สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงภาสุรีย์   พุฒเอก
 
1. นางสาวอังคณา   บรรลือ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 49 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกอบเกื้อ   บุตรสีดา
 
1. นางสาวอังคณา   บรรลือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  โพคัยสวรรค์
 
1. นายกรกิตติ  วิสทุธิวรรณวุฒิ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 12 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายกิตติพงษ์  แซ่คู
 
1. นางวรรณา  จึงสุทธิวงษ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 37 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพีรพร  รวมทรัพย์
 
1. นางสาวอัชฌ์พร  จันทร์เนตร์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 27.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนดล  กิจพยัคฆ์
 
1. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง 9 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงกรกนก   สุขหมั่น
 
1. นางสาวอังคณา   บรรลือ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 78.6 เงิน 39 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวสาวิตรี  อินทร์โพธิ์ทอง
 
1. นายเมธี  เซียมเอคู
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 46 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพร  เติมต่อ
 
1. นางศริญทิพย์  สอาดโอษฐ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 47 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวหทัยกานต์  อินทบุตร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  พวงศิริ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงญาณิน  ศรีสุพพัตพงษ์
2. เด็กหญิงธฤษวรรณ  พิริยาภัทร์
 
1. นางสาวฉัฐรินทร์  โพธิ์ศิริ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกนก  อยู่ดี
2. นายคณรัตน์  หอมทิพย์
 
1. นางสาวกุลธิดา  กลิ่นเฟื่อง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 36 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงรุ่งกานต์  กิมหวัง
2. เด็กหญิงสันติภาพ  ศิริธรรมมงคล
 
1. นางสาวอุษณีย์  เบญจมาตย์
2. นางสาวปรัชญานันท์  ไชยหล่อ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 36 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นายอนิวัฒน์  เกียจโคกกรวด
 
1. นางจินตนา  มณีวรรณ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายภาธร  พัทมุข
 
1. นางสาวธันยาภา  รัชชญาวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 16 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวพิมล  จันทร์เกตุ
 
1. นายสุธน  อารมณ์ปลื้ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกชภาส  ไพศาลนันท์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  วงศ์สว่าง
3. เด็กชายอธิภัทร  อมรรัตน์ธำรงค์
 
1. นางจิรภา  นันทรัตน์กุล
2. นายรัฐชัย  แซ่เฮ้ง
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกมลกร  ประดิษฐ์วงศ์วาน
2. นายชลชาติ  สงวนพันธุ์
3. นายวุฒินันท์  ตนประเสริฐ
 
1. นายมานพ  ตนุเลิศ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 20 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงบุญญารักษ์  ภิรมย์แก้ว
2. เด็กหญิงสิริกมล  เห็นประเสริฐแท้
3. เด็กชายอนุศาสน์  เอื้องอุดมสิน
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
2. นางรัตนา  เมฆพันธ์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.38 ทองแดง 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพจนาฏ  วงศ์แป้น
2. นางสาวพลิตา  ไพโรจน์ไชยกุล
3. นางสาวพัทธนันท์  เฮงจิตตระกูล
 
1. นางวรัญญา  สุมาลัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ทรัพย์เย็น
2. เด็กชายวชิรภัทร  อินทรชาติ
 
1. นางเจนจิรา  เพิ่มพูนทวีชัย
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 33 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวศศิชา  สลับแก้ว
2. นายไพโรจน์  มงคลรัตนาสิทธิ์
 
1. นางสาวนริศรา  สุขผ่อง
2. ว่าที่ร้อยตรีวินิจ  สุวิชัย
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐกิตต์  จันทพรม
 
1. นายอานนทร์  จอมกุล
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 66 ทองแดง 38 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายนันท์พิพัฒน์  เม่นน้อย
 
1. นายอานนทร์  จอมกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง 5 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรลภัส  ทองสาย
2. เด็กหญิงเกวลี  ชัยมงคล
 
1. นางสาวลลิตา  ลักษิตานนท์
2. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายธนวัฒน์  วุฒินันติวงศ์
 
1. นางสาวผ่องศรี  หอธรรมกุล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 70.64 เงิน 8 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ลีวงศ์วรสิงห์
 
1. นายอนุวัฒน์  คูหาสันติกาญจน์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 75.46 เงิน 19 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวเพลินพิศ  อัมราภินันท์
 
1. นางสาววรรณดี  ปานแปลง
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงปวริศา  อรุณคีรีโรจน์
 
1. นางกัญญารัตน์  อ่อนประชา
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.5 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงสิริยากร  มาสิก
2. เด็กชายสุทธิภัทร  จิตรแหง
3. เด็กหญิงเบญญาวัธน์  ก้องนาวา
 
1. นางสาวจันทรา  ศิรินาวี
2. นางสาวน้ำฝน  แก้วโม่ง
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.5 ทองแดง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายณัฐกฤต  โกเมนเอก
2. นางสาวประภาเพ็ญ  ดลบันดาลโชค
3. นายสิรวิชญ์  ภมร
 
1. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
2. นางสาวศิริลักษณ์  หนองเส
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจรรยวรรธน์  เวียงอำพล
2. เด็กหญิงชีวาพร  ทองเอียด
3. เด็กชายณฐกร  มาสุข
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
2. นางวรรณี  อินทร์รจนา
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72 เงิน 43 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชา  พระพิไชย
2. นายนรินทร์  สุทธิประเสริฐ
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  จันทร์แปลง
 
1. นางพรรธิภา  มานิตกุล
2. นายคมกฤช  มานิตกุล
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 46 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  สวัสเดช
2. เด็กหญิงอริศรา  แซ่ย่าง
3. เด็กหญิงเบญญาภา  เทียนฉิมพลี
 
1. นายเจษฎา  เครือขำ
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 74 เงิน 33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายศิวกร  วิจิตรบรรณการ
2. นายอาชว์  สุนทระศานติก
3. นายเอกชัย  เดชะ
 
1. นางเพ็ญพรรณ  จงจุดเทียน
2. นางสาวจริยาภรณ์  ป้อมสุข
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 34 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงศิริรุ่ง  วงจันทร์วัฒนา
2. เด็กชายสุพจน์  นามภักดี
3. เด็กหญิงอภิชญา  รักยงค์
 
1. นางสาวอนิสสา  อารมณ์สวะ
2. นางสาวจิราภรณ์  ดาวทอง
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 35 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายธนพัฒน์  สะท้านวงค์
2. นางสาวนรินทร  เริงฤทธิ์
3. นางสาวศศิมา  มหาธนะสาร
 
1. นางสาวอัจฉรา  ทนนานนท์
2. นางเพ็ญฤดี  สุวรรณประภา
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายผลา  ใจสว่าง
2. เด็กชายภูเบศ  วิสุวรรณ
 
1. นางสาวศรีรัตน์  เวชตรียานนท์
2. นางวรรณี  อินทร์รจนา
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 39 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติพงษ์  หนองมีทรัพย์
2. นายจิรพัฒน์  เหล่าธารทรัพย์
 
1. นายสรรเพชญ  ขุนนุช
2. นางสาวเกศินี  เตือนอุดมศีล
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 35 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายสรณ์  สิทธิพา
2. เด็กชายอนุวัตร  เปลี่ยนสมัย
 
1. นางสาวขนิษฐา  เกษแก้ว
2. นายอนนท์  ทัฬหกิจ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 60.26 ทองแดง 44 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กชายจิศรณ์  มงคลวงษ์
2. เด็กชายเอกบดินทร์  สีหาวงษ์
 
1. นางสาวกรกนก  วงศ์ทอง
2. นางสาวศุภัชญา  โพธิ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 29 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายพรชัย  สนลอย
2. นายพรพิชัย  พินดอนไพร
3. นายพัฒน  นุชราชวงศ์
 
1. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
2. นายยุธทนา  เลิศคลัง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐริกา  อ้อมแก้ว
2. เด็กหญิงปัทมา  เพียดงมัน
3. เด็กหญิงปาลิตา  ร่มโพรีย์
4. เด็กหญิงวรรธนภรณ์  ชนะคำ
5. เด็กหญิงไข่มุกม์  มูลผา
 
1. ดร.ชาคริยา  พินิจรัตนอนันต์
2. นางสาวปวีณา  บุราณ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.1 ทอง 27 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวพัชรมาศ  จิตรเดชขจร
2. นางสาวพัทธนันท์  ดิษยวนิชนันทน์
3. นางสาวรินท์ลลภัส  โชติช่วง
4. นางสาวรินรดา  แตงหอม
5. นางสาวเปมิกา  กลีบเมฆ
 
1. นางสาวรักษ์วลี  จันทร์วิจิตรกุล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 42 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  เสือมาก
2. เด็กหญิงตรีกวินท์  ใจดี
3. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  บารมี
4. เด็กหญิงมัลลิกา  ลิ่มปุ่น
5. เด็กหญิงวิมลมาศ  ม่วงขาว
 
1. นางสาวรภัสศา  เฮงชัยโย
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงวนิดา  สมภูมิ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.6 เงิน 48 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวชุตินันท์  ศรีพนมวรรณ
2. นางสาวญาณกร  ธรรมปาพจน์
3. นางสาวพรรณิภา  กิตติสุริยะนนท์
4. นางสาวพิมชนก  รักเรือน
5. นางสาวสุกฤตา  แพงอุ่ม
 
1. นายวรวิทย์  สุสุวรรณ
2. นางสาวสุวรรณี  นิลใบ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78.6 เงิน 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงนฤชล  สิงหศิริ
2. เด็กหญิงนันทวรรณ  ทองสดใส
3. เด็กหญิงปุณณภา  เหลืองกาญจนกูล
4. เด็กชายสัณหณัฐ  ศรีแสง
5. เด็กชายอิสสเรศ  วีระไวทยะ
 
1. นายสมเจตน์  มีเย็น
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 36 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  บุญเลิศ
2. นายธีรชัย  นิลสนธิ
3. นางสาวพิมพ์ชนก  ภู่ระหงษ์
4. นายพีรณิฐ  มงคลวงศ์
5. นางสาวสุนัตตา  ปานัง
 
1. นายสุเศรษฐ์  บุญเกตุ
2. นางสาวอรปทุม  วิรุณปักษี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  ซุ้มผกาแก้ว
2. นางสาวทานตะวัน  กลิ่นสุคนธ์
3. นายธนกฤต  ครูศิริกูล
4. นางสาวธนภัทร  อุ่นภักดิ์
5. นางสาวธนัญญา  อุทัยฉาย
6. นางสาวนุชวรา  หยดหยาด
7. นางสาวบัณฑิตา  มุกดา
8. นายพงศ์กรณ์  เกิดภาณุพัฒน์
9. นายพรพฤกษ์  ม่วงศรี
10. นายภานุพงศ์  กิ่งทอง
11. นายภูริช  นันทพรภักดี
12. นางสาวศศิธร  เหมสุข
13. นางสาวสมมนัส  อรจันทร์
14. นางสาวอนัญพร  เพ็งเลา
15. นางสาวอมลรดา  ศักดามาศ
16. นางสาวอัญชิสา  วงศ์จิรวัฒนกุล
17. นางสาวเพ็ญปรางค์  ขอมปรางค์
 
1. นางสวรินทร์  เลิศวัฒนเรืองชัย
2. นางวิมลรัตน์  กองแดง
3. นางสาวพัชรพร  เจียมฉวี
4. นายจตุรงค์  รำภา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.8 ทอง 13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์วรรณ  ชำนาญ
 
1. นางถนอมจิต  อ่องเจริญ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวฐาปนีย์  ชัยศักดานุกูล
 
1. นางสาวพัชรพร  เจียมฉวี
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83.8 ทอง 41 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทำเสร็จ
2. เด็กหญิงตติยาภรณ์  แสงโชติ
 
1. นางสาวระพีพรรณ  เพิ่มประเสริฐ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัมพิกา  ตรงคมาลี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.8 ทอง 28 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายณภธร  นิธิโสธรางกูร
2. นางสาวอภิสรา  โรจนาศรีรัตน์
 
1. นางยุพิน  แก้วเลื่อนมา
2. นางสาวระพีพรรณ  เพิ่มประเสริฐ
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89.8 ทอง 9 โรงเรียนธรรมจารินีวิทยา 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สายบัว
2. เด็กหญิงชาริสา  วงศ์จันทร์
3. นางสาวณัฐริกา  สรทรง
4. เด็กหญิงปัทมา  เพียดงมัน
5. เด็กหญิงฟ้าใส  เทียนรุ่งสวัสดิ์
6. เด็กหญิงรมณ์รวินทร์  ศรีทองกุล
7. นางสาวศิริกาญจน์  มณีวงค์
8. นางสาวสุพัตรา  ท้วมทองดี
9. นางสาวอารียา  แสงเปล่ง
10. เด็กหญิงเนตรนภา  ดาพันธ์
 
1. ดร.ชาคริยา  พินิจรัตนอนันต์
2. นางสาวบุญญาพร  ทัพชู
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 65.2 ทองแดง 44 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนิภรณ์  เต่านาง
2. นางสาวณัฐสิกาญจน์  เทพรักษ์
3. เด็กหญิงวรรณษา  เปี่ยมพิไชย
4. เด็กหญิงวรินทร  ทองกร
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เหลือมณีเวชย์
6. เด็กหญิงศิรภัสสร  ทิพย์บุญมี
7. เด็กหญิงสุชาดา  กุลรักษา
8. นางสาวอมรรัตน์  บัวงาม
9. เด็กหญิงอรุณรัตน์  จันทร์แพง
10. เด็กหญิงเจณิกา  ศรีสุข
 
1. นางปุณิกา  จุลรีญากาศ
2. นางอรัญญา  อ่อนละมัย
3. นางจีรภา  แสงแก้ว
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93.5 ทอง 4 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวชนินาถ  เบญจมาส
3. นางสาวดุจฤดี  ทัศวร
4. นางสาวธนภรณ์  อินทร์แพทย์
5. นายธนัช  มณีวิหค
6. นางสาวนรินี  หีบแก้ว
7. นายปวเรศ  โหสกุล
8. นายผดุงศิลป์  เอมครุฑ
9. นางสาวศริตา  โรจนานนท์
10. นายอัครวิชญ์  ขันทอง
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
2. นายศิริ  จิตตเรืองโรจน์
3. นางสาวเมธาวี  เนียมรักษา
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 77.8 เงิน 14 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกัมปนาท  เนียมหอม
2. เด็กหญิงกิตติยา  ใจงาม
3. เด็กหญิงกุลฑิรา  สร้อยระย้า
4. เด็กหญิงชญานิศ  ช่างปรุง
5. เด็กชายณัฐนรินทร์  แก้วปัดชา
6. เด็กหญิงนนทภรณ์  รักแคว้น
7. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีนวลจันทร์
8. เด็กหญิงสุวพิชชา  คำนุ
9. เด็กหญิงอริสรา  ตรีสงวน
10. เด็กหญิงเบญญทิพย์  สุวรรณวงค์
 
1. นายสราวุฒิ  ลิ้มติ้ว
2. นายกรกช  โฮมหงษ์
3. นางปุณิกา  จุลรีญากาศ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกฤษณพงศ์  สว่างเกตุ
2. นายกลวัชร  จินดาวงษ์
3. นายกิตตินันท์  ศรีแสนตอ
4. นางสาวกิตติยาณี  พวงประเสริฐศีล
5. นายทักษิณ  เกศทองคำ
6. นายนรวิชญ์  พงษ์เพ็ชร์
7. นางสาวพชรพร  อ่อนแก้ว
8. นายพศวีร์  ทิพย์เที่ยงแท้
9. นายภาณุพงศ์  พวงเงิน
10. นายสุภชัย  นาคแกมนิล
 
1. นายวรยุทธ์  ทิพย์เที่ยงแท้
2. นางสาวเมธาวี  เกิดขวัญ
3. นายอิสรภาพ  โทจันทร์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 23 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวนีรนารา  รอดนิตย์
2. นางสาวรุจิกาญน์   แซ่เอี้ยว
 
1. นางปุณิกา  จุลรีญากาศ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 36 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงธันยกร   เฉลิมดิษฐ
 
1. นายทัศนัย   จิตพัฒนกุล
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 93 ทอง 7 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวสุภัสสร  เสน่ห์เสาวรส
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 34 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ด้วงฝั่งเหนือ
 
1. นายวุฒิพร  จันทร์เจิม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 36 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวเบญญาภา  เจนถนอมม้า
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 25 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กหญิงสริตา  ใจห้าว
 
1. นายสุริยา  ตาทิพย์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนม์ชนก  อรรณพเพชร
 
1. นายชานนท์  ลิ้มแสงอุทัย
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  แสนแก้ว
 
1. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 40 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวจิตติมา  แซ่ลี
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวีริสา  คำทอง
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  กรึงชัง
 
1. นางสาวอิสริยะ  อุณหกานต์
2. นางสาวสุธิดา  สายบัว
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงพรลภัส   เฉลิมดิษฐ
 
1. นายทัศนัย   จิตพัฒนกุล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง 19 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติคุณ  กฤษณะคุปต์
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายณัฐนนท์  มูลมณี
2. เด็กชายณัฐนันท์  มูลมณี
3. เด็กชายเทพพร  บุญด้วง
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
2. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวกุลนิดา  คงเปรม
2. นายทักษิณ  ชื่นชม
3. นายรัชชานนท์  มีจันทร์
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
2. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 78 เงิน 22 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงโยษิตา   ไม้แก้ว
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 40 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงโยษิตา   ไม้แก้ว
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 77 เงิน 33 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธันวรินทร์  จงจิตต์โพธา
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนโชติ  ไชยสอน
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 40 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายนราธิป   สระทองเทียน
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง 6 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายเอกชัย   สระทองเทียน
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวธนารีย์   ธรรมมะ
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.33 ทอง 14 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายธนวัต  รุ่งรส
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 26 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนาธิป  ทองชมพูนุช
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78 เงิน 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์   ก๋องแน่น
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 21 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงปณิดา  วงษ์สีดา
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 15 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์   ก๋องแน่น
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81 ทอง 16 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงวรัญญา  คล้ำประเสริฐ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวสุพิชญนันท์  พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายอธิพัฒน์  นิลขาว
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายวายุภักดิ์   ทองตาเต็ม
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 11 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  กลิ่นโอชา
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง 30 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจิรพัชร  สอสอาด
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 78 เงิน 16 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายณัฐกานต์   ก๋องแน่น
2. นางสาวธนาภา  ม่วงงาม
3. เด็กหญิงมินตรา  ไชยดำ
4. เด็กชายรัฐภูมิ  มั่งแป้น
5. เด็กหญิงวิลาสินี  จุ้ยเย็น
6. นางสาวศุภสุตา  ทับทอง
7. นายสวภัทร์  ชาสิงห์แก้ว
8. เด็กชายสุทธิรักษ์  บุญยังคิด
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายส่งศักดิ์  ห่วงทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83.4 ทอง 20 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกกานต์  สว่างอารมย์
2. เด็กชายกันตพงศ์  อุดมศรี
3. เด็กชายชยานันท์  ชมเกิด
4. เด็กชายชัชชัย  ใชยอนุกูล
5. นายณัฐกานต์   ก๋องแน่น
6. เด็กหญิงดุษณี  ถ้วยทองคำ
7. นายธนวัต  รุ่งรส
8. นางสาวธนาภรณ์  ม่วงงาม
9. เด็กชายธนโชติ  ไชยสอน
10. เด็กชายธเนศวร  ภูทัดผล
11. เด็กหญิงปณิดา  วงษ์สีดา
12. เด็กหญิงพัชรดา  นิลมาก
13. เด็กหญิงพันธุ์ทิพย์  กลิ่นโอชา
14. เด็กชายรัฐภูมิ  มั่งแป้น
15. นายสวภัทร์  ชาสิงห์แก้ว
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายส่งศักดิ์  ห่วงทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.8 ทอง 13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายกันตพงศ์  อุดมศรี
2. เด็กชายชยานันท์  ชมเกิด
3. นายณัฐกานต์   ก๋องแน่น
4. เด็กหญิงดุษณี  ถ้วยทองคำ
5. นางสาวธนภรณ์  บุญหู้
6. เด็กชายธนโชติ  ไชยสอน
7. นางสาวธันวรินทร์  จงจิตต์โพธา
8. นายนิพิฐพนธ์  สุวรรณเกิด
9. เด็กชายรัฐภูมิ  มั่งแป้น
10. เด็กหญิงวรัญญา  คล้ำประเสริฐ
11. นางสาวศุภสุตา  ทับทอง
12. เด็กชายสุวิวัฒก์  พรหมบุรี
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
3. นายส่งศักดิ์  ห่วงทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 78 เงิน 26 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกชมณฑน์  ม่วงทอง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  เกตุกร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ใจมุ่ง
4. นางสาวธนภัทร  แผ้วงาม
5. เด็กหญิงธัญจิรา  น้อยเนตร
6. เด็กหญิงนรารัตน์  วิหัคโค
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ชุ่มจันทร์
8. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วกลม
9. เด็กหญิงภัทรสุวรรณ  ขำอิ่ม
10. เด็กหญิงรสสุคนธ์  พันธ์ฟัก
11. เด็กชายศรายุทธ  สุทธิพันธ์
12. นางสาวศิริลักษณ์  จะปะกิยา
13. เด็กหญิงสิริวิมล  มากสินธ์
14. เด็กชายสุทธิพงษ์  พรมสูง
15. เด็กชายอนันดา  แย้มมา
16. เด็กหญิงอรณิชา  แก้วคำ
17. เด็กหญิงอสมาพร  เต๋งจงดี
18. เด็กชายเกริกฤทธิ์  บุรคอน
19. เด็กชายเกิดโชค  อร่ามเรือง
20. เด็กหญิงเบญจมาศ  ชาติฉุน
 
1. นางอังคณา  เชื้อชมกุล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.1 ทอง 5 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงฐิติกานต์   พรหมหมัด
2. เด็กชายต่อลักษณ์  ชุติชัยศักดา
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ปัญญาธีระ
4. เด็กหญิงวรัทสิริกุล   แตงนวน
5. เด็กหญิงศศิมา  เกลี้ยงเกิด
6. เด็กชายโมกวล  เซอุล
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
2. นางปัญจพร  ยอแซฟ
3. นายสุจินดา  พูนผล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88.6 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวจิราพัชร  จิรพุทธกร
2. นายธรรมสรณ์  ละชั่ว
3. นายมารุต  เปลี่ยนแพ
4. นายวิรชัย  ไพศาลนันท์
5. นายอานุภาพ  พุทธปราณี
6. นางสาวแพรพลอย  ลำบุตร
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80.2 ทอง 25 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกชกร  เรืองจุ้ย
2. นางสาวกรกมล  สินแบน
3. เด็กหญิงกรชกร  หัสไทย
4. เด็กหญิงกัญญ์วรา  เพชรจินดา
5. นายกัลยกฤต  บวรสุวรรณ
6. นางสาวจันทราทิพย์  ทองทัพ
7. นายชานน  เหล่าสาย
8. นายชเนศ  สมัครไทย
9. นางสาวญานิศา  ปานนิล
10. เด็กชายฐณวัฒน์  เพ็งละแก้ว
11. นางสาวณัฐณิชา  บำรุงสุข
12. นายณัฐนันท์  ร่มแก้ว
13. เด็กชายณัฐภูมิ  รุ่งสุริยวงศ์
14. นางสาวณัฐมณ  นาคนิยม
15. เด็กหญิงดาณิมา  บัวงาม
16. เด็กหญิงธนวรรณ  วัฒนา
17. เด็กชายธีรเมธ  เจริญกิติศัพท์
18. เด็กหญิงปณิฎฐามญช์  โพนดวงกรณ์
19. นายปภังกร  ปรีชาพานิช
20. นายปรีดี  ทิพย์เนตร
21. เด็กหญิงปะทุมพร  ทองติด
22. เด็กชายปุณญพัฒน์  จีระชูสวัสดิ์
23. เด็กชายพัชรพฤกษ์  เทศกิจ
24. นายพิตรพิบูล  เทียบคุณขนัดภัส
25. นางสาวรัฐพร  สุวรรณสว่าง
26. นายรัฐโชติ  ขำพิทักษ์
27. เด็กหญิงรินรดา  แซ่เต้า
28. นางสาวลักษมีกานต์  รัตนะรัต
29. เด็กหญิงลักษิกา  อาจอ่อนศรี
30. นางสาววชิรญาณ์  คำนาน
31. นางสาวศุภวรรณ  มาทวงศ์
32. เด็กหญิงสิรินันท์  บัวขาว
33. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  สุวรรณพงษ์
34. นางสาวเกษราภรณ์  วังวิจิตร
35. เด็กหญิงเขมิกา  ประยูรหงษ์
36. นายไทพัฒ  สายแสงทอง
 
1. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
2. นายปฎิพัฒน์  เสียมไหม
3. นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
4. นางสาวพฤกษาชล  โพธิสาร
5. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
6. นางสาวดุษิต  ชีวังกูล
7. นายพรชัย  คล้ายศิริ
8. นางสาววราสินี  พรมวัง
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90.53 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง 12 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายอนุพงษ์   ก้านทอง
 
1. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงรักษิณา  ลิโท
 
1. นายอนนท์  ทัฬหกิจ
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.16 ทอง 36 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวรุ่งนภา  พุ่มแก้ว
 
1. นางสาวชญาณี  เยียระยงค์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายณกรณ์  ต้นประเสริฐ
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. นายชัยรัตน์  สระเสรี
 
1. นางสาวศิรินญา  กตัญญตาพงษ์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  ลิมวัฒโนชัย
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.66 เงิน 42 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวโพธิ์สุวรรณ  สุวรรณโพธิ์
 
1. นายนานนท์  เวชฤทธิกุล
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.67 เงิน 28 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  วัฒนโสภา
 
1. นางสาวสุภาพร  เทพสวัสดิ์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.67 เงิน 21 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายภาณุวิชญ์  ดวงชื่น
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงภักค์ตะวัน  กิตติ์ศรีวัฒนา
 
1. นายกิตติพันธ์  อรรคเจริญวงศ์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 29 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกรวรีย์  เซี่ยงจ๊ง
 
1. นายนานนท์  เวชฤทธิกุล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายณัฐกฤษ  ลดารัตน์
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.3 ทอง 17 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายพิพัฒน์  จันทร์แฉล้ม
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 29 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  จินดาวัลย์
 
1. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 28 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวณัฏฐ์ณิชา  ไททวี
 
1. นายรัตน์ธีระ  โตสัจจวงศ์
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 58.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  เหลืองมณีเวช
2. เด็กหญิงจิดาภา  เอ่ยศิริ
3. เด็กหญิงญาณิศา  เจริญผล
4. เด็กหญิงณัฐธิดากาญจน์  ประทุมรุ่ง
5. เด็กหญิงธันสธร  สังข์ทอง
6. เด็กหญิงบุณิกา  เจียมสุภา
7. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ไม้แก้ว
8. เด็กหญิงสุชญา  ปิ่นทอง
9. เด็กหญิงสุทธิดา  นาถนิติวิทยา
10. เด็กหญิงอนัญญา  ธงณัฐวัศ
11. เด็กหญิงอนัญญา  แก้วกำพร้า
12. เด็กหญิงอรณัชชา  ทวีวงษ์
 
1. นายกิตติพันธ์  อรรคเจริญวงศ์
2. นายธีระพงษ์  หาญคำภา
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 27 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกมลเนตร   สังฆทิพย์
2. นายชนะพล   ตันอริยะมีศิริกุล
3. นางสาวณิชารีย์   บุญสุข
4. นายนิทัศน์  มณีฉาย
5. เด็กหญิงบุษยมาส  อินนาดอน
6. นายพงษ์ปณต  ปานอำพันธ์
7. นายพศวัต   สิถิรบุตร
8. นายพิรวิชญ์  สาระกุลพันธ์
9. นางสาวสุนธรา  สีลานุโลม
10. นายสุริยา  แซ่ลิ้ม
11. นายเขมราช  สามา
 
1. นายปกิจ  เหมือนจันทร์เชย
2. นายวินิธธา  ทรัพย์เห็นสว่าง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 15 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  เนื้อแตงเย็น
2. เด็กชายกิตติธัช  สังข์ชู
3. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ทิมวัตน์
4. เด็กชายคุณากร  กัณหอัครพันธ์
5. เด็กชายจารุกิตต์  เข็มทอง
6. เด็กหญิงจีระนันท์  ปิ่นประไมล์
7. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เดชะปัญญา
8. เด็กหญิงชญาภา  บุญจันทร์ศรี
9. เด็กหญิงชนิษากานต์  จำปาศรี
10. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อริยะทัศน์
11. เด็กหญิงฐิติกานต์  วังกาบ
12. เด็กหญิงฐิติมา  โชติช่วง
13. เด็กหญิงณัฐณิชา  อรุณเลิศรัศมี
14. เด็กหญิงณัฐริกา  น่วมนา
15. เด็กหญิงทักษพร  ธนะสุคนธ์
16. เด็กหญิงทิพวัลย์  ธีรมีชัย
17. เด็กหญิงธนิดา  โตศิริ
18. เด็กหญิงธัญชนก  มอบกระโทก
19. เด็กหญิงธันชนก  ตันติผล
20. เด็กชายธีรภัทร  มั่งมี
21. เด็กหญิงนิลจินดาพร  เลิศพิทักษ์กมล
22. เด็กหญิงปทิตตา  รอดสุทธิ
23. เด็กหญิงปริยากร  พูลยม
24. เด็กหญิงปริยาภัทร  สาดะระ
25. เด็กหญิงปวันรัตน์  ผิวนวล
26. เด็กหญิงปาริชาต  เกิดดี
27. เด็กหญิงพรจรัส  จันคนา
28. เด็กหญิงพรรษมน  จันทร์แพง
29. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  ธรรมเจริญ
30. เด็กหญิงภัทราภา  วิเศษรจนา
31. เด็กชายภูมิภัทร  คุ้มแก้วจินดา
32. เด็กหญิงรุจิสา  ลิขิตมาลา
33. เด็กหญิงวรณัน  วิริยะบัณฑิต
34. เด็กหญิงวันวิสา  จันทรมงคล
35. เด็กหญิงวีริยา  นราศรี
36. เด็กหญิงศิรประภา  มหัทธนะประดิษฐ
37. เด็กหญิงสุรัสวดี  ศิริกานนท์
38. เด็กหญิงอภัสรา  ช่างเขียน
39. เด็กหญิงอรอุมา  เรวัตโต
40. เด็กชายเอกรักษ์  พรมมิ
 
1. นายจิรพิพรรธ  ธรรมแท้
2. นายวรพจน์  ศรศิริ
3. นายมานิต  แก้วคง
4. นางสาวเมธาวี  เกิดขวัญ
5. นางสาวดรุณี  ทองคำ
6. นางอรพรรณ  สันธิศิริ
7. นางสาวศิริวิมล  ชูชีพวัฒนา
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  แก่นปัดชา
2. นางสาวคีตศิลป์  พึ่งธงไทย
3. นางสาวจารวี  บำรุงราชภักดี
4. นายชลชาติ  โพธิ์เงิน
5. นายณฐพงค์  เจริญพานิชย์
6. นายณรงค์ชัย  พยัควรรณ
7. นางสาวณัฐนรี  ศรีสถาน
8. นางสาวณัฐรัตน์  ขำแก้ว
9. นางสาวทักษพร  ธนนท์นภาเดช
10. นางสาวธนพร  ทวีศิริเวทย์
11. นายธีรภัทร  กิจพัฒนาชัยกุล
12. นายนพรุจ  เจนปัญญาวุฒิกุล
13. นางสาวนันท์นภัส  ตันติวิศาล
14. นายนิติพงษ์  เลิศเจริญธรรม
15. นางสาวบัณฑิตา  วิริยานันทดำรง
16. นางสาวปนัดดา  สายัณห์
17. นายพชรพล  น่วมมะโน
18. นายพัฒนพงษ์  จำเริญสุข
19. นางสาวพิมพรรณ  พิมพ์หล่อ
20. นางสาวพิมพิกา  มนามัยน้อย
21. นายภัทรนันท์  วิบูลย์ศิริชัย
22. นายรฐพล  ดวงชื่น
23. นางสาวรัตนศิริ  มณีโชติ
24. นางสาวศิรภัสสร  สุวรรณรักษ์
25. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่ลิม
26. นางสาวสุฐิตา  สืบวงศ์
27. นางสาวสุพัตรา  จุ่นอ้น
28. นางสาวอัญชลีรัตน์  หันบัญญัติ
29. นางสาวเกณิกา  วงษ์เปีย
30. นางสาวเกศกนก  ริ้วสุวรรณสกุล
31. นางสาวเดือน  ชูฉาย
32. นางสาวแกมทอง  เนียมเรี่ยม
 
1. นายจิรพิพรรธ  ธรรมแท้
2. นายมานิต  แก้วคง
3. นายวรพจน์  ศรศิริ
4. นางสาวเมธาวี  เกิดขวัญ
5. นางสาวดรุณี  ทองคำ
6. นางอรพรรณ  สันธิศิริ
7. นางสาวศิริวิมล  ชูชีพวัฒนา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 26 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  ศิริผลไพบูลย์
2. เด็กชายกานต์  บัวอ่อน
3. เด็กชายดาตา  บุญช่วย
4. เด็กหญิงบุรัสกร  แสนตา
5. เด็กชายปัฐทวี  ปรีเปรม
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  มะลิทอง
7. เด็กชายวันชัย  ใจรักษา
8. เด็กหญิงอิสตร้า  -
9. เด็กหญิงเพชรพลอย  พลภูเมือง
10. เด็กหญิงเมทนี  พระโยม
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางลักขณา  โพธิ์ทองโชติกุล
3. นางสาวจุรีรัตน์  ม่วงนา
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นายณัฐนัย  สังอ่อนดี
2. นางสาวดวงดาว  โทจา
3. นายปกภพ  ทองลาย
4. นางสาวพรรณพัดษา  ภู่ขำ
5. นางสาวพรลภัส  กำเนิดเนตร
6. นายวรัญญู  โสกมาน
7. นายวีรพล  วิบูลศุภากร
8. นางสาวสุนิษา  ฉายแสง
9. นายอนิรุติ  ท้าวปูตา
10. นางสาวแพรวพรรณ  พลภูเมือง
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวพิมพ์ญาดา  ตังป๊อก
3. นางสาวฟิรดาว  เอี่ยมวัน
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขไกร
2. เด็กหญิงณัคศร  สุศาโยธิน
3. เด็กหญิงพรสุพพัต  ประทุมวัลย์
4. เด็กหญิงพิชชาพร  ช่างประดับ
5. เด็กชายรัชพล  หลอดทองแดง
6. เด็กหญิงวริศรา  วิเชียรชูตระกูล
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
4. นายเตมีย์  ศรีคง
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.8 ทอง 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชลธิชา  เหลือล้น
2. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
3. นางสาวฐิติมา  สวนพฤกษา
4. นางสาวพัชรภรณ์   ชูเลิศ
5. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
6. นางสาวเจนจิรา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
4. นายเตมีย์  ศรีคง
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 39 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชญานิฏฐ์  อร่ามยิ่ง
2. เด็กหญิงชนิดา  ปิ่นดอนไพร
3. เด็กหญิงชิชณา  ยิ่งเมือง
4. เด็กหญิงนวพร  ชูชมชื่น
5. เด็กหญิงศิวดา  ทับยาง
6. เด็กหญิงเนตรนภา  รุ่งเอนก
7. เด็กหญิงเบญญาภา  ตันวัฒนเสรี
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.2 ทอง 6 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกอร  ทองมี
2. นางสาวชนัดดา  คุ้มวงษ์
3. นางสาวชลธิชา  เหลือล้น
4. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
5. นางสาวฐิติมา  สวนพฤกษา
6. นางสาวพัชรภรณ์   ชูเลิศ
7. นางสาวอนรรฆพร  ชื่นอู่ทรัพย์
8. นางสาวเจนจิรา  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
3. นางสาวสุวจนี  พุ่มทอง
4. นายเตมีย์  ศรีคง
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายจารุจรัลไชย  ฤทธิจันทร์
2. นายจิรวัฒน์  ปราบพาล
3. นายจิรากูล  พิทักษ์รัตนสกุล
4. นางสาวณัฐชนก  สุวรรณ
5. นางสาวตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
6. นางสาวธนพร  ชูระเชตุ
7. นางสาวปนัสญา  เพ็ชรน้อย
8. นางสาวพนิดา  ฮะบุญมี
9. นางสาวพิชามญชุ์  จิตรลัดดา
10. นางสาวพิมพ์พิชญะ  บรรเลงจิต
11. นางสาวสุจิรนันท์  ชาตินุช
12. นางสาวอินทิรา  แสงจันทร์
13. นายอิสเรศ  เตชะเจริญกิจ
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 47.33 เข้าร่วม 12 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวประไพ  จันทร์อินทร์
2. นางสาวหนึ่งกมล  กลัดมุข
3. นางสาวเจนจิรา  สงเกลี้ยง
4. นายเอกชัย  ทองกรณ์
5. นายเอกราช  ไกรกล
 
1. นางสาวปรานอม  แสงนิล
2. นางสาวหทัยรัตน์  เนียมหอม
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 16 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายแจ็คสัน  อัลเบิร์ท นอร์ด
 
1. Mr.Duncan  Kuria Muturi
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 78.2 เงิน 16 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายณัฐพัฒน  ชีพสัตยากร
 
1. MissSheila  Mae Calmita
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 16 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  พิศสะอาด
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ใจชื่น
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 77.6 เงิน 42 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวสุภาพร  เกตุคำขวา
 
1. นางละมัย  หิรัญชาติ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 57.34 เข้าร่วม 29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายชยทัต  มังกรพันธุ์
 
1. นางกมลภัทร  ตนุเลิศ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 21 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายธนาธิป  คณธิคามี
 
1. นางปิยนารถ  แสวงศักดิ์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.583 ทอง 8 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงธัญรัตน์  สุขพรั่งพร้อม
2. เด็กหญิงนัชชา  วิสุวรรณ
3. เด็กหญิงพีรดา  จันทภูมิ
4. เด็กหญิงรชยา  อธิชลินทร
5. เด็กหญิงเขมิสรา  สุขนิจจิตงาม
 
1. Mr.Romeo  Terogo Ordan,Jr.
2. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายชนาธิป  อำไพโรจนวงศ์
2. นางสาวดรัลพร  เพิ่มวงศ์นิติกร
3. นายดิตถ์วัต  ตันเวทยานนท์
4. นางสาวปริยากร  ภู่ตัน
5. นางสาวสุธีรา  กสินุรักษ์
 
1. Mr.Romeo  Terogo Ordan,Jr.
2. MissTae  Otani
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 82 ทอง 25 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวลัย  ธัญญพันธ์โสภณ
2. เด็กหญิงบูชิตา  โฆษะบดี
 
1. นางสาวสิโรธร  แย้มชุ่ม
2. MissChen   Xiao Jing
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.83 ทอง 34 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกมลฉัตร  ต๊ะปัญญา
2. นางสาวณัฏฐิกา  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวไพลิน  พิงพิทยากุล
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 76.75 เงิน 23 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายทิธานนท์  อัตวัฒนา
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  พวงหอม
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
2. MissTae  Otani
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 28 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายปฐมพร  ชุมพาลี
2. นางสาวศนินทิตา  วุดานุพันธ์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
2. MissTae  Otani
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86.67 ทอง 10 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวลภัส  ปิยะทัพ
2. นางสาววาสนา  คำศรี
 
1. นายชนินทร  คงกระพันธ์
2. MissJae Seon  Hyun
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 85.33 ทอง 13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวฐนรินทร์  พรพงศ์ภาณุรัฐ
2. นายศิรสิทธิ์  พุ่มพวง
 
1. นางสาวยุพดี  พัวพันธ์พงศ์
2. นางสาวศศิวิมล  ไชยพิเดช
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 56.67 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชนัญญา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
2. นางสาวธันยพร  ติ๋วโวหาร
 
1. นางสาววิกานดา  จำปาทอง
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 77 เงิน 21 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายรพีภูมิ  ทีฆวาทิน
2. นายศิักดิธัช  พิทยาวานิชย์
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
2. MissTae  Otani
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน 13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชนัญชิดา  บุษรักษ์
2. นางสาวศิศิรา  รอดจิตต์
 
1. นายชนินทร  คงกระพันธ์
2. MissJae Seon  Hyun
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 65.75 ทองแดง 16 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาววรรณสิริ  ผูกพันธ์
2. นางสาวอภิชญา  ตาคอ
 
1. นางสาวยุพดี  พัวพันธ์พงศ์
2. นายศิริพงษ์  ขุนชำนาญ
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 13 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวนันท์นภัส  กัลปะ
2. นางสาวบุศยรินทร์  เทียมพันธ์พงศ์
3. นางสาวปาณิสรา  เสียงเอก
4. นายวัทนพร  ลิขิตเจริญธรรม
5. นางสาวสวรส  จันทรสูตร
 
1. Mrs.Fang  He
2. นายธนกร  ตระการวิทยารักษ์
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.25 ทอง 9 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจีรวรรณ  บุญยืน
2. นายธนิต  พรหมพิมล
3. นางสาวภัสมนต์  เรืองรุ่ง
4. นางสาววรรณวนัส  กิจจะ
5. นางสาววาสิตา  ศรีโยธิน
 
1. นางสาวกรองแก้ว  ภู่ศิริ
2. MissTae  Otani
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 70.33 เงิน 14 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจิรภิญญา  มหาวีระตระกูล
2. นายธนรรจ์  อ่วมเรืองศรี
3. นายนทีธร  ป้อมเชียงพิณ
4. นางสาวปารีณา  เรืองเดช
5. นางสาวพุทธรักษา  ทวีผล
 
1. นางสาวศศิวิมล  ไชยพิเดช
2. นายศิริพงษ์  ขุนชำนาญ
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 76 เงิน 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวทิพยวดี  ดวงดาว
2. นางสาวปวพร  กองแก้ว
3. นางสาวพีรดา  เฟื่องฟุ้ง
4. นางสาวรุจิรา  ปานเนียม
5. นายเธียรภัทธ์  หงษ์ทอง
 
1. นายเอกนครินทร์  เมืองเกษม
2. MissJae Seon  Hyun
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 21 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวจารุวรรณ  งาเจือ
 
1. Mrs.Fang  He
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.25 เงิน 19 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐณิชา  ตั้งสวัสดิ์ดำรง
 
1. MissTae  Otani
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.25 ทอง 9 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธนพร  ทองตาล่วง
 
1. นายเอกนครินทร์  เมืองเกษม
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 77.7 เงิน 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  เฮงจิตตระกูล
2. เด็กชายพิสณฑ์  สืบนิพนธ์
 
1. นางสาวพรรณี  วันกระจ่าง
2. นางสาวนภาลัย  เวชวงค์
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.65 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวรวินท์นิภา  สุขพานิช
 
1. นางสาวพรรณี  วันกระจ่าง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.45 ทอง 39 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงชลลดา  ชูอิฐ
2. เด็กชายชุติเดช  ศรัทธาผล
3. เด็กชายธนัท  ภิรมย์
4. เด็กชายนภนต์  บุตรน้ำเพชร
5. เด็กหญิงมนัสษา  หมื่นสนิท
6. เด็กชายวรชิต  มะนะโส
7. เด็กชายเจริญเกียรติ  โพธิ์แลกุ
8. เด็กชายเมธัส  อินเขาย้อย
 
1. นางละมัย  หิรัญชาติ
2. ว่าที่ร้อยโทณัฐกรณ์   หิรัญชาติ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 75.85 เงิน 35 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกานตพงศ์  เบ้าทอง
2. นายณัฏพล  ปัญญาสม
3. นายณัฐพงศ์  มีมาก
4. นายทั่งเมืองเพชร  ทั่งปราณี
5. นายปฏิภาณ  เพียรไพโรจน์
6. นายวิชญะ  หลวงสนาม
 
1. นางอัญชลี  หมอแพทย์
2. นายศุภกร  ไชยยุทธ์
3. ว่าที่ร้อยตรีภูษณะ  ฮวดโสภา
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 76.8 เงิน 14 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 1. นางสาวกรรณิการ์  แพต่วน
2. นางสาวจินตนา  ดวงจันทร์
3. นางสาวจุฑามาศ  ดีล้วน
4. นางสาวชลธิชา  เหี้ยมหาญ
5. นางสาวลลิตา  ลาวทอง
 
1. นางปราณี  นันทบุตร
2. นางสาวอลิสา  แปยอ
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74.6 เงิน 36 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงคุณัญญา  ศศิกาญจนวงศ์
2. เด็กหญิงชญานิษฐ์  เลิศวัฒนเรืองชัย
3. เด็กหญิงนวพร  หอมจันทร์ดี
 
1. นางสาววลัยพรรณ  ทองดอนเหมือน
2. นางสาวเบญจมาศ  มีต้องปัน
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 74.6 เงิน 42 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวชลพร  ธยานุวัฒนวงศ์
2. นางสาวภัทรวดี  เป้าเล้ง
3. นางสาวศรัณยา  พลับอิน
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญชพร  รอดระวังภัย
2. เด็กหญิงจิรประภา  อรุณคีรีวงศ์
3. เด็กหญิงธนัชพร  พุทรักษา
 
1. นายพรชัย  คล้ายศิริ
2. นางสาวอรวรรณ  นิตย์แสวง
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 81 ทอง 12 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวชานันดา  ปานเนียม
2. นางสาวณัฎฐธิดา  เฮงทวีทรัพย์สิริ
3. นางสาวผโลทัย  ชูศรี
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
2. นางจุฑาภร  สุชาตานุกูล
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวภูริชญา  สิงห์ปัน
2. นายศิวัช  ฮวบขำ
 
1. นายชาตรี  ศรีมิ่งวงค์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธนยศ  องค์พิสุทธิ์
2. เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งบัณฑิต
 
1. นางสาวอมรรัตน์  สีสายชล
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายพัชรพล  ดวงประทีป
2. เด็กชายวัชรัศนิ์  เพ็งพูลผล
 
1. นายประสาร  สุวรรณฉวี
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นายกิตติณัฐ  เหมสี
2. นางสาวฐนิชา  ปิติรัตน์
 
1. นายชาตรี  ศรีมิ่งวงค์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายรัฐศาสตร์  ศรีคำ
2. เด็กชายสุพิชัย  โพชราช
 
1. นายนิมิต  สายสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นายกรกช  อมรประภากรณ์
2. นายธีราทร  ธัชศฤงคารสกุล
 
1. นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
2. นางสาวจินดารัตน์  พวงแฉล้ม
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 79.2 เงิน 7 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวปิยะธิดา  เอี่ยมยัง
2. นางสาวศรินทิพย์  เพิ่มนาม
 
1. นางวัฒนา  โซเซ็ง
2. นางสาวภคินี  กลัดเข็มทอง
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 69.6 ทองแดง 36 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  รังสิมันต์
2. เด็กหญิงเขมมิกา  จุลกศิลป์
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  แย้มสรวล
2. เด็กหญิงอมรพรรณ  แพฟืน
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 20 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจันทกานต์  นุชพันธ์
2. นางสาวปรัชญาพร  กิจวิจิตร์
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. เด็กชายภัคพล  วัชรเสถียรพันธ์
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นางสมพร  เกียรติสกุลเดชา
 
171 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 33 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายภูธเนตร  บอนขุนทด
2. เด็กหญิงศจิกา  ฉัตรพัชรโกวิท
3. เด็กหญิงสุธาสินี  แสนสมทรัพย์
 
1. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
2. นายธีรศานต์  ศิริพจนาวรรณ
 
172 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 31 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวชญานิษฐ์  สรรพคง
2. นางสาวณัชลดา  เหลืองทองเจริญ
3. นางสาวรัตติพร  จอมเกตุ
 
1. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
2. นายกำธร  ใช้พระคุณ
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 30 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาววันวิสา  ปลดเปลื้อง
2. นายอภิชาติ  อวชัย
 
1. นายนพพล  ทองดี
2. นายภานุพงศ์  เหล่าสมบูรณ์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายนคินทร  รุ่งเรือง
2. นายวรากร  เรืองศรี
3. เด็กชายอังควัชร์  คงเมือง
 
1. นายชาคริตย์  แก้วใส
2. นายณัฏฐชัย  ประสูตรนาวิน
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายกิตติชัย  ไชยคีนี
2. นายวิรุฬกิจ  เกตุทอง
3. นายสุรพร  ผลสมบูรณ์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
2. นายสมชาย  ขวาไทย
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 73 เงิน 10 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  พ่วงแจ่ม
2. เด็กหญิงนภัสสร  ฤทธิ์เดช
3. เด็กชายพลศิลป์  เกษรสุวรรณ
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นายธนโชติ  ตันอนุกูล
2. นายปรัชญา  เรืองกิจ
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นางสาวพรลภัส  แสงพันธ์
2. นางสาวสุธิดา  แซ่เฮ้ง
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 1. นายกฤษฎา  รัตนพฤทธิ์
2. นางสาวศศิกานต์  ฉายแสง
3. นายสหรัถ  รัตนวิชัย
 
1. นายนพดล  ยอดยิ่ง
2. นางโสรัจจ์  แสนคำ
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนแคทรายวิทยา 1. นายคมรเดช  ติดดำ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  เวลาหา
3. เด็กชายอรุณ  ชัยจันทร์
 
1. นายตริน  สมิเปรม
2. นายสุรเชษฐ์  เต็มชื่น
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายนครินทร์  ใจรื่น
2. นายบัณญพนธ์  ฮวดหนองโพธิ์
3. นายเสกสรร  เสือณรงค์
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ศรีบรรพต
2. นางสาวธิติมา  แท่นเครือ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 70 เงิน 45 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กหญิงจิราวรรณ   จัตุกูล
2. เด็กหญิงสุพิชญา  ชาวไร่
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  หงษ์แก้ว
 
1. นางสาวชญาณี  เยียระยงค์
2. นางสาวอัญชลี  ทองเหมือน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 41 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปิยธิดา  แสงอยู่
2. นายสุธิพงษ์  ประจอมพล
3. นางสาวแพรวดี  คำแก่น
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นางพิศมัย  นันยา
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 74 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ชุติธรรม
2. เด็กหญิงณิชนันท์  แก้วนามอม
3. เด็กหญิงทักษพร  ชัยพร
4. เด็กชายบิว  ชิเต้
5. เด็กชายพีรพัฒน์  อ้นฟอง
6. เด็กชายวรายุทธ์  คงถาวร
 
1. นายวิชัย  เสลาหอม
2. นางสาวสมฤดี  ยอดเจริญชัย
3. นางสาวเบญจพร  แหวนเพชร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 12 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. นางสาวกุลนิษฐ์  เม็ดติเนีย
2. นางสาวธัญยนิษฐ์  ชาวไร่
3. นางสาวนภปภา  กล้าหาญ
4. นางสาวปภาวรินท์  ทองกอก
5. นางสาวอรอนงค์  ชูช่วย
6. นายอุกฤษฏ์  วอนยิน
 
1. นางเกศสุดาพร  คูณสวัสดิ์
2. นางสาวอธิตานันท์  จารุพรบุญยนันท์
3. นางมัณฑนา  โพธิ์สุวรรณ์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง 26 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ธัญญเกษตร
2. เด็กหญิงศิโรธร  ชูขจร
3. เด็กชายเธียรธุช  ยุตยาจาร
 
1. นางสาวกาญจนา  สายลาด
2. นางสาวสุวิมล  เชียงทอง
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวปวีณ์ธิดา  สมจิตร์
2. นายพีรพัฒน์  ไชยวุฒิ
3. นางสาววันดี  ทองทับทิม
 
1. นางวริษฐา  เอี่ยมอินทร์
2. นายชาคริตย์  แก้วใส
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.6 ทอง 18 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  แฉล้มนงนุช
2. เด็กหญิงวิไลภรณ์  พรมเมตตา
3. เด็กหญิงสุคนธ์ทิพย์  รสชุ่ม
 
1. นางมารยาท  อ่องวงศ์
2. นายจำลอง  อ่องวงศ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายจรัส  วังมะนาว
2. นายนพพร  คุ้มคลองโยง
3. นายศรัณย์  ปานมา
 
1. นายจำลอง  อ่องวงศ์
2. นางมารยาท  อ่องวงศ์
 
190 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. เด็กหญิงนริศรา  บุตรเพียร
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  เอี่ยมสุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงปัญญมล  ศรีอำไพวิวัฒน์
 
1. นางสุมารยาท  จันทรวงส
2. นางสาวสุจิตรา  ปัญญาวรพศ์
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 85 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวฐานิฎา  อู่ดก
2. นางสาวภารดี  เลี้ยงพฤกษา
3. นางสาวศิริลักษณ์  ประพันธ์พจน์
 
1. นางสาวอัญชลี  ครุธงาม
2. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 15 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บูรณวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  มุยเจริญ
2. เด็กหญิงวรรณพร  รักขุมแก้ว
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เท่าเทียมตน
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง 21 โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  กู่ทรัพย์
2. นางสาวสุธิศา  แสนเวียง
3. นางสาวสุภาวดีี  บุญมณี
 
1. นางศุภานุช  ทองเจริญ
2. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 43 โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงธรินี  อร่ามเรือง
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  โรจนโอฬารรัตน์
3. เด็กหญิงสุวิภา  พานทอง
 
1. นางศุภานุช  ทองเจริญ
2. นางสาวเจียรนัย  หนุนภักดี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 17 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เขียวอารีย์วงศ์
2. นางสาวชุติกานต์  เดชเพ็ชร
3. นางสาวนริศรา  อ่อนพึ่ง
 
1. นางสาวณัฐกานต์  จันทร์ทอง
2. นางสาวทิพวัลย์  มั่นคง
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกมลชนก  เรืองศรี
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จงสุดกลาง
3. เด็กหญิงสุวิกานต์  จันทรดาสุข
 
1. นางวรรณงาม  อนันตชินะ
2. นางนิตยา  ลิ้มติ้ว
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวฐานวีร์  ร่มโพรีย์
2. นางสาวบุญสิตา  เทพรักษาฤาชัย
3. นางสาววรรณา  บุญชา
 
1. นางวรรณงาม  อนันตชินะ
2. นางนิตยา  ลิ้มติ้ว
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายตนุภัทร  จันทร์สูน
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ศรีบุญเรือง
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กชายยอดธง  วงศา
 
1. นางปราณี  วจนานนท์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 91.25 ทอง 5 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กชายรณกร  มงคลสังข์
 
1. นายเกรียงศักดิ์   ศรีบุญเรือง
 
201 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 83.4 ทอง 10 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายกิตติภณ   บุตรน้ำเพชร
2. นายเพชรอนันต์  ว่องทวีเจริญพร
 
1. นายนิมิต  สายสิทธิ์
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง