สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาววรรณวลี  หนูสิงห์
 
1. นางสุมลฑา  ปานมณี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวนันทิชา  อยู่ยั่งยืนยง
 
1. นายสุรพล  ทองเหลือ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวอารยา  จวนสว่าง
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายนักรบ  สุขใจ
 
1. นางสาวนงลักษณ์  แดงเพ็ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 37.5 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  โตแก้ว
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายวศิน  เอียงสวาท
 
1. นางสาวปิยนุช  แหวนเพชร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 82 ทอง 14 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุงราษฎร์
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 83.4 ทอง 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาววริศญา  เย็นวารี
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 41 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงมัณธากานต์  อินทรรักษา
 
1. นางสาวสุธิดา  พงษ์สวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 9 เข้าร่วม 51 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวเสาวนีย์  แก้วมา
 
1. นางอรทัย  วันเต็ม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 73.2 เงิน 42 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงพลอยไพริน  แสนดี
2. เด็กหญิงมนตรา  พงษ์พินิจ
 
1. นางสาวจารุพรรณ  ชวนชิต
2. นางสาวยุธาดา  ศรีบุรมย์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 57.2 เข้าร่วม 29 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจิตติมา  จันทร์ธาราม
2. นายธนภูมิ  รัตนารามิก
 
1. นายพรไพรสน  คนมี
2. นางสาวจุฑาธิป  เปลาเล
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 75 เงิน 35 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงชลลดา  ฉิมเนตร
2. เด็กชายเบิดร์  เจริญทอง
 
1. นางสาวลัลน์รวินท์  สงวน
2. นางสุชาดา  มาทอง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายสมบัติ  วันศิริ
 
1. นางสุชาดา  มาทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  ตามบุญ
 
1. นางสาวชลดา  เกลี้ยงโอวาท
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชุติพัลภ์  เจริญสุข
 
1. นายจิรคุณ  เอิบอิ่ม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.5 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายนนทพัทธ์  เปรมปรีดิ์
2. เด็กชายพุฒิพงษ์  น้อยสอาด
3. เด็กชายยศวัจน์  ขันทรัพย์
 
1. นางสาวจรัสชนม์  พุูลพิพัฒน์
2. นางสาวชุุติมา  เขียวขำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกนกรักษ์  อินทร์รจนา
2. นางสาวกัญญาวีร์  คำกองแก้ว
3. นายเมธัส  โพธิ์ผลิ
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นางสาวพิชญ์สินี  คงสุคนธ์
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 64.75 ทองแดง 33 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ลิบประเสริฐ
2. นายศุภกฤต  เนียมศรี
3. นายเด่น  จันทร์อุปถัมภ์
 
1. นางสาวปัทมาพร  สุริโย
2. นายอดิศร  ประภารัตน์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวชนิกานต์  พรหมแพทย์
2. นางสาวณีรนุช  สุดเจริญ
3. นางสาวพรชนัญญ์  มั่งมีธนพิบูลย์
 
1. นายศักดิ์นรินทร์  จันทร์นาค
2. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 21 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  ด้วงเดช
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ยิ้มศรวล
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 4 เข้าร่วม 50 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวกัญจน์ณภัทร  เวทยานนท์
2. นางสาววรพรรณ  โรจนชัยสกุล
 
1. นางสายใจ  ประเสริฐสุข
2. นายศรัณย์  แสงนิลาวิวัฒน์
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกนก  เกาะโพธิ์
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 18 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายอภิสิทธิ์  อนันต์ธนสาร
 
1. นางสาวสนฤดี  ศรีสวัสดิ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 74.5 เงิน 28 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงจันทรัตน์  เวทยานนท์
2. เด็กหญิงจิดาภา  พงศ์คหบดี
 
1. นางสาวศิตา  ทวีกาญจน์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75.5 เงิน 26 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายวิเชียรชัย  คำด้วง
 
1. นางสาวทยิดา  อยู่ฉิม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 48.45 เข้าร่วม 29 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  ปัญญาสุวรรณศรี
 
1. นางสาวอุมาพร  ศรัทธาธรรม
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 59.49 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายธนัตถ์  สังข์สุวรรณ
 
1. นางสาวพิชญานันท์  บุญแรม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 36 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงอัญชิสา  ตันธราพรฤกษ์
 
1. นางสาวหทัยชนก  เทียนทอง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายกานต์ธเนศ  เนตรประภิศ
2. เด็กหญิงนลัทพร  พงษ์ศิลป์
3. เด็กหญิงลลิษภัทร  รอดศรีสมุทร
 
1. นางณัฐกมล  ช่อสลิด
2. นางสาวจิราวรรณ  เนียมศรี
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กหญิงทีปกา  คำสุข
2. เด็กหญิงปัณณพร  อินทรสมใจ
3. เด็กหญิงพรนภัส  ฉัตรเมธี
 
1. นายณัฐพล  กลิ่นพุฒ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75 เงิน 25 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกรภฤศ  จีรภาพงศ์
2. นางสาวชนิสรา  กลิ่นเถื่อน
3. นางสาวปิยจารีย์  ตู้ประดับ
 
1. นางสาวอาริษา  ศรีดวงใจ
2. นางสวิชญา  เหลาโชติ
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 22 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวธัญชนก  ปิ่นสุข
2. นางสาวปูชิดา  กิตติวัฒนโชติ
3. นางสาวพิมพ์อัปสร  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เขียวอร่าม
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 10 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวปริญญา  ชาวตวันตก
2. นางสาวปิยดา  อ่อนบุญ
3. นางสาวพลอยศิริ  ศิริคำ
 
1. นางสาวศศิธร  อินทรยงค์
2. นางสาวณัฏฐณิชชญา  กุลทัศน์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 21 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงชุธินันท์  เสน่หา
2. เด็กชายธนธร  ศรีสมโภชน์
3. เด็กหญิงบุษกร  ทองอาบ
 
1. นายยิ่งโรจน์  เทพอาสา
2. นางสาวพจภาณี  โตสุวรรณ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.6 ทอง 40 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายชิตพล  ศรียาอาจ
2. นายนาวี  แก้วจุนันท์
3. นายอาทิตย์  มงการ
 
1. นายชุมพล  สิทธิชัย
2. นายอนุพงศ์  ขันกา
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 20 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายคฑาธร  มิตรประเสริฐ
2. นางสาวภัทราพร  คำมา
 
1. นางนงนุช  สหรัตนะโชติ
2. นางจิรัสยาภา  ตุ้มทอง
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายสุนัย  เหลืองอร่าม
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เหล่างาม
 
1. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
2. นางสาวภัคภร  อุบลน้อย
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 62.86 ทองแดง 36 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงจันทกานต์  อ่วมบุตร
2. เด็กชายศิรวิชญ์  เกตุกรณ์
 
1. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
2. นางสาวภัคภร  อุบลน้อย
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 76.6 เงิน 22 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงขัตติยา  รื่นโพธิ์วงษ์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แจ่มแจ้ง
3. เด็กหญิงพรชนก  สุขหอม
4. เด็กหญิงพรทิพย์  วันเสือ
5. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นวมนิ่ม
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
2. นายธานี  อรุณโรจน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84.9 ทอง 34 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวกรกฏ  เข็มกลัด
2. นางสาวกฤษติยา  เพชรพูล
3. นางสาวภัทรพร  เงินประเสริฐ
4. นางสาวศศิกาญ  พันธุ์พราหมณ์
5. นางสาวอุทุมพร  จีวะ
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
2. นางสาวณิชาวรรณ  บุญรอด
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.8 เงิน 49 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงฉันชนิต  หงษา
2. เด็กหญิงปิยะนุช  ไชยฤทธิ์
3. เด็กหญิงมนัสวี  หงษ์ทอง
4. เด็กหญิงวริศรา  ฐานะมั่น
5. เด็กชายสิทธิพล  เสียงเลิศ
 
1. นายศิริวัฒน์  ม่วงศิริ
2. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. นางสาวจริยา  ฝ่ายอินทร์
2. นางสาวจิราภรณ์  เหี่ยวทอง
3. นายภพธนกิตติ์  นิธิคมน์พสธร
4. นางสาววรรณา  เทียนงาม
5. นางสาวสุมิตรา  ปัดชากาว
 
1. นายสุรศักดิ์  สุขศรี
2. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 67.8 ทองแดง 35 โรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ 1. เด็กชายณัฐภัทร  ไตรมาตย์
2. เด็กหญิงประภัสสร  เกษสุวรรณ์
3. เด็กหญิงรสสุคนธ์  ประเสริฐแก้ว
4. เด็กชายวิทิต  ทองดี
5. เด็กหญิงอรอนงค์  เสือทอง
 
1. นางสาวอัญชลินทร์  ใจเที่ยง
2. นายพิริยะ  วรรณไทย
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 44 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายจักรี  เสมเถื่อน
2. นายนฤบดี  สุขพร้อม
3. นางสาวนิชา  ดอแม
4. นายสิทธิศักดิ์  ศรีสนั่น
5. นางสาวเบญจวรรณ  ชาลีวงศ์
 
1. นางสาวรติมา  สิงหโชติสุขแพทย์
2. นางสริญญา  ขันกา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.4 ทอง 45 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงบุญส่ง  ทองอินทร์ดำ
 
1. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 22 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวพลอยชมพู  เรืองเดช
 
1. นางสาวนพมนต์  พรหมประเสริฐ
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.4 ทอง 9 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  หู้กาทอง
2. เด็กหญิงสุชาวดี  ซื่อตรง
 
1. นางขวัญตา  นาครักษา
2. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 87.4 ทอง 18 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  พูลพิพัฒน์
2. นายเสฏฐวุฒิ  อ่อนศรี
 
1. นางสาววไลลักษณ์  พัสดร
2. นางขวัญตา  นาครักษา
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.4 ทอง 23 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  เนียมบุตร
2. เด็กหญิงชลดา  โฉมงาม
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉวีวรรณ์
4. เด็กหญิงทศพร  บุศราคำ
5. เด็กหญิงปาณิศา  ตงฉิน
6. เด็กหญิงพัชรพร  ยกทองมา
7. เด็กหญิงมาริสา  เด่นดวง
8. เด็กหญิงสาธนี  ฤทธิ์สุวรรณ
9. เด็กหญิงสาวิกา  สุขทน
10. เด็กหญิงสุภัสสร  ฉิมเงิน
 
1. นางสาวสมประสงค์  เพชรสุข
2. นางกาญจนา  ไทรงาม
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 45 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. นางสาวจั๊กจั่น  จำเริญชัย
2. นางสาวชิณวรรณ  พวงจันทร์
3. นางสาวณัฐพร  หนองพร้าว
4. นางสาวปวันรัตน์  คมอาวุธ
5. นางสาวพิชญากาญจน์  เครืออารีย์
6. นางสาววันนิภา  วงศ์ทอง
7. นางสาววิจิตรา  หาดทราย
8. นางสาวสัณห์ฤทัย  นางาม
9. นางสาวอ้อ  พันธุรัก
10. นางสาวเกสรา  มีชูโภชน์
 
1. นางวรรณา  แก้วกัลยา
2. นางสาวธริษฐาณันท์  เถกิงกร
3. นางศิริวรรณ  คงอด
 
52 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 74 เงิน 37 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นายกชกร  ลาเดาะ
2. เด็กชายข้าวใหม่  ต้นน้ำเพชร
3. เด็กชายธีรภัทร์  จีโบ้ง
4. เด็กชายนคร  รักจงเจริญ
5. เด็กชายน้ำใส  ชายา
6. เด็กชายปรเมฆ  ทองเกิด
7. นายวิโรจน์  จีโบ้ง
8. เด็กชายอัศวิน  จีโบ้ง
9. เด็กชายเชะ  เจริญสุข
10. นายโชคดี  เจริญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์รพี  ศรีหาตา
2. นางสาวสุณีย์  พจนศิลป์
 
53 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวญาดา  จุลสุคนธ์
2. เด็กชายประกาศิต  มากมี
 
1. นายรัตนชัย  หนูนาค
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 69 ทองแดง 20 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชัยภัทร  สันติวิมล
2. นางสาวนิชาภา  เอี่ยมสุภา
 
1. นายรัตนชัย  หนูนาค
2. นางอภิวันท์  เจี้ยมดี
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  ผ่องดี
 
1. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 37 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวแพรพรรณ  ยิ้มรอด
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กหญิงธิดาพร  จันเอก
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 1. เด็กชายปฏิภาณ  คงทิน
 
1. นายจีรัชญ์  ภักดี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 49 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวณิชาภัทร  ทองใหญ่
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 28 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ศรีละกูล
2. เด็กหญิงณัฐสุภา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวกิตติมาพร  ทัศนา
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายสิทธิยะ  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิตา  ชูชื่น
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกููล
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 76 เงิน 27 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวธัญลักษณ์  นิลห้อย
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77.66 เงิน 33 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  เปรมปรี
 
1. นายทิมทอง  เอี่ยมศรีนิรันดร์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวฐานิตา  สังข์อ่อน
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง 8 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงเขมมิสรา  เกิดชุ่ม
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวสายธาร  ทับน้อย
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 28 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  ขอเจริญ
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ไชยอนุกููล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวฐานิตา  สังข์อ่อน
 
1. นางสาวสุภาวดี  ก้านทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 27 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. เด็กชายนันทพงศ์  อรุณเดช
 
1. นายธนวัฒน์  ชูชื่น
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง 29 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายธนพล  เชิงชม
 
1. นายธนสมบัติ  ชูเนียม
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายกันตวัฒน์  วรรณขำ
2. เด็กหญิงกิตติมา  กลิ่นฟุ้ง
3. เด็กชายชณนรร  สิทธิเนตร
4. เด็กชายปณิธาน  ราญไพร
5. เด็กชายพันติโชค  สุวรรณโณ
6. เด็กชายภูสิษธิ  กอมณี
 
1. นายสรศักดิ์  สะสวย
2. นายปิยะพร  บุญเต็ม
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 79.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายชนะชัย  เกิดทรัพย์
2. นายชลระวี  ฉวีวรรณ์
3. นายณัฐพนธ์  บุญจันทร์
4. นายพัชระ  ทองเกาะ
5. นายยสินทร  พันธุ์แตง
6. นายสิรวิทย์  พลับทอง
 
1. นายสรศักดิ์  สะสวย
2. นายปิยะพร  บุญเต็ม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83.8 ทอง 18 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทองเกิด
2. นางสาวกัณฑิมา  ยอดพราหมณ์
3. นางสาวจงกรนาถ  สุกใส
4. เด็กหญิงจารุวรรณ  โชคอำนวยลาภ
5. เด็กชายณัฐพร  เพียรเพชร
6. เด็กหญิงดวงกมล  ไผ่ฆ้อง
7. นายทรงพล  สุขสม
8. เด็กชายธนพัฒน์  พันยุโดด
9. เด็กชายธนวัฒน์  กิมไซ
10. เด็กชายธเนศร์  สว่างโชติ
11. เด็กหญิงนัฏฐริกา  ใจกล้า
12. นางสาวบงกช  สุขสวัสดิ์
13. เด็กชายบดินทร  พรามเสน่ห์
14. เด็กหญิงบุญญฤทธิ์  สุขขำ
15. เด็กชายปิติณัช  ช่องแสก
16. นายปิยะ  วงศ์บุญมา
17. เด็กหญิงพัชรพร  ทองเกิด
18. นางสาวพัทธมน  ช่อเกตุ
19. นางสาวพัทธววรณ  ช่อเกตุ
20. เด็กชายพุฒธิศักดิ์  ผ่องดี
21. เด็กหญิงภคนันท์  เพชรน้อย
22. นางสาวรัชฎาภรณ์  เรืองฤทธิ์
23. นางสาววัชชารี  มีผลมาก
24. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
25. นายวิทยา  พันธ์หริ่ง
26. เด็กชายวิรุณธิ์  หอมหวล
27. เด็กชายศรายุทธ  พึ่งผล
28. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองเล็ก
29. นายสิริณัฎฐ์  กอบกุลธนชัย
30. เด็กหญิงสุดารัตน์  อ่วมพ่วง
31. เด็กชายสุทธิพร  อินทร์เกตุ
32. นางสาวสุธิดา  วงศ์บุญมา
33. นางสาวสุธีรา  คมขำ
34. เด็กชายสุริยะศักดิ์  พันธ์หริ่ง
35. เด็กชายอนิรุทธิ์  ลาดน้อย
36. นางสาวอมรรัตน์  พ่วงพรม
37. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
38. นางสาวเบญจพร  อินทร์เกตุ
39. เด็กหญิงเพชรรินทร์  ประเสริฐสุข
40. นายแทนพันนัย  นาไชยสิทธิ์
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นายเพทาย  ศุภรัตน์บรรพต
3. นางอรัญญาณี  สมศรี
4. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
5. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
6. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
7. นางสาวจำลองลักษณ์  ภมรพล
8. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 30 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พุอ้อย
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.06 ทอง 29 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวอมรรัตน์  พ่วงพรม
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวชรินรัตน์  มั่งสมบัติ
 
1. นางรุ่งฤทัย  สะสวย
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 46 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายสิทธิพงษ์  เพ็งพานิช
 
1. นางสาวอินทุอร  ทองสมนึก
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.3 เงิน 38 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. เด็กหญิงปรียานุช  เวนะ
 
1. นายกิตติศักดิ์  รักเรื่องรัตน์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 38 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวศศิภา  นาคทั่ง
 
1. นายวรายุทธ  ทองมาก
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 50 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  พุอ้อย
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75 เงิน 40 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา 1. นางสาวอภิชญา  วันเต็ม
 
1. นายกิตติศักดิ์  รักเรืองรัตน์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 38 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  ทองเกิด
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โชคอำนวยลาภ
3. เด็กหญิงชมพู่  บุญสุขสกุล
4. เด็กชายฐิติพงษ์  คงทิพย์
5. เด็กชายณัฐทวี  ไมตรีจิตต์
6. เด็กหญิงทอฝัน  เพ็ชรนารี
7. เด็กชายธนวัฒน์  กิมไซ
8. เด็กชายนันทพงศ์  พิณประภัศร์
9. เด็กชายปิติณัช  ช่องแสก
10. เด็กชายศุภวิชญ์  เมืองเล็ก
11. เด็กชายสุทธิพร  อินทร์เกตุ
12. เด็กชายเฉลิมชัย  นุภาสัน
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
3. นางสาวทัศนียา  อ่วมเมือง
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 30 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นายณัฐพร  เพียรเพชร
2. นายทรงพล  สุขสม
3. นายธเนศร์  สว่างโชติ
4. นายปิยะ  วงศ์บุญมา
5. นางสาววัชชารี  มีผลมาก
6. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
7. นายวิทยา  พันธ์หริ่ง
8. นายศรายุทธ  พึ่งผล
9. นายสิริณัฎฐ์  กอบกุลธนชัย
10. นางสาวอภิญญา  ศรีสมโภชน์
 
1. นายทนงศักดิ์  ทองมาก
2. นางพันธุ์ทิพย์  ศรีสมโภชน์
3. นางสาววันศิริ  นุภาสัน
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง 28 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวชาลิณี  บรรทัดเที่ยง
2. เด็กหญิงมนตะกานต์  จันทร์เพชร
3. นางสาวศศิวรรณ  จันทร์เจิม
4. เด็กหญิงศิริพร  ภู่ระหงษ์
5. นางสาวอาภาพรรณ  สุริลา
6. เด็กหญิงเกวลิน  ทัศทอง
 
1. นางสาวธิติฏฐา  อิ่มวิเศษ
2. นางสาวพจนี  ทองไกรแสน
3. นางสาวสุธนียา  ประเสริฐไทย
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 43 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  พลอยพลาย
2. นางสาวจริยา  คงกลั่น
3. นางสาวชลาลัย  มั่งมี
4. นางสาวปวีณา  วงษ์ธรรม
5. นางสาวยุพารัตน์  นวมเขียน
6. นางสาววารุณี  เรืองฤทธิ์
 
1. นางอรัญญาณี  สมศรี
2. นางสาวสรารัตน์  ชัยวัชรินทร์
3. นางสาวทิพวรรณ  ยงภูมิพุทธา
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 37 เข้าร่วม 21 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นางสาวชาณิกา  ไม่รอดดี
2. นายฐิติศักดิ์   กลิ่นสว่าง
3. นายธนโชติ  พันธ์มวงศ์
4. นายธรรมรัตน์  บัวศิริ
5. นายเกี่ยรติศักดิ์  มั่งมี
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
2. นางสาวชาริยา  จงดี
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 39 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. เด็กชายเอกราช  กาพล
 
1. นางสาวเบญจมาศ  สังข์ด้วง
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.5 ทอง 32 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงปณิตตรา  คงวัฒนา
 
1. นางสาวบังอร  นกเทียน
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.8 เงิน 32 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาววรนรรญ  ดาราศรี
 
1. นางรัตติกาล  สีแตง
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 82.417 ทอง 11 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงชลธิชา  นิ่มวาด
2. เด็กชายณวัฒน์  พวงแตง
3. เด็กชายวรายุทธ์  นิลห้อย
4. เด็กหญิงสุจิรา  สถานสุข
5. เด็กหญิงเนติกา  ธาราทิวากร
 
1. นางสาวอรพินท์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
2. นายทรงพล  สิทธิพันธ์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.2 ทอง 38 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวขวัญฤดี  สระเขียว
2. นายคมสันต์  พึ่งธรรม
3. นางสาวจเร  เรืองราย
4. นายธวัชชัย  หวังใจสุข
5. นางสาวสโรชา  สมบูรณ์ศิริ
 
1. นางสาวญาณาทิพ  ขุนจร
2. นางสาวจตุพร   สุวรรณบุตร
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 67.33 ทองแดง 39 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวณิชาภัทร  นิลเนตร์
2. นางสาวศศิกานต์  ปวงแก้ว
3. นางสาวสรัญญา  สุคนธชาติ
4. นางสาวสุภาวิดา  สุขแก้ว
5. นายอภินันทน์  แก้วตา
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส
2. นางสาวศรีปัญญ์  ไสยเวช
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.75 ทอง 24 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายธีรพงษ์  กิจเฉลา
2. นายปรเมศ  อุบลรัตน์
3. นางสาวพรเมษา  รอดอารี
4. นางสาวฟ้าประธาน  แจ้งเรือง
5. นายรุ่งโรจน์  แสนสวาสดิ์
 
1. นางสาววิลารัตน์  อ่วมเครือ
2. นางสาววีรยา  อรุณสิทธิ์
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 27.83 เข้าร่วม 44 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวฐานิต  ปั้นแก้ว
 
1. นางสาวพรพรรณ  กลั่นจัตุรัส
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 80.54 ทอง 23 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวจุติมล  บังกุยลิ
2. นายศุภกิตติ์  พันไทยสงค์
 
1. นางจำเนียร  ดีหอม
2. นางอุษณี  เมฆวิลัย
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 68.32 ทองแดง 48 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นางสาวจิรัชญา  นาคบาง
 
1. นางสาวเฑียรภักดิ์  สุทธิยะรักษ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.45 ทอง 23 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  ขาวสนิท
2. เด็กชายณัฐพล  ทองพูล
3. เด็กชายธวัชชัย  ชูเนียม
4. เด็กชายพงศภัค  จรพุ่ม
5. เด็กชายพิพัฒน์  น้อยวงค์
6. เด็กชายภานุพงศ์  นิ่มเขียน
7. เด็กชายสิทธิชัย  แพร่หลาย
8. เด็กชายสุทธิพจน์  นามศรี
 
1. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
2. นางสันติยา  เรืองเดช
3. นางสาวนฤมล  ศรีสุข
 
99 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.8 ทอง 17 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายธนภัทร  ทองสมนึก
2. นายวีรยุทธ  แสงนาค
3. นายสงกรานต์  ชูเนื่อง
4. นายสรศักดิ์  มะลิเลื้อย
5. นายสุทิวัส  ดีเด่น
6. นายอรรถสิทธิ์  น้อยวงค์
 
1. นายทำนอง  อิ่มทั่ว
2. นางพรรณี  เทพสูตร
3. นางปัณณธร  เหลืองอร่าม
 
100 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76 เงิน 38 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นายจีรกานต์  พรมเชื้อ
2. นางสาวทิพวัลย์  เรืองทิพย์
3. นายธวัชชัย  พราหมณ์หิรัญ
4. นางสาวมณีรัตน์  คำพิมาน
5. นางสาววณัฐกานต์  คงมั่น
6. นางสาวศิริพร  วงษ์มา
7. นายอนุภพ  แปดทิศ
8. นางสาวอภิญญา   จันทร์ดี
 
1. นางสาววาสนา  พุ่มเพิ่ม
2. นางสาวปัญจรัตน์  ทองใบ
3. นางเขมจิรา  ธามฐานัส
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 20 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. นางสาวจารินี  วิสุทธิวินิกานนท์
2. เด็กชายปภิณวิช  ครุฑพงษ์
3. เด็กหญิงพัชนิสา  พูลสวน
4. นางสาวมาริสา  รัตนนิล
5. เด็กชายเจษฎา  สมใจ
 
1. นางสาวลักษมี  ดิษฐวงศ์
 
102 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงสว่าง
2. นางสาวปิยธิดา  แซ่เหลี่ยม
3. นายปุณรัตน์  ผิวผ่อง
4. นางสาววรรณนิสา  หนูทิพย์
5. นางสาวอุดมลักษณ์  เกิดสมนึก
 
1. นางสาวอัญชลี  ทองจันทร์
2. นายอาหามะ  มะบู
 
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73.8 เงิน 42 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา   ตรุษเพชร
2. เด็กหญิงอารียา  ทองเหลือ
3. เด็กชายเจษฎา  แดงนาพันธ์
 
1. นางสาวสิริลัคน์  เกตุเอี่ยม
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79.8 เงิน 26 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  ใจเพชร
2. นางสาวชนันสิริ  พุทธาภิบาลกุล
3. นางสาวสุทธิดา  รุ่งรส
 
1. นางเขมจิรา  ธามฐานัส
2. นางธวัลรัตน์  ทองมี
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 46 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงณฤดี  กรรณิการ์
2. เด็กชายเมธาวี  เอี่ยมขจร
 
1. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
2. นายชัยวัฒน์  เชิดชู
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 29 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. เด็กชายณัฐกมล  ยินดี
2. เด็กชายอนิรุทธ์  สีสว่าง
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
2. นางสิรีนาถ  วันนา
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 20 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายธนานุวัฒน์  เสืออบ
2. นางสาวปิยะธิดา  ปัตถา
 
1. นางสาวณัฐกฤตา  สำเภาทอง
2. นางสิรีนาถ  วันนา
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายนิชพณ  ถือคำโสภากุล
2. เด็กหญิงปริชญา  ช้างเปี่ยม
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
2. นางสาวจิราวรรณ  แสวงนาม
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.8 ทอง 11 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายปภาวิชญ์  จันทร์แจ่ม
2. เด็กชายศุภกฤต  กลิ่นพิกุล
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.4 ทองแดง 43 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายต่อตระกูล  แซ่เล้า
2. นายวรินทร  พรายศรี
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวปณิชา  ตันเสถียร
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85.6 ทอง 11 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายชิษณุชา  น้อยสุริวงษ์
2. นายณฐโชค  เอกธีรธรรม
 
1. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
2. นางสาวจิราวรรณ  แสวงนาม
 
112 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72.4 เงิน 25 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายบุริน  เขียวชะอุ่ม
2. เด็กชายพงศ์สิริ  แสงมณี
3. เด็กชายพีรณัฐ  งามเกียรติขจร
 
1. นายภาณุพงศ์  เยี่ยมยงวรรณ
2. นางสาวจิราวรรณ  แสวงนาม
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 66.2 ทองแดง 39 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวชาลินี  แซ่ลี้
2. นางสาวศิริพิมพ์  เอี่ยมสะอิ้ง
 
1. นายวุฒิภัทร  อุ้มปรีชา
2. นางสาวนวลหง  บุญเทียม
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายชนินทร์  บุญศรีวงษ์
2. เด็กชายณัฏฐนันท์  รอดดีเพ็ง
3. เด็กชายพีรนภ  วรวัฒนพิบูลย์
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายจุลดิศ  จันดา
2. นายธนภัทร  ศรีแตงอ่อน
3. นายวัชรธร  หมู่ทองคำ
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายธัญภูมิ  เตชะสมสุขดี
2. เด็กชายสพล  ศุภธำรง
3. เด็กชายสรวัชร์  ศรีสุพรรณถาวร
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
2. นายธนกฤต  รวมพร้อม
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 35 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. นายกิตติศักดิ์  คงมีสุข
2. นายคฑาธร  วงศ์ศุภกุลกร
3. นายปริญญ์  เจตสิทัต
 
1. นายพุทธพงษ์  รัตนอำพร
2. นายธนกฤต  รวมพร้อม
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 75 เงิน 9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี 1. เด็กชายการัณย์  หลวงปลัด
2. เด็กชายชัชชาย  สังข์อาษา
3. เด็กชายวัทธิกร  บัวหา
 
1. นางดุจดาว  ผ่องใส
2. นายศิวะรักษ์  จิตอุทัศน์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76 เงิน 23 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายธนพัฒน์  แจ้งสว่าง
2. เด็กชายนพเดช  ทองมี
3. เด็กชายอภิรุณ  บุญมี
 
1. นางสาววีระวัลย์  เกิดทรัพย์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายณัชพล  มีสมบัติ
2. นายวีรภัทร  รอดสวัสดิ์
3. นายสรศักดิ์  สงคราม
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาวกรวรรณ  ลาพิมพ์
 
121 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.8 ทอง 20 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงสุนิสา  คงเจริญ
2. เด็กหญิงสุวิมล  คงวัฒนา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  พึมขุนทด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพชร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
122 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.2 ทอง 10 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นางสาวศศิวิมล  เงินอยู่
2. นางสาวสุดารัตน์  วงศ์เขียว
3. นางสาวเบญจมาพร  เรืองอร่าม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประดับเพร  ภูเงิน
2. นางรัชดาพรรณ์  วัชพัฒน์
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.5 ทอง 16 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กหญิงมาลัยมาศ  แม่นแท้
2. เด็กชายยุคันธร  ปานจุด
3. เด็กหญิงศุภสุตา  บู่สามสาย
 
1. นางประดับศรี  สกิดใจ
2. นางบุษยา  บุญนิยม
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. นายจิราธิวัฒน์  แก้วสีเหลือง
2. นายปริญญา  พิจารณ์
3. นายพสิษฐ์  บุญชนะเมธี
 
1. นางบุษยา  บุญนิยม
2. นางประดับศรี  สกิดใจ
 
125 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 60.6 ทองแดง 44 โรงเรียนแก่งกระจานวิทยา 1. เด็กหญิงฟ้าพราว  พิมพ์สุวรรณ์
2. เด็กหญิงรัตนาวลี  จันทรรัตนะ
3. เด็กหญิงหยาดฝน  นวมสุข
 
1. นางสมจิตร  วาดวงศ์
2. นายสถาพร  ดีหอม
 
126 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 69 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองจอกวิทยา 1. นายมนต์รัก  ชะเอมน้อย
2. นางสาวสุนิสา  แสนสวัสดิ์
3. นางสาวเกศรินทร์  หลวงสุนทร
 
1. นายวศิน  พุดซ้อน
2. นางสาววรุณ  อิ่มใจ
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.3 เงิน 27 โรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 1. เด็กชายณัฐวัตร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงธันยรัตน์  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายวชิรวิทย์  เชื้อชาติ
 
1. นางสาวกัณฐิมา  เมธาประสิทธิ์
2. นางสาวณฐวรรณ  คูณทวี
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นางสาวพรนภา  เรืองโรจน์
2. นางสาวลักษณา  อินทร์เนตร
3. นางสาวสุทธิดา  ศิริโชติ
 
1. นางเสาวนุช  นุชพันธุ์
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  กำจายกลาง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  แจงปุย
3. เด็กหญิงลักษณพร  พรมประมง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  ปราณีมาโพธ
2. นายเสน่ห์  บุญชู
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 25 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา 1. นายตะวัน  เกิดเกษม
2. นางสาวรัตนา  เพชรขาว
3. นางสาวอารดา  ทองมาก
 
1. นางรุ่งรวี  เกตสุริวงค์
2. นายภานุวัฒน์  เกตสุริวงค์
 
131 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  จันทร์ตะบูน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
132 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 74 เงิน 17 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายบารเมษฐ์  เปรื่องปราช
2. เด็กชายพายุ  เกิดจิตต์
3. เด็กหญิงวนิดา  สถานสถิตย์
 
1. นางสาวสุภนิช  เปลี่ยนสี
2. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
 
133 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายศิวกร  ทองคำ
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
134 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73.8 เงิน 13 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กหญิงอนัญญา  สีนาก
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
135 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 11 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายกลวัชร  พวงลออ
 
1. นายทิมทอง  เอี่ยมศรีนิรันดร์
 
136 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. นางสาวปวีณ์สุดา  นวลมะ
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  เทพอยู่
 
137 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.25 ทอง 5 โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 1. นายอาทิตย์  ยาวิชัยแก้ว
 
1. นายทิมทอม  เอี่ยมศรีนิรันดร์
 
138 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 77.2 เงิน 30 โรงเรียนท่ายางวิทยา 1. เด็กชายชาคริต  เคลือบสุวรรณ
2. เด็กชายนพนนท์  ป้อมศิลา
 
1. นางสาวพรรณี  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวสุภนิช  เปลี่ยนสี