สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงสุชาดา  ชัยน่วม
 
1. นางสาววัฒนาวดี  สิงห์แก้ว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวชลฤดี  นิโครธา
 
1. นางสายทิพย์  เกรียงวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65.5 ทองแดง 48 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงเปมิกา  สืบนุช
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวโมไนย  ภูศรี
 
1. นางสาวณัฐริกา  โดดเจ็ดริ้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลชนก  เจริญใจ
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 42 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวมนัญพร   แซ่ลิ้ม
 
1. นางจอมขวัญ   ทองอยู่ยืด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 76 เงิน 42 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ม่วงพิน
 
1. นางกังสดาล  เกียรติศิริ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 77 เงิน 45 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวทนิษฐา  เผือกหนู
 
1. นางสุภา  จิตดำรงชัย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 28 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพรธิญา  สีทา
 
1. นางสาววาสนา  สุกใส
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 48 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวสุกัญญา  ไชยพันโท
 
1. นางอันติมา  รุ่งสว่าง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 30 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงกมลวัน  พิศสมัคร
2. เด็กหญิงพรนภา  -
 
1. นางสาวกิตติกาญจน์  อินทเกตุ
2. นางนิชาภา  จตุรพิธพร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 18 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสุกัญญา  มาลาเอี่ยม
2. นางสาวเบญจรัตน์  ทองเปี่ยม
 
1. นางสาวธนวรรณ  เมฆแดง
2. นางสาวสุวภัทร  ชวนอยู่
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 12 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  ดวงเนตร
2. เด็กหญิงสุปรียา  พงศาวงศ์ศิริกุล
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  ม่วงสวย
2. นายปราโมช  สาลี่
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจักรพงศ์  แก้วมรกต
 
1. นางสาวสุจิตรา  กลิ่นสว่าง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 47 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงภาวดี  วิศวงษ์
 
1. นางบุญจันทร์  สร้อยสมุทร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 44 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจินตนา  กุลีน้อย
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงธัญพร  เพ็งหนองโพธิ์
2. เด็กหญิงปราชญ์ชญา  วรรณชาติ
3. เด็กหญิงอารียา  ขวัญหลี
 
1. นายธัญพิสิษฐ์  แก้วปากเปาะ
2. นายปรีชา  กุลพิพัฒน์สัจจะ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชนกานต์  วันชะเอม
2. นางสาวฐิติพร  แก้วบุรงค์
3. นางสาวณัฐพร  ทองศาสตร์
 
1. นายปวริศ  นันทรัตน์กุล
2. นางสาวพัฒนี  มูลดี
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงวริศรา  พิพัฒน์จักราภรณ์
2. เด็กหญิงศลิษา  ประจิตร
3. เด็กชายเมธาวินทร์  มหามิตร
 
1. นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
2. นางสาวอินทิรา  สังข์อุดม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 31 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพงษ์ศักดิ์  สมบูรณ์
2. นางสาวภัททิยา  ทับทิม
3. นางสาวเกสิณี  กิจเครือ
 
1. นางสาวสุภาพร  แซ่เจ็ง
2. นางสาวสุนันทา  เพ็งมี
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 41 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอริสรา  สุขสมัย
2. เด็กชายเลอเกียรติ  บรรจง
 
1. นายพิชัญญะ  หลำสะอาด
2. นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 60 ทองแดง 18 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกัญญาวีร์  แป้นสุวรรณ์
2. นางสาวนรินธร  สืบสวน
 
1. นายปริญญา  คล้ายโพธิ์ทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงนนท์นรี  ธเนศนิตย์
 
1. นางสุวรรณี  พึ่งสุนทร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายปฎิภาณ  สารพล
 
1. นางสาวจินดา  ด้วงเดช
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกฤติยา  แส้ประเสริฐสม
2. เด็กหญิงปาณิศา  สันติชวลิตสกุล
 
1. นางสาวณัชปภา  ภักตร์วิลัย
2. นายชาญณรงค์  เพ็ชรไทย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 76.5 เงิน 24 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายฐนกร   ฮวดโสภา
 
1. นายนนทวรรษ  วังมะนาว
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 47.73 เข้าร่วม 31 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชนายุส  บุญเชิดชู
 
1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ศรีสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 53.01 เข้าร่วม 38 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธมนวรรณ  จ้อยเจริญ
 
1. นางสาวศิริกุล  พิทักษ์รักชาติ
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 62 ทองแดง 20 โรงเรียนเทพวิทยา 1. เด็กชายภาณุพงศ์  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวศิริพร  คูณมา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายจิรายุส  รัตนไพบูลย์
2. เด็กชายณัฐวัตร  แสงสุข
3. เด็กชายอัษฎา  ฤดีสายเจริญสุข
 
1. นายพัสกร  คงกินเก
2. นางสาวกัญญาณี  ใบเนียม
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 19.5 เข้าร่วม 47 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวปณิตา  ผาสุข
2. นางสาววิภาดา  เพชรสน
3. นางสาวเพชรรัตน์  สุพร
 
1. นางมยุรี  แสวงทอง
2. นางสาววรรณิดา  บุตรพลับ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. เด็กหญิงกนกอร  มะเอียง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก่นพล
3. เด็กหญิงพิยดา  โสภาจร
 
1. นางสมศรี  ยงค์อำนวย
2. นายธีระศักดิ์  เจือกโว้น
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 16 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนิชานาถ  ชมญาติ
2. นางสาวสุจิรา  จันทร์เพ็ญ
3. นางสาวอัญชิสา  หลวงพล
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  กันนะ
2. นางสาวสุธิดา  กองแดง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74 เงิน 40 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายนรบดี  ตอรบรัมย์
2. เด็กชายเมธา  เชาว์สินธ์
3. เด็กชายไชยพศ  อิ่มอ่วม
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 73 เงิน 39 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกนกพร   บัวพึ่ง
2. นายกฤษณะ   ภุมรินทร์
3. นายกวินท์   ภุมรินทร์
 
1. นางสาวพิภาพร  วงษ์ปัตตา
2. นางสาวประภัสสร  แก้วคงคา
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง 11 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายนนทนันท์  นารี
2. เด็กหญิงสุธาสินีย์  เสตะพันธ์
3. เด็กหญิงเบญญาภา  ปานรัตน์
 
1. นายประวิทย์  นพรัตน์
2. นางวัชราภรณ์  รัตนพิศิฎฐ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.8 ทอง 6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชลดา  ชื่นใจ
2. นางสาวรมย์ธีรา   ขันธ์เครือ
3. นายวัชรพล   ขุนสวัสดิ์รักษา
 
1. นางทัศนีย์  ใจซื่อ
2. นางสาวดรุณนภา  ดอนเจดีย์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  สกุลเต็ม
2. เด็กชายเมธัส  วิริยะกิจเกษตร
 
1. นายธนชาต  อาจหาญ
2. นายจิรวัฒน์  จันทรัตทัด
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 32 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวมัญฑิตา  จวงครุฑ
2. นางสาวสิริยาพร  ภู่ระหงษ์
 
1. นายจตุรงค์  บุญอาจ
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 48 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนพพล   ศรีคงคา
2. เด็กชายวชิรวิชญ์  จิรพัฒน์พรกุล
 
1. นางสาวศิริรุ่ง   เขียวคลี่
2. นางสาวศิริวรรณ   วงศ์ตาลเงิน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 41 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายพัชรพล  จันทราโอฬาร
2. นายสุเมธ  รอดผล
 
1. นายณัฐวุฒิ  แฝงนาง
2. นางสาวธํญลักษณ์  โคตรเพชร
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75.8 เงิน 26 โรงเรียนฮกเฮง 1. เด็กหญิงตินวรรณ  รัศนา
2. เด็กหญิงธัญญาทิพย์  ล้อไชยพร
3. เด็กหญิงลลิตา  โพธิ์งาม
4. เด็กหญิงศศิวิมล  ราชกิจ
5. เด็กหญิงสุภัทรตา  ภู่ห้อย
 
1. นางสาววิริยา  คำห่อ
2. นางสาวปรีญาภรณ์  หลีล้วน
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.2 ทอง 18 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนฤมล  มณีเขียว
2. นายนวรุต  เอมสวัสดิ์
3. นายปัณณวิชญ์  ปานพุก
4. นางสาวพัชรินท์  จังโส
5. นายอรัญตฌา  กันหา
 
1. นายวิศวัฒน์  วงศ์วัฑฒนกุล
2. นางสาวฐิตาพร  ตรียินดี
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงปณิตา  อัครเดชชัยกุล
2. เด็กหญิงพุธิตา  ทองดี
3. เด็กหญิงศรัญญา  จายะกัน
4. เด็กหญิงสิตานันท์  ไชยเจริญ
5. เด็กหญิงเนตรชนก  วิสุวรรณ
 
1. นางสาววราภรณ์  วรรธนะฐิติกุล
2. นางสาวอภิชยาภา  ขอนแก่น
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 32 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวนิธิกานต์  บุญช่วย
2. นางสาวพรสวรรค์  สุวรรณทอง
3. นางสาวพรสิริ  สรสิทธิ์
4. นายสิทธินันท์  อ่วมขาว
5. นางสาวสโรชา   ตั๊นธง
 
1. นางสาวกัณฐมณี   แกรอด
2. นายธีรกฤต  สร้างการนอก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร   สีทา
2. เด็กชายณธายุ   เม่งเวหา
3. เด็กชายธณพ   สุกเหมือนดาว
4. เด็กชายภูมิพัฒน์   รูปโฉม
5. เด็กหญิงอภิษฎา  สุวรรณกร
 
1. นางวรรษิดา   พิทักษ์พิเศษ
2. นายอาคม   ชาญเดช
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 61.6 ทองแดง 51 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  วิริยะธนสาร
2. นางสาวยุพารัตน์  แซ่ลิ้ม
3. นายวัชรากร  สมถวิล
4. นางสาวสุภัคณกาญจน์  นาคสาม
5. นางสาวเกวลี  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายเอกภูมิ  ชูนิตย์
2. นางสาวเขมณัช  มีโสภา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 78.4 เงิน 42 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายคเณศวร  ศักดิ์ดำเนิน
2. เด็กหญิงชนากานต์  จันทร์เกิด
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ปัญญาสวรรค์
4. เด็กหญิงชมพูนุช  ทองดี
5. เด็กหญิงณัฐธยาน์  วิจิตรไกรลาศ
6. เด็กชายดุษฎี  ปัญญาสิน
7. เด็กหญิงนราทิพย์  เก่งการธรรม
8. เด็กชายนางสาววิสรา  ตระกูลดิษฐ์
9. นางสาวปริชาติ   สุวรรณ์
10. นายปริญญา  เทียมประเสริฐ
11. นางสาวปัณณวิชญ์  เกษมเสถียร
12. เด็กหญิงปิติพร  รัตนดำรงสิน
13. เด็กชายพงศธร  ทองแย้ม
14. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ศรีสวัสดิ์
15. เด็กหญิงรัตนภรณ์  เสือรัตน์
16. เด็กหญิงศิวพร   สวัสดิ์ประทานชัย
17. เด็กชายศุภกร  เช้าฮุ้น
18. เด็กชายศุภชัย  พึ่งแผน
19. เด็กหญิงสุภัสสร   ช่างเขียน
20. เด็กชายอัครชัย  ชวนปี
 
1. นายกัณฐมณี   แกรอด
2. นางสาวจิตรลดา  แตงอ่อน
3. นายเจษฎา  ปุญญรัตนศรีขจร
4. นางสาวอุไรวรรณ   เชื้อสมบูรณ์
5. นางศิริวรรณ  หงส์ศุภางค์พันธุ์
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 27 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายเดโช  กิมพงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวอุษา  เพิ่มสุวรรณ์
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.6 ทอง 16 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงรวิสรา   สุยะ
 
1. นายศิวานันท์   สังข์ทอง
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.6 ทอง 6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐชยา   คนรำ
2. เด็กชายตะวันฉาย   ทองค้า
 
1. นายอิทธิพัทธ์   ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี   สนองค์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.6 ทอง 8 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวปพิชญา   คำพิมพ์
2. นายวนิชชัย   คำปัญญา
 
1. นายอิทธิพัทธ์   ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี   สนองค์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 90.2 ทอง 8 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวบุญรักษา  เสลานนท์
2. เด็กหญิงพรนภา  พุฒเครือ
3. เด็กหญิงพันพิสสา  รงค์ทอง
4. เด็กหญิงลักษิกา  ตุ่มทอง
5. นางสาววันทิพย์  สังข์สนั่นโชติ
6. เด็กหญิงวิภารดี  ภัทรชัยนิมิต
7. นางสาวอภิชณา  ศรีบุญ
8. เด็กหญิงอริสา  เหมัง
9. เด็กหญิงเขมิกา  ศาลา
10. นางสาวโสภิตา  สันทอง
 
1. นายบุญยกร  บุญพงศ์สิริวัฒน์
2. พระมหาวิชญ์  ใจชื่น
3. พระสมคิด  คล้ายเงิน
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 86.25 ทอง 9 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงจันจิรา  มียิ้ม
2. เด็กชายชาญณรงค์  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงน้ำตาล  ศรีใย
4. นางสาววัยวรรณ  ปัญจแก้ว
5. เด็กหญิงศิริกรณ์  การภักดี
6. นายสัญชัย  บัวพึ่ง
7. นางสาวสุพรรณี  ชุบคำ
8. นางสาวเนตรนภา  ค้ำคล้อง
9. เด็กหญิงแพรพลอย  ศรีบานเย็น
10. เด็กหญิงโสภิดา  รัตนารามิตร์
 
1. นายวรพล  ณรงค์แสง
2. นายนันทนัช  เนียมนรา
3. นายสากล  งามขำ
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงณัฐปาณี   วงษ์ฉัตร
2. เด็กชายธนาทรณ์  ดารากร
3. เด็กชายนฤสรณ์  โล่งอากาศ
4. เด็กหญิงปารวี  พ่วงทอง
5. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ภู่ระหงษ์
6. เด็กชายภาคิน  เอี้ยวฮะ
7. เด็กชายศภกิตติ์  ธำรงค์โชติ
8. เด็กชายสมภพ  ผิวงาม
9. เด็กหญิงสุภรัตน์  พ่วงอยู่
10. เด็กหญิงอมราวรรณ  สีคราม
 
1. นายวรพล  ณรงค์แสง
2. นายคฑาวุธ  ลี้กิจเจริญผล
3. นางสาวสมสมร  ก้านค้างพลู
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 34 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงจิรนันท์   เสือสี
2. เด็กหญิงฌัชชา   ฤดีเย็นสกุล
 
1. นายอธิภัทร  นาคคูบัว
2. นายทศพร  คู่แจกัน
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวฐิติภา  แซ่จิว
2. นางสาวอธิติญา  เอี้ยวประเสริฐ
 
1. นายพลพิทักษ์  ชีวนาถพันธ์
2. นายณัฐวี  สุภาผล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกัญญา  มีงาม
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชาลิสา  เกียรติศิริ
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงจิดาภา  แย้มเทศ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  สุขสว่าง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธาราทิพย์  อภิติวงศ์มานิต
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 10 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงเพ็ญนิภา  พึ่งเสือ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง 11 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวพิทยารัตน์  ทาทำนุก
 
1. นายชนานพ  กฤษณะเศรณี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวสุดารัตน์  จังโส
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 82 ทอง 14 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายสุรสิทธิ์  มีงาม
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงธนิตา  พวงสด
2. เด็กหญิงพรหมพร  โกมลหิรัญ
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
2. นายสุรชัย  สร้อยทอง
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กหญิงกัณฐมณี  กำปุก
 
1. นางสาวศิรินทร์  พานเพชร
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายศักรินทร์  ดาราสม
 
1. นางสาวทิฆัมพร  สุขปาน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายจิรพัฒน์  มุกดา
2. เด็กชายณัฐพล  ปิ่นสุภา
3. เด็กชายภัทรภณ  จันทร์เจริญ
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
2. นายวันชนะ  ช้อยเครือ
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธีรภัทร  ฮุ้ยเวง
2. นายภาณุพงศ์  ลีลาทะสิงห์
3. นายสุภณัฐ  วัตตะยา
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
2. นางสาวสร้อยมุก  ไชยโอสถ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา 1. เด็กชายชินวัฒน์  ชูเชิด
 
1. นางสาวอัญชนา  คนหลัก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายธนพล  กอสินประเสริฐ
 
1. นายนิพนธ์  ปุสสวงษ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 31 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงเบญญทิพย์  หลวงจันทร์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวบัณฑิตา  โตบางป่า
 
1. นายนิพนธ์  ปุสสวงษ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ปรึกษาสุข
 
1. นายวิบูรณ์  โดดเจ็ดริ้ว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 71 เงิน 37 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวศกลวรรณ  สุทธิพิบูลย์
 
1. นายณัฐวัตร  เหี้ยมหาญ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายธนากร  บุญจันทร์
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวกิตติยา   แจ้งกระจ่าง
 
1. นายนิพนธ์  ปุสสวงษ์
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ประเสริฐ
 
1. นางสาวประวรรณี  จักขุจันทร์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 18 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายมาโนช  ส่งศรี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 27 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  เอื้อเฟื้อ
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 19 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงมาติกา  ปุจฉาการณ์
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 79.33 เงิน 13 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจินดารัตน์  พลบุญ
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  พงศ์สุวรรณ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิมวัตร
 
1. นายวิบูรณ์  โดดเจ็ดริ้ว
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87.3 ทอง 19 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวมัฌชิมา  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายสุริยันต์  มาลา
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 32 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกชนิภา  สังข์ประเสริฐ
2. เด็กชายคุณานนท์  แก้วประดิษฐ์
3. เด็กหญิงชิตตะวัน  เกียรติศิริ
4. เด็กหญิงปาลิตา  ทองโชติ
5. เด็กหญิงพิมลพรรณ  ประเสริฐ
6. เด็กชายภูมิ  -
7. เด็กหญิงรัตติมา  คล่องแคล่ว
8. เด็กหญิงสาวิตรี  แสวงทรัพย์
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  บุตรศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
2. นางสาวประวรรณี  จักขุจันทร์
3. นายกฤษิกร  กลิ่นผกา
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.2 ทอง 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ยิ้มถนอม
2. เด็กชายกันต์นพี  ศรีเอี่ยม
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แซ่ลิ้ม
4. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
5. เด็กชายทศพร  ศรีลาธรรม
6. นายธนบูรณ์  แท่นมณี
7. นายธนภัทร  จายะพันธุ์
8. เด็กชายธนากร  บุญจันทร์
9. เด็กชายนนทวัฒน์  พงศ์สุวรรณ
10. นางสาวพนิดา  ใยเมือง
11. นางสาวพลอยงาม  รัตนภูมิ
12. นางสาวศศิธร  กล้วยเครือ
13. เด็กหญิงสายฝน  พยอมหอม
14. เด็กหญิงอทิตยา  ทวีสูตร์
15. นางสาวอินธิรา  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
2. นายธนชัย  พงษ์นาค
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 65 ทองแดง 35 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กชายจิรายุ  ถ้วยทองคำ
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทิมวัตร
3. เด็กหญิงณัฐพร  สิงห์ทอง
4. เด็กหญิงณัฐวดี  ปรึกษาสุข
5. เด็กชายรชต  ศิโรรัตนพานณิชย์
6. เด็กชายวรินทร  บุญเพ็ง
7. เด็กชายวิทวัส  เทพเทียน
8. เด็กหญิงศรัณยา  จิวยิ้น
9. เด็กหญิงสิริวิมล  กิมใช่ย้ง
10. เด็กหญิงหทัยภัทร  เปลี่ยนศรี
11. เด็กหญิงโชติรส  พุกรอด
 
1. นายวิบูรณ์  โดดเจ็ดริ้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 34 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปัทมารัตน์  ผาปาน
2. เด็กชายพงศ์กช  นคธนาธร
3. เด็กชายวรรณรัตน์  ทองราย
4. เด็กชายสหวัฒน์  พรมมิโย
5. เด็กชายสิทธิพล  ประสานพิมพ์
 
1. นายอรรถวุฒิ  เอมโกษา
2. นายมงคล  ทองงาม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายคุณากร  อุดมสุข
2. นายธีรภัทร  มั่งประเสริฐ
3. นายบูรพา  นกทอง
4. นายสิปปกร  กุมารบุญ
5. นายเกรียงไกร  อามาตมนตรี
 
1. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
2. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.7 เงิน 26 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกฤติกา  เกษมสุขไพศาล
2. นายกฤษฎา  หอมรื่น
3. นางสาวกัญญาภัค  มั่งมูล
4. นางสาวกุลนีย์  สิงสระน้อย
5. นางสาวขวัญพิชา  วรศรัณยู
6. นายคงสิทธิ์  วัดกลีบ
7. นางสาวจารุภา  ชุนใช้
8. เด็กชายจารุวัฒน์  กองแก้ว
9. นางสาวจิตรา  แสงสว่าง
10. นายชัยยุทธ์  บุตรเพียร
11. นางสาวณัฐณิชา  จันจรูญ
12. นายณัฐพงศ์  ใจงาม
13. นายณัฐวุฒิ  เปรมแจ่ม
14. นางสาวถิรพร  ทับชม
15. นายทวีศักดิ์  บวรโรจน์พงศ์
16. เด็กหญิงทิชา  ปานสระพงษ์
17. เด็กชายธนากร  เรืองฤทธิ์
18. เด็กชายธีรนัย  พุ่มแก้ว
19. นายธีรภัทร  แซ่หลี
20. นางสาวนภัสวรรณ  การพันทา
21. เด็กชายปฐวี  แก้วชัง
22. นายพงศกร  ปลื้มเปี่ยม
23. นางสาวพรรษวษา  แก้วขาว
24. นายมนต์เทียน  สว่างศรี
25. นางสาวมนิตา  บุตรี
26. นายยุทธนา  มานุ
27. นางสาวลลินดา  นาคะเวช
28. เด็กหญิงวรรณวิษา  มุมแดง
29. นางสาววิมลวลัย  แย้มชื่นจิต
30. นายศวรรณยศ  คล้ายเชย
31. เด็กหญิงศิริรัตน์  แซ่จิ๋ว
32. นายสราวุธ  เอี่ยมสมบูรณ์
33. นางสาวสาวิตตรี  รอดแจ้ง
34. นายสิทธา  เลิศจนลักษณ์
35. นางสาวสุธิตา  ทะประสพ
36. นายหฤษฏ์  สัญญะวิรี
37. นางสาวอนงค์นาถ  ศรีดอนไผ่
38. นางสาวอาทิตยา  ปานมารศรี
39. นายอุ้มบุญ  ทับทิม
40. เด็กหญิงไอรดา  เอี่ยมมั่น
 
1. นายสุรกิจ  จระดล
2. นายวีรพล  แย้มทรัพย์
3. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
4. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
5. นางสาวพัชรีญา  แสงทอง
6. นายสุวัจน์  พันรอด
7. นายวุฒิชัย  เทพนิมิตร
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง 21 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายศุภชัย  อินทร
 
1. นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.66 ทอง 30 โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายนิติธรรม  ระรวยทรง
 
1. นางสมศรี  ยงค์อำนวย
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงฐิติวรรณ  สุภาพ
 
1. นายสมบัติ  รุ่งสว่าง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชนันชิดา  สมีรักษ์
 
1. นายกฤติเดช  ประชานุกูล
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายศุภชัย  อินทร
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นช้อย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายไพรวัลย์  คำทราช
 
1. นายศรายุทธ  ศิริเอก
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 45 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงรสริน  จันทะ
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.33 เงิน 40 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
 
1. นางจุฑามาศ  อวิคุณประเสริฐ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 45 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐวัฒน์   หลักกุดเวียน
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ   ศรีจันทร์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 38 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุชาวดี  ทอดศรี
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 31 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวณัฐรช  โพเย็น
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายธนาทร  เรืองสุวรรณ
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.6 เงิน 35 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายลิปปกร  สุกดิบ
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจิราภา  ทองสง่า
 
1. นางสาวเจนจิรา  เย็นนะสา
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 23 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวศันศนีย์  ทัดสวน
 
1. นายคชภัค  สถิตย์ธฤดี
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 11 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงณัฐชยา  กระแสโสม
2. เด็กหญิงณัฐชา  ช่วยชูเชิด
3. เด็กชายนิธิวัฒน์  จงวิจิตร
4. เด็กหญิงบุตรดี  ศรีนวล
5. เด็กชายปฏิพล  สุขสา
6. เด็กชายปวร  ใจมั่น
7. เด็กชายปิยภัทร  ผ่องใส
8. เด็กหญิงมนธิสา  กาญจนฉายา
9. เด็กหญิงมัลลิกา  สุขประเสริฐ
10. เด็กหญิงลภัสรดา  จิตรานนท์
11. เด็กชายสายชล  พัดนาค
12. เด็กหญิงอุไรพร  แดงสี
 
1. นายพัฒนา  ูธูปหอม
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
3. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์
4. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 11 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายกิจจา  ฟักแก้ว
2. นายณัฐวัฒน์  ศรีวชิรศรี
3. เด็กชายบุญยกร  ปัญญาสวรรค์
4. นายประพัฒน์  ศรีทานนท์
5. นายพชพล  มีคุณ
6. นายภูวเดช  ดอกกลอย
7. นายวิศวะ   ชนประเสริฐ
8. นายศุภวุฒิ  สหสัจจญาณ
9. นายสุทธิพจน์  ม่วงเจริญ
10. นายเอกรัตน์  ศรีราจันทร์
11. นายโสภณวิชญ์  ธีระนันท์
 
1. นายธนพล  เพชรเพ็ง
2. นายธรรมรัตน์  ขำคำไพ
3. นายมาโนช  ส่งศรี
4. นายวัทธิกร  เก่งธัญกิจ
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.2 ทอง 7 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายชวัลดนธ์  ชาติชัย
2. เด็กหญิงฐานิดา  สืบเทศ
3. เด็กหญิงธิติมา   โห้มาต
4. เด็กหญิงประสิตา  เสตะพันธ์
5. นายพีรภัทร  มาดมา
6. เด็กชายวิศวะ  พงศ์พันธ์
7. เด็กชายศรณ์  พลายแก้ว
8. เด็กหญิงอภิชญา  มั่งมูล
 
1. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
3. นางสาวรภัสสา  ขุมวัฒนา
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจิตรา  แสงสว่าง
2. นางสาวชลธิชา  แก้วชัง
3. นายพงศกร  ปลื้มเปี่ยม
4. นายมนต์เทียน  สว่างศรี
5. นางสาวมนิตา  บุตรี
6. นายสราวุธ  เอี่ยมสมบูรณ์
7. นางสาวสานฝน  พรมบาล
8. นางสาวสาวิตรี  รอดแจ้ง
9. นายอนุชัย  เฮงสงวน
10. นายอภิรักษ์  แสงทอง
 
1. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
3. นางสาวรภัสสา  ขุมวัฒนา
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงฐานิดา  สืบเทศ
2. เด็กหญิงธิติมา   โห้มาต
3. เด็กหญิงประสิตา   เสตะพันธ์
4. นายพีรภัทร  มาดมา
5. เด็กชายศรณ์  พลายแก้ว
6. เด็กหญิงอภิชญา  มั่งมูล
 
1. นายปฏิพัทธ์  พิมุขทวีสิทธิ์
2. นางสาวณัฐกานต์  มะม่วงชุม
3. นางสาวรภัสสา  ขุมวัฒนา
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 10 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์   บัวพึ่ง
2. เด็กหญิงกัญจนพร   หนูนัน
3. เด็กหญิงธณัตญา   บุญยัษเฐียร
4. เด็กหญิงธัญญลักษณ์   ศรีสุข
5. เด็กหญิงนิตยา   ม่วงพารา
6. เด็กหญิงนิลเนตร   น้อยมี
7. เด็กหญิงสุธิตา   เพ็ชรนิล
8. เด็กหญิงอภิชญา   สามพันพ่วง
9. เด็กหญิงอรทัย   โพธิ์เถื่อน
10. เด็กหญิงเบญจมาศ   เนียมหอม
 
1. นางสาวจารุนิภา   ภู่สวัสดิ์
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 28 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายกิตติพงษ์  เดชจิต
2. นายคุณานนต์  กาชัย
3. นางสาวจารุวรรณ  บุญช่วย
4. นางสาวจิรนันท์  ศรีทอง
5. นางสาวชนิกานต์  ทองประดิษฐ
6. นางสาวณัชชา  ดำรงวาจาสัตย์
7. นางสาวธนัชพร  ชัชวาลย์
8. นางสาวธัญวรัตน์  เจริญยศ
9. นางสาวนัทธกุล  ประทุมเมธา
10. นางสาวมนัสนันท์  ยืนนาน
11. นางสาวมนัสวันท์  ยืนนาน
12. นางสาวอัญมณี  ริ้วสุวรรณ
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 61.34 ทองแดง 9 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวณัฐฌา  ทิพย์นุช
2. นายบุญล้อม  อินทร์ตุ่น
3. นายพชร  สุยะใหญ่
4. นายพัชรัตน์  จันทร์พิศาล
5. นายรพิพล  คงชม
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
2. นางสาวสุมา  สุภาพ
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 31 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงภัทรลดา  นิรันตสุข
 
1. นางสาวโชคสกุล  ปานดี
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง 12 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายกฤษณพล  ทองเปลว
 
1. นายประสิทธิ์  สรรสม
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 45 โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กชายณัชพล  สิทธิสาร
 
1. Mrs.Dina  Salomon
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 74.8 เงิน 51 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวธันยพร  แซ่เฮ้ง
 
1. นางสาวณภัสสร์  ทรัพยะสุต
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.67 ทองแดง 20 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายพีรภาส  วงษ์สุขดี
 
1. นายประสิทธิ์  สรรสม
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 62.333 ทองแดง 51 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงจิรายุ   จิรมณีโรจน์
2. เด็กชายณภัทร   โพธการ
3. เด็กหญิงวรัทยา  บัวผึ้ง
4. เด็กหญิงวาทินี  ชาวนาโค
5. เด็กหญิงเหมย  ตาสัง
 
1. นางสาวศิราภรณ์  จ่ามา
2. นางสาวสมัญญา  มณีงาม
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 26 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัฐชยา  ศิริเธียรไชย
2. นายธีรกร  อัตโสภณวัฒนา
3. นางสาวพริม  พรรุ่งโรจน์
4. นายศุภกร  ลีวัฒนาถาวรชัย
5. นายเทพประทาน  สมรสมนตรี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  ธีรทองดี
2. นางสาวอมรรัตน์  ลักษณะชู
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายทิวทัศน์  กกฝ้าย
2. เด็กหญิงปณิตา  บุญล้อม
 
1. นางสาวพิฐชญาณ์  เลิศฤทธิ์ภูวสิน
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.66 เงิน 41 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายณภัทร  คุ้มพันธ์
2. นางสาวพัชรี  ศรีราจันทร์
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 73.75 เงิน 25 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณัฐวดี  โนนชัย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชญา  ทองอินทร์
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.66 ทอง 9 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายนรนภ  ศิริโต
2. นายโชคชัย  พวงระย้า
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 72.67 เงิน 11 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวกวิตา   เพ็ญจันทร์
2. นางสาวปนัดดา  เที่ยงแท้
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 70.2 เงิน 31 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษฎาเดช  เส่งเกษม
2. นางสาวพิชญา  พุ่มไม้
 
1. นางสาวอมรรัตน์  วงศ์สะอาด
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 77.25 เงิน 11 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายพีรพัฒน์  สาระพิมพา
2. นางสาวไซลา  ประธานสกุล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  พุฒิรุ่งโรจน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 71.33 เงิน 34 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฑารัตน์  สานนท์
2. นางสาวฐิติพร  เหมศรี
3. นางสาวภาณุมาศ  หงษ์จุ้ย
4. นางสาวศันศนีย์  แก้วศรีโพธิ์
5. นายอภิชาติ  แหยมแก้ว
 
1. นางสาวศิริพร  ภูบาล
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74 เงิน 8 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกรกิจ  สชีวผาสุก
2. นางสาวสุจารี  ผึ้งชัง
3. นางสาวสุณิสา  เย็นสรง
4. นางสาวสโรชา  กลิ่นหอมหวล
5. นางสาวสโรชินี  กลิ่นหอมหวล
 
1. นางศรีนภา  พระเดโช
2. นางสาวกมลวรรณ  พุฒิรุ่งโรจน์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 41 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนิราวรรณ  ซำเฮียง
 
1. นางสาวมณีรัตน์  กมลพัฒนานันท์
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 31 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพัชราพร  บัวทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  เกษตรลักษมี
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 84.97 ทอง 14 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพิชชาภา  สุขประสิทธิ์
2. เด็กหญิงรติมา  พวงทอง
 
1. นางนงค์นุช  ถีระศิลป์
2. นางสาวปาริชาติ  กมลยะบุตร
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 84.84 ทอง 15 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนเดช  บุญเครอะ
 
1. นางสาวโสวภา  ทองบุตร
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.25 ทอง 37 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายชาญณรงค์  เปรมศักดิ์
2. เด็กชายฐานันดร  จันทร์ศรีทา
3. เด็กชายธเนศ  บัวผัน
4. เด็กชายประพันธ์  อินคง
5. เด็กชายมนัส  -
6. เด็กชายรัฐธรรมนูญ  ทรัพย์อินทร์
7. เด็กชายวณิชชา  เรืองอุไร
8. เด็กชายวรเมธ  คานงาม
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
2. นายทรงพล  มุสิกะสิน
3. นายสุเมธ  สืบปาน
 
139 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.35 ทอง 5 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายการุณ  ใจเที่ยงกิจ
2. นายจักรกฤษ  บุญเกิด
3. นางสาวฐิตารีย์  นิโรจน์ศิลปชัย
4. นางสาวณัฐกฤตา  จรัสถาวรกุล
5. นางสาวนพรัตน์  สมถวิล
6. นายพชร  หาดเพ็ชร์ศุข
7. นายภาสกร  เศรษฐวัฒน์
8. นางสาวสุกัญญา  สุวรรณกูฎ
9. นางสาวอัชฎาพร  พุฒเครือ
10. นายเอกมงคล  สุขประเสริฐ
 
1. นางสริตา   พรชัย
2. นายกฤติเดช   ประชานุกูล
3. นางสาวพิริยาภรณ์    เชาว์ฉลาด
 
140 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.6 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทองเอื้อ
2. เด็กหญิงจิราพร  บุตรพิมพ์
3. เด็กชายชนิตพล   ตุ้มเปาะ
4. เด็กหญิงสุภัสสรา  ยางสวย
5. เด็กหญิงเจนจิรา   -
 
1. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
2. นางสาวณัฐรี  แจ้งสุวรรณ
 
141 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวกนกวรรณ   เอี่ยมหนู
2. นางสาวกิตติยา  ตันเจริญ
3. นางสาวณัฐนันท์  แดงหยวก
4. นางสาวสราลีย์  อรินธนสาร
5. นายอภิสิทธิ์  สะท้านบัว
 
1. นางนริสา  ประจวบวัน
2. นางสาวสอิ้ง  ผกาแก้ว
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 11 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์เกิด
2. เด็กหญิงวนิดา  ขันทะหงษ์
3. เด็กหญิงวิชิดา  ธีรทองดี
 
1. ส.ต.ท.วินัย  พงษ์ศิริ
2. นางสาวศรีจันทร์  แดงประสิทธิพร
 
143 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 77.2 เงิน 33 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวขนิษฐา  ถาวรนุกูลพงษ์
2. นางสาวลักษิกา  ยาสิทธิ์
3. นางสาวอุทัยวรรณ  รอดจำปา
 
1. นางสาวธิติมา  วิเศษศิริ
2. นางสาววาทิณี  พรายงาม
 
144 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 79 เงิน 16 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  ชนะภัย
2. เด็กหญิงสุกัญญา  สังข์กลิ่มหอม
3. เด็กหญิงอาภัสรา  มุ่งจองกลาง
 
1. นางสาวสาวิตรี  โชดก
2. นางไขศรี  วารีอุมดม
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.4 เงิน 18 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวณัฐนิชา  แซ่เตียว
2. นางสาวธิดารัตน์   รอดคลองตัน
3. นางสาวภัสสร  น้อยชม
 
1. นางสาวพลอยกานต์   ลำดวล
2. นางสาวลลิตา   กิจชนม์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 79.2 เงิน 18 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  นนทสุต
2. เด็กหญิงสุภัสสร  น่วมทนงค์
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวกุลนิดา  คล้ายมณี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 4 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนฤภัทร  บัวเบา
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ธนพรโพธา
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กชายธนดล  บุญนำ
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  เกตุมณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูวดล  ปิ่นทกูล
2. นางรัชฎาพร  คงเปลี่ยน
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 47 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายวรกานต์  ธรรมจง
2. นายวัชรพงศ์  ท่าผา
 
1. นางสาวธนพร  คุ้มพ่วงมี
2. นายอดิศร  ภัคชลินท์
 
150 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรนภา  มหาวันชัย
2. เด็กชายรัฐธิพงษ์  สกุลจีน
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56.6 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 1. นายปฏิภาณ  เกตุผดุง
2. นายไททัศน์  ทองคำ
 
1. นางสาวบำรุง  แจ้งจิตร
2. นางสาวพรรณทิพา  ตริบุญฑริก
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 39 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพิชญาภา  ธนูศิลป์
2. นางสาวศรุตา  ตั้งอุดมสิน
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต
2. นางสาวอชิรญา  แก้ววิลัย
 
153 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 80.4 ทอง 18 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงศุภิสรา  สอนดี
2. เด็กชายอรรถชัย  สร้อยอากาศ
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายวรุฒ  ปานเหลือง
 
154 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.2 เงิน 15 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงพรรณทิภา  นุ้ยสาย
2. เด็กหญิงภัคพิชา  มณีวิลัย
 
1. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงา์
2. นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 52.2 เข้าร่วม 38 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวนภสร  สุวรรณหงษ์
2. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ศรีเรือง
 
1. นางสาววันดี  สงวนศักดิ์
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 22 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายกิตติพงษ์   เสถียรดำเนิน
2. นายจิณณวัตร   พัวอุดมเจริญ
 
1. นางสาวสุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์
2. นางสาวนวพร  บุญวรรณะพร
 
157 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 74.8 เงิน 17 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  กระจ่างแจ่ม
2. เด็กหญิงสุมาลี  เกตุแก้ว
3. เด็กหญิงเจนจิรา  สุวรรณ
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางเพ็ญนภัส  หีบท่าไม้
 
158 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 9 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายณัฐวัตร  อ่อนศรี
2. นายทักษ์ดนัย  ฤกษ์สกุลชัย
3. นางสาวพนิตพร  เขมะประสิทธิ์
 
1. นางสาวณิชวรรณ  จันอ้น
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 63.8 ทองแดง 50 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายนราวิชญ์  ศรีทอง
2. นายปฐมพร  ยิ่งอนุรักษ์วงค์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต
2. นายปัญญา  เกตตะรังศรี
 
160 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ทับจันทร์
2. เด็กชายภูเรือ  เอี่ยมสิทธิพันธุ์
3. เด็กชายอิศวัฒน์  พุ่มดาวเรือง
 
1. นายนนทวรรษ  วังมะนาว
2. นายไพรัชช์  ถิรภัทรพันธ์
 
161 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวจิราพร  โม่มาลา
2. นางสาวพรพรรณ  นุชจ๋าย
3. นางสาวพิชามญชุ์  เชิงทวี
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
162 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายจุณลพงธ์  มินทนนท์
2. เด็กชายธนวัฒน์  นันทปรีชา
3. เด็กชายสรศักดิ์  นาแป้น
 
1. นายสามารถ  จิตจรัส
2. นายจงรัก  เมฆพันธ์
 
163 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายญาณวุฒิ   นนทสิริกุล
2. นายพัชรพล   แก้วริพร
3. นายสิรวิชญ์  พุ่มสวัสดิ์
 
1. นายนท   ศานติคีตา
2. นางสาวพิริยาภรณ์   เชาว์ฉลาด
 
164 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจิรายุ   วันจิ๋ว
2. นายรักษ์ชนม์   คอยชื่น
3. นายโยอิจิ  สุงิอุระ
 
1. นางสาวเนตรนภา   ลิ้มไพบูลย์
2. นายสิทธิพรรณ   มากมิตร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 30 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายปรมินทร์  ทับเครือ
2. เด็กหญิงสุวนันท์  ทรัพย์แย้ม
3. เด็กหญิงอังคณา  สุธาพจน์
 
1. นางสาวภัทรมน  แก้วพร้อมฤกษ์
2. นายนวพล  เกิดสุข
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวชนากานต์  คงกระพันธ์
2. นางสาวอตินุช  ปลดเปลื้อง
3. นางสาวอุษา  จันทร์อ่ำ
 
1. นางสาวภัทรมน  แก้วพร้อมฤกษ์
2. นางสาวนันท์นภัส  ประชากูล
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายปัญญา  งามเสงี่ยม
2. เด็กหญิงอุษา  รถทอง
3. เด็กหญิงเกศินี  หอมมาก
 
1. นางยินดี  วิสารทะ
2. นางสมคิด  จ้อยสำเภา
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 45 โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงกัณฑาภรณ์  เทียมทิพาบุญกร
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  แสนเทศ
3. เด็กหญิงมนรดา  ยุพาสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสัจจพร  ชุนวิเชียร
5. เด็กหญิงเกวลี  ดีฮู้
6. เด็กหญิงเอมมิกา  มีแก้ว
 
1. นางศรีรัตน์  วุฒิโช
2. นางสาวลักขณา  บุญจันทร์
3. นางสาวอุบล  เจตสิกทัต
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจรรยา  ตัณฑ์เจริญ
2. นางสาวจารุวรรณ  อินทร์จันทร์
3. นางสาวธัญรัศม์  อุทา
4. นางสาวภูษณิษา  นาคเด่น
5. นางสาวอารีญา  คเชณชร
6. นางสาวแพรวพรรณ  บุญพามี
 
1. นายธีรภัทร์  สุวรรณ์
2. นายเฉลิมศักดิ์  คงสุวรรณ์
3. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
 
170 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 32 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  วัฒนะโรจน์
2. เด็กหญิงพัชรพร  ชาวเกาะ
3. เด็กหญิงรัตติกานต์  จีบฟัก
 
1. นางสรัญญา  สุทธิสุคนธ์
2. นางสาวปัทมาวรรณ  เกิดแก้ว
 
171 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85 ทอง 44 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวธันย์ชนก  พิบูลสวัสดิ์
2. นางสาวนิภาภัทร์  แก้วแสง
3. นางสาวพิทยารัตน์  เกลี้ยงเกลา
 
1. นางสิริพร  ขจรผล
2. นางเพ็ญศรี  จันหอม
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.3 ทอง 4 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กหญิงดลญา  ท่านกเอี้ยง
2. เด็กหญิงธันยพร  อินเหมรา
3. เด็กหญิงสมฤดี  ปานณรงค์
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
2. นางสาวปิณฑิรา  ห้วยหงษ์ทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวญาธิป  เรืองศรี
2. นายธนภูมิ  ปีบัว
3. นางสาวนิศากร  สวนจันทร์
 
1. นายประเทือง  ใบเนียม
2. นางจารุวรรณ  พบครุฑ
 
174 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.2 เงิน 20 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลญา  ขุนทอง
2. เด็กหญิงณัฐพร  พรรษา
3. เด็กหญิงรวิสรา  คชพงศ์
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
175 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ชำนาญกิจ
2. นางสาวอนันต์ธิตา  โพธิ
3. นางสาวเกษมณี  แพงป้อง
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางบังอร  โชติแสง
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 73.8 เงิน 48 โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงรติมา  บัวดี
2. เด็กหญิงสวรรยา  เตโช
3. เด็กหญิงสาธินี  ศรีสารากร
 
1. นางพัทธนันท์  มาลีพันธ์
2. นางสมคิด  จ้อยสำเภา
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง 10 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์ภวิษย์  โชคชัยชาญ
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  โชคชัยชาญ
3. นางสาวสุธารส  ซิบเข
 
1. นางสาวทักษญา  เณรตาก้อง
2. นางสาวณัฐานันท์  สมถวิล
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 29 โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงปวีณา  สกุลนุ่ม
2. เด็กหญิงวรฤทัย  ฤทธิรงค์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  สันทอง
 
1. นางสาวศศิ  ริปุฤทธิชัย
2. นางสาวลัดดา  พุทธา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 24 โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นายธงชัย  คนึงศิลศุภผล
2. นางสาววรัตถ์กริน  ภานุกาญจน์
3. เด็กชายศุภเชษฐ์  โชติชุษณะ
 
1. นางสาวสมศรี  ตุ่นจิตร
2. นางสาวณภัสสร์  ทรัพยะสุต
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 78 เงิน 26 โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงธิติวรรณ  สุขนิ่ม
2. เด็กหญิงเปรมมิกา  ม่วงอยู่
3. เด็กหญิงโยษิตา  เวชวงศ์
 
1. นางนิชดา  ไวอำภี
2. นางมยุรี  อธิคมสวัสดิ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 42 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกรรภิรมย์  พิรอด
2. นางสาวทิตญา  ดิษฐป้าน
3. นางสาวสุดารัตน์  วาสุธรรม
 
1. นางสาววิก  ศิริคาม
2. นางสาววาทิณี  พรายงาม
 
182 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายนพดล  แคะจู
 
1. นางสาวพณิดา  สิงห์สาครเดชา
 
183 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายวรวิทย์  ผ่องใส
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
184 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายภาสกร  พลอยงาม
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
185 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 75.6 เงิน 15 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายชัยอนันต์  สินธนู
2. เด็กชายรักชานนท์  อินทรีย์
 
1. นางชนัญชิดา  พลายแดง
2. นางจรีวรรณ  กาญจนเสมา
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.3 เงิน 32 โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ผ่องใส
2. เด็กชายวุฒินันท์  ปิ่นทอง
 
1. นางชนัญชิดา  พลายแดง
2. นางจรีวรรณ  กาญจนเสมา