิวัฒน์วงศ์  แก้วเจริญ
28. เด็กชายภีมวัจน์   จำปาโท
29. นายรชต  ศรีเมฆวิไล
30. เด็กหญิงรุ่งศิริ  ปิยะไทยเสรี
31. เด็กชายรุ่งโรจน์  สากาง
32. เด็กชายวรบุตร  นิลจันทร์
33. เด็กชายวรฤทธิ์  รุ่งสว่าง
34. เด็กชายวรากร  รอดทับทิม
35. นายวิศษณะ  ทับช่วง
36. เด็กหญิงสลินทิพย์  ปิ่นทอง
37. เด็กหญิงสุพินญา  สุวะมาตย์
38. เด็กหญิงอัจฉริยา  ศรีสุวรรณศักดา
39. เด็กหญิงเฌอมา  แสงทอง
40. นายเตมีย์  เที่ยงอินท์
 
1. นายนิคม  คำภีระ
2. นางสาวศิริวรรณ  แดงน้อย
3. นายสุระเดช  ภักดีพงษ์
4. นางสาวสุรภา  อาจสีนาค
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง 32 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายปัญญาพล   ม่วงคลา
 
1. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายเขษมศักดิ์  ชาวสมุทร
 
1. นางเพ็ญนภา  อรัญสาร
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง 13 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  แสงศรี
 
1. นายสราวุธ  โพธิชาติ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.3 ทอง 47 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวพรสวรรค์  สายเชื้อ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล  นาคะเต
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 27 โรงเรียนป้วยฮั้ว 1. เด็กชายนิพนธ์  ศิรินันท์
 
1. นายสมชาย  รอดเลี้ยง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 26 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นายอนุชิต  ยูรสงค์
 
1. นางอัจฉรีรัตน์  อัจฉรารัตน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 37 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุรัสวดี  เสาวภาคไพศาล
 
1. นายเทพฤทธิ์  พฤกษาทิพย์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.66 เงิน 27 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวกรกนก  ดาคะ
 
1. นางสาวชฎาพร  สุกร์มณี
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. เด็กชายธวัชชัย  ระยับศรี
 
1. นางสาวอภิญญา  วงศ์ประณุท
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายสมุทร   แก้ววัน
 
1. นางสาววัชรกร  เผื่อนโชติ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล 1. เด็กหญิงชัชชญา  ทองมูลเนือง
 
1. นางสาวสุทธิวรรณ  พึ่งสุข
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 22 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. นางสาวอนันตญา  นุโยค
 
1. นายกฤตภพ  เข็มทอง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 43 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย 1. เด็กชายธนภัทร  ไชยศรี
 
1. นายเทพฤทธิ์  พฤกษาทิพย์
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง 9 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นายภาณุพันธ์   อาจวิชัย
 
1. นางสาวขวัญหทัย  นาวาดิษฐ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงปณาลี  อุษณพงศ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ปินตา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวธนัชพร  พิริยะมงคลสุข
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.6 เงิน 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์   ตรวจงูเหลือม
2. เด็กหญิงกุลจิรา   ปรีดาชลากร
3. เด็กหญิงฐิติมา   วันจันทร์
4. เด็กชายธีรพงศ์    ขันลา
5. เด็กชายธีรภัทร   แสงเดช
6. เด็กหญิงมณณิชา   กลอยยิ่ง
7. เด็กหญิงอรอนงค์   เจริญพิทักษ์
8. เด็กหญิงโชติกา   สำเภาพงษ์
 
1. นายศรายุทธ  พุทธศรี
2. นายพิทวัส  มหาขันธ์
3. นายธเนศ  ธนโกเศศ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 15 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวฉันทนา  จันทวงษา
2. นายชยพล  พึ่งประเสริฐ
3. นางสาวธิดารัตน์  กมลแดง
4. นางสาวพชรพร  ทองดี
5. นางสาวภูสุดา  มาทัพ
6. นางสาวสหรัตน์  กลางแก้วกิจ
7. นางสาวสุนทรี  ท้วมเจริญ
8. นางสาวอรกช  ลอยเอี่ยม
9. นางสาวอินทิรา  กรกมลสรไกร
 
1. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
2. นายพนม  ทองสุ่ม
3. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
4. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 13 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ปิติวิริยะวงศ์
2. เด็กหญิงกัญญวรา  อิศรภักดี
3. เด็กหญิงจาทิกา  เกษสุวรรณ์
4. เด็กหญิงจิรัฏฐ์ณัช  หอยสังข์
5. เด็กหญิงณัฐชา  พรฟ้านิมิต
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศักดิ์ศิลาเพชร
7. เด็กหญิงณิชานันท์  คนโต
8. เด็กหญิงดนยา  วันเพ็ง
9. เด็กหญิงธารารัตน์  บุญรัตน์
10. เด็กหญิงธีรดา  จันทร์วิชัย
11. เด็กชายนพณัฐกิตติ์  ห้วยศรีจันทร์
12. เด็กหญิงนภิตา  สุวรรณชีพ
13. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทรโอสถ
14. เด็กหญิงประภาวัลย์  วงศ์วิภวานี
15. เด็กหญิงปัณณพร  ต๋าคำชัย
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  เจริญทรัพย์
17. เด็กหญิงพรรษชล  จรรยา
18. เด็กหญิงพาขวัญ  บุญยอด
19. เด็กหญิงภทรพร  สีน้อย
20. เด็กหญิงมัฑนพร  ไพรี
21. เด็กหญิงมิรันตรี  ทองอรุณสวัสดิ์
22. เด็กหญิงระฟ้า  ประสารแก้ว
23. เด็กชายสัณหวัช  ชาติพจน์
24. เด็กหญิงสุธิศา  สดสร้อย
25. เด็กหญิงเกษราพร  บุญสวัสดิ์
26. เด็กหญิงแพรวา  จั้นพลแสน
27. เด็กหญิงไขนภา  ปะระพิมพ์
 
1. นายวรวัตร  ชุมวรฐายี
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวกันติชา   สกลกูล
2. นางสาวกิตญา  หนูทอง
3. นายจักรกริช   บันเทิงใจ
4. นางสาวจิตนารา  เฮงสมบูรณ์
5. นางสาวชนกนันท์  ยันตะศรี
6. นางสาวชนมน   บุญเจริญ
7. นางสาวชาติพร  กระแสโสม
8. นายฐณะวัฒน์  พานทอง
9. นางสาวณัฎฐิณี  แสงสมทรง
10. นางสาวณัฐวรรณ  อาภรประเสริฐ
11. นางสาวธนัชพร   พิริยะมงคลสุข
12. นายธนาโชค   เกิดหลำ
13. นายธราธร   สว่างแก้ว
14. นางสาวนนทิวา   สุขบาล
15. นางสาวนารถระพี   โยลัย
16. นางสาวนุชนาถ   อุทิศรัมย์
17. นายปรินทร์   ฉายโชติเจริญ
18. นางสาวปัทมาภรณ์   บุญดาสา
19. นางสาวปาริฉัตร  ปาดา
20. นางสาวพลอยชมพู  สิทธิประจักษ์
21. นางสาวพิชญ์สินี   จึงสวัสดิ์
22. นางสาวพิยะดา  จันทร์ปัญญา
23. นายรังสิมันตุ์   บุพศิริกุล
24. นายวริศ   เหลืองอรุณ
25. นางสาวศรุตา  คงเพ็ชรศักดิ์
26. นางสาวสายชล   ทองศรี
27. นางสาวสิรินดา   ภู่ปราง
28. นางสาวสุธิมา   จูน้อย
29. นางสาวสุภาพร  เขียวดำ
30. นางสาวสุวันนา   วงศ์ทอง
31. นายสุเมธ  นาเมือง
32. นายอดิภัทร   กาญจนทวีกิจ
33. นางสาวอภิชญา  เรืองเดช
34. นางสาวอารียา   ตะบุบผา
35. นายอิทธิพล   ยังทรัพย์
36. นายเกียรติชัย  ถาจันทร์
37. นางสาวเขมิสรา   จะนู
38. นางสาวเสาวลักษณ์  เกียรติมั่น
39. นายเอกชัย   สายสุด
 
1. นายพงศ์นรินทร์  ภุมรินทร์
2. นายเกรียงศักดิ์   คงเพ็ชรศักดิ์
3. นายพนม  ทองสุ่ม
4. นางสาวศิริพร  ปานสง่า
5. นางสาวญาณินี  พรหมมา
6. นางสาวประกายมาศ    อมรฉัตร
7. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
8. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 13 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  แก้วกุ่ม
2. เด็กชายชนัยชนม์  พิมพ์นาจ
3. เด็กชายณฤกูณ  ประสาทพงษ์
4. เด็กหญิงธันยพร  สุขวงศ์
5. เด็กชายธิติวุฒิ  กิตติวรรณวนิช
6. เด็กชายพงศกร  สีไสว
7. เด็กหญิงพรวิมล  เสาสำเนียง
8. เด็กหญิงพิลิปดา  มงคลธรรมกุล
9. เด็กหญิงศะสิมา  ทวีสุข
10. เด็กชายสรณรงค์  สวนสมจิตต์
 
1. นายสิทธิชัย  ตั้งจิตพัฒนกุล
2. นายกัณฑรินทร์  ศรีษะน้อย
3. นายเนรมิตร  พานะโส
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85.2 ทอง 13 โรงเรียนวัดทรงธรรม 1. นางสาวชนกสุดา  แจ้งโรจน์
2. นางสาวชัญญานุช  สอสุดใจ
3. นางสาวณัฐพร  พันธ์น้อย
4. นายณัฐพล  มีสำโรง
5. นายณัฐวุฒิ  เชยโพธิ์
6. นายธนวัฒน์  เผือกพันธุ์
7. นายวิทวัส  พิมจันทร์
8. นางสาวสุพิชญา  ภู่จามร
 
1. นางกฤษณา  สุขศิริสวัสดิกุล
2. นางสาวปรารถนา  เนคมานุรักษ์
3. นางสาววิลัดดา  แท้นูน
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.2 ทอง 5 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ยอดยิ่ง
2. เด็กหญิงชนัญญา  กัณทะษา
3. เด็กหญิงชนาภา  แนบเนียน
4. เด็กหญิงฐิติพร  สติภา
5. เด็กหญิงนันทพร  อุปชัย
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  การภักดี
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  ลือชาพูล
8. เด็กหญิงภัทรธิดา  เกียรตินอก
9. เด็กหญิงมนัสนันท์  กุดหอม
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  คงอนันต์ตระกูล
11. เด็กหญิงศิรประภา  สกุลกิจคุณากร
12. เด็กหญิงศิริรัตน์  ศรีพันลม
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวพิมรดา  เอนกศิลป์
4. นางสาวพิชชาภา  ชาวนา
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. นางสาวนลินพร  กกรัมย์
3. นางสาวบุษกร  สัญสำราญ
4. นางสาวสมหฤทัย  การถาวร
5. นางสาวหรรษา  พรหมชาติ
6. นางสาวอักษิพร  ภักดี
7. นางสาวอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
8. นางสาวอารียา  ยิงรัมย์
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวพิมรดา  เอนกศิลป์
4. นายวุฒิศักดิ์  จ้องสาระ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกันยา  โคตรหลักเพชร
2. เด็กหญิงกุลธิดา  เขียวสุข
3. เด็กหญิงฉัตต์กาญจนา  อภิรติพรพิมล
4. เด็กหญิงชลาลัย  ด้วงมี
5. เด็กหญิงชุติมาภรณ์  ประกอบพร
6. เด็กหญิงญาตาวี  ฤทธิ์กระจาย
7. เด็กหญิงปราวีณา  กาญจนา
8. เด็กหญิงวชิรญาณ์  สงครามยศ
9. เด็กหญิงวิสุตา  ดีพรหม
10. เด็กหญิงอินทิรา  ทองโคตร
 
1. นายสามารถ  ลาดจันทึก
2. นางไพลิน  เจิมสิทธิประเสริฐ
3. นางสาวดาวประดับ  วิบุลย์ศิลป์
4. นางสาวนิตยากร  สงวนรัมย์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 10 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. นางสาวณัฐณิชา  รักลาย
3. นางสาวธัญสุดา  สาระสุข
4. นางสาวนลินพร  กกรัมย์
5. นางสาวบุษกร  สัญสำราญ
6. นางสาวพรรณพนัช  สกุลรัตนตรัย
7. นางสาววรรณพร  ศรีดี
8. นางสาวหรรษา  พรหมชาติ
9. นางสาวอนุชศรา  พามา
10. นางสาวอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
11. นางสาวอักษิพร  ภักดี
12. นางสาวอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวพิมรดา  เอนกศิลป์
4. นางสาวศิรประภา  แอร่มหล้า
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวกรชนก  หาดกระโทก
2. เด็กหญิงกัญญ์วรา   หยกพรายพันธ์
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์   ญาณสิริมงคล
4. เด็กหญิงตรีรัตน์   ทองประดิษฐ์
5. เด็กหญิงนภาพร   สมดี
6. เด็กหญิงนริศรา   สายพิน
7. เด็กหญิงนลินนิภา   แก้วสุวรรณ
8. เด็กหญิงพีชยา   ผ่องแผ้ว
9. เด็กหญิงมนทกานติ   วารี
10. เด็กหญิงมนัสนันท์   นุชทองคำ
11. เด็กหญิงวนิดา  เกษสังข์
12. เด็กหญิงวรรณกร   สีใส
13. เด็กหญิงศิรินภา   ฤทธิมาศ
14. เด็กหญิงหวานเย็น   .
15. เด็กหญิงอรนันท์   ลอมไธสง
16. เด็กหญิงเนตรดาว   อินไชย
 
1. นายฉัตรชัย   พวงศรี
2. นายนฤเบศ  ดวงดูสัน
3. นางสาววงค์ชนิตา   ปัทมาคม
4. นางสาวอโนชา  เที่ยงพิมล
5. นายธนวุฒิ   สุวรรณ
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 13 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นางสาวกัญญารัตน์    วรรณโนรักษ์
2. นางสาวกันตาณัฏฐ์    ชนะจารุวัฒน์
3. นางสาวจิญาพร   สร้อยสระคู
4. นางสาวน้ำฝน    อินปนาม
5. นายภาณุพงศ์    คำสิงห์นอก
6. นางสาวมฆศร    สงวนงาม
7. นางสาวมาริสา    เกษมสุข
8. นางสาวศุภาพิชญ์   ศรีเมือง
9. นางสาวสร้อยสุดา    จิวประเสริฐ
10. นางสาวสิริยากร   แช่มเงิน
11. นางสาวสุทัตตา    คงสิบ
12. นางสาวเกวลิน    ทรัพย์นวล
 
1. นางสาวแสงระวี  อนุกูล
2. นายกิตติพิชญ์  พวงภู่
3. นายวุฒิศักดิ์  จ้องสาระ
4. นางอาภรณ์  พุทธศรี
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72 เงิน 6 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. นายนิโรธ  น่วมเปรม
2. นายพีรภัทร  ธนารมย์
3. นายศุภกิตติ์  เนตรขำ
4. นายเจตนิพัทธ์  วรวิชัยยันต์
5. นายเมืองแมน  สมเพชร
 
1. นางสาวพรพรรณ   โพธิ์ร่มเย็น
2. นายชิษณุพงศ์  ศิริฟอง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 81.99 ทอง 9 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายสพล  จิรเจริญสกุล
2. นางสาวสุภาวดี  บูรณะพงษ์
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 62.2 ทองแดง 41 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายนิพิฐพนธ์  ค่ายอาจ
 
1. นางทัณฑิมา  ไตรสุวรรณ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. นางสาวกัลยากร เกรซ  คลาร์ก
 
1. Mr.Roger  Ford
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.4 ทอง 12 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนรินทร   ลิ่มจีน
 
1. นางสาวฉัตรวิไล   ปานพุ่ม
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวจิรัฏฐ  เตชะพรอนันท์
 
1. Mr.๋Jeff Lara   Mana-Ay
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 20 โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา 1. เด็กหญิงธัญญา  มหิทธนะกุล
 
1. นางวัฒนศิริ  บุญมี
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 72.33 เงิน 13 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวธัญชนก  สอนภาษิต
 
1. นางพนิดา  สุนทรพิทักษ์กูล
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 81.167 ทอง 14 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชนากานต์   เชื้อน้อย
2. เด็กชายธนวิชญ์  โกวิทวิทยากูล
3. เด็กชายปฏิภาณ  ตรีกุล
4. เด็กหญิงพรน้ำพลอย  พรรณอินทร์
5. เด็กหญิงวัชโรธร  สุภาพ
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  อินทร์จันทร์
2. MissFreline  Mondano Loayon
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.4 ทอง 16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายกชกร  บางวิเศษ
2. นางสาวกรกนก   จันทมาตย์
3. นายณัฐวุธ   คำภีระ
4. นายปฐมพร  อ่อนสำลี
5. นางสาวปัทมพร  แก้วอบเชย
 
1. Mr.Bonifacio Saludares  Dayo JR.
2. นางสาวนันทนัช   สาลีพันธ์
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91 ทอง 8 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ศรีชัยนันท์
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  ชิงถ้วยทอง
 
1. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
2. นายมงคล  จำปาแฝด
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.5 ทอง 14 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เหลืองอุไร
2. นางสาววดี  ศรีบุญเรือง
 
1. นายมงคล  จำปาแฝด
2. นายธิชากร  ธรรมโยธินสกุล
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวปานรวี  รุ่งกรุด
2. นางสาวรัชนีกร  วิหวา
 
1. นางสาวสุมินชา  ทศไกร
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 8 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวพัชรีพร  ล่องลม
2. นายอภิสิทธิ์  อินทรสอน
 
1. นางสาวอชิรญา  กฤษณะรังสรรค์
2. นางสาวสุชาดา  รู้วงษ์
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง 8 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวธนัสนันท์  สายรัตน์
2. นายพรรณรงค์  นกเนียม
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวธนัชชา   มิตรชลาพันธ์
2. นางสาวพิชามญชุ์  น้อยมี
 
1. นางสาวปัญญา  วิวัฒวันทนา
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.2 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นายนวมินทร์   เมฆลอย
2. นายปรมัตถ์   เทศสนั่น
 
1. นางสาวอชิรญา   กฤษณะรังสรรค์
2. นางสาวสุชาดา   รู้วงษ์
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83.25 ทอง 7 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนัตติยา  ขวัญแก้ว
2. นางสาวนิชนันท์  ลอองบัว
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 71.33 เงิน 34 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายขวัญชัย  บุญสอาด
2. นางสาวดลยา  สวนสมุทร
3. นางสาวทัณฑิกา  กุรุพินธุ์
4. นางสาวภควรรณ  ยิ่งกว่าชาติ
5. นางสาววิภาวดี  ชัยศรี
 
1. นางสาวภาวิณี  โม้อุ่น
2. นายนิวัตร  เกษแก้ว
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง 13 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายณภัทร  เอี่ยมนิ่มนวล
2. นางสาวพลอยไพลิน  อินเพ็ง
3. นางสาวพสพิมุกต์  คงคา
4. นายพิพัฒน์  วิชชุไชยพัฒน์
5. นายอติรุจ  คีรี
 
1. นางสาวเพชญา  ตันพัฒนาศิริกุล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78 เงิน 4 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายก้องกิดากร  สว่างแจ้ง
2. นางสาวชมพูนุท  สุทธา
3. นางสาวธิดารัตน์  ชูนาคา
4. นางสาวปวันรัตน์  ทองเย็น
5. นางสาวลิ่วละล่อง  รังสิยานนท์
 
1. นางสาวกังษตา  พิบูลนุรักษ์
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 76.67 เงิน 25 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวกัญชลิกา   โคตรสำนวน
 
1. นางรสริน   ชาญอักษร
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.5 ทอง 18 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวปาริชาติ   อาจเทศ
 
1. นางสาวสุชาดา  รู้วงษ์
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. เด็กชายณัฐฐาดล  พงศ์เจริญตระกูล
2. เด็กชายสิริเดช  เลาหเลิศเดชา
 
1. นางจงฐิติ  นาคเงิน
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 92.12 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายณัฐชนน  ไชยพงศ์ผาติ
 
1. นางมะลิ  ตรีเพ็ชร์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.35 ทอง 32 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สาระเดช
2. เด็กหญิงนรินนิภา  ชัยกุล
3. เด็กชายพัฒนากร  สีดาแก้ว
4. นายรัตนชัย  นาคพลี
5. เด็กหญิงวนัสนันท์  วุ่นบำรุง
6. เด็กชายศรัญญ์  ตรงดี
7. เด็กชายศักดิ์เทพ  สุวรรณเกิด
8. เด็กหญิงอมาวดี  ทองม้วน
 
1. นายสุวรรณ์  วงศ์สามารถ
2. นายสุชาติ  ฐิตญาณพงศ์
3. นางสาววันเพ็ญ  ศรีบูระเดช
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.65 ทอง 19 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายตรีเพชร  สว่างสิทธิ
2. นายธนา  ดามาพงศ์
3. นายบริพัตร  อายูมัน
4. นายปิยะ  อินธิกาย
5. นายศรายุทธ  ชื่นกำเหนิด
6. นายอดิภัทร  กาญจนทวีกิจ
 
1. นายพนม  ทองสุ่ม
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
3. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวฐานิตา   ยอดเชื้อ
2. นางสาวณัฐนิชา   กันหมุด
3. นายณัฐวุฒิ   ซังปาน
4. นายปิยวัฒน์   พรสุวรรณ
5. นายพัชรพล   สุขเกษม
6. นางสาวพิยาดา   จงเจริญ
7. นายพีรพนธ์   แก้วสอาด
8. นางสาวมนัสนันท์   เอี่ยมสำอางค์
9. นายวัชระ  สารรัตน์
10. นางสาวอัมภิกา  บุญทัน
 
1. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
2. นายสิทธิชัย  บุญนาค
3. นายธรรศกร  ดิษฐสุวรรณ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกฤติมา  ไผ่ทอง
2. เด็กหญิงณัฐชลิดา  อัมภรัตน์
3. เด็กชายทรงพล  อาจหาญ
4. เด็กหญิงภิญญาพร  โพธิ์งาม
5. เด็กหญิงอาริยา  อภิสุนทรี
 
1. นายชานน  จาตุรัส
2. นางสาวชริตา  สังขพิทักษ์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 80.8 ทอง 8 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนพรัตน์   แสงนิล
2. นายปรีญาธรณ์  สีม่วง
3. นางสาวภิญญฎา   มณีรุ่ง
4. นางสาวลัทธวรรณ  รุ่งทิม
5. นางสาวอริษา  แจ้งสุทิมล
 
1. นายก่อการ  ไชยสงคราม
2. นางสาวอุบลรัตน์  วรวัฒน์
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 51 โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงจุฑาภรณ์  ผายม
2. เด็กหญิงทิภาภรณ์  อ่ำแก้ว
3. เด็กหญิงนฤารี  ทิมมานพ
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80.2 ทอง 24 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นางสาวชุติมา  แสงแก้ว
2. นางสาวภาสินี  ใจพรมมา
3. นางสาวรัตนาวดี  เปี่ยมสวัสดิ์
 
1. นายไพรัช  แดงเพ็ชร
2. นางสาววรัญญา  สารัตน์
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 75.75 เงิน 34 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  กลางบุตร
2. เด็กหญิงพิชามญชุ์  จิรานนท์สุภนิจ
3. เด็กหญิงรัชสุดา  ช่วยชูวงศ์
 
1. นางสถาพร  เหมหงษ์
2. นางสาวณิชารีย์  ณ ระนอง
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวนิรันดา  สุขสยาม
2. นางสาวปิยะมน  มั่นคง
3. นางสาวศศิกานต์  จอมมะเริง
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  เขียวหวาน
2. นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77.2 เงิน 23 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนัชพร  วัลลิภผล
2. เด็กหญิงปัณชญา  มุ่งมงคล
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  อันทานุวงศ์
2. นางสาวพัทธรนันท์  มุขชาติ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72.6 เงิน 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายศิริโชค  จันทรางกูล
2. เด็กชายสุรพงศ์  ท้วมประเสริฐ
 
1. นายธวัชชัย  พรมวงค์
2. นางสาวชุลีรัตน์  แสงมณี
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 29 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กชายนวพล   พิมพันธ์
2. เด็กชายรพีภัทร   ตั้งสมสุข
 
1. นางสาวปาริชาติ  เจริญศักดิ์
2. นางสาวมลวิภา   สิขเรศ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายก้องภพ  เสมาชัย
2. นายเขมพัฒน์   ทำสวน
 
1. นายอมรเทพ  ทาประโคน
2. นายพัลลภ  แก้ววงค์ธิ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนวินท์  ชาเหลา
2. เด็กชายพิริยะ  ราชำ
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แช่มเงิน
2. นางสาวซารียาล  ชิตชลธาร
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59.4 เข้าร่วม 36 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นางสาวพิมพร  คชวงศ์
2. นายอัครวินท์  บุญเผื่อน
 
1. นางสาวนันท์นภัส   แช่มเงิน
2. นางสาววรันธร  มีบำรุง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 78 เงิน 9 โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง 1. นายพิชิตชัย  ดอกพวง
2. นางสาวอิสรีย์  ชัยยงศิริวัฒนา
 
1. นางสาวฤทัยวรรณ  จงอุดมศีล
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 77.4 เงิน 24 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กชายชิษณุวงศ์  ลำดวน
2. เด็กชายธนพล  สุขบันเทิง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีโนรส
2. นางสาววันเพ็ญ  ศรีบูระเดช
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 32 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  เพ็งเอี่ยม
2. เด็กชายภาสกร  รัศมี
 
1. นางสมพิศ  วงษ์ประเทศ
2. นายวินัย  ศรีใสคำ
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายชาญ  ทองเจิม
2. นายอิทธิ  เอมปากน้ำ
 
1. นางสาวอุมาพร  รักศรี
2. นายทัตเทพ  กู้ภูเขียว
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 1. นายชยานันท์  วิรัชนานันทกิจ
2. นายอภิวรรธน์  สุขถาวรประดิษฐ์
 
1. นายคุ้มพันธ์ุ  จันทวัน
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 13 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชัชมาศ  อยู่เย็น
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ    จุดาบุตร
3. เด็กชายสกล   เขียวขาว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัชฎาพร   กันเสนาะ
2. นางสาวกิตติกา   ลายคราม
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 25 โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. นายกิจจาพัฒน์  อาจทรัพย์
2. นายรชต  สุอังควาทิน
3. นายสุรศักดิ์  อาษากลาง
 
1. นายนิวัตร  เกษแก้ว
2. นางสาวสมพร  คำสันติวงษ์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 5 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. นายวงศธร  สุขนฤมิตร
2. นายศักรินทร์  เหิกขุนทด
 
1. นายมารุต  จันญะฉาย
2. นางสาวนันท์นภัส  แช่มเงิน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 26 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงกัลยาณี  ประมวลรัมย์
2. เด็กชายพรเกียรติ  รอบคอบ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปู่รัตน์
 
1. นายศาตรา  อุทัยโรจนรัตน์
2. นางสาวปรียาภรณ์  ธนโรจน์เมธีกุล
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายพีรพัทธ์  เจริญทรัพย์
2. นายศราวุธ  ปิ่นทอง
3. นายอภิสิทธ์  ฟักถาวร
 
1. นายจาตุรนต์  เจริญสุข
2. นางสาวจิราพร  อ่อนแล
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนภัทร  ตัณฑเลิศรัตน์
2. เด็กชายนราวิชญ์  เกิดกันฑ์
3. เด็กชายมานะชัย  ธรรมแสง
 
1. นายทัตเทพ  กู้ภูเขียว
2. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. นายอภิสิทธิ์  บุญคืน
2. นางสาวแคทรียา  วงศ์กระจ่าง
 
1. นายทัตเทพ  กู้ภูเขียว
2. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายกรวิชญ์  สามิตโสตถิ
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชนะบุญ
3. เด็กชายนนทพัทธ์  แสงอุไร
 
1. นายทัตเทพ  กู้ภูเขียว
2. นางดวงกมล  เดชทวิสุทธิ์
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวฐิติภา   เนตรหัสนัยน์
2. นายพิชัย   นุตะลัย
3. นางสาวศศิธร   เรืองธัญญ์นิธิ
 
1. นายพนาดร   แสนใจ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
 
181 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนาวุฒิ  แก้วแสนเมือง
2. เด็กชายภูสิทธิ  ศิริสัมพันธ์
3. เด็กชายอนุวัฒน์  เพชรรัตน์
 
1. นายทัตเทพ  กู้ภูเขียว
2. นายอนันต์  พรมเสนสา
 
182 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายชยธร  ต่างสันเทียะ
2. นายปัณณพงศ์  วิเชียรรัตนวุฒิ
3. นายพีรพล  ชัยพัฒน์
 
1. นางพรทิพย์  วัฒนาดิลกกุล
2. นายวิชิต  ครองบุญ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 19 โรงเรียนอาษาวิทยา 1. เด็กชายชัยธวัช  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พุฒภา
3. เด็กหญิงสิริยาดา  เกิดแก้ว
 
1. นางปาริชาติ  อังคณาเอมอร
2. นายปรีชาวุฒิ  หิรัญเพิ่ม
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายณัฐพล  ทองแท้
2. นายธีรพัฒน์  ชำนาญ
3. นายอัฐพล  ธุระบุญ
 
1. นายสมบัติ   แก้วศรี
2. นางชลธิชา  โตภู่
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. เด็กหญิงนารีรัตน์  มะลาวัน
2. เด็กหญิงประกายแสง  เกรัมย์
3. เด็กหญิงอุมาพร  พรหมสีทอง
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.4 ทอง 11 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวกันต์กมล  สายใยทอง
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  เกิดสิน
3. นางสาวสุภัทสร  สันเต๊ะ
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. ว่าที่ร้อยตรีชูเกียรติ  พาแก้ว
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. เด็กหญิงจิตตินี  จันทนา
2. เด็กหญิงยุวพร  คำสุนทร
3. เด็กหญิงศิรภัสสร   ประสาระเอ
4. เด็กหญิงสิริยากร  รุ่งวิสัย
5. เด็กหญิงสุมิตรา  แย้มกลิ่น
6. เด็กหญิงเกศริน  ชมเชียง
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นายปฏิญญา  กลิ่นหอม
3. นางสาววัชชรี  โชคปีติกุล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวชฎาภรณ์  เทศซ้อน
2. นางสาวธวัลยา  ห้อยระย้า
3. นายธีรพงษ์  ทิพย์ประไพ
4. นางสาวประภัสสร  นาคพันธ์
5. นางสาวอังคนา  ปาปะโน
6. นางสาวอาทิติญา  เอี่ยมโชติ
 
1. นายณัฐพงษ์  บ่อสะอาด
2. นายปฏิญญา  กลิ่นหอม
3. นางสาวสุระพิณ  บุญญฤทธิ์
 
189 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 49 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชาภรณ์  พลทอง
2. เด็กหญิงพัชชาภรณ์  พลทอง
3. เด็กชายสุรพศ  แซ่หลุ่ย
 
1. นางสาวพรหมพร  เพิ่มพูล
2. นางสาวนิรมล  พรรัตนกำจาย
 
190 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.3 ทอง 37 โรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) 1. นางสาวปธาทิพย์  พูลทรัพย์
2. นางสาวยุวธิดา  หรั่งชะเอม
3. นางสาวเกษรา  พรมรักษา
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  รัตนวาณิชกุล
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 45 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายปฏิภาณ  คุ้มกัน
2. เด็กหญิงภัครมัย  พวงทอง
3. เด็กหญิงสุทัดตา  ขุนหอม
 
1. นายสาโรช  คุ้มครอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงหนึ่งฤทัย  ชวนดี
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.8 ทอง 42 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวฐิติการณ์  จูเปาะ
2. นายมนัสวินต์  กาชัย
3. นางสาวอรอุมา  สีเมือง
 
1. นายอภิมุข  อินทร์แพรง
2. นางสาวจุลรักษ์  จุลกะ
 
193 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 37 โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฐฺิติภาภัทร์  บวรธีรศาสนติ์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  บุญกลัด
3. เด็กหญิงสุพัตรา  กาจหาญ
 
1. นางสาววิสุทธร  คุณรักษา
2. นายพิพัฒน์  นาขามป้อม
 
194 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นางสาวพิลัษณีย์  ถิ่นสมอ
2. นางสาวสุชญา  รุ่งสว่าง
3. นางสาวเนตรชนก  สมใจ
 
1. นางสาววิริฒิพา  พูลมาศ
2. นายวิทวัส  จิตรอารีย์
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.3 เงิน 18 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา   เข็มกลัด
2. เด็กหญิงณัฐกานต์   เนตรจินดา
3. เด็กหญิงอนันตญา   จารุจินดา
 
1. นางสาวธนัญญา   สุหา
2. นางสาวศิรินันท์  จรตระการ
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวนัทมล  เพชรยอด
2. นางสาวมุขมณี  บุญทรัพย์
3. นางสาวอมิตา  บรรณทิพย์
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. นางสาวกฤติกา  ไหวพริบ
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สมอบ้าน
2. เด็กหญิงพลอยไพริน  เงินอุไร
3. เด็กหญิงวิชญาพร  สีเขียว
 
1. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
2. นางประภาพร  ขันสุวรรณ
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 22 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ 1. นางสาวนุสรา  เสาว์รส
2. นางสาวพรวิมล  ศิริ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  กันประตูยอด
 
1. นางศศิพงษ์  แจ่มปัญญา
2. นางพวงเพชร  ฑิฆะชน
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง 7 โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กชายธนากร  หอมหวล
2. เด็กหญิงนหกมล  เหล่าธิรพาณิช
3. เด็กชายวรินทร  สุนทรน้อย
 
1. นางประภาพร  ขันสุวรรณ
2. นางเสาวนีย์  หิรัญวัฒน์
 
200 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 17 โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวกัญญาภรณ์  ศรีนวลแก้ว
2. นางสาวณัฐกฤตา  ผิวผ่อง
3. นางสาววรรณพร  บุตรชาติ
 
1. นายอภิมุข  อินทร์แพรง
2. นางสถาพร  เหมหงษ์