สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 7 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงลลิดา  สงวนกิจ
 
1. นางรัตนมณี  รมณียจิตโต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนัทมน  ธรรมชาติ
 
1. นางจินพร  เชื้อบุปผา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  แนวสุภาพ
 
1. นางสาวปิยนุช  เพ็ชรรัตน์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 32 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวแพรวไพลิน  อยู่ดี
 
1. นางสาวศศิประภา  โพธิ์แก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 27.5 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงธนพร  สุทธิพันธ์
 
1. นางกรรณิการ์   ผิวละออ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 22.5 เข้าร่วม 39 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวนฤมล  เจือจารย์
 
1. นางจันทร์เพ็ญ  ภูพานเพชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 78 เงิน 32 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาสิรี  ศรีทองใบ
 
1. นางสาวมณีวรรณ  ล้นล้ำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 29 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาววิมลสิริ  หนูจีน
 
1. นางสาวสุรภี  หนูเรียงสาย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 17 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายตะวันฉาย  กาหลง
 
1. นางสาวมธุรส  สัจกุลชัยเลิศ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวจิตรา  เจนรอบ
 
1. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 75.8 เงิน 33 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิราภา  วงศา
2. เด็กชายนที  บูชา
 
1. นางปวริศา  แก้วพิลา
2. นางพิริยา  พิบูลบุญวัฒน์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 48.8 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวณัฐกมล  นราวงษ์
2. นางสาวธมลวรรณ  สอนหลง
 
1. นางพรทิพย์  อมรพันธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงณัฐนรี  พุทธวงษ์
2. เด็กหญิงเอื้อมอัมพร  แสงโลกีย์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
2. นางสาวดรุณี  เรืองจันทร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายอนันต์ยศ  ไชยพฤกษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  พิจารย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 94 ทอง 14 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายพนธกร  คูสกุล
 
1. นางธนาภรณ์   โคตรนารา
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวปวีณนุช   ธนกุลบดี
 
1. นายเสวตร   โคตรนารา
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73.17 เงิน 38 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายชญานิน   คงเสรีกุล
2. เด็กหญิงณัฐทิชา   บูรณะเรข
3. เด็กชายธนวัฒน์   อัมพรวงศ์
 
1. นางสาวสุชีรา   ศุภพิมลวรรณ
2. นางสาวพรประภา   อัศวเสถียร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 68.5 ทองแดง 36 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวนภัสสร  พรมนนท์
2. นายพนธกร  มั่นจิต
3. นางสาวมัลลิกา  เอี่ยมอ่อน
 
1. นางพรทิพย์  โสพัง
2. นางสาวสุภาพร  จินะวงค์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 41 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายกชภูมิ  สกุลกวีพร
2. เด็กชายวินท์วรัชญ์  เจริญครองสกุล
3. เด็กชายสวิตต์  ธิรินทอง
 
1. นางชญาภรณ์  จันทจิรวงษ์ศรี
2. นายนาวิน  สงคราม
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.5 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายธนกร  เริ่มรัตน์
2. นางสาวนรีกานต์  บรรเทา
3. นางสาวพัชราภรณ์  จึงเจริญ
 
1. นางเบญญารัศม์  ลิ้มวิบูลพงศ์
2. นางสาวนิตยา  ศรีวิชัย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67 ทองแดง 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายมณฑล   ชาวเนิน
2. เด็กหญิงลภัสรดา   ปุกทะเล
 
1. นางสาวนัฐฏ์ธปภา   หมายพาณิชย์
2. นายสุรพงษ์   คชรินทร์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายณัฐพล  สุวรรณสว่าง
2. นายพลวิชญ์  ขวนขวายทรัพย์
 
1. นางณัฐฐาพร  ภูริปัญญาวรกุล
2. นายสมศักดิ์  น้ำทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 84 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงเอมอร   พรมเพ็ง
 
1. นายอลงกรณ์   อยู่เจริญ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายน่านฟ้า   เกตุวิเชียร
 
1. นางสาวอลิษา   งดงาม
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 91 ทอง 9 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา   คนตรง
2. เด็กชายอชิตะ  สุริยาประชานันท์
 
1. นายรัฐนุมินทร์   แก้วแสนสินธุ์
2. นางสาวเจนจิรา   ดาวสื่อ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายพัทธนันท์  พลอยประดับ
 
1. นางสาวเสาวนีย์  เชื้อเมืองพาน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 36.99 เข้าร่วม 44 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงนิโกะ  คาราซาวะ
 
1. นางสาวนาฏสุคนธ์  ดำรงเกียรติสกุล
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 87.96 ทอง 8 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวศิริกัลยา   วิสิกสิวิทย์
 
1. นางสาวกุลญากร   บุญยืน
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานชีวา   ทุมมากรณ์
 
1. นางสาวศิริพร  ฉัตรอินทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายวชิรวิทย์  นิศาพฤกษาชาติ
2. นายเจตนิพัทธ์  แสงสุรศักดิ์
3. นายเศรษฐสิทธิ์  เศรษฐการุณย์
 
1. นายอดิศร์  เกิดมณี
2. นางสาวพรทิพย์  สุวรรณโมก
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวธมลวรรณ  พันธุ์มงคล
2. นางสาวนันท์นภัส  ฤทธิกุลสิทธิชัย
3. นายภานุวัตน์  ทองมี
 
1. นางสาวรุ่งทิพย์  นาวาประดิษฐ
2. นางสาววิมล  สาดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 7 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กหญิงบุณยานุช  พรรุ่งเรือง
2. เด็กชายศรายุทธ  มีใหญ่
3. เด็กชายอมร  โชติกำจร
 
1. นายภีมม์  ยศเทียม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 77.2 เงิน 16 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นายชนกันต์  ยิ้มจันทร์
2. นายฒณวรรษ  ชุติดาราลักษณ์
3. นางสาววรดา  วงศ์ตระกูลสุขดี
 
1. นายภีมม์  ยศเทียม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายชนธร  เพ็งเปิ้น
2. เด็กชายภาวัต  ปิยะณัตดิ์พูล
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญระยอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   เฮงสกุลวงษ์
2. นางฐิตาภา  แดงน้อย
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกนกพร  ชุมนวล
2. นางสาวชนิสรา  ทีน้ำคำ
3. นางสาววรัญชณา  สวยงาม
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.6 ทอง 24 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  สาระวงศ์
2. เด็กหญิงชลนิภาพร  ชุมจันทร์
3. เด็กหญิงปิยธิดา  ชำนาญสินธุ์
 
1. นายสิทธิชัย  สุวรรณศรี
2. นายธรรม์  วิไลประเสริฐ
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  คนทา
2. นางสาวสุกฤตา  บุญสิริธนา
3. นายอธิชา  สุวรรณนิล
 
1. นางสาวกัญจน์ญาณิศา   นาคสวัสดิ์
2. นายนันฐ์ทวิชม์  ศรีบุญเรือง
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 31 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  เกิดเกษม
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  โชติพัชราภิรมย์
 
1. นางสาวสุปราณี  ศรีวิชา
2. นางสาวบุญรุ่ง  บุญอากาศ
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายจักรินทร์  หงษาวงค์
2. นางสาวภัทรวดี  แก้วคำสอน
 
1. นางสาวธัญญลักษณ์  เพชรสะแก
2. นางสาวอรพรรณ  ประคอง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายพิสิษฐ์  เสงี่ยมวงษ์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  พูลเวช
 
1. นายอภิสิทธิ์  ตรีแก้ว
2. นางสาวมุทิตา  อดทน
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 58.82 เข้าร่วม 46 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  บุตรงาม
2. เด็กชายภาณุวิชญ์  สอนศรี
 
1. นางสาวกุลธิดา  สุวัชระกุลธร
2. นายสราวุธ  แท่นจินดารัตน์
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 33 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. นายปองพล  จอกสมุทร
2. นายภัทรพล  กายดีสุด
3. นายศุภกิตติ์  วัชนุภาพร
 
1. นายอโรชา  สุภานิชย์
2. นายวุฒิพงษ์  สว่างวงษ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 34 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  เนตรอำพร
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  ตลับเพ็ชร
3. เด็กชายธนวัฒน์  สมุทรสินธ
4. เด็กหญิงปริญญา  ศิริ
5. เด็กหญิงรินนา  ธนะสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  นามไพร
2. นายชัยธวัช  พานิช
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 86.7 ทอง 20 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. นางสาวนฤภร  หล่อวณิชย์
2. นางสาวมาลิซ่า  อันพิคกิ้ง
3. นางสาววชิราภรณ์   เติมวิทย์วรกุล
4. นางสาวอตินุช   จำรัสแสง
5. นางสาวเนตรชนก   บุตรใส
 
1. นายวิลาศ  ศิริพันธ์
2. นายกฤช   ศิลปชัย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.2 ทอง 27 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  พลเก่ง
2. เด็กหญิงชนิษฐา  ปรัชญกุล
3. เด็กชายตรัยคุณ  ดวงไชย
4. เด็กหญิงศศิธร  เกษียร
5. เด็กหญิงสุกัญญา  มณีวงค์
 
1. นางสาวคนึงนิจ  พลเสนา
2. นางสาวเพียงใจ  สารพะเยาว์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 82.2 ทอง 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวจิรารัตน์  เอ็นดู
2. นายณรงค์ฤทธิ์  สมคิด
3. นางสาวบุญญาฎา  เจริญวัฒน์
4. นางสาวปุณยาพร  พรานนท์สถิตย์
5. นางสาวอริสา  ชัยอัครพงศ์สิน
 
1. นางสาวนิดา  ลอยละลิ่ว
2. นายสหัตพงศ์  พิทอนวร
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายกิตติทัต  ใคร่ครวญ
2. นายกิตติวินท์  ลาภสูงเนิน
3. เด็กชายประวันวิทย์  แววเพ็ชร์
4. เด็กชายวรัญญู  เชิดโกทา
5. เด็กชายวรัตน์  ยอดเสาร์
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี
2. นางสาวกรพินธุ์  ไชยะมะณี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 44 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกฤตเมธ  พันธ์เจริญ
2. นางสาวจิราภรณ์  สาลีผล
3. นายณัฐกิตติ์  เขียวพรม
4. นางสาวนิวาริน  ศรีแปงวงค์
5. นางสาวสุชานรี  สร้อยมงคลชัย
 
1. นายปิยพัทธ์  ุบุญประกอบ
2. นายประจวบ  แถลงศรี
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 88.8 ทอง 7 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวกมลนัทธ์  หัตถกิจ
2. นางสาวกาญจนศิริ  มีฉวี
3. นางสาวชัญญานุช  ชัยวาสนามงคล
4. นางสาวญาณินี  กัติยะ
5. นางสาวประกายเพชร  มั่นถิ่น
6. นางสาวปัญญาพร  จันทิมา
7. นางสาวพงศยา  เมธาอรรถพงศ์
8. นางสาวพันพัสสา  โพธิ์บำเพ็ญ
9. นางสาวพิมชุกร  แดงภักดี
10. นางสาวภัคจิรา  กว้างใหญ่
11. นางสาวภัทรพี  คุ้มเหม
12. นางสาวภัทรวดี   พิมพ์พระ
13. นางสาวมณีนุช  บุตรโคตร
14. นางสาววิจิตรา  พรหมรักษา
15. นางสาวศศิกานต์  พุ่มประทุม
16. นางสาวศศินิภา  ประเสริฐศรี
17. นายศุภโชค  เตชะบัญ
18. นางสาวหัทยา  วงศ์พยัคฆ์
19. นางสาวอาทิตยา  ศรีเดือน
20. นางสาวเกสรา  แซ่เตียว
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นายรัตนชัย  จันทร์ศิริ
3. นางสาวคนึงนิจ  พลเสนา
4. นายวีระพล  วงศ์ประชุม
5. นางสาวพรรณนิดา  วงศ์แก่นท้าว
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 78 เงิน 20 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายกิตติธร  บานแย้ม
2. นายคุนากร  โด่งดัง
3. นายจักรินทร์  ศิริวิโรจน์
4. นายจิรวัฒน์  จรเอ้กา
5. นายจิรายุ  วงศ์อยู่
6. นายจิรายุทธิ์  สว่างวงค์
7. นายจีรศักดิ์  มณีวรรณ
8. นายชยันต์ยุทธ์  จีณาพงศ์
9. นายธนวินท์  จำเนียร
10. นายนฤดม  เกิดทอง
11. นายนวพล  พันธ์เพ็ง
12. นายนิธิชัย  สุขมะโน
13. นายปฏิภาณ  พันธ์ศรี
14. นางสาวปพิชญา  วังสการ
15. นายปัญญากร  บุตรดีวงษ์
16. นายปัณณ์  เงาดี
17. นายภูมิทัต  อภิชาติเจริญพร
18. นายภูเทพ  สนิทภิชาตกุล
19. นายสุขเกษม  แก้วมณี
20. นายอลงกรณ์  จึงประวัติ
 
1. นางสาวธารทิพย์  อุปะไชย
2. นายเธียรธิติ  คำเนื้องาม
3. นางสาวสมจิตร  ศรีกิ้ม
4. นางศิรประภา  เรืองเศรษฐี
5. นางกัลยา  ชัยปฏิวัติ
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.6 ทอง 21 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงชลินทรา  หลายพา
 
1. นางสาวขนิษฐา  เทียมเพื่อน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.2 ทอง 38 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวชิดชนก  เชื้อวิเชียร
 
1. นางสาวศรัณย์พัทธ์  อาจสมดี
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.8 ทอง 32 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติน  สาครินทร์
2. เด็กหญิงวิริญณภัทร   สามารถ
 
1. นางชลาลัย   แก้วศรีไตร
2. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา   สาครพานิช
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 79.6 เงิน 43 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวปุณยนุช   ผลเกิด
2. นายศุภณัฐ   จันทน์ขาว
 
1. นางกุลกัญญาณ์   ทิพนาค
2. นางสาวเพ็ญรัตน์  เกษมจิตต์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชลลดา  พิริ
2. เด็กหญิงดวิษา  สุวรรณไชยรพ
3. เด็กหญิงธัญมน  บุญสีสุข
4. เด็กหญิงธิดา  ไกลทุกล้าง
5. เด็กหญิงปรวรรณ   ณ รังษี
6. นางสาวพรพิมล  เขื่อนวิชัย
7. เด็กหญิงมณิมณท์  อุบลเจริญ
8. เด็กหญิงรัตยากร  รัตนเกตุ
9. เด็กหญิงศศธร  แก่นบุปผา
10. นางสาวศศิวิมล  พันธ์แก่น
 
1. นายประดิษฐ  ยอดโพธิ์
2. นางสาวชนาพร  แซ่ปัง
3. นางสาวสหนันท์  สุขคุ้ม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 71.4 เงิน 34 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวจิดาภา  เจนสุขอุดม
2. เด็กหญิงจิดาภา  ปานเกิด
3. นางสาวจิรชยา  กอเซ็ม
4. นางสาวชนิสรา   ศรฤทธิ์
5. นางสาวนิภาพร  มาเครือ
6. เด็กหญิงปวีณา  ชาวดร
7. เด็กหญิงพรรณธร  มาคูณตน
8. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มะริด
9. เด็กหญิงศรันย์พร  พืชพันธุ์
10. นางสาวอรอนงค์  สิงห์บัวขาว
 
1. นางสาวฐิณิชดา  ช่างบุ
2. นายพรชัย  วรรณศิริ
3. นายวิทยา  ศรีบุญเรือง
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 76.25 เงิน 28 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกันตพร   เทวบุญ
2. เด็กหญิงกานต์พิชชา   จิ้มลิ้มเลิศ
3. นายฐิติพงศ์   พวงภูมิน
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  กร่ำกระโทก
5. เด็กหญิงณัฐสุรางค์   สุภาพ
6. เด็กชายธนวัฒน์   แก่นสาร์
7. เด็กชายรชต  ศรีกะกูล
8. เด็กหญิงสุษมา    อุ่นอร่ามวัตณ์
9. เด็กหญิงอภิญญา   คงเมือง
10. เด็กหญิงเมธาพร   กรีดกราย
 
1. นายอภิสิทธิ์  อภิญ
2. นายพินิจ  ลีอุดม
3. นายมนธิดา  แสนโชติ
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 78.6 เงิน 13 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรดุลย์  พึ่งเพ็ง
2. เด็กหญิงณัฐสุรางค์  ประเสริฐสิต
3. เด็กหญิงทยิดา  ยอดรัก
4. เด็กหญิงธันยาพร  รอดเสถียร
5. เด็กชายบุญถึง  ชาวราษฎร์
6. เด็กหญิงมณฑกานต์  เที่ยงนา
7. เด็กหญิงวรนิษฐา  ยิ่งประยูร
8. นางสาวสุณิชา  แช่มทะเพรียว
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  ภูมิเขตต์
10. เด็กชายเอกภพ  หมื่นสุข
 
1. นายบรรหาร  ยิ่งประยูร
2. นายธนัตสรณ์  วงศ์พึ่ง
3. นายอาวกาศ  คำมูล
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73 เงิน 18 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงพนิตนันท์  เจตน์จำลอง
2. เด็กหญิงเปรมยุดา  คำสงสาร
 
1. นายวันชนะ  คงรอด
2. นางสาวรัตติกาล  จูมจันทา
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 61 ทองแดง 44 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายชยุตรา  ยิ้มแย้ม
2. นายเดชาวัต  ใจรักษ์
 
1. นายวรรณเพ็ญ  เสน่ห์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุชัญญา  ม่วงมัน
 
1. นายเจษฎา  ชาติแพงตา
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายสุวิจักขณ์  แก้วราช
 
1. นายกิตติศักดิ์  อินทะจร
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 29 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ลีคะ
 
1. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 89 ทอง 9 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวขวัญนภา  ไตรสมมะ
 
1. นางกัลยา  ชัยปฏิวัติ
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงพิชญา  แสงคุ้มทรัพย์
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวฐิตาภรณ์  โกสินทร์
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญาลักษณ์  สุราษฎร์
 
1. นายสุวสันต์  มนตรี
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวสุดารัตน์  นาไพรวรรณ
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กชายปฏิภาณ  เพ่งพินิจ
2. เด็กหญิงวราภรณ์  จั่วจันทึก
 
1. นางสาวซูไกย๊ะ  ละโสย
2. นายสุวสันต์  มนตรี
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 92 ทอง 8 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กชายศักดิ์ดา  สิงขรณ์
 
1. นางสาวซูไกย๊ะ  ละโสย
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง 11 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวภัทราพร  เพ็ชฉกรรจ์
 
1. นางประณมพร  สิทธิมังค์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายชฎายุ  อินทร์มณี
2. เด็กชายนัชฐพล  เหมือนวงธรรม
3. เด็กชายอนาวิล  ดาววี
 
1. นายรัตนชัย  จันทร์ศิริ
2. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายจิรพนธ์   บุตรเสมียน
2. นางสาวมณิดา  รักษาชาติ
3. นางสาววิภาวรรณ  โพธิ์เกลี้ยง
 
1. นางสาวซูไกย๊ะ  ละโสย
2. นายสุวสันต์  มนตรี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายณัชกฤช  รุ่งโรจน์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภาณุวิชญ์   เนียมจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 74.6 เงิน 38 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายถิรวัฒน์  อรุณไชย
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 43 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภัทร  นิยมเดชา
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 43 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. นายไตรภพ  เพียรเอนก
 
1. นายชัยพร  เขียนรูปครุฑ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายธีรภัทร  ยวดยิ่ง
 
1. นายณัฐวุฒิ  ชูทอง
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.67 ทอง 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายภูมิพัฒน์  กิ่งวิชิต
 
1. นางสาวนุชสรา  พิณพาทย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง 8 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาวนุชสรา  พิณพาทย์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 81.33 ทอง 15 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงอุมากร  เขียวเสน
 
1. นางสาวนุชสรา  พิณพาทย์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 72 เงิน 33 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ตันติยานนท์
 
1. นางสาวนุชสรา  พิณพาทย์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 86 ทอง 15 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กชายพีรวิชญ์  มณีรัตน์
 
1. นางศศิธร  กองกาญจน์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 86 ทอง 13 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ   ภู่สวัสดิ์
2. นายกิตติศักดิ์   ขำประสงค์
3. นางสาวบัณฑิตา  สายสุวรรณ
4. นายภาณุวิชญ์   เนียมจันทร์
5. เด็กชายภูมิพัฒน์  กิ่งวิชิต
6. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
7. นางสาวศุภนิดา  ตันติยานนท์
8. เด็กหญิงหทัยพัจน์  นามจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นางสาวนุชสรา  พิณพาทย์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 68.2 ทองแดง 34 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายกมลภพ  วงษ์ศรี
2. เด็กชายชญานนท์  กลัดแขก
3. นางสาวณัชญาภรณ์  เพ็ชรโยธา
4. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรโยธา
5. เด็กหญิงรพีพร  เนตรจุ่น
6. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
7. เด็กหญิงศศิกานต์  มงคลเกิด
8. นางสาวสุดารัตน์  ระยับศรี
9. เด็กหญิงอรุโณทัย  คำมา
10. นายอาชัญ  สมอาจ
11. เด็กหญิงโมลิก้า  มอม
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
2. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีอาษา
3. เด็กชายกิตติทัต  สายแสงจันทร์
4. นางสาวณัชญาภรณ์  เพ็ชรโยธา
5. เด็กชายธีรเดช  มนัสขาว
6. เด็กชายนพรัตน์  แสนโคตร์
7. เด็กหญิงนภสร  บัวผลิ
8. เด็กหญิงนิชานันท์  อินทนา
9. เด็กชายพงศกร  ศรีเกตุนิ่ม
10. เด็กหญิงพิชญา  เพ็ชรโยธา
11. เด็กหญิงพิยะดา  บัวโคกรัง
12. เด็กหญิงรพีพร  เนตรจุ่น
13. เด็กหญิงรสิตา  พลอยพานิช
14. เด็กหญิงวิลาวัลย์  แซ่ลี้
15. นางสาวสุดารัตน์  ระยับศรี
16. เด็กหญิงสุทธิดา  อ่อนสา
17. เด็กหญิงสุปรียา  จ้อยเจริญ
18. เด็กหญิงสุภาพร  โตทรงศักดิ์
19. เด็กหญิงสุภาพรรณ  โตทรงศักดิ์
20. เด็กหญิงอติมา  ผิวอ่อนดี
21. เด็กหญิงโมลิก้า  มอม
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
2. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มณีกัญญ์
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  โภคี
3. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรัตน์
4. เด็กชายทศธรรม  กระจาย
5. เด็กชายอินทิพัทธ์  ผลมูล
6. เด็กหญิงเอมมิกา  ผลมูล
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 1. นายกันต์  วนิชเวซารุ่งเรือง
2. นายธนวัฒน์  ทุยาวัตร
3. นายปัณชนิต  เอ้งฉ้วน
4. นายภัทรลักษณ์  ศศิธนานันท์
5. นายอภิวัฒน์  ศุภสกุลดำรงค์
 
1. นายกฤช  ศิลปชัย
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.1 ทอง 21 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายกีรติ  อนุรักษ์
2. นางสาวจิตรกัญญา  ชัยยะ
3. นางสาวจินดาภรณ์  แซ่เต็น
4. นางสาวชนากานต์  ไหมแพง
5. เด็กชายฐยาวัฒ  งามยิ่ง
6. เด็กหญิงฐิตาภา  คำทา
7. เด็กหญิงณภัทร  สิทธิการ
8. เด็กหญิงทิพย์ญาดา  วุ้นหวาน
9. นายธนธรณ์  แซ่โก
10. นายธนพล  สุธรรม
11. นางสาวธนวรรณ  สุขุม
12. นายธนากร  บรรจงนอก
13. นางสาวธมนวรรณ  ชินตะขบ
14. นางสาวธิดารัตน์  สารดิษฐ์
15. นายธิติ  เนา
16. เด็กชายธีระยุทธ  วังช่วย
17. นางสาวนภัสวรรณ  โสดากุล
18. นางสาวนันทพร  วงษ์สูง
19. นางสาวนันทิตา  ประสาทาสูง
20. นางสาวนิภาพร  ผสมการ
21. นางสาวปภาวรินทร์  สิทธิการ
22. นางสาวพลอยวรินทร์  กลิ่นทอง
23. นางสาวรติมา  คุณวงศ์
24. นางสาววรรณกานต์  เหมือนขาว
25. นางสาววาสินี  คชกูล
26. นายวิภพ  ต้นทอง
27. นายวุฒิภัทร  เพ็ชรบดี
28. นางสาวศศิวรรณ  เชยโสภณ
29. นางสาวสวรรยา  คำพรมมี
30. เด็กชายสุชาติ  ตั้งบวรกุล
31. นางสาวสุนิตา  นวพูนเสงี่ยม
32. นางสาวสุมิตรา  สารารัตน์
33. นายอรรถนนท์  แบบพิมาย
34. นางสาวเพ็ญพิชชา  ซอเฮง
 
1. นายสมพงษ์  ระติเดช
2. นายนพดล  กิมกัว
3. นางสาวเจนจิรา  ฉนังกลาง
4. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
5. นางสาวกมลมาศ  มาทอง
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 42 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายประสิทธิ์  คงดี
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  อุบลประเสริฐ
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.66 ทอง 24 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.66 ทอง 5 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฎ  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง 44 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวชนิกานต์  สว่างแจ้ง
 
1. นายพรชัย  สมเสาร์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 39 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายชัยทัต  ภิญโญ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง 5 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงบุณรดา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.66 ทอง 14 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อ่อนตรี
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 20 โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กชายกฤษฎา  ประต่อญาติ
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 73 เงิน 35 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นายศตวรรษ  พรรณา
 
1. นางวีรดา  เดโชพลานนท์
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 36 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงภัทราพร  แสงอ่อน
 
1. นายนฤทธิ์  แก้วของแก้ว
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 33 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวภิญญดา  หนูเลิศ
 
1. นายเมธรัตน์  วาจาลชน
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายณัฐกิตต์  เอื้อเฟื้อ
 
1. นางสาวรัชนก  พูลพิพัฒน์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง 24 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฐ  วัฒนเจริญ
 
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธีรภรณ์  จันทร์วิเศษ
 
1. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 39 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวทิพรัตน์  ธรรมแสง
 
1. นายธงไท  จันเต
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.8 เงิน 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤติธี  จิตร์รังษี
2. เด็กชายก้องภพ  เพ็ชรแก้ว
3. เด็กหญิงชาลิสา  แซ่ตั่น
4. เด็กหญิงธัญชนก  ศิริชนม์
5. เด็กชายธิติ  ลือลั่น
6. เด็กหญิงธิติสุดา  ไตร่ตรอง
7. เด็กชายพศิน  ธรรมราช
8. เด็กหญิงพุทธรักษา  แสวงผล
9. เด็กหญิงภลิสดา  รอดโพธิ์
10. เด็กชายรัชชภูมิ  ธิธรรม
11. เด็กหญิงษัรวะตี  ฮานาฟี
12. เด็กหญิงอลิสา  รอดโพธิ์
 
1. นายกัมพล  เกื้อนพกุล
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 73.4 เงิน 21 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1. นางสาวจิณณพัต  อยู่ดี
2. นางสาวณัฏฐธิดา  ศรีวิชัย
3. นางสาวณัฐกุล  ทรงบัณฑิตย์
4. นางสาวนภสร  เร้าเรืองวัฒนากุล
5. นางสาวนันทิชา  อาจสัญจร
6. นางสาวพรนภัส  นาคคล้าย
7. เด็กหญิงพีรยา  บวรสิริภัทร
8. นางสาวมองเพลิน  ศรีเพียงจันทร์
9. นางสาวมีนา  หมันเทศมัน
10. นางสาวสิรีธร  ใจกาวิล
11. นางสาวสุธินันท์  ผดุงไทย
12. นางสาวอมรรัตน์  เกิดเจริญ
 
1. นายจีรศักดิ์  จันทร์ลอยโพยม
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 74.2 เงิน 11 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพร  เงาทอง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  สัตตโลก
3. เด็กหญิงกมลรัตน์  ภักดีอำนาจ
4. เด็กชายกันทรากร  ศรีวิบูลย์
5. เด็กหญิงกุลนาถ  ทองนำ
6. เด็กชายคชปฏิพัต  พูลทรัพย์
7. เด็กหญิงจารุวรรณ  รัตนปัญญา
8. เด็กชายชญานิน  ยงยุทธ
9. เด็กชายชนาภัทร  พุฒเภา
10. เด็กหญิงชนิภรณ์  กุลพา
11. เด็กหญิงชลธิชา  มหามิตร
12. เด็กหญิงณัฎฐา  สุดนาม
13. เด็กหญิงณัฐธิดา  อาภาศรี
14. เด็กหญิงณัฐธิดา  อยู่คง
15. เด็กหญิงดารินทร์  แบขุนทด
16. เด็กชายดิลก  -
17. เด็กชายทักษ์ดนัย  เจริญยิ่ง
18. เด็กชายธนกฤต  วงศ์สุวรรณ
19. เด็กชายนนทวัฒน์  ศรีเมือง
20. เด็กชายนุชนารถ  ร่วมวงศ์
21. เด็กหญิงบุษกร  วงศ์วิไล
22. เด็กหญิงบุษบา  นิ่มอนงค์
23. เด็กหญิงปพิชญา  ทวีวงศ์
24. เด็กหญิงประติมากรณ์  อินทร์หอม
25. เด็กชายปิยะชัย  นาสูงชน
26. เด็กหญิงพิณทองทา  แมลงภู่
27. เด็กชายภาณุพงศ์  สุดใจ
28. เด็กหญิงรัชนีกร  อนุมาตร
29. เด็กชายวสุธร  ช้างหัวหน้า
30. เด็กหญิงวารุณี  สวัสดิ์วารี
31. เด็กหญิงศิรดา  เสือขำ
32. เด็กชายศุภวุฒิ  สาคร
33. เด็กชายสรอรรถ  เอี่ยมแสง
34. เด็กชายสิทธิชัย  จงถาวร
35. เด็กหญิงสิรกานต์  แหลมไธสง
36. เด็กหญิงสุชาดา  แหลมคม
37. เด็กหญิงสุชานาถ  สามารถ
38. เด็กหญิงสุภัทรา  ฉัตรปวงคำ
39. เด็กชายอรรถนนท์  บรรเทิงจิตร์
40. เด็กชายโชคพล  ท้าวกลาง
 
1. นางสาวยุพิน  คำชื่น
2. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 11 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกมลมาตุ   ประภาพันธ์บุษกร
2. นางสาวกรรณิกา   โตเจริญ
3. นางสาวกฤษฏิ์ภวิกา   กนกพงษ์เสถียร
4. นางสาวจิรภิญญา   บุญฤทธิ์
5. นางสาวชญานี   สีสันเทียะ
6. นางสาวชนิกานต์   คูณสวัสดิกูล
7. นางสาวชยาพรรธน์   จิตติรบำรุง
8. นายชัยพร   ชื่นชุ่ม
9. นายชินภัทร  เทียมราช
10. นายณรงค์ฤทธิ์  ปิยะสุข
11. นางสาวณัฏฐณิชา  ยั่งยืน
12. นายณัฐพงศ์   ศักดิ์ติมงคล
13. นางสาวณัฐวรรณ   ศรีสุข
14. นายดวงทวี  ไชยดำ
15. นางสาวตะวันฉัตร   แถวนาฝาย
16. นายธนพนธ์  มานะวัฒนวงศ์
17. นายธนภัทร  สุวรรณรังษี
18. นางสาวนิศาชน  บุญระยอง
19. นายบุณยกร  สะใบ
20. นางสาวบุษกร   อภิญ
21. นายปกรณ์  ชาติสุวรรณ์
22. นางสาวปนัดดา  กำเนิดอินทร์
23. นางสาวประกายดาว    ถึงวงศ์
24. นางสาวปวันรัตน์    เจริญพร
25. นางสาวพรกนก   บุญระยอง
26. นางสาวพิมพ์สุดา   อกนิษฐวงศ์
27. นางสาวพิริยะกานต์   จงตรอง
28. นายวรพล   เพชรรัตน์
29. นางสาววรารัตน์   จันทร์แดงเจริญ
30. นายศรัญญู  เกิดมูล
31. นายศุภฤกษ์  อุดมศรศักดิ์
32. นางสาวสุดารัตน์    บัวแก้ว
33. นางสาวสุธาสินี   วงค์พยัคฆ์
34. นางสาวสุธิกานต์   คชรินทร์
35. นางสาวอัจฉรานันท์  รัตนธรินทร์
36. นางสาวเพ็ญพิชชา   อุดมศรศักดิ์
37. นางสาวโชติกานต์   แย้มเกษร
 
1. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
2. นายสมศักดิ์   ทองปาน
3. นายกวี  รอนกระโทก
4. นายพรชัย  สมเสาร์
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 24 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  มากสุข
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  ไตรยสุทธ์
3. เด็กหญิงณัฐกมล  ดังก้อง
4. เด็กหญิงณิชกานต์  ศรีน้อย
5. เด็กชายธนกฤต  จุลศิริพงษ์
6. เด็กหญิงบุณยวีร์  อำนาจเจริญกุล
7. เด็กชายภามเปศล  มลเดช
8. เด็กชายล่ำซำ  อดิเรกเกียรติ
9. เด็กชายศุภมิตร  เคหะเจริญ
10. เด็กชายสรวิศ  อรุณรัตน์
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวสุดารักษ์  พิมลนอก
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 82.6 ทอง 23 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายชนาธิป  เพ็งตะคุ
2. นางสาวธนัญชนก  บุตรศรี
3. นางสาวนัทกานต์  บุญโกสุมภ์
4. นายพุทธางกูร  สุนทรเวชพงษ์
5. นายภัทรพล  เหลืองเช็ง
6. นางสาวรุจีพัชร  พัฒนาภรณ์
7. นางสาวอสมาภรณ์  สุจริต
8. นายเชาว์วัฒน์  กองพิลา
 
1. นางสาวชัญญารักษ์   นาคปั้น
2. นางสาวเนติมา  เที่ยงตรง
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.8 ทอง 8 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ชนจุมจัง
2. เด็กหญิงชนาภัทร  ปราบพาล
3. เด็กชายรณชัย  อริยะดิษฐ์
4. เด็กหญิงรัตติกาล  บุญเพ็ง
5. เด็กหญิงวรัทยา  เจริญศิลป
6. เด็กหญิงวิลาวัลย์  พลเดชา
 
1. นางณภัทรารัตน์  ทองภู่
2. นายปรีชาพล  ทองภู่
 
115 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง 14 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวจิราวรรณ  พิทักษ์
2. นางสาวณัฐวรรณ  บุญอาจ
3. นางสาวทักษิณา  วงค์พัฒน์
4. นางสาวนภัสสร  สอนพันธ์
5. นางสาวนราเกตน์  ถีถาวร
6. นางสาวภาวิณี  แสงแก้ว
7. นายศิรพัชร  วงศ์โกศลจิต
8. นางสาวเจตนิพิฐ  ทรงพินิจธรรม
 
1. นางสุมารินทร์  ยามสุข
2. นายคุณากร  พงษ์ษา
 
116 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 23 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  มากสุข
2. เด็กหญิงขจีวรรณ  ไตรยสุทธิ์
3. เด็กหญิงพรรณวษา  ยิ่งยวด
4. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์  อรรคศิรินนท์
5. เด็กหญิงวรดา  วงษ์ศิลป์
6. เด็กหญิงศุภิสรา  อุดมสุข
7. เด็กหญิงสรารัตน์  แสงสังข์
8. เด็กหญิงหทัยจอมขวัญ  ตั่นปิน
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  กรีจังหรีด
2. นางสาวสุดารักษ์  พิมลนอก
 
117 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 83 ทอง 28 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวตะวันฉาย  วงษ์สุวรรณ
2. นางสาวธมลวรรณ  ท้วมศิริ
3. นางสาวปภาวรินทร์  ล้นทม
4. นางสาววรกมล  ศิลปขวัญชัย
5. นางสาวสโรชา  บัวพันธ์
6. นางสาวอภิยดา  กฤษชินวงศ์
 
1. นางบุญนาค  จงแจ่มใส
2. นางสาวชัชพร  ภู่น้อย
3. นางสาวปาริฉัตร  สุ่มมาตย์
4. นางวิริยาภรณ์  พงษ์ศิลา
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายขจรพล   โพธิ์แก้ว
2. นายจักรินทร์   ปัญสวัสดิ์
3. นางสาวชนิสรา   พรมสูงยาง
4. นางสาวชลธิชา  เเสงสังข์
5. นางสาวณัฐณิชา  หมอยาดี
6. นางสาวณัฐพร   ทัศนภักดี
7. นายทศพร   พงษ์ภาพ
8. นางสาวปฏิมากร   แสนสุด
9. นางสาวปวันรัตน์  อิ่มใจ
10. นายพงศ์ภาณุ   ด้วงไข่
11. นางสาววิชิตา   แก้วสุวรรณ
12. นางสาววิภาวดี   สืบนุสสรณ์
13. นายสิทธิกร   พยุงสด
14. นางสาวอภิญญา   ทศภานนท์
 
1. นายวิชัย  ยิ่งประเสริฐ
2. นายวีระวัฒน์  เพ็ชรฉกรรจ์
3. นายสมศักดิ์  ทองปาน
4. นายพรชัย  สมเสาร์
5. นายกวี  รอนกระโทก
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 -1 - โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวกนกพร  บุตรวงษ์
2. นายธนพล  แฉล้มล้ำ
3. นายนิติภูมิ  โพธิ์ทอง
4. นางสาวพีรกานต์  สิทธิศร
5. นายสวพล  ศิริโสภณ
 
1. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
2. นางสาวชฎาพร  คงอุ่น
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสองภาษาระยอง 1. เด็กชายอลัน ออสการ์  สแตน
 
1. นายณฐภณ  สุขสงวน
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายเคน ศุภวิชญ์   แรนกิ้น
 
1. นางสาวสมนาถ  ยอดมณี
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.8 ทอง 24 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงลวิตรา  บุรภรณ์ภัทร
 
1. นางสาวมลฤดี   ประภาสี
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 29 โรงเรียนสองภาษาระยอง 1. นางสาวศิริวรรณ  พันธ์วิไล
 
1. นางสาวจิราพัชร  ปาละกาด
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 79.33 เงิน 12 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงปานฤทัย  ไชยสัจ
 
1. นางสาวกรรณภัทร   เรียงเทียมขวา
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายปณชัย  วงศ์วีรธร
 
1. นางชัญญานุช   บุญยะพุกกะนะ
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงชยิสรา  บุญกลั่น
2. เด็กชายนิติพงษ์  ขัดสีทะลี
3. เด็กหญิงปราณปรียา  ใจยะยอง
4. เด็กชายภควัตร  ภูนาเขียว
5. เด็กหญิงรัชนก  สระสาลี
 
1. นางสาวสุจินทรา  ปุผมาศ
2. Mr.Mark  Paul Balbuena
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 86 ทอง 19 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  วิริยสถิตย์กุล
2. นายวรนาถ  พรงาม
3. นางสาววรรษิกา  ต.วิเชียร
4. นางสาวสวรรยา  เลิศพลสถิต
5. นายอนุภัทร  มูนิคม
 
1. นางศิรพรรณ  สระสาลี
2. MissJaneger  Laureta Visillas
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 86.67 ทอง 18 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  เทศนา
2. เด็กหญิงมุกญาดา  ภัควุฒิศิริ
 
1. MissJia  Yujie
2. นางสาวเนตรภิรมย์  คงอิ่ม
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง 8 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนภัสกร  เมืองศิริ
2. นายสหรัฐ  เล็กบุญแถม
 
1. MissWu  Huiying
2. นางสาวจันทา  จำปีกลาง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.75 ทอง 13 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  วงค์พระจันทร์
2. เด็กหญิงลดาพร  สารวงษ์
 
1. นางสุมาลี  วังทรายทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์   มุสิกวงศ์
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.17 ทอง 16 โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  ประทุมเพ็ชร์
2. นางสาวอภิสรา  สิงห์ดอนแก้ว
 
1. นางสาวชนันท์ภัทร์   พบจันอัด
2. นางสาวณัฏฐนิช  เทพสุรินทร์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชัญญา  จันทรักษา
2. นางสาวพรชิตา  พรหมปราการ
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
2. Mr.Kim  Young Hyun
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84.66 ทอง 14 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวภาณุมาศ  ศรีธรรม
2. นางสาวสกาวรัตน์  นิยมการ
 
1. นางสาวนภสร  รักษาสัตย์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นางสาวสุจารี  พันธุ์เพียร
 
1. MissLiu  Saichao
2. นายศรายุทธ  กวงแหวน
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.8 ทอง 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  อัคราธิวัฒน์
2. นางสาวภัทรกานต์  สุขโสภา
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
2. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพัณณิตา  บุญวงศ์
2. นางสาวรัฐกานต์  ธันยากรวรกุล
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
2. Mr.Kim  Young Hyun
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83.67 ทอง 8 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกุลณัชชา  กิติศักดิ์ศิริกุล
2. นางสาวชลธิชา  เกตุวรณ์
3. นางสาวปัณฑิตา  จันทร์ศรีทอง
4. นายพงษ์วิทย์  ตะวังทัน
5. นายวรุตม์  เมินสูงเนิน
 
1. นางสาวณัฐพร  จันเทพา
2. นางสาววิภาดา  บัณฑิตย์ผล
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.5 ทอง 20 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  สุขสอาด
2. นางสาวนันทิศา  บัวดี
3. นางสาวปิยรมย์  ศรีประเสริฐ
4. นางสาวสาธิตา  ปามุทา
5. นางสาวหทัยชนก  สิมทิพลา
 
1. นางสาวชนิดา  พิลาวัลย์
2. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76 เงิน 6 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  พิพ่วนนอก
2. นางสาวฐิตาภรณ์  อมรินทร์
3. นางสาวปภาวรินทร์  นิลเพชร
4. นางสาวภูริชญา  บำรุงสุนทร
5. นางสาวอัจฉรานันท์   ศิริพรนพคุณ
 
1. นางสาวนภสร  รักษาสัตย์
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวจิดาภา  วรวงษ์
2. นายพีรพัฒน์  อินทวงศ์
3. นางสาวมัชพร  กอเซ็ม
4. นางสาวสาธวี  สาขามุละ
5. นางสาวหทัยชนก  เชื้ออ่ำ
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
2. Mr.Kim  Young Hyun
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวปนัดดา  หนันทุม
 
1. MissํํJia  Yujie
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวนลินญา  หออัษฎาวุธ
 
1. นางอาทยา  ธนชัยศักดิ์
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 71.25 เงิน 11 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวธัญวลัย  ทองอุ่น
 
1. นางสาวฐิติพร  พูลเพิ่ม
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87.66 ทอง 10 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชาติ  สุพรรณวิภากร
2. เด็กชายภัคพล  สุทัต
 
1. นางสาวแก้วตา  ติสันเทียะ
2. นางสาวมนัชญา  มาตยา
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 91.08 ทอง 4 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาววริษา  จันดาวงษ์
 
1. นางสาวแก้วตา  ติสันเทียะ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.1 ทอง 4 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กชายธนพล  ประเทศ
2. เด็กชายธนภัทร  ใบบัว
3. เด็กชายธนวัฒน์  แก้วปราณี
4. เด็กชายนนทกร  สุ่มงาม
5. เด็กชายภูวนัย  ทุ่มวิเศษ
6. เด็กชายศักดิ์ธวัช  ทองสาร
7. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  ละครเขต
8. เด็กชายอภิสิทธิ์  ละครเขต
 
1. นายนิธิพัฒน์  เพชรช้าง
2. นางวรรณวิภา  วัฒนวิทย์
3. นางสาวพนอจิตร  จั่นทอง
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.85 ทอง 29 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฐพล  ทะยอมใหม่
2. นายนนทพัทธ์  พุกนาค
3. นายนราภัทร  เพิ่มพูล
4. นางสาวปุณยาพร   ญาณปัญญา
5. นางสาวศศิมา  ร่มรื่น
6. นายเมธวิน  ทรัพย์พันแสน
 
1. นายปัทม์ สินพานิช  โรจนพงษ์
2. นายอาณัติ  ชุมเจริญ
3. นายวินิจ  สุขจั่นผล
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82.05 ทอง 24 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวบุษกร  บัวงาม
2. นางสาวปาจรีย์  สินแฉล้ม
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ศรีสุวรรณ
4. นายภควัต  มีจุ้ย
5. นายภาณุมาศ  ลิบลับ
6. นางสาววราภรณ์  จินตวงศ์
7. นางสาววิสสุตา  เมืองชล
8. นางสาวอินทิพร  ทองแท้
9. นายเขตแดน  พัฒนกุล
10. นางสาวเจณิสตา  รื่นรมย์
 
1. นางโชติกา   ครอสส์
2. นายภูวนันท์  ศรีเมือง
3. นายสหัตพงศ์  พิทอนวร
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงกรวรรณ  บรรจง
2. เด็กหญิงชนนิกานต์  ตัดสมัย
3. เด็กหญิงชมตะวัน  จันละม่อม
4. เด็กหญิงณัฐลดา  จีรพงษ์
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ชุ่มศิริ
 
1. นางสาวสุณิสา  ไชยสิทธิ์
2. นางสาวชัชรีย์  คชรินทร์
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 35 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายฐณัชชา  ประสมบุญ
2. นางสาวณัฐกฤตา  เลิศล้ำ
3. นางสาวพลอยแก้ว  ทักษิณ
4. นางสาวพัชรี  สุวรรณศรี
5. นางสาวมาติกา  สมศรี
 
1. นางสาวนิชชิมา  ทนศิริ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรฤดี  ทองส่งโสม
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 77.6 เงิน 27 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  มั่นยืนยง
2. เด็กหญิงปุณยวีร์   สมหมาย
3. เด็กหญิงมัชฌิมา  ชื่นกิจมงคล
 
1. นางลัคนา  ปัญญาฤทธิ์
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75.6 เงิน 39 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวชนิตา  เหง้าเทศ
2. นางสาวศิริกานต์  จันทร์เล็ก
3. นางสาวแพรวนภา  เจริญ
 
1. นางสาวปภาวรินท์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
2. นางสาวญดาวัส  เอี่ยมกำแพง
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 74.25 เงิน 40 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายธนวัฒน์  วงค์ชมภู
2. เด็กชายวิชากร  ขจรกลิ่น
3. เด็กชายสหรัฐ  บัณฑิตย์
 
1. นางสาวปัทมา  นิยมเดชา
2. นางสาวนูรียะฮ์  ปะดุกา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 74.4 เงิน 40 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวชามา  สุชล
2. นางสาวนริยากร  โพธิวัฒน์
3. นางสาวสริณา  ภาคะ
 
1. นางสาวญดาวัส  เอี่ยมกำแพง
2. นางสาวนิภา  ถกเอียด
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 46 โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงอภิชญา  เมฆธนานันต์
2. เด็กชายเจษฎา  ตาโพธิ์
 
1. นายนิธิพัฒน์  เพชรช้าง
2. นางนภสร  บรรดาศักดิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 23 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐานิตา  เหล่าอรุณ
2. เด็กหญิงภีรดา  จูเจริญ
 
1. นางสาวจารุภา  อุทัยธรรม
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  นวนสำลี
2. เด็กหญิงนงนภัส  สันธิจักร์
 
1. นางสาวจิตตานันท์  ทองคำ
2. นางสาวปวริศา  ภวเจริญผล
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายฐากร  สีใสภูวเดช
2. นายธีรวัต  พลายละหาร
 
1. นางอิสิภา  พีระพิเชฐ
2. นางพัชรินทร์  สวนใต้
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายพัสกร  วรรณสำเริง
2. เด็กชายภฑิล  คุ้มชาวนา
 
1. นางศิรประภา  เบ้าสองศรี
2. นายนที  ทวีโรจน์สุพล
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 58.8 เข้าร่วม 37 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกมลทิพย์  อินทะพันธ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  สีสมครุฑ
 
1. นางณัฐณิการ์  เกลี้ยงพร้อม
2. นางสาวอทิตยา  เทียนอำไพ
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 71.2 เงิน 19 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกัญญาวีร์  ลั้นแหยม
2. นายธีรภัทธ์  บุญน้อย
 
1. นางสุวภาพ  เวชสุทัศน์
2. นางสาววิชุดา  คำดี
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 79.4 เงิน 20 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายธวัชชัย  จันทร์ฉาย
2. นายวัชรากร  ดวงงาม
 
1. นายชุติพนธ์  บำรุงจิตต์
2. นายอาทิตย์  ศีลชาติ
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงธัญภัทร   แช่มพุธทรา
2. เด็กหญิงปภัสรา   แผ่นทอง
 
1. นางอำพร   โพธิ์ขาว
2. นางอำพัน   สัจกุลชัยเลิศ
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 50.4 เข้าร่วม 42 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวกษภรณ์  สว่างสุข
2. นายนรากร  โคษาสด
 
1. นางลภัสภาส์   หิรินทรานุกูล
2. MissRae Rapha  Monteciro Gonzale
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฎฐ์  ภิญโญ
2. นายภูมิพัฒน์  ชัยประเสริฐสุด
 
1. นายวรรธนะ  คัทจันทร์
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.8 เงิน 23 โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กหญิงพนิดา  จันทร์ไพสณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  สุจิณโณ
3. เด็กหญิงศวิตา  ทะเสนา
 
1. นางสาวศศิวิมล  สุทธิสุวรรณ
2. นายชัยชนะศักดิ์  สุปัตติ
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 28 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นางสาวชรินรัตน์  เกลี้ยกล่อม
2. นางสาวมัชฌิมา  กงล้อม
3. นางสาวศิริพร  จาริสุ
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
2. นางสาวสุทธิรักษ์  ถมยาศิริกุล
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 47 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวจิตลดา  ไพบูลย์
2. นางสาวธนภรณ์  เหล่าชัย
 
1. นายปริวรรษ  วงค์แสงคำ
2. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
 
169 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 72 เงิน 17 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายธนกร  การเจริญ
2. เด็กชายธีระพงษ์  สระประการ
3. เด็กชายอัมรินทร์  หล้าทุม
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
2. นายพงษ์ศักดิ์  แดงตุ้ย
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายดวงฉลอง  สิงห์ทอง
2. นางสาวทิพย์สุดา  สิงห์ซอม
3. นางสาวภีชญา  ผลประเสริฐ
 
1. นางสาวจิรัติกาญจน์  สุรีวรานนท์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวรภัทร  รัตนะอมรภัทร
2. นายลัทธพล  ปิยะสุข
3. นายศุภราช  อินทรโสภา
 
1. นายณัชพล  สุรรัตนากร
2. นายยุทธนา  คำสา
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 31 โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายณัฐ  พรหมศรี
2. นายธนาคิม  สิงห์ห่ออินทร์
3. นายเกรียงไกร  คล้ายทอง
 
1. นายอดุล  บุญเจริญ
2. นายสุชาติ  อัมฤทธ์
 
173 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 27 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายชนะชัย  หงิมเสงี่ยม
2. นางสาวภรณ์อนงค์  พิมพ์พระ
3. นายภานุพงศ์  เที่ยงตรงดี
 
1. นางสาวจิรัติกาญจน์  สุรีวรานนท์
 
174 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายภคพล  ลีลาคหกิจ
2. นางสาวลภัสรดา  บุญจันทร์
3. นางสาวอรพชร  วงศ์สกุลสุขดี
 
1. นายอำนวย  มณีวงษ์
2. นางสาวดรุณี  บุญวงค์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 78 เงิน 15 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายนนทการต์   เถื่อนศรี
2. เด็กชายสุภกิณห์  พี่พิมาย
3. เด็กชายเจษฎากร  อินทา
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายกานต์นิพัทธ์  วรรัตน์วัฒนกุล
2. นางสาวณัชชา  นรสิงห์
3. นายภาณุพสุ  ปานเพ็ชร
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
2. นายวทัญญู  ขำเนตร
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77 เงิน 16 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำชนะ
2. เด็กหญิงบุญญาภา  คล้ายเรือน
3. เด็กหญิงพิลาวัลย์  มีทองแสน
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.8 ทอง 12 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวขวัญจิรา  คำสุข
2. นางสาวนภัสวรรณ  ชันษา
3. นางสาวเขมิกา  ออมไธสง
 
1. นางสาวอรอุมา  ช่างปรุง
2. นายระพีพัฒน์  เกลี้ยงพร้อม
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 83 ทอง 13 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กหญิงชนิษฏา  แสนโภชน์
2. เด็กหญิงประกายวรรณ  จำปา
3. เด็กหญิงมัทวัน  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายรพีภัทร  วันธิกุล
5. เด็กหญิงศิริหงษ์  อ่อนคำ
6. เด็กหญิงสุธิดา  อินทร์พรม
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทรฺ์
2. นายวินัย  เมรุด
3. นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 35 โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นางสาวจริยา  เปาริก
2. นางสาวชนิภา  พะยอม
3. นางสาวชลิตา  ศรีราธารา
4. นางสาววัชรินทร์  สัมภาวะผล
5. นางสาวศิรดา  รื่นรมย์
6. นางสาวสุดารัตน์  ใจหงษ์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทรฺ์
2. นายวินัย  เมรุด
3. นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 17 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายทวีทรัพย์   สุนทอง
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์   เหรียญทรัพย์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ฝึกหัด
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยชาญรมย์
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.6 ทอง 22 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  บุตระ
2. นางสาวณัฐกมล  โพธิ์ศรี
3. นางสาววันวิสาข์  ศรีเสวก
 
1. นางสาวกุลวดี  พงษ์ชีพ
2. นางธัญวรัตน์  บุญสอน
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.6 ทอง 44 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงฐิติพร  ขจรรัตน์
2. เด็กหญิงพิมพ์มณี  นามสงสาร
3. เด็กหญิงสุชานาถ  อ่อนรักษา
 
1. นางไพบูรณ์  วิเชียรรัตน์
2. นางภัทรนันท์  ทองสนิท
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.6 ทอง 12 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวญาราภรณ์  เพียรจิตร
2. เด็กชายณฐวัตร  โสภา
3. นางสาวธัญมาศ  คุชิตา
 
1. นายวัชรพล  สุขรักษา
2. นางสาวจำนงค์  ภู่ศรีสลับ
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 37 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปพิชญา  หุ่นทอง
2. เด็กชายวชิรวิทย์  เศษรินทร์
3. เด็กหญิงอริศา  วงศ์ศิริ
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยชาญรมย์
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 71 เงิน 38 โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกุลยา  เครือปันแก้ว
2. นางสาวพรทิพย์  กาฬษร
3. นางสาวอารียา   พุ่มทอง
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์  ไชยชาญรมย์
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 38 โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงธัญณิญา  เนินอุไร
2. เด็กหญิงประภัสสร  เจริญงามวงศ์วาน
3. เด็กหญิงสุภาพร  รู้ตั้งดี
 
1. นางสาวภคภัทร  อิทธิศุภกุล
2. นางพรรณี  กรุณานนท์
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 62 ทองแดง 50 โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง 1. นางสาวกุศลิน  ธำรงลักษณ์กุล
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  ประพัฒน์
3. นางสาวศิรประภา   บุญโยธา
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เกื้อกูลราษฎร์
2. นางสมยศ  สกุลวงษ์
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 45 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงบุญญิสา  ชาลีวรรณ
2. เด็กหญิงปริยนาฏ  เกตุศิริ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ย่อจันทร์
 
1. นายสันติ   ศรีเดช
2. นางสาววราภรณ์  วงค์ชโยประสิทธิ์
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 81.8 ทอง 12 โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวจรรยาพร  พรมจารี
2. นางสาวณัฐชยา  พูลสวัสดิ์
3. นางสาวรักชนก  ทองประมูล
 
1. นางสาวนิภาภรณ์  พิชิต
2. นางสาวอลิษา  ผลสมหวัง
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 31 โรงเรียนอรวินวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวิภา  สีนาค
2. เด็กหญิงภัทราภรณ์  กุดราศรี
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  โคกขุนทด
 
1. นางสดุดี  เทพศาสตรา
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90 ทอง 5 โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายพรลภัส  ล้นเหลือ
2. นางสาวอรญา  บุญทวีธนาเดช
3. นางสาวโชติดา  เนียมนาค
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธ์ุพร
2. นางสาววราภรณ์  วงศ์ชโยประสิทธิ์