สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงนวพร  แกมทับทิม
 
1. นางชูศรี  เกิดสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 47 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวพรพิมล  ชุ่มโสตร์
 
1. นางวรรณภา  บุญประทีป
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง 44 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวธนพรรณ  จันทร
 
1. นางพิลาวรรณ  ปัทมโรจน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวศุภาพิชญ์  วิชาเรือง
 
1. นางสาววิภาดา  แสงสว่าง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 30.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายทักษพงศ์  เอี่ยมสมาน
 
1. นางสุภาภรณ์  เตชะไตรภพ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 15.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายชิษณุพงศ์  คำพุฒ
 
1. นางศุภากร  ลี้อิศรามาศ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  กอพงษ์
 
1. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 74 เงิน 49 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภูฟ้า  บุญศรีสมบัติ
 
1. นางอภิรัตน์  กองสุทธิ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.8 ทอง 11 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงนิลเนตร์  ดิษผดุง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุกัญญา  ตาวงษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 81 ทอง 20 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวสุภัสสรา  ศรีแจ่ม
 
1. นางสมจิตต์  วัฒนวงศ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 78.2 เงิน 20 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงนรัญญา  วงษ์ขำ
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เมฆอยู่
 
1. นางสาวอาพา  สิงห์ทองราช
2. นางมาลัย  ลี้สกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพรหมเทพ  หล้าแดง
2. นางสาวรุจีรัตน์  พุ่มทองดี
 
1. นางศรีสมัย  รัตนีมงคล
2. นางน้ำเพชร  สิงห์โต
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 48 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. นางสาวธิดารัตน์   แก้วคำ
2. เด็กหญิงโสภา  อินทร์พรหม
 
1. นางสาวปิญาลักษณ์  หาญกาญจนสุวัฒน์
2. นางสาวทัศนีย์  พลโก
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นายชินวัตร  ทองมี
 
1. นายปัญญา  บัวงาม
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 1. เด็กหญิงญาณิศา  สิงห์ทะยาน
 
1. นางณัฐธยาน์  คัมภ์วีระ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 12 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวเมธิณี  คลามานนท์
 
1. นางสาววัชรี  จันทร์เผือก
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 15 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงศศิภา  เหลืองทอง
3. เด็กหญิงแพรวา  ปัจจัง
 
1. นางสาวพรพรหม  สังวาลย์
2. นางสาวนิรัญชลา  ทับพุ่ม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปณิธาน  ศรีสุรภานนท์
2. นายพงศภัค  ศรีชมภู
3. นายสุรนันท์  แก้วไทย
 
1. นางสาวอรวรรณ  จันทองเทศ
2. นางสาวนพวรรณ  ทับทอง
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกนิศา  แสงฤกษ์งาม
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  ฉลาดดี
3. เด็กหญิงวิชญาดา  ทองสัมพันธ์
 
1. นางนวนมณี  วงษ์เทียน
2. นางสาวอัจฉระพรรณ  ทองสันต์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.88 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชฎาพร  ครองราช
2. นายทินภัทร  ทองเย็น
3. นางสาวอริสรา  ทองหล่อ
 
1. นางจารุวรรณ  ยังรักษา
2. นางสาวมัลลิกา  ยิ้มพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายจิตรทิวัส  ต้นทอง
2. เด็กชายสิรภัทร  ทหราวานิช
 
1. นางสาวสุกัญญา  เขียวทอง
2. นางสาวจริยาวดี  บรรทัดเที่ยง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายนฤบดี  พาชอบ
2. นายสุธีธัช  ทองระย้า
 
1. นางสาวอุษา  สัตย์ซื่อ
2. นางสาวกาญจน์สุดา  เรียงผา
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 41 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  สงฉิม
 
1. นางสาวธัญพร  เกิดกูล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธัญพิชชา  ประเสริฐทรัพย์
 
1. นายฐิติพงษ์  พวงจำปี
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75.5 เงิน 26 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงธัญพร  วงษ์พานิช
2. เด็กหญิงสุภาศิณี  อินทรชัย
 
1. นางเดือนเพ็ญ  เงินงอก
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 46 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวบุษกร   ดวงพรมทอง
 
1. นางสาวมณธิชา   คล้ายแก้ว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 39.38 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงเวียน
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  อุทิศธรรมศักดิ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 39.58 เข้าร่วม 49 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวณัฐวิภา  สังข์ทอง
 
1. นางสาววนานุรัตน์  ดวงจินดา
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายเกียรติวศิน  ผิวสุพนธ์
 
1. นายธีรวิทย์  ทองอยู่
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายสิทธิโชค  รอดทองดี
2. เด็กชายอธิปัตย์  แดงงาม
3. เด็กหญิงอาทิตยาพร  ควบคุม
 
1. นางจิราพร  แก้วล้อม แช่มภักดี
2. นางสาววิรัชยา  กัณหา
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 29.5 เข้าร่วม 30 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายณัฐชนน  สวัสดิ์พูน
2. นางสาววัลลภา  ตั้งทรัพย์
3. นางสาวเวธินี  เนียมทรัพย์
 
1. นางหัตทยา  คุณานนท์ศิริกุล
2. นางจิรฐา  เจริญสลุง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 19 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวกันต์ฤทัย  ฤทธิเรืองศักดิ์
2. เด็กหญิงวิภาดา  พรมดี
3. นางสาวเพชรลดา  บัวเพชร
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ชาวบ้านเกาะ
2. นางสาวจินตนา  เปี่ยมจิตต์
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.8 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกรกนก  โพธิ์สุวรรณ์
2. นางสาวณัฐนริน  ทองดี
3. นายสุทัศน์  ปาลวัฒน์
 
1. นางนวรัตน์  แจ่มจำรัส
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  ศรสวรรค์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงณัทโชติกา  หอมฉวี
2. เด็กชายสรวิชญ์  จัตตุมาศ
3. เด็กชายเจษฎา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นางสาวนิภา  หนูเผ่า
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายธวัลรัตน์  ภูมา
2. นางสาวนันทิชา  ม่วงศิลป์
3. นายพงศกร  นาคทอง
 
1. นางสาวยุพาพันธ์  มินวงษ์
2. นางสาวธนาภรณ์  อบอุ่น
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.6 ทอง 4 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงณัฐมน  ลอยสนั่น
2. เด็กหญิงปพิชญา  เริงอาจ
3. เด็กหญิงอลิสรา  สิงห์โสดา
 
1. นางสาวทิภากร  สาริกา
2. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวปวันรัตน์  ฉิมวาส
2. นางสาววรรณวลี  ช้างทอง
3. นางสาวศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 47 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายคมศักดิ์  คงเสือ
2. เด็กชายปัญณวัฒน์  จักรแก้ว
 
1. นายอาทิตย์  แสงฤทธิ์
2. นางกุลรตี  เอกสุวรรณ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 22 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวนิภาธร  โพธิ์เพิ่ม
2. นางสาวศุภสุตา  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายอโนทัย  กลิ่นยา
2. นายสมเกียรติ  พิรมรัมย์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายกฤษกร  จำเนียร
2. เด็กชายอนรรฆ  นารอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
2. นางสาวจารุณี  บุญเพ็ญ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 65.49 ทองแดง 30 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายชาตินักรบ  คำอ่อนสา
2. เด็กชายณัฏฐวุฒิ  ภักดีประเสริฐสุข
 
1. นางสาวสุพัตรา  ยี่สุ่นทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ  แย้มชุมพร
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวณัฐธยาน์  จำปาทอง
2. นางสาวพรรษชล  ต้นจันทร์
3. นางสาวรัตน์ชนก  วะราโภ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธิติฎฐ์วัฒน์  เอมสถิตย์
2. นายเฉลิมพล   ศรีโยธิน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.8 เงิน 16 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงพิชชาพร  จอกเล็ก
2. เด็กหญิงภัทรดา  ประกอบเสียง
3. เด็กหญิงระวีวัน  จันทร์ศรีนวล
4. เด็กหญิงวรรณวิษา  กำปั่นทอง
5. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วใส
 
1. นางสาวภัทราภรณ์  สีหา
2. นายครรชิต  แก้วนาค
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.4 ทอง 23 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกฤษณพงศ์  มิ่งทอง
2. นางสาวกษมา  บุญเลิศ
3. นางสาวจุฑารัตน์  จันทราทิพย์
4. นายรวิพล  พัฒน์ชัยวุฒิกุล
5. นางสาวสุภาพิชญ์  แก้วศรีงาม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  แสงแก้ว
2. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.6 เงิน 40 โรงเรียนท่าวุ้งวิทยาคาร 1. เด็กชายธนกร  ขันทอง
2. เด็กหญิงธิดาพร  มีสีผ่อง
3. เด็กหญิงนุชนาถ  ภูมี
4. เด็กชายสุขเกษม  พึ่งบำรุง
5. เด็กหญิงสุธิดา  จรเทศ
 
1. นายพงศธร  สิงห์บูรณ์
2. นางทิพวรรณ  เภาด้วง
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวธนกร  โชคจินดา
2. นางสาวปาริชาติ  ลาภรวย
3. นางสาวศรัญญา  วงกาศรี
4. นางสาวศุภิสรา  คตด้วง
5. นางสาวสิราวรรณ  มีโต
 
1. นางเสาวณี  ณัฏฐประเสริฐ
2. นางวรรณภา  เจริญสุข
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุวรรณ์
2. เด็กชายธนกฤต  วงษ์มณี
3. เด็กชายพงศุพัฒน์  คุ้มทรัพย์
4. เด็กหญิงอนัญญา  สาตราคม
5. เด็กหญิงเอมพิกา  ศรีสกุล
 
1. นายเกษมสันต์  พุ่มกล่ำ
2. นางกิติมา  เสริมปรุงสุข
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 67.6 ทองแดง 41 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกษิดิษฐ์  ก้อนทอง
2. นางสาวณัฏฐนิช  ทองหลาง
3. นายธนบดี  กระแจะจันทร์
4. นางสาวธมนวรรณ  ภิรมย์
5. นายวีระกิตติ์  ประเสริฐผล
 
1. นางสาวอุบล  ควรระงับ
2. นางพิชญ์อาภา  ทองดี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 79.1 เงิน 41 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิง ฐิติภา   คูณทรัพย์
2. เด็กหญิงกชกร  อินทร์เผือก
3. เด็กชายก้องกิดาการ  ทาชาติ
4. เด็กหญิงจิราพร  ศรีสุรกำพล
5. เด็กชายชนาธิป  แสงรุ่งสว่าง
6. เด็กหญิงชาลิสา  จันทเริง
7. เด็กหญิงณัฐทิวา  พานทอง
8. เด็กหญิงณัฐพร  อยู่ทองหลาง
9. เด็กชายน้ำเย็น  พรรัตน์
10. เด็กหญิงปนิดา  สีเขียว
11. เด็กหญิงฟ้าใส  ศรีบุญทรง
12. เด็กหญิงรดา  กองพิมพ์
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  คุณชาติ
14. เด็กหญิงศิวพร  เฉลิมวัฒน์
15. เด็กหญิงสายชล  คงเดช
16. เด็กชายสิงหา  เครือคช
17. เด็กหญิงสุชานาฏ  วงษ์เอี่ยม
18. เด็กชายอธิภู  เที่ยงธรรม
19. เด็กหญิงอรอนงค์  เคารพ
20. เด็กหญิงแจ่มใส  จิวสุวรรณ
 
1. นางสาวจิดาภา  แม่นอักษร
2. นางสาวนิภาวรรณ  นุชสละ
3. นางสาวมุขระวี  อ่วมผึ้ง
4. นางสาวนิรัชดา  พร้อมสมุทร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 77.2 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกนกกร  บุตรเตือน
2. นายกฤติพงษ์  ทับทิมศรี
3. นายกฤษณะ  ทองอร่าม
4. นายกิตติพงศ์  บุญมาก
5. นางสาวจุทัทสนี  รักพันธ์
6. นายชิงชัย  สว่างศรี
7. นายชิษณุพงศ์  ยนต์คำแสน
8. นายชโนดม  บทจร
9. นางสาวธัญยพร  อินทิน
10. นายปุรเชษฐ์  พรหมบุตร
11. นายภัทรวรรธ  สมสงวน
12. นางสาวภัทรา  สมานวัน
13. นายภัสร์นนท์  อิทธิเชษฐ์กำธร
14. นางสาวมนพัทธ์  ทองจันทร์
15. นายสถิระ  ผิวอ่อนดี
16. นายสรวิชญ์  อื้อจรรยา
17. นายออมสิน  ปึ่งประกายศรี
18. นายเกียรติศักดิ์  แดงทอง
19. นายเตชินท์  เครือบุดดา
20. นายโกศล  ยอดคำ
 
1. นายรพีพงศ์  คงถาวร
2. นางสาวกมลรัตน์  บัตรทิม
3. นายยุทธนา  สังคเลิศ
4. นางสาวณัฐริการ์  แก่นดีลัง
5. นางสาวพัชรา  ทาเอื้อ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.4 ทอง 49 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงมุทิตา  สนธิพันธ์
 
1. นางวันทนา  เหมสมิติ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.2 ทอง 17 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนิกานต์  บริรักษ์
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 29 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายชิษณุชา  ราชสมบัติ
2. เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์
 
1. นางวรรณภา  เจริญสุข
2. นางกัลยา  ปัญญา
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 77.5 เงิน 46 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาววรัชยา  สาราทิศ
2. นายวรัญญู  อินทรทรัพย์
 
1. นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี
2. นางสาวอุบล  ควรระงับ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.5 ทอง 47 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ช้างป่าดี
2. นางสาวชญานิศ  ช่างย้อม
3. เด็กหญิงปภาดา  คำบุญเกิด
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุทธนาวงค์
5. เด็กหญิงรวีนิภาธร  สมใจ
6. นางสาววรรณวรี  สีหะวงค์
7. เด็กหญิงวริศรา  โตปั้น
8. เด็กหญิงสิริวิมล  วิศรุตพันธ์ุ
9. นางสาวสุมาลัย  น้อยศักดิ์
10. นางสาวแพรวา  ตรีพัฒน์
 
1. นางสาวศุภกาญจน์  เชื้อพรหม
2. นายสนอง  ยาจิตร
3. นางสาวณัฐนันท์  คำวิชิต
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.8 ทอง 15 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกันยรัตน์  อ่อนเอม
2. เด็กหญิงกาญจนาพร  พุ่มพวง
3. เด็กหญิงดวงฤดี  บุญปลูก
4. เด็กชายนพดล  พานแย้ม
5. เด็กหญิงพิชชาอร  ทวีผล
6. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  มั่งมาน
7. เด็กหญิงศิริวรรณ  ยอดภักดี
8. เด็กหญิงศิวรรณวิลัย  ชัยทิพย์
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  ขันทะปิน
10. เด็กหญิงอารีรัตน์  จีนประชา
 
1. นางสาวกนิษฐา  ศรีสุคนธมิตร
2. นางสาวศุภวรรณ  จำปาทิพย์
3. นายกิตติคม  บุตรแสนคม
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงฟ้าอารีย์  ยิ้มฉาย
2. เด็กหญิงเกวรี  ทะยอมใหม่
 
1. นางสาวภริดา  ประชิดกลาง
2. นางวิมลวรรณ  ใยสำลี
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 18 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวชนิสรา  ชูจันทร์
2. นายพีรวิชญ์  ทรัพย์ภักดี
 
1. นางเพียงหทัย  นิรมล
2. นางกุลนรี  วายุเหือด
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงนิภารัตน์  เดชพจน์
 
1. นางสาวมนันยา  พิไสยสามนต์เขต
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 71 เงิน 38 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาววาสนา  คุ้มวงษ์
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 11 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. นางสาวปนัสยา  ศรีบุรินทร์
 
1. นายยุทธพงษ์  สืบภักดี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 63 ทองแดง 44 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวธีรติญา  บุญกล่อม
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 13 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พูลแย้ม
 
1. นายยุทธพงษ์  สืบภักดี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 84 ทอง 17 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวศิริรัตน์  ทองใบใหญ่
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 17 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กหญิงปิ่นษ์ชนะวรรณ  มังคละศิริ
 
1. นายยุทธพงษ์  สืบภักดี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 37 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวศุภิสรา  หงษ์เผือก
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายธิติ  ภาณุรักษ์
2. เด็กหญิงรินทร์ลภัส  กุลพัฒน์จิรกุล
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
2. นางศิโรรัตน์  หรั่งแร่
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 74 เงิน 26 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กชายสิทธิพร  ใจเป็นใหญ่
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 74 เงิน 36 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวพัชชา  ชมชุม
 
1. นายเกรียงไกร  ทำนาเมือง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  แสงอิ่ม
2. เด็กหญิงปิ่นประภา  แตงเผือก
3. เด็กหญิงรสรินทร์  ถาแป้น
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
2. นางศิโรรัตน์  หรั่งแร่
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนันทิกานท์  คนอง
2. นางสาวพัชราภรณ์  กระตุดนาค
3. นางสาวริณณ์ระพี  หมอนไหม
 
1. นายสมชาย  แสงอิ่ม
2. นางศิโรรัตน์  หรั่งแร่
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายณภัทร  ทองงาม
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
 
1. นายวีรยุทธ  นิลทุ้ย
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 28 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายสุรสิทธิ  บุญมี
 
1. นายวรพรหม  ขวัญเมือง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายสถาพร  พวงแก้ว
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายญาณพัฒน์  พวงประดับ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 25 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  จำปาแขก
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันต์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกิตติชัย  ร่มโพธิ์
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายพงศธร  พลอยสีขำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 85 ทอง 17 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.67 ทอง 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวภัทรกร  ชังเจริญ
 
1. นายวีรยุทธ  นิลทุ้ย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลมานะ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายธีรวุฒิ  รักไร่
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 91 ทอง 7 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายธีรวุฒิ  รักไร่
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 78.33 เงิน 26 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  นิลมานะ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 74.33 เงิน 29 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวพัชรมัย  ไพรดำ
 
1. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงชนกานต์  เชิดพงศ์พันธุ์
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นายสุรชัช  ประสิทธิ์
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมภู
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 88 ทอง 17 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นางสาวทัศนีย์  บุญบำรุง
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันต์
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 74 เงิน 22 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงจันทิรา  ศรีวงษา
2. เด็กหญิงนิรชา  ยอดคำ
3. เด็กชายพงศกร  สมปอง
4. เด็กหญิงพนิดา  นิลมานะ
5. นางสาวพรวลี  สมปอง
6. นางสาวพัชรมัย  ไพรดำ
7. เด็กหญิงวรัญญา  หมวดกลาง
8. นายวุฒิพงษ์  จันทิ
9. เด็กหญิงสรัลชนา  สุคันธจันทร์
 
1. นายสมพร  ชุ่มเพ็งพันธ์
2. นางสาวกาญจนรัตน์  แปลกวงศ์
3. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 74.8 เงิน 31 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกนกถรณ์  จันทร์สุข
2. นางสาวกนกวรรณ  วงษ์ศา
3. นายกรวิชญ์  เปล่งวรรณ
4. นายกฤจณรรถ  กุลสิริลักษณ์
5. นางสาวกุลธิดา  พึ่งโพธิ์
6. นายจิรายุทธ  รัตนวงษ์มงคล
7. นางสาวจุฑามาศ  แสนเวียงจันทร์
8. นายณัฐภัทร  เสวก
9. นางสาวพรนภัส  ลมเมฆ
10. นางสาวภัทรภร  ชังเจริญ
11. นางสาววรัชยา  เอกเกิด
12. นางสาวศุภสุตา  กาศักดิ์
13. นางสาวอภิญญา  กสิวัตร์
14. นางสาวอัญชสา  ฉิมสุนทร
15. นายอัศวิน  สุวรรณฉวี
 
1. นายสมบัติ  นิชเปี่ยม
2. นายวีรยุทธ  นิลทุ้ย
3. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
4. นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 79.6 เงิน 15 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายณภัทร  เรืองรุ่ง
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ชัยพิพัฒน์
3. เด็กชายติยานนท์  นนท์ศิริ
4. เด็กชายธนพล  ศรีทอง
5. นางสาวธัญญธร  กองสาสน
6. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  มายา
7. นายนรเศรษฐ์  ดิษฐบรรจง
8. เด็กชายปรเมศร์  เปียจันทร์
9. นายพงศธร  พลอยสีขำ
10. เด็กหญิงพรอุษา  เอกพันธ์
11. เด็กชายภควรรณ  เลาหะกุล
12. นายภานรินทร์  แซงคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
2. นายเล็ก  เชยขุนทศ
3. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
4. นายวีรภัทร  พันธ์ชา
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82 ทอง 20 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ณ วิจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  จันทรา
3. เด็กชายกิตติพงษ์  พงษ์สละ
4. เด็กชายคฑาวุธ  ดีเอม
5. นายชาญชัย  โควนิช
6. เด็กชายณัฐภัทร  คำศรี
7. นายณัฐวุฒิ  จำปาแขก
8. นางสาวทัศนีย์  บุญบำรุง
9. นายธนวัฒน์  น้อยเจริญ
10. เด็กหญิงนัทรินทร์  เปลี่ยนเพ็ง
11. เด็กหญิงนิศามน  เอี่ยมอ่อง
12. นายพงษ์สิทธิ์  ราชสีห์
13. เด็กหญิงพรพิมล  สืบเชื้อ
14. เด็กชายพลกฤต  ปานกลาง
15. เด็กชายมงคล  หนูรุ่ง
16. เด็กชายวาสุเทพ  ลอบลัด
17. เด็กหญิงศศิกานต์  ภัคดีบาง
18. เด็กชายอาทิตย์  หว่านผล
19. เด็กหญิงอุมาภรณ์  วงษ์ศรี
20. เด็กชายเอกพันธ์  พาเงิน
21. นางสาวโชติกา  สุวรรณพรม
 
1. นางรวีทิวา  ไวยนันต์
2. นางสาวศุภวรรณ  จำปาทิพย์
3. นางสาวกนิษฐา  ศรีสุคนธมิตร
4. นายลูกอินทร์  สุวรรณจัน
5. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
6. นางสาวพจนา  แสงหอม
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.4 เงิน 35 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายณฐพล  ไพศาล
2. นายปุญญพัฒน์  ทองขวัญ
3. นายพีรวิชญ์  ชองขันปอน
4. นายศิวกร  รักดำ
5. นางสาวสุวรรณี  แก้วใย
 
1. นายอนุชิต  ชัยเรียบ
2. นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 87.8 ทอง 17 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกวิสรา  ลาพิมพ์
2. นางสาวกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
3. นายจักรพงค์  เปิ้นวงค์
4. นางสาวชุลีพร  มั่นอยู่
5. นายณัฐดนัย  แก้วผดุง
6. นายณัฐพล  ทรัพย์ที่พึ่ง
7. นายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
8. นายณัฐวุฒิ  บัวลา
9. นางสาวณัฐสริยา  วงศ์กำไร
10. นายตะวัน  บัวขม
11. นางสาวทิพวัลย์  รุจิลัญจ์
12. นายธนวัฒน์  วิเชียรวัฒน์
13. นายธนสุนทรณ์  แก้ววิชิต
14. นายนครินทร์  วิศนุกร
15. นายนัฐพงศ์  บุญเทียม
16. นางสาวนันทพร  คำทอง
17. นายนิรุต  สุดพูล
18. นางสาวนุชนาฎ  ใจสอาด
19. นายปฏิพล  ช้อนทอง
20. นางสาวปนัดดา  ศรีเอี่ยม
21. นายปริภัทร  บุญศรี
22. นายปิยะวัฒน์  มั่นยืน
23. นางสาวพรรณพัชรา  เขียวชะอุ่ม
24. นางสาวพัชรภรณ์  พลแสน
25. นายพัทธิกรณ์  ศรีสุขคินา
26. นายพันธวัฒน์  โพธิ์งาม
27. นางสาวภัทรานิษฐ์  สลุงอยู่
28. นางสาวภาพตะวัน  บ่ายเมือง
29. นายภาสกร  ยอดสลุง
30. นางสาวมาราดา  โสดา
31. นางสาวมาลินี  กลั่นสอน
32. นางสาวรุ่งอรุณ  พันแสน
33. นางสาวศศิกานต์  อุ่นจิตร
34. นางสาวสุชาลิณี  จุมพลหล้า
35. นายสุภวัฒน์  นวลจันทร์
36. นายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
37. นายอัครชัย  บัวทอง
38. นายอิทธิพล  เฉลียวพงษ์
39. นางสาวเสาวรส  ปั้นคุ้ม
40. นายโชคชัย  มงคลบุตร
 
1. นายปัญญากร  ชัยพนัส
2. นายวรวิทย์  คำพลึก
3. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
4. นายจิณณวัตร  สลุงอยู่
5. นางสาวณัฐจีรา  สายสุวรรณ์
6. นายพนธิตร  สารถ้อย
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.8 ทอง 23 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  สิทธิ
2. นางสาวกรรณิการ์  ฟองเขียว
3. นายคชาทัช  น้อยไม้กรูด
4. นางสาวจิดาภา  ประกอบเสียง
5. เด็กหญิงชลลดา  ขวัญทอง
6. เด็กชายชิติพัทธ์  ปานผา
7. เด็กหญิงญาดา  มารศรี
8. เด็กหญิงฐิติมาพร  หมอนทอง
9. เด็กชายณภัทร  เรืองรุ่ง
10. นางสาวณัฐธิดา  อำไพ
11. เด็กชายตะวัน  อรรถวิเชียร
12. เด็กชายทองพัชรกรัณฑ์  วรรณพัฒน์
13. นางสาวธัญญธร  กองสาสน
14. นางสาวธัญญพร  สุ่มประดิษฐ
15. เด็กหญิงธัญรัตน์  บัวภาคำ
16. เด็กชายธันธนากรณ์  งามสม
17. นางสาวธันย์ชนก  ชูคาโมโต้
18. นายธเนศพล  สกุลนี
19. นายนรเศรษฐ์  ดิษฐบรรจง
20. นางสาวนลินญา  ประชากุล
21. เด็กชายนิธิวัทน์  ฉ่ำแสง
22. เด็กชายนิธิโชติ  นุ่มฤทธิ์
23. เด็กชายบรรณวัชร  โนชัย
24. เด็กชายพงษ์ภัทร  จินภักดี
25. เด็กหญิงพลอยชมพู  โปตินัง
26. นางสาวภัทรวดี  ชัยมันตร
27. นายภูชิชย์  นาเสงี่ยม
28. เด็กชายภูวฤทธิ์  เทวินทรานนท์
29. เด็กชายรัตนชัย  รุ่งสวัสดิ์
30. นายศุภกิตติ์  โชติวรรณ์
31. เด็กชายศุภฤกษ์  ชัยเสนา
32. เด็กชายสราวุธ  ศาสตร์ศิริ
33. เด็กหญิงสุกัญญา  จันทร์ศรีเผือก
34. เด็กชายสุรชัย  โสนอ่อน
35. นางสาวอาทิตยา  ถาวรกาย
36. เด็กหญิงเกวลิน  เชียงเงิน
37. นางสาวเกวลี  ฟองเขียว
38. เด็กหญิงเกวลี  เชียงเงิน
39. เด็กชายเดชาธร  แสนทวี
40. เด็กชายเวรชวัชน์  ชัยเสน
 
1. นายจิรานุวัฒน์  นาประสิทธิ์
2. นายเล็ก  เชยขุนทศ
3. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
4. นายวิษณุ  เมืองแก่น
5. นายสุเรรัตน์  พุ่มพวง
6. นางจริยา  คล้ายพรหม
7. นายปริญญา  โพธิ์ทอง
8. นางสาวกมลทิพย์  ทองเย็น
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.83 ทอง 28 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กชายธันวา  เล็กคง
 
1. นายอัยสิทธิ์  นัทธี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายศาศวัต  ไชยสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  คำชมภู
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.3 ทอง 12 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเจนจิรา  นามวิเศษ
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 12 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กชายอภิรักษ์  อุ้ยหา
 
1. นางสาววิลาวรรณ  เกตุพิจิตร
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 23 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายปรัชญา  เมฆรักษากิจ
 
1. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนันทวรรณ  เต็งทอง
 
1. นายศักรินทร์  ศรีชมภู
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 31 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนรินรัตน์  สมพงษ์
 
1. นายศักรินทร์  ศรีชมภู
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 65.67 ทองแดง 41 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายณัฐชนันท์  เครือแตง
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 41 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. นายศาศวัต  ไชยสิทธิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 47 โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชลธาร  สังเทพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  เชื่อมชิต
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 48 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวชนการณ์  เฟื่องงาม
 
1. นางสาวอินทุพิมพ์  หาลาภ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.33 เงิน 40 โรงเรียนพระวรสาร 1. เด็กชายศักรินทร์  กลิ่นกลั่น
 
1. นายสมนึก  บุญคง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.3 ทอง 14 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายกนกพล  ศรีสงคราม
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 16 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  คล้ายสิทธิ์
 
1. นายศักรินทร์  ศรีชมภู
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 32 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนรินรัตน์  สมพงษ์
 
1. นายภูวเดช  ไพเราะ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 61.4 ทองแดง 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ไพศาล
2. เด็กชายนพรุจ  ดีสุคนธ์
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เย็นทรวง
4. เด็กหญิงปัญชณิญา  มงกุฎมรกต
5. เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน
6. เด็กชายพัสกร  กระตุดนาค
7. เด็กชายภูษิฐ  คู่คิด
8. เด็กหญิงรังสิมา  ฐานะ
9. เด็กหญิงวิชิตา  เหล็กเพ็ชร์
10. เด็กชายศิวา  ศรีคชไกร
11. เด็กชายสุขพสิษฐ์ลภณ  ผ่องจำปา
12. เด็กหญิงอาทิตยา  นาคทอง
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 28 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวจิรรัตน์  ยังประดิษฐ
2. นางสาวญาณิศา  นวลนิศาชล
3. เด็กชายฐปนวัฒน์  สุขสวัสดิ์
4. นายธีรดนย์  เห็นใจชน
5. นายธีร์ธวัช  ม่วงเกตุ
6. นางสาวปิยะธิดา   ขวัญงอน
7. นายพรเทพ  ไวยทรง
8. นายพัชรพล  พรหมเสนา
9. นายภาคภูมิ  หยู
10. เด็กชายรัฐภูมิ  ฟูเฟือง
11. เด็กชายศุภกฤต  เกษตรศักดิ์
12. นางสาวสรัลนุช  แก้วมณี
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงกิตติญานินท์  อินทร์แก้ว
2. เด็กหญิงจิดาภา  เกิดปานทอง
3. เด็กหญิงจิรัฏพร  เมฆส่าน
4. เด็กหญิงชญานันทน์  มีสกุล
5. เด็กหญิงชญานิศา  วรปัญญา
6. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพงษ์
7. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  มีผล
8. เด็กหญิงชาลิสา  หมอช้าง
9. เด็กหญิงณภัท  นิํิธิปกรณ์กุล
10. เด็กหญิงณัฎฐนันท์  ซื่อตรง
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  วงษ์มณฑา
12. เด็กหญิงนรันฎา  โสขวัญ
13. เด็กหญิงนริศรา  เกื้อกูลธรรมกุล
14. เด็กหญิงปณัฏฏา  หริ่มสืบ
15. เด็กหญิงปอขวัญ  มิสาโท
16. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ยอดรัก
17. เด็กหญิงปาณิสรา  วัฒนคาม
18. เด็กหญิงปาลิตา  อ่อนตา
19. เด็กหญิงพรนภัส  จันสนิท
20. เด็กหญิงพิชชนาฏ  บำรุงไทย
21. เด็กหญิงภัณฑิรา  บุญเรือง
22. เด็กหญิงภัสสร  สุขลาภ
23. เด็กหญิงภัสสร  เกษสุวรรณ
24. เด็กหญิงมาลียา  เบ้ามะโน
25. เด็กหญิงวรัชญา  เสือโฮก
26. เด็กหญิงสรัสวดี  ปกป้อง
27. เด็กหญิงสุพัชชา  เนาวรัตน์
28. เด็กหญิงสุพิชญา  ตราชู
29. เด็กหญิงสุภาพร  ลี้เทียน
30. เด็กหญิงอธิชา  หอมอินทร์
31. เด็กหญิงอริสา  พงษ์สนิทกุล
32. เด็กหญิงอุบลวรรณ  เมฆส่าน
33. เด็กหญิงโสฐิตา  จิโสะ
 
1. นายทศพร  กระจ่างฤทธิ์
2. นายพีระพงษ์  เตียนจันทึก
3. นายพิพัฒน์พงษ์  ตาทอง
4. นางสาวจารุณี  บุญเพ็ง
5. นางอรทัย  ล่ำสัน
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจรัสศรี  ทองอำพล
2. นายจอมพล  แก้วกิตติ
3. นางสาวจุฑารัตน์  จั่นนุช
4. นางสาวชณดา  สำอางค์
5. นางสาวชมพูนุช  โถสุวรรณ
6. นายชลธี  เขียวงาม
7. นางสาวชิชญา  วัฒนา
8. นายณนคร  สมิเปรม
9. นายถิรวัฒน์  ป้อมภกรรณสวัสดิ์
10. นางสาวทิวาพร  ปัญญา
11. นายธนดล  เดชกุล
12. นางสาวธันยภัส  สุนาโท
13. นางสาวธันย์ชนก  สุวรรณศรี
14. นางสาวธีรรัตน์  ช่างแต่ง
15. นางสาวนพเก้า  หนูแปว
16. นายประพัฒน์  จันสดี
17. นางสาวปิยธิดา  รัตนรังสิพล
18. นางสาวพรรณพัชรา  แสงไสว
19. นายพลกฤต  คล้ำจีน
20. นางสาวพลอยวริทร์  วงษา
21. นายพิชญุตม์  เตชะไตรภพ
22. นางสาวภัคจิรา  รสโหมด
23. นางสาวมนัสกราณต์  อินพรมพะเนาว์
24. นางสาวรมณ  คงเขียว
25. นางสาวลักษมี  ขำอุปถัมภ์
26. นายวิรุฬห์  แพงไตร
27. นางสาวศรารีย์  เพ็งรอด
28. นางสาวศรีรัตน์  สุขขี
29. นางสาวศิรัญญา  ลิมปนเวทย์สกุล
30. นางสาวศุภานิช  ชุ่มใจ
31. นายศุภาวิชกรณ์  เกิดโชติ
32. นางสาวษมาวรรณ  เดชากาศ
33. นายสมทรัพย์  สอนมาก
34. นางสาวสุดารัตน์  เสงี่ยมงาม
35. นางสาวสุธาสินี  ปิ่นทองน้อย
36. นายสุธี  ปี่แก้ว
37. นางสาวสโรชา  เชื้อทอง
38. นางสาวอริสรา  อินปาน
39. นางสาวเพชรพิชชา  แสงนวล
40. นายไกรวิชญ์  แก้วกัลยา
 
1. นางกาญจนา  กาญจนโหติ
2. นายพนธิตร  สารถ้อย
3. นางสาวมารศรี  ภุมรินทร์
4. นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง
5. นายวรวิทย์  คำผลึก
6. นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส
7. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
8. นายปัญญากร  ชัยพนัส
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 75.4 เงิน 41 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลพร  สมัครการ
2. เด็กชายกรวิชญ์  ตั้งสกุล
3. เด็กชายกฤษณกรณ์  คำภู
4. เด็กชายชินวัตร  เจียระแม
5. เด็กหญิงนิรันดร์รัตน์  ผลริต
6. เด็กหญิงภาวิณี  อุดม
7. เด็กหญิงสุพัชชา  ธนรรฆากร
8. เด็กชายอรรวรา  บุญยืน
 
1. นางไพรัตน์  ประทินรัมย์
2. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
3. นางสาวเกษราภรณ์  ทำนาดี
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.8 ทอง 4 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร  จันทฑีโร
2. นายกีรติ  ทองหวย
3. นางสาวขนิษฐา  สิงห์สม
4. นายชัชวาล  พรมอ่อน
5. นางสาวณิชกานต์  ม้าแก้ว
6. นางสาวธัญชนก  มั่นทัพ
7. นายพรชัย  แย้มแตงอ่อน
8. นายภควัต  พานทอง
9. นายรัมแบท  เฮอร์์รีทส์
10. นางสาวสุพิชญา  ปัญจวรณ์
 
1. นางนงค์เยาว์  บุตรศรี
2. นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี
3. นางสาวสิรินภา  วิงวอน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 10 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชนากานต์  โตยิ่ง
2. เด็กหญิงชนิกานต์  โตยิ่ง
3. เด็กหญิงชุติศรณ์  สุขสันต์เกษตร
4. เด็กหญิงปริชญา  บุณยายน
5. เด็กหญิงพรจิรา  ประสพสุข
6. เด็กหญิงยมลพร  แดงบุญเรือง
7. เด็กหญิงวิชิดา  มะพารัมย์
8. เด็กหญิงวิชิตา  มะพารัมย์
9. เด็กหญิงศิรภัสสร  เสือหิน
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  แก้วใส
11. เด็กหญิงอรปรียา  แสงนวล
 
1. นางสาวอัญชลี  สุนทรวงษ์
2. นางจุฬา  ชนิตร์วัฒน์
3. นางณัฐธยาน์  บุตโรบล
4. นายวิทสันต์  ก่ำชัยภูมิ
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 29 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวดวงฤทัย  ชัยยา
2. นางสาวนิรัตติกานต์   สะพานแก้ว
3. นางสาวพรรณฐิตา  วรรณทอง
4. นางสาวสุธาสินี  สวัสดี
5. นายอดิศักดิ์  ศรีโสภา
6. นางสาวอารยา  นาคง
 
1. นางสมลักษณ์  โตยิ่ง
2. นางสาวธันยาพัฒน์  คล้อยเหลือ
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 20 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. เด็กหญิงกันธิชา  ขอแก้ว
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  จันทบาล
3. เด็กชายจิรภัทร  กมลรัตน์
4. เด็กหญิงชนิตา  เหลาเหล็ก
5. เด็กหญิงญาณัจฉรา   พึ่งพานิช
6. เด็กชายณัฐภัทร  สิงห์ทอง
7. นายธีรภพ  ลาภปัญญา
8. นางสาวปณิดา  พลายชุมพล
9. เด็กหญิงปรียานุช  ทองเลืี่อม
10. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ปรีดา
11. เด็กหญิงภัสสร  ประคองทรัพย์
12. เด็กชายสิทธิพร  งอนรถ
13. เด็กหญิงเบญจรัตน์  เกษศิลา
 
1. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
2. นายนิรุตต์  ปานฉิม
3. นางสาวสวรรยา   เกียรติโกวิท
4. นายสันติสุข  เอี่ยมรัศมี
5. นางสาวชไมพร  จันทรวิบูลย์
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 15 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวกนิษฐา  แก้วประวัติ
2. นางสาวกัลยาณี  ทองจันทร์
3. นางสาวขนิษฐา  บนทอง
4. นางสาวจุฑากาญจน์  บุญคำ
5. นายณภัทร  โตเชื้อ
6. นางสาวพรพิมล  คล้อยเจริญศรี
7. นางสาวมัณฑนา  เจริญสุข
8. นางสาววิภาวี  ศรีสงคราม
9. นางสาววีราพร  จรัสเพ็ชร
10. นางสาวศุภธิดา  บุญธรรม
11. นายอธิปไตย  เสียงเพราะ
12. นายอิทธิเดช  โกสีย์
13. นางสาวเบญจา  ฟูบุญมา
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
2. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
3. นางสาวสวรรยา   เกียรติโกวิท
4. นายสันติสุข  เอี่ยมรัศมี
5. นางสาวชไมพร  จันทรวิบูลย์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 31.66 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวกนกพร  แย้มกลิ่น
2. นายพรเทพ  ทึกจีน
3. นางสาวภัทรภรณ์  วงษ์แก้ว
4. นายวีรเทพ  เออ้วน
5. นายเจริญสุข  แซ่เล้า
 
1. นางสาวอินทุพิมพ์  หาลาภ
2. นางสาวจุฑาทิพย์  สิงหาเวช
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 82.8 ทอง 5 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงจีรภัทร  โสฬส
 
1. นางสาววรินยุพา  ใจใหญ่สลุง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 30 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวีรภัทร  ภู่สาร
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.6 ทอง 40 โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิง อนุธิดา  คำมี
 
1. MissRanjeta  Srivastava
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 12 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวอรุนีย์  สุขทัศน์
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.67 เงิน 15 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายธิติ  ติยะชัยพานิช
 
1. นางสาวอรวรรณ์  ธรรมสระ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 66.33 ทองแดง 26 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นางสาวเยี่ยนหลิง  หลิว
 
1. นายนิธิโรจน์  เรืองธนะวิชญ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 69.333 ทองแดง 46 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กหญิงพรรณปพร  อางอน
2. เด็กชายพิธาน  ธีโรภาส
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ไทยประเสริฐ
4. เด็กหญิงศศิรินทร์  ดนตรี
5. เด็กหญิงอริญชย์  พงษ์สนิทกุล
 
1. นางจิรภา  พลอยบุตร
2. นางศีรณา  คงตะโก
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 88.8 ทอง 14 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนพิน  ท้วมแสง
2. นายพัชรพล  พัวพานิช
3. นางสาวพิชญากร  ชมภูนิมิตร
4. นายภาณุพล  มาลัยหอม
5. นางสาวรณิดา  สืบโถพงษ์
 
1. นายอมรชัย  สถานนท์
2. นางกนกวรรณ  สร้อยคำ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.67 ทอง 28 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงทัศนวรรณ  เต็มทอง
2. เด็กหญิงรจนภัสสร  นานาศิลป์
 
1. นางสาวณปภัช  รุจิระกุล
2. นางสาวศิริอร  พรผุดผ่อง
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 25 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวจุฑามาศ  พังพิศ
2. นางสาวณิชาวีร์  ชำนาญกุล
 
1. นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา
2. Mrs.Yan  Tang
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 79.25 เงิน 18 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงฐิติจารีย์  จารุกานดา
2. เด็กหญิงภูษณิศา  เกษม
 
1. นางสาวจงจิต  เนียมแสง
2. นางสาวธัญพิชชา  จำปาทิพย์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชนนิกานต์  โสพรรณตระกูล
2. นางสาวฐิติชญา  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
2. Mr.Miyoko  Sasaki
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวพรรณรัตน์  พาธิแสง
2. นางสาวรัษฎากร  เมฆา
 
1. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
2. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.67 เงิน 7 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวชาพิภัค  พันจุย
2. นางสาวพิมพ์วลัลน์  จานไธสงค์
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. Mrs.TANG  YAN
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.2 เงิน 19 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวณัฏฐากร  ราชแก้ว
2. นางสาวปาริษา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
2. Mr.Miyoko  Sasaki
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.75 เงิน 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวญาดา  พิมทอง
2. นางสาวไพลิน  ราชเสนา
 
1. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
2. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78 เงิน 17 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายนภาเดช  ตาทอง
2. นางสาวปิยะฉัตร  สุวรรณฉวี
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ต่ายชาวนา
4. นางสาวสุณิติกาญจน์  โพธิมงคลธัม
5. นางสาวเกศราภรณ์  แก้วทรงศรี
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
2. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 18 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกีรติกา  แก้วอินทร์ศรี
2. นางสาวดวงกมล  โพธิ์สว่าง
3. นางสาวพิชญานิน  ทิพย์ดง
4. นายภัทรพล  คนดี
5. นายเมธาสิทธิ์  เสือเอี่ยม
 
1. นางสาวพรทิพย์  ตันติเวสส
2. นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 68 ทองแดง 16 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาพัชร  โสภณพิจิตรไพศาล
2. นายกิตติศักดิ์  นามคำ
3. นายสวิชญ์  อยู่เกษม
4. นายอัตถพล  บุดดาลี
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  อิ่มใจ
 
1. นางสาววันวิสาข์  กันทวี
2. นางณภัชนันท์  แชร์แมน
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79.3 เงิน 20 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. นางสาวประภัทรศร  การะพัฒน์
 
1. นางสาวภัทรา  รอดไผ่
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.75 ทอง 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายสันติภาพ  ฤกษ์ดี
 
1. นางสาวเกวลี  จันทร์ทอง
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78.02 เงิน 30 โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา 1. เด็กหญิงกนกรดา  คำอาจ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิศา  ชัยต้น
 
1. นางสาวสุชาดา  คงสมบัติ
2. นางสาวธีมาพร  สลุงสุข
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 77.2 เงิน 32 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายยี่ เฉิน  หลิว
 
1. นางสาววนิดา  น้อยตั้ง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81.35 ทอง 43 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายณเรศน์  เกิดมี
2. เด็กชายธนพล  แก้วหาวงศ์
3. เด็กชายภูธร  ผกากาญจน์
4. เด็กชายมนตรี  วรสกุล
5. เด็กชายยุทธนา  โกมลสิงห์
6. เด็กชายราชสิทธิ  ดิษสร
7. เด็กชายวรเมธ  เวลาดี
8. เด็กชายโกวิทย์  ช่างสุ่ม
 
1. นายสมศักดิ์  คอนโต
2. นายศุภโชค  แก้วสง่า
3. นางพจนารถ  มุสิกะสินธุ์
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 26 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายชลสิทธิ์  อุดมเทศ
2. นายปรีดี  เสืออู่
3. นายพงศ์นรินทร์  ฤกษ์เย็น
4. นายสราวุธ  แก้วเกิด
5. นายสัญชัย  เงินศิริ
6. นายเอกรัตน์   กัณรักษา
 
1. นายศุภโชค  แก้วสง่า
2. นายสมศักดิ์  คอนโต
3. นายเสน่ห์  ทองยิ่ง
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 23 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงพรลภัส  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงพันธ์วิรา  บรรเลง
3. เด็กชายวรพล  หอมสุข
4. เด็กชายวีรภัทร  ปลากัดทอง
5. เด็กชายอรรสชัย  อุดมพันธ์
 
1. นางทองคำ  แก้วแดง
2. นางสาวรินดา  อุ่นใจชน
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงบุญชิตา  ยังเจริญ
2. เด็กหญิงศุภาลัษณ์  สุมาลัย
3. เด็กหญิงอัญมณี  ตันประดับสิงห์
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางอุรักษ์  สุริยวงษ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.6 เงิน 32 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นางสาวธนพร  เดชปั้น
2. นางสาวศศิวิมล  ชัยมาตร
3. นางสาวอัจฉรา  บำรุงสุข
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79.5 เงิน 11 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  วัชรญาณวิสุทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  เม็ดทองคำ
3. เด็กหญิงสรัญญา  แนบเนียน
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายทวีเดช  หุ่นเสือ
2. นางสาวปวีณ์มล  วงศ์สวัสดิ์
3. นางสาวพรพรรณ  อยู่ห่วง
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 22 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา 1. เด็กหญิงภริตพร  คุ้มวงศ์
2. เด็กหญิงลลิตวดี  นิลกลั่น
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  ภูมิพัฒน์
2. นางสาวจรัสพิมพ์  สุวรรณมณี
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 48 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายปรีดา  คูหา
2. เด็กชายเศรษฐภักค์  ผาใต้
 
1. นางนาถชลา  สุกใส
2. นางสาววีณาวรรณ  จันทขันธ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสาสี
2. เด็กชายณัฐภัทร  เขียวลำพูน
 
1. นางสาวสุวิชา  กาวี
2. นางสาวจำเนียร  ดวงศรีแก้ว
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายวงศธร  งางาม
2. นายอัษฎาวุธ  สุเมธิวิทย์
 
1. นางสุขฤทัย  หวันเสนา
2. นางณัฐชนา  แสงเมือง
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 25 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกอร  ชนะภัย
2. เด็กชายนพณัฐ  คีมชุน
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
2. นางสาวเกษราภรณ์  ทำนาดี
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 74.8 เงิน 13 โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นายบริรักษ์  อ่อนน้อม
2. นายเป็นเลิศ  ปานเพ็ชร
 
1. นางสาวกันยารัตน์  ม่วงฉิ่ง
2. นางสาวเกษราภรณ์  ทำนาดี
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 29 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวปุณยนุช  ตันติเดชามงคล
2. นายพริษฐ์  นาถชรถ
 
1. นายวรวิทย์  มรกต
2. นายสุรศักดิ์  สุขประเสริฐ
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 76.6 เงิน 26 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายกิตตินันท์  เพ็งสลุง
2. เด็กชายนนทชัย  ร่วมสมัคร
 
1. นางศิริรัตน์  ทองนอก
2. นางอุไรรัตน์  สีบำรุงสาสน์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.8 เงิน 19 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ม่วงลอง
2. เด็กชายปณิภณ  ศรนิกร
 
1. นางศิริรัตน์  ทองนอก
2. นางสาวยุพยงค์  กลั่นประเสริฐ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 53.2 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายพุฒิพงศ์  ทรัพย์ประสงค์
2. นายพุฒิสรรค์  รุ่งเจริญสิน
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางอัจจนา  ศิริวรรณ
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง 5 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายจิตรชัย  คชฤทธิ์
2. นายตะวัน  บุญมา
 
1. นายวรวิช  ทองดี
2. นางนงนุช  ประดับวงษ์
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายชยุต  วงษ์ว่องไว
2. เด็กชายภูฟ้า  กลิ้งฝอย
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  บุญถึง
 
1. นางกฤติยา  ขจรมา
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 36 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายทิวากร  สีมาเกิด
2. นายมหัศพจน์  พงษ์พานิช
3. นายศตพร  หากิจจา
 
1. นายพนา  สาระยาม
2. นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 10 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นางสาวธันยธรณ์  สุทธปัญญา
2. นายพีรพิชท์  เกียรติศิริ
 
1. นายจตุพร  น้อยบุญสุข
2. นางปิยาภรณ์  อุทุมภา
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. เด็กชายกฤตภาส  เฉลิมพงษ์
2. เด็กชายกันตภณ  ขุนพิลึก
3. เด็กชายศิวกร  สีสุวรรณ์
 
1. นายพนา  สาระยาม
2. นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายชญานิน  ตลับเงิน
2. นางสาวญาณิษา  บัวแก้ว
3. นายพงศภัค  รัตนไชย
 
1. นายพนา  สาระยาม
2. นายอธิวัฒน์  ป่าหวาย
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  คชภูมิ
2. เด็กชายนิธิพัฒน์  ดำรงวาจาสัตย์
3. เด็กหญิงสุมัยยะห์  คณโฑทอง
 
1. นางสาวณิชารัศมิ์  วิสิฐสิริโชค
2. นางสาวสุวรรณี  เชื้อคง
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นายธนธิป  ลานทอง
2. นายปรนัย  กลิ่นหอม
3. นางสาวสริดา  กองเงิน
 
1. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
2. นางพรพิมล  มาลา
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1. นายกรสกล  ดำรงค์กุลนิช
2. นางสาวชนิสรา  รอดชื่น
3. นายธนภัทร  พิมแก้ว
 
1. นายพนา  สาระยาม
2. นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนรุ่งนิวัติวิทยา 1. เด็กชายกวิน  เทศวงษ์
2. เด็กชายปรเมษ  กุลจารุสวัสดิ์
3. เด็กชายเชาวลิต  หลวงไทร
 
1. นายสุรศักดิ์  ตับทอง
2. นายอำพล  อ่อนหวาน
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นายวีรภัทร  คล้ายพงษ์
2. นายอดิศักดิ์  พิมทอง
3. นายอานนท์  สระบัวทอง
 
1. นายเอกพันธ์  เกษศิลา
2. นางสาวจินตนา  เปี่ยมจิตต์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 5 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  งามถิ่น
2. เด็กชายธงชัย  ยิ้มไพบูลย์
3. เด็กหญิงสุณัฐชา  สังเกตุ
 
1. นางพรพิมล  มาลา
2. นางพิสมัย  ศุภพงษ์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 33 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. นายณัฐพงษ์  นาคนิยม
2. นางสาววรนิษฐา  ทินสกุล
3. นางสาวสุกัญญา  หน่อทอง
 
1. นายปฐมพงษ์  สระบัว
2. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 72 เงิน 40 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. เด็กชายจิตติพงษ์  นาสารีย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  พยานใจ
3. เด็กหญิงนิลาวัลย์  ราศรี
4. เด็กหญิงพรหมพร  ขาวนวล
5. เด็กหญิงวรัญญา  แสวงผล
6. เด็กชายเจนณรงค์  จันทวี
 
1. นางปัญลักษณ์   วงษ์สนอง
2. นางสาวสุทธินันท์  เกิดแก้ว
3. นายรัตนพล  แก้วผลึก
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 24 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวการะเกด  งอนรถ
2. นางสาวจุฑามาศ  เคียนทอง
3. นางสาวปัทมวรรณ  คำภีร์
4. นางสาวยุพารัตน์  หล้าเขียว
5. นางสาวรัตนาวดี  เชื้อท้าว
6. นายอรรถพนธ์  ตลับทอง
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
2. นางสาวศุภรัตน์  ม่วงทอง
3. นางสาวสุจิณณา  สิงหะ
 
180 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82.6 ทอง 46 โรงเรียนเทศบาล 4 ระบบสาธิตเทศบาลเมืองลพบุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  ประสงค์ผล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  จันทร์แก้ว
3. เด็กหญิงสุมาลี  แจ้งกระจ่าง
 
1. นางมาลัย  กลิน ณ ศักดิ์
2. นายสหพล  นุ่มพินิจ
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 86.3 ทอง 37 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวชนิสรา  ปัสกุล
2. นางสาวอสมา  เอี่ยมสอาด
3. นางสาวอินทิรา  สมงาม
 
1. นางสาวนภาพร  ถนอมศิลป์
2. นางสาวปภัสรา  มีรอด
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.2 ทอง 49 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โหนา
2. เด็กชายวรวิชญ  พรหมอารีย์
3. เด็กหญิงสุชาดา  วิทูรสัญจร
 
1. นายธานี  สุจริตจันทร์
2. นางแสงระวี  แก้วดี
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจารุมน  จุอุบล
2. นางสาวชลธิชา  เฟื่องฟุ้ง
3. นางสาวมัสธริดา  กันยาบัณฑิตย์
 
1. นางแสงระวี  แก้วดี
2. นางกัญญา  ปาลวัฒน์วิไชย
 
184 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 70.4 เงิน 35 โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ยงยุทธ
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจนา  เขียวสะอาด
3. เด็กชายจักรกฤษ  มะลิทอง
 
1. นางสาวกรองทอง  เลิศวิไลอนันต์กุล
2. นายณรงค์วิทย์  ชั่งใจ
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80.5 ทอง 23 โรงเรียนบ้านชีวิทยา 1. นางสาวณัฐชา  กองเกิด
2. นางสาวมาลัยรัตน์  ช่างจัด
3. นางสาวสุพรรณิการ์  มณีวิหค
 
1. นางสาวสิรยา  วงษ์กล้าหาญ
2. นางสาวพิมพ์ชณิสร  ภาพิรมย์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.1 เงิน 37 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงนฤมล  แสงบัวเผื่อน
2. เด็กชายรพีวิชญ์  ทับสิงคลา
3. เด็กหญิงศุภณัฐฎา  เปกสันเทียะ
 
1. นางนุชนาท  จั่นทอง
2. นางณัฐฐินันท์  หอมจันทร์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 16 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวชนัญญา  ไทรแช่มจันทร์
2. นางสาวดนุนุช  ครองศิริจิตต์
3. นายนัฐพงศ์  มีแก้ว
 
1. นางสาวนวรัตน์  คงมีทรัพย์
2. นางเบญจมาศ  บัวนวล
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายดวงกร  ใบ๋สกุล
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ดวงเกิด
3. เด็กหญิงวิกานดา  เกตุมงกุฏ
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
2. นางรุ่งทิพย์  มหาเรือนทรง
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 79 เงิน 29 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวธนภรณ์  เที่ยงแท้
2. นางสาววรรณวิภา  ศรีนวนจันทร์
3. นางสาวสุพัตรา  วังมนตรี
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
2. นางรุ่งทิพย์  มหาเรือนทรง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน 43 โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ใจแสน
2. เด็กหญิงดนยา  ดลลม
3. เด็กหญิงนันฑกา  สาลี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม
2. นางสาววัชรินทร์  อ่อนน่วม
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายนพกร  ตุ่มเต็ม
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  พรหมสอาด
2. เด็กชายวัชระ  พัดน้อย
3. เด็กชายศรัณยู  นุ่มพินิจ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
2. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นายภาณุวัฒน์  บุ่งทอง
2. นางสาวสุพัฒตรา  สำราญจิตร
3. นางสาวอรชุมา  ยวงทอง
 
1. นางสุพัตร  ยิ้มจันทร์
2. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
194 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กชายกาลัญญู  ไตรสกุล
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
195 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 26 โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กชายธนากร  หนุนทะเบียน
 
1. นางสาวเบญจมาศ  ปัญญายงค์
 
196 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 77.2 เงิน 10 โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. เด็กหญิงชาลิสา  เยี่ยมราษฎร์
 
1. นางสาวศุภนิดา  น้อยตั้ง
 
197 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.75 ทอง 4 โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายภานรินทร์  แซงคำ
 
1. นายกิตติศักดิ์  ปานงาม
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงวิวรญา  รักญาติ
 
1. นายฐาปกรณ์  สินสม
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดงตาลวิทยา 1. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
1. นายวีระศักดิ์  พานทอง
 
200 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.4 ทอง 12 โรงเรียนปิยะบุตร์ 1. นางสาวสิริวิมล  เชื้อท้าว
2. นายอนุกูล  ชูจันทร์
 
1. นายนิรุตต์  ปานฉิม
2. นางภัคคินี  พงษ์ผล