สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.เพชรบุรี 1]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกฤษณา  อภัยโส
 
1. นางนันทวรรณ  หล้าแหล่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 32 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวนันทวรรณ  บัวแดง
 
1. นางอุทัยวรรณ  มีนุช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 36 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงพรทิวา  ศักดิ์ไพศาล
 
1. นางสาวณธษา  ปภาธนะนันท์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 45 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวภัทสิตา  น้อยแก้ว
 
1. นางสาวปราณี  จงเจริญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงดวงกมล  ปุริสพันธ์
 
1. นางสาวชลธิดา  หงษ์เหม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 36.5 เข้าร่วม 12 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวณัฐกานต์  ผ่องภักต์
 
1. นางสาวปัทมา  แตงอวบ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 72 เงิน 48 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาท่าแร้ง 1. เด็กหญิงบุษญา  ม่วงอุมิงค์
 
1. นางชุติมา  สุขเกษม
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชลธิชา  ทิพชัย
 
1. นางสุนีย์  มีศรี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89.6 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปุณยาพร  ภูชนะศรี
 
1. นางนงลักษณ์  พงษ์สวัสดิ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร
 
1. นางดารณี  จันทร์นาค
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77.4 เงิน 28 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธีรพงษ์  พันเชื้อ
2. เด็กหญิงรังสิมา  หยดย้อย
 
1. นางคนึงนิตย์  ดีพันธ์
2. นางพัชรินทร์  รอดสิน
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 49.2 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกุมภารักษ์  น้อยคำ
2. นางสาวมณีกานต์  แท่นมณี
 
1. นางพัชรินทร์  รอดสิน
2. นางคนึงนิตย์  ดีพีนธ์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงพุทธิษา  เกตุมั่งมี
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ทวีโชคชัยมงคล
 
1. นางสาวศุภาพิชญ์  เอี่ยมสะอาด
2. นายสมศักดิ์  แป้นเกิด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวอาทิตติญา  สว่างจิต
 
1. นางนรมน  หอมกลบ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99.5 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายอนวัช  ตันนิกร
 
1. นางสาวปิยพร  โสมนัส
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษณะ  สุริยารังสรรค์
 
1. นายวสันต์  สังข์ดี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.83 เงิน 21 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกรกมล   กลั่นปรุง
2. เด็กหญิงปัทมา  เปรมใจ
3. เด็กหญิงศศิวิมล   ศรีจันทร์
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา   พิณทิพย์
2. นางวรรณพร   เลิศอาวาส
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 8 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวฐิติพร  อนันต์ชัยลิขิต
2. นางสาวพิมายพร  ดังแสง
3. นางสาวฟารีดา  ใจคน
 
1. นางสาวญาณภาณี  พรหมเรือง
2. นางสาวนันทพร  สุวรรณเกตุ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 20 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงณัฐวดี  อ่องเมือง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  นุ่มละมูล
3. เด็กหญิงเพชรลดา  สิงห์โต
 
1. นายวุฒิชัย  พลายแก้ว
2. นางเอมอร  อ้อยทิพย์
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 69.5 ทองแดง 16 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวขวัญแก้ว  เชยชุ่ม
2. นางสาวชโรธร  โลหะพันธ์
3. นางสาวศศิวิมล  เฟื่องฟู
 
1. นายอรรคพล  สงวนยวง
2. นางจินดา  แก้วสวัสดิ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงขวัญหทัย  วลีธรชีพสวัสดิ์
2. เด็กชายโสภณ  พุ่มไสว
 
1. นางสาวจิณห์นิภาสินี  ธนาบุญฤทธิ์
2. นางสาวจุฑารัตน์  ภู่สมบุญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายก้องภพ  เพชรเทพ
2. นายณัฐพล  สุจริยานุรักษ์
 
1. นายบวร  ทองสัมฤทธิ์
2. นางสาวสลิลดา  ลิ้มเจริญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชนาพร  ดาราเมือง
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวสุวิดา  ยองใย
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 40 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงภานุมาศ  เขื่อนเพชร
2. เด็กหญิงวิลาวัณย์  จรัสดี
 
1. นายมาฆรัตน์  เลิศศิริรักษ์
2. นางจินดา  แก้วสวัสดิ์
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนคงคาราม 1. นายภัคพล  ยอดแก้ว
 
1. นายชูศักดิ์  สำเภาเงิน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40.81 เข้าร่วม 39 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนรภัทร  แท่นมณี
 
1. นางสาวสายสุนีย์  สืบสุข
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 89.35 ทอง 6 โรงเรียนคงคาราม 1. นายปรมินทร์  อินพรม
 
1. นางกฤษณา  เนตินิยม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 73.5 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงบุณยวีร์  พลศรีเมือง
 
1. นางสาวพันธ์ทิพา   พิณทิพย์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชินดนัย  ตระการฐานณรงค์
2. เด็กชายณัฐกันต์   แสงนิล
3. เด็กชายสุขปวัตน์  เมืองสมบัติ
 
1. นางสาวนิสสรณ์  กีรติพิพัฒนพร
2. นายสุกฤษฏิ์  เมธาประสิทธิ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปวีพร  แย้มปราโมทย์
2. นางสาวสหัสยา  สายเสียงสด
3. นายไตรภูมิ  จารุสุทธิประภา
 
1. นางสาววราภรณ์  บัวงาม
2. นางสาวชนม์ชนก  เดือนฉาย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.2 เงิน 20 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงฉัตรแก้ว   ติยะบุตร
2. เด็กชายธนโชติ   บุญมาก
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์   ศรีนอก
 
1. นางสาวสุวิมล   เปี่ยมกลัด
2. นางสาวกาญจนา   ผิวผาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 23 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤตพร  ผวาผดุง
2. นางสาวธนกานต์  กลิ่นพิกุล
3. นายเดชดำรงค์  ปานดำ
 
1. นางสาวจิตติมา  เครือแขก
2. นางสาวรุ่งทิพย์  บัวประคอง
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 79 เงิน 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายธนกร  บุญวัฒน์
2. เด็กชายพสิษฐ์  สมสวย
3. เด็กชายวรรณธัช  สุขรักษา
 
1. นางสาวปวีณ์สุดา  รามนัฏ
2. นางณัชชา  ศรีสุกใส
 
35 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวปวีณนุช  ปานศิริ
2. นายรัชพล  โพธิ์คล้าย
3. นางสาวหทัยชนก  เจริญเร็ว
 
1. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
2. นางสาวอุมาพร  เกิดผล
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.8 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงตุลย์ทยา   แพบุตร
2. เด็กหญิงนลพรรณ  แตงชุ่ม
3. เด็กหญิงอัครยา  หลักแหลม
 
1. นายปณิธิ  สามนคร
2. นายวุฒิชัย  พรมจิต
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 85.8 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกัญญา  สนุกใจ
2. นางสาวธันยพัต  แก้วไทย
3. นางสาวนัสรีย์  จารีย์
 
1. นางสาวปาริชาติ  กาทอง
2. นางสาวณราภรณ์  ชาตรี
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 49 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนันทนัท  วงศ์สมุทร
2. เด็กหญิงรัชชานันท์  สุริโย
 
1. นางสาววิลาสิณี  ทองสมนึก
2. นายเขมทัต  ม่วงสุน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84.2 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชชานันทน์  ซิบเข
2. นางสาวภนิดา  ภูบาลชื่น
 
1. นายสหัสนัยน์  อึ๊งภากรณ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 85.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงชนิภา  กลิ่นหอม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สุขปานเจริญ
 
1. นางชรินดา  สว่างแวว
2. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  แกล้ว
2. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วยวงศ์
 
1. นายราชศักดิ์  สว่างแวว
2. นางชรินดา  สว่างแวว
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. นายจักรพรรดิ์  จันทร์แก้ว
2. นางสาววนัชพร  ชาญใช้จักร
3. นายศรีนรินทร์  เข็มเพ็ชร์
 
1. นายจตุรัส  ทองแดง
2. นางสาวทัศนา  สถานสุข
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงทิฆัมพร   กล่อมสกุล
2. เด็กหญิงธิติมา  กล่อมสกุล
3. เด็กหญิงปวริศา  พูลผล
4. เด็กหญิงวิรัลภัส  โมฬี
5. เด็กหญิงสุภามาศ  เพ็ชร์สัจจะ
 
1. นางจินตนา  กันยาทอง
2. นายธธนนต์  นิยมญาติ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 33 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกรัญฑรัตน์  ห่วงนาค
2. นางสาวจิตรลดา  นุ้ยรอด
3. นางสาวนนทิฌา  ศรีพิมพ์ลาม
4. นางสาวนวภัทร  น้อยสำราญ
5. นางสาวปภาวรินท์  แสงเทียนทอง
 
1. นายสมยศ  กันยาทอง
2. นางสาวสิริลดา  สุดใจ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 15 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงดลนิสา   จันทร์นาค
2. เด็กชายตติยะ   อินพรม
3. เด็กหญิงปณิดา   สีบุหง่า
4. เด็กหญิงปัณฑารีย์  แตกช่อ
5. เด็กหญิงสิตานัน  พุ่มเมฆ
 
1. นางจินตนา  กันยาทอง
2. นายกฤตธี  โอบอ้อม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายก่อเกียรติ  กาญจนเกตุ
2. นายจตุพร  สีนวล
3. นายชินพงษ์  ผะอบเหล็ก
4. นายภัทรกฤษฏิ์  พึ่งอวยผล
5. นางสาวลักษนันท์   สินธนาวัฒนโชค
 
1. นางเก็จวลี  กรีธาธร
2. นางชินธันย์  จิตต์การุณย์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามดำรงธรรม 1. เด็กชายกิรติ  มะนะมุติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มะนะมุติ
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  พวงผกา
4. เด็กหญิงอมรา  แสนสุข
5. เด็กหญิงแพรวา  ราชเสวี
 
1. นายปกรณ์  บุญส่ง
2. นายประสาร  บุญส่ง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 70 เงิน 29 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกชามาส  ศรีอร่าม
2. นางสาวชุติมา  พูลศรี
3. นายธนกฤต  ทะลาด
4. นายธราธร  ติ้นสกุล
5. นางสาวศิวาการ  เจริญสุข
 
1. นางสาวสุพรรณษา  เม๋งเตี๋ยน
2. นางสาวศิริกาญจน์  บุญเกิด
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เกตุใหญ่
2. นายคีตภัทร์  ภิญโญ
3. เด็กหญิงจุฬาภัค  แก้วโกศล
4. นางสาวชฎาพร  เทศสวัสดิ์
5. เด็กหญิงณภัชนันท์  ยอดทอง
6. เด็กชายณัฐภัทร  จอนกระจาย
7. นายทนงศักดิ์  แย้มโรจน์
8. นายธนกฤต  สิงโตแก้ว
9. นายธนภัทร  ทันตสุวรรณ
10. เด็กชายธิเบศ  ขำพวง
11. นางสาวนันทิกานต์  น่วมวัตร์
12. นางสาวบุณยาพร  สุจริต
13. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บูรณารมย์
14. นายพรชัย  เนียมเงิน
15. นายพุทธิพงศ์  วันฤกษ์
16. นายศักดิ์รพี  สีดอกบวบ
17. เด็กหญิงศิริกัลยา  สารกุล
18. นางสาวศุภาพิชญ์  ชูจิตต์
19. นายอุทยาน  แดนจันทึก
20. เด็กชายโชคนิพัทธ์  ศรีเอก
 
1. นางสาวชมพิศุทธิ์  วงศ์ยาทิพย์
2. นางสาวนันทิยา  รุ่งเรือง
3. นางสาวอนงค์นุช  ม้ายอุเทศ
4. นางขวัญเรือน  เหรียญบุบผา
5. นายรังสฤษดิ์  จำปาเรือง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.6 ทอง 15 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงธิติมา  คำทิพย์
 
1. นางสิริพรรณ  เนตินิยม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายทยากร  สุสุทธิ
 
1. นายไพลิน  นวมสุข
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.4 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชัชพล  พระอินทร์
2. เด็กหญิงอิศราวรรณ  สุมนารุจิรางค์
 
1. นางสาวอารีวรรณ  พยัพพฤกษ์
2. นางสาวนุชจรี  สีเมฆ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.8 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพัชรวลัย  บุรีเทศ
2. นายเตชิต  ปัญญนราพร
 
1. นางจิตรา  บุรีกุล
2. นางสาวนภาพร  ผ่องเพริดพริ้ง
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.4 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีเอี้ยม
2. นางสาวชุติรัตน์  บุญแก้ว
3. เด็กหญิงญาธิป  ครึกครื้น
4. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิทธิรักษ์
5. เด็กหญิงนพวรรณ  ธรรมรัตน์วัฒนา
6. นางสาวนภัสสร  วรรณขำ
7. นางสาวนันท์นภัส  เที่ยงธรรม
8. เด็กหญิงวศิรตา  คชพันธ์
9. เด็กหญิงศศิปรียา  สายัญ
10. นางสาวเบญจมาศ  สังข์สินธุ
 
1. นางสาวพักตร์ตรีญา  รอดสีเสน
2. นางศรีวรรณ  ปานสง่า
3. นางสาววิมลทิพย์  ศรเดช
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 74.8 เงิน 25 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสนกล้า
2. เด็กหญิงฐิติมา​  นุชสถิตย์
3. เด็กหญิงณัชชานันท์   พรหมบาง
4. เด็กหญิงณัฐฐาพร  หมื่นศรี
5. เด็กหญิงปภัสรา  กลิ่นจันทร์
6. เด็กหญิงปิยวรรณ   สมนึก
7. เด็กหญิงลักษิกา  เบาเนิด
8. นางสาวลีนา   และอรุณ
9. เด็กหญิงวรรณพร  มั่งมี
10. เด็กหญิงอัยดา  วงษ์กรอบ
 
1. นางสาวสุอนงค์   บัวทอง
2. นายทศพร   โพธิ์เกษม
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 79.5 เงิน 24 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกรกนก   พวงสั้น
2. นายจิรภัทร  รุ่งเนย
3. นายชาญชล  แจ่มจันทร์
4. นางสาวทนงนรี  หนูสัมฤทธิ์
5. นางสาวทรรศกมล  บุญมา
6. นายธิติ  ราชปักษา
7. นายนนทพัฒน์   รุ่งเนย
8. นายปิยะ  เรืองศรี
9. นางสาวภูริชญา   สนสด
10. นายเกียรติศักดิ์   พวงสั้น
 
1. นายถาวร  เอียงอุบล
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 92.4 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เส็งถิ่น
2. เด็กหญิงกมลพร  สุสุทธิ
3. นางสาวกรรณิการ์  ทองดี
4. เด็กหญิงฐานิดา  สุขใส
5. นางสาวนัชฎา  บุญสม
6. นางสาวสุกัญณิการ์  ชูช่วย
7. นางสาวสุทธิดา  ไชยแก้ว
8. เด็กหญิงสุธิศา  กันคล้าย
9. นางสาวโชติกา  เห็นแก้ว
10. นางสาวโสภิภา  เล็กน้อย
 
1. นายชวัลวัฒน์  กอวิจิตร
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.4-ม.6 72 เงิน 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกวีกานท์  โกงกาง
2. นางสาวชยาณันต์  มาลาสมรส
3. นางสาวธนวรรณ  เกตุย้อย
4. นางสาวธัญวรัตน์  สร้อยโพธิ์
5. นางสาวปิยะดา  ขำทวี
6. นางสาวพัชราภา  กายเพชร
7. นางสาวภัทรดร  เหลืองอร่าม
8. นางสาวมัชฌิมา  ทองเกลา
9. นางสาวอาทิตยา  สมบูรณ์
10. นางสาวเปมิกา  ชิดเชื้อ
 
1. นายการุณ  เขียมทรัพย์
2. นายสรวุฒิ  นุชถาวร
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงณิชา  เจิมขวัญ
2. เด็กชายอัครชัย  หินพิมาย
 
1. นายประกอบ  เสมอภาค
2. นายสิทธิชัย  ตันเอี๋ยม
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวดารารัตน์  บุญนิมิตร์
2. นางสาววรรณิดา  จันทร์มั่น
 
1. นางสาวสิราวรรณ  กองทรัพย์
2. นายสงกรานต์  สุสุทธิ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 77 เงิน 18 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงอริศรา  สรสิทธิ์
 
1. นางทิวาพร  เฟื่องฟุ้ง
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคุณาสิน   พัฒนจิรารัชกุล
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวิชญาดา   แจ้งเรือง
 
1. นางสาวสิรินาถ   ศรีประทุมวงศ์
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวทิพย์นภา  เต็มเปี่ยม
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงธานกาญจน์  แสวงหา
 
1. นายโกสินทร์  บุตรเนียม
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง 9 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสุกัญญา  อยู่นันท์
 
1. นางกฤตยา   โสมทัศน์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงอาทิติยาภา  บุญตามทัน
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  ยอดแก้ว
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 60 ทองแดง 46 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กหญิงเพชราภรณ์  อุทัยแสง
2. เด็กหญิงโอ๋  -
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 34 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายพีรวัตร์   สร้อยสุวรรณ
 
1. นางสาวสิรินาถ   ศรีประทุมวงศ์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิทยาภรณ์   เล่าตะ
 
1. นางสาวสิรินาถ   ศรีประทุมวงศ์
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายมนตรี  ยิ้มแย้ม
2. เด็กชายวสันต์  คำรัตน์
3. เด็กชายศุภสิน  แก่นจักร
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 32 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายกฤษดา  ดาเสะ
2. นายธนรัฐ  หอมกลิ่น
3. นายธนวิน  อุ่นโรจน์
 
1. นายเฉลยพงษ์  ชื่นประทุม
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภูริศ  สุขมี
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายพงศธร  ยิ้มรอด
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายธีรภัทร   เรืองทับ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายศรายุทธ  รบไว
 
1. นายเลอศักดิ์  จันทร์นาค
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89 ทอง 16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายภูริศ   สุขมี
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายสุมนัส   ไฝศิริ
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 93 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวศุภจิตรา   โชติมิตร
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติมา   สมุทรผ่อง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงอริสา   รุ่งเรือง
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 77 เงิน 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวภาวิณี   พยัพพฤกษ์
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์   กอเจริญกุลศิริ
 
1. นางศิริลักษณ์   อุบลน้อย
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.3 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมปกรณ์   วันทอง
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 73.33 เงิน 32 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิยธิดา  คุ้มครอง
 
1. นายธีรวุฒิ  ศรีแจ้
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 23 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายศิริพันธ์   หมอกเมฆ
 
1. นางศิริลักษณ์  อุบลน้อย
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายธีรภัทร  นิลพันธ์
 
1. นายสุรินทร์   เจือหอม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายนพคุณ   เกตุแก้ว
 
1. นางประสงค์  โหมดเขียว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายภานุพงศ์   สว่างจิตต์
 
1. นางศิริลักษณ์   อุบลน้อย
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92.3 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายศิริพันธ์   หมอกเมฆ
 
1. นางศิริลักษณ์   อุบลน้อย
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายคมปกรณ์   วันทอง
2. เด็กชายธนานันท์   บุญชู
3. นางสาวธัญชนก   เขี้ยวแก้ว
4. นายนนทวัฒน์   บุญเรือง
5. นายนพคุณ   เกตุแก้ว
6. นายภานุพงศ์   สว่างจิตต์
7. นางสาวภาวิณี   พยัพพฤกษ์
8. นายศิริพันธ์   หมอกเมฆ
9. นางสาวศุภจิตรา   โชติมิตร
 
1. นายวโรดม  อิ่มสกุล
2. นางประสงค์  โหมดเขียว
3. นางศิริลักษณ์   อุบลน้อย
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชนกนันท์  พรตศาสตร์
2. นางสาวชลพร   ทัศมาลา
3. เด็กชายธนพล   พรหมประเสริฐ
4. เด็กชายธีระวัฒน์   แกล้งกลั่น
5. นายนนทวัฒน์   บุญเรือง
6. นายนพคุณ   เกตุแก้ว
7. เด็กชายปรเมศ  ให้นุช
8. นายปวริศร์  บัวจงกล
9. นายพงศธร  ยิ้มรอด
10. เด็กชายภูริศ  สุขมี
11. นางสาวมะลิตรา   เพชรอำไพ
12. เด็กหญิงศศิกานต์   กลิ่นเกล้า
13. นายศิริพันธ์   หมอกเมฆ
14. นายสุมนัส  ไฝศิริ
15. เด็กหญิงอริสา    รุ่งเรือง
 
1. นายวโรดม   อิ่มสกุล
2. นางประสงค์  โหมดเขียว
3. นางศิริลักษณ์   อุบลน้อย
4. นางสาวศิริพร  โสดาลี
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 87.2 ทอง 4 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤษฎา  สุ่มสังข์
2. นางสาวญานิศา   ไหมละออง
3. เด็กชายธนพล   พรหมประเสริฐ
4. เด็กชายธีรภัทร   เรืองทับ
5. นายนนทวัฒน์   บุญเรือง
6. นายปวริศร์   บัวจงกล
7. นายพงศธร  ยิ้มรอด
8. นายภานุพงศ์   สว่างจิตต์
9. เด็กชายภูริศ  สุขมี
10. นางสาวมะลิตรา   เพชรอำไพ
11. เด็กชายวรปรัชณ์   ทับทิมสุวรรณ์
12. นายสุมนัส  ไฝศิริ
 
1. นายวโรดม  อิ่มสกุล
2. นางประสงค์  โหมดเขียว
3. นางศิริลักษณ์   อุบลน้อย
4. นายสุธา   โหมดเขียว
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกชกร  รัญเสวะ
2. เด็กหญิงจิรนันท์  โสภาภิรมย์
3. เด็กชายชัยยพล  แหยมสุข
4. เด็กชายฑีฆายุ  คุ้มสมบัติ
5. เด็กชายณัฐวัตร  ลาดอารีย์
6. เด็กหญิงดวงพร  โคตรมี
7. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์กลั่น
8. เด็กหญิงนุชจราภา  พ่วงรอด
9. เด็กหญิงพัฒนภรณ์  ยอดหอม
10. เด็กชายพีระพงษ์  กระแสลม
11. นายภัทรพล  สิงหพันธ์
12. เด็กหญิงฤิทธิพร  สังข์แก้ว
13. เด็กหญิงวรินยุพา  เอี่ยมสำอางค์
14. นายศักรินทร์  เที่ยงแท้
15. เด็กหญิงศิริสุข  สระศรีทอง
16. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ผันอักษร
17. เด็กหญิงสุวดี  ศิริฤกษ์
18. เด็กชายสุวัจฉ์  เชื่อมชิต
19. นายอรรถนนท์  นิ่มขำ
20. เด็กชายอังคาร  วันเสือ
21. เด็กชายอานุภาพ  ยืนเยี่ยม
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.4 เงิน 25 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงณัฏฐินี  คงศรี
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงศรี
3. เด็กชายธีรภัทร์  เอี่ยมพันธ์
4. เด็กชายปรเมษฐ์  คำโต๊ะ
5. เด็กชายปัณณธร  ชูเชิด
6. เด็กชายสุวัฒนา  สวนสวรรค์
 
1. นายสิรวิชญ์  ไกรแถลง
2. นางอัญชณา  มากบำรุง
3. นายศักดิ์ชัย  ทองประเสริฐ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 32 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤติน  ใจธรรม
2. นางสาวณัฐฏิการ์  ทศพล
3. นายศุภกิจ  ลิ้มอิ่ม
4. นายสุพศิน  กลิ่นทอง
5. นายอนาวิล  ธีระวรชาติ
6. นายอัครพล  พุ่มพฤกษ์
 
1. นายนำพล  พิมสาร
2. นายวัชพล  วุฒิ
3. นายชาญมิตร  ประกอบผล
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง 19 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุธ  เถื่อนประยูร
 
1. นายสิรวิชญ์   ไกรแถลง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง 37 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายวัชรพงษ์​  เกิดทิม​
 
1. นายรุจน์  บุลนิกูล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 26 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กหญิงดลฤทัย  เทียมปาน
 
1. นายณัฐพล  โสวรรณ
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 30 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. นางสาวสุนิสา  เหลืองเจื้อย
 
1. นางบุษบา  รอดอ้น
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายสุทธิรัตน์  ศรีสาคร
 
1. นายสิรวิชญ์   ไกรแถลง
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายศิวกร  กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายธีรวุฒิ  ศรีแจ้
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง 10 โรงเรียนอรุณประดิษฐ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขสอาด
 
1. นางพรทิพย์  กรองกำธร
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.66 ทอง 11 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวรุ่งอรุณ  ศรีสาคร
 
1. นายสิรวิชญ์   ไกรแถลง
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 11 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายพรภวิษย์  แซ่โก
 
1. นางวันวิสาข์  ยิฏฐะสิริ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายชลทิตย์  กริชยานนท์
 
1. นางวันวิสาข์    ยิฏฐะสิริ
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงประภัสสรณ์  แอนด์เดอร์สัน
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80.33 ทอง 44 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวทิพย์ธิดา  นุชสมบุญ
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง 5 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายคฑาวุฒ  เถื่อนประยูร
 
1. นายสิรวิชญ์   ไกรแถลง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายสุพจน์  มินทนนท์
 
1. นายธีรวุฒิ  ศรีแจ้
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงประภัสสรณ์  แอนด์เดอร์สัน
 
1. นายวัชพล  วุฒิ
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 25 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวเรืองรอง  เล็กสุก
 
1. นายสิรวิชญ์   ไกรแถลง
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 26 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แป้นโก๋
2. เด็กหญิงณัฏฐินี  คงศรี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงศรี
4. เด็กชายธนบดี  เกิดเงิน
5. เด็กชายปรเมษฐ์  คำโต๊ะ
6. เด็กชายปัณณธร  ชูเชิด
7. เด็กชายพิทักษ์  กองแก้ว
8. เด็กชายภาสพงศ์  วสุนธรารัตน์
9. เด็กชายศิรวิศ  เทศลำลึก
10. เด็กชายศุภณัฐ  ปรีดากิตติพัฒน์
11. เด็กหญิงสุพัชชา  เปลี่ยนแปลง
12. เด็กชายสุวัฒนา  สวนสวรรค์
 
1. นายสิรวิชญ์   ไกรแถลง
2. นายศักดิ์ชัย  ทองประเสริฐ
3. นางสาวช่อฟ้า   วรสิทธิ์
4. นางสาวอัญชนา   มากบำรุง
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 29 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกิตติพงศ์   ม่วงน้อย
2. นายขจรภพ   วงค์สิทธิ
3. นางสาวณัฐธิดา   ทรัพย์ประเสริฐ
4. นายธราเทพ   ศรีใส
5. นายรังสิมันตุ์  สินเดระดาษ
6. นายสมมาตร  ทวีกาญจน์
7. นายสรธร   แสงจันทร์
8. นายสิรภพ   ขุนนุชนารถ
9. นายอัศฎานนท์  แถมมี
 
1. นายรัฐพล  ศรีธรรม
2. ว่าที่ร้อยตรีสมมาตร  ทับทิมแก้ว
3. นายธีรเดช  สฤตเนตร์
4. นายปรีชา  ศรีทวี
 
118 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  สว่างทอง
2. เด็กชายกานต์  ทองแดง
3. เด็กชายคุณานนต์  บุญธรรม
4. เด็กหญิงญาตาวี  เทียมทัดทอง
5. เด็กหญิงณัฐชา  เพ็ชรนุช
6. เด็กชายพงศธรณ์  กูลวิราช
7. เด็กหญิงภัทรจาริน  รวงผึ้ง
8. เด็กชายรัชชานนท์  รอดใจ
9. เด็กหญิงวีรกานต์  ขุนเมือง
10. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ไร่หินถ่วง
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.8 ทอง 16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณิชาภัทร  อ่วมเมือง
2. นางสาวณิชารีย์  ขำทวี
3. นางสาวตุลยา  กุลอิทธิโภคิน
4. นายธัชพล  เสียงล้ำ
5. นายพัชรพล  สกิดใจ
6. นางสาวมธุรส  รุ่งสว่าง
7. นายวรโชติ  คงด้วง
8. นางสาวสุธีมนต์  บุญกอง
9. นายอัศม์เดช  แย้มเทศ
10. นายเอกพัน  ทองคุ้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 86.6 ทอง 11 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวจุฑารัตน์  มิกถา
2. นางสาวชนิสรา  พลยมมา
3. นางสาวธัญจิรา  เทพพิทักษ์
4. นางสาวปรัชยาภรณ์  จันตนา
5. นางสาวปรียา  ชูลาภ
6. นางสาวศิริลักษณ์  กอนปิ่น
7. นางสาวสาธิตา  น้อยพงษ์
8. นางสาวเพ็ญพิชชา  ยิ้มแย้ม
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชนากานต์  สินกลัด
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญคง
3. เด็กหญิงนฤมล  ปึกทรัพย์
4. เด็กหญิงภัทรธิดา  อรรถจันทร์
5. เด็กหญิงภิญญดา  วิเชียรประสาสน์
6. เด็กหญิงศิริกานต์  อรุณโรจน์
7. นางสาวอภาภรณ์  กลิ่นหอม
8. นางสาวอภิชญา  ครูสอนดี
 
1. นางณิชชา  ชันแสง
2. นางสาวสุดารัตน์  เอี๊ยะแหวด
3. นางศรัญญา  เดชมาก
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 20 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวจันทิมา  บุญทัง
2. นางสาวชุรีพร  สาทิบ
3. นางสาวนฤมล  กลิ่นอุบล
4. นางสาวปวีณวัชร์  แสงทอง
5. นางสาวพรรณพัสตร์  คงเจริญ
6. นางสาวมัณฑนา  ผิรังคะเปาระ
7. นางสาววรินทร  บุญเดช
8. นางสาวศรุตา  พรามคุ้ม
9. นางสาวเดือนเพ็ญ  บุญทัง
 
1. นางธีรา  วิโนทกะ
2. นางสาวลดาวัลย์  กลิ่นเชย
3. นางสาวประภาภรณ์  คงประเสริฐ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองดี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  หอสกุล
3. เด็กหญิงกัญญาพัชร  คำเวียง
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ผลโพธิ์
5. เด็กหญิงชลลดา  เปลี่ยนสมบัติ
6. เด็กหญิงชัญญานุช  ตอนสุข
7. เด็กชายญาณวุฒิ  เหลืองอร่าม
8. เด็กหญิงณรัญศญา  อริยะกุลวงศ์
9. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  ชาติทอง
10. เด็กหญิงธมลพรรณ  แก้วเจริญ
11. เด็กหญิงปรีชญา  เรืองฤทธิ์
12. เด็กหญิงมนัสนันท์  บุญรอด
13. เด็กหญิงศิรประภา  คงจุติ
14. เด็กหญิงศิริขวัญ  ใบสิริ
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  วงศ์ทองดี
16. เด็กหญิงสุพรรษา  พาลีบุตร
 
1. นางเพ็ญนภา  แก้วเจริญ
2. นางสุนันทา  ภูมิวัชรพล
3. นายกิตติภัทร  แก้วเจริญ
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายขจรพงศ์  เสน่ห์ติบัง
2. นายชุติมันต์  พรมมา
3. นายนาสกร  ช้างสาร
4. นางสาวภัณฑิลา  มุขแจ้ง
5. นางสาววรรณวิไล  แสนใจธรรม
6. นายศุภกิจ  พิริยะศุภกิจ
7. นายศุภกิตติ์  มีพราย
8. นางสาวสมศรี  รักสัตย์
9. นายสุชาติ  สุขปัน
10. นายสุภากรณ์  จัดพล
11. นางสาวอธิชา  ไพรเที่ยง
12. นางสาวอัจจิมา  บุญชูเชิด
13. นางสาวเกล็ดนภาพร  แก้วประเสริฐ
14. นางสาวเจนจิรา  อาจเทศ
 
1. นายธวัฒน์  ศรีคลหนู
2. นายสมคิด  เติมพูล
3. นางสาวอารีย์  ศรีแจ้
4. นายวีรรัฐ  ศตสังวัตสร์
5. นางวนิดา  สงวนยวง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 31 เข้าร่วม 34 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาวเรือง
2. เด็กชายนาวิน  จินดาวงษ์
3. เด็กชายภาคภูมิ  พลายภูมิ
4. เด็กชายอภิสิทธิ์  อุระชื่น
5. เด็กชายเมธี  อนุกูล
 
1. นายกฤษณพันธ์  ชาตเมโร
2. นายวีรรัฐ  ศตสังวัตสร์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.32 ทอง 16 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายชูพงษ์  วิบูลจันทร์
2. เด็กหญิงฐานิตา  พงษ์สุนทร
 
1. นางสาวสุอนงค์  บัวทอง
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 76.6 เงิน 20 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพรวลัญช์  หงษ์ทอง
 
1. นายมุรธา  สุขเกษม
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวตีรณา  เพียรศรีวัชรา
 
1. นางสาวเสาวนีย์  ลี้สกุลวัฒน์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86.2 ทอง 28 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนมน  ชิ้นเขมจารี
 
1. นางภัชรีพร  แป้นทอง
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 81.4 ทอง 22 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวบุณยาพร  ปราสาททอง
 
1. นางสาวกิจจา  สุวรรณโณ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 78.67 เงิน 14 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงปิโย  สอนเสาวภาคย์
 
1. นางสาวนมัสสิยา  สร้อยระย้ากุล
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 78.34 เงิน 7 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายบุลิน  จำปาจันทร์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.667 เงิน 18 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงพูนสุข  วัฒนกุล
2. เด็กหญิงสุธิดา  สิงห์ทอง
3. เด็กชายสุนัย  สินสวัสดิ์
4. เด็กหญิงอัญพัชร์   พัชรเรืองกิตติ์
5. เด็กหญิงอัญมณีวลัย  ณ ถลาง
 
1. นางศิริวรรณ  บุญโพธิ์
2. นางสาวปารมี  เลี้ยวสกุลเลิศ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 91.4 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐธัญ  ใจบำรุง
2. นางสาวนิรดา  เกตุทอง
3. นายรัชชานนท์  ครื้นจิตต์
4. นางสาววารีรัตน์  ศรีสุริยพันธ์
5. นายอัฐพล  กลมเกลียว
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ธูปพนม
2. นายภราดร  รุ่งเรือง
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 30 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงศศลักษณ์   กอนปิ่น
2. เด็กชายสุทธิพร  สุสุทธิ
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
2. MissPan  Pan
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง 12 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธันยารัตน์  วัชราศรม
2. นางสาวนริสรา  ปานมณี
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
2. MissOu  Liping
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 71.5 เงิน 27 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายนนทพัทธ์  ทอสวัสดิ์พัฒน์
2. เด็กหญิงวนัสรัช  รัตนภิรมย์
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
2. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83.5 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวมนทิชา  ทองรุ่ง
2. นายอภิรัตน์  สิทธิเวช
 
1. นางสาวนิชนันท์  ชุ่มแอ่น
2. MissNatsumi  Sawaguchi
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 82.67 ทอง 16 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐชยา  สว่างจิตต์
2. นางสาวพนิดา  ทวีทรัพย์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. Mr.Sukjun  Choi
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวนันท์นภัส  เที่ยงธรรม
2. นางสาวอภิญญา  อริยวงศ์กร
 
1. นางวิจิตรา  วรพุฒิ
2. นางนริศรา  พรมริน
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณัฐภัทร  พรประสาท
2. นางสาวนัทธมน  พงษ์พานิช
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
2. MissOu  Liping
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75.4 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวสุจิรา  บุญเวิญ
2. นางสาวไอริณ  เอิบอิ่ม
 
1. นางสาวทัดจันทร์  เดชะปัญญา
2. MissNatsumi  Sawaguchi
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.3 ทอง 6 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวณัฐนิช   จันทร์ศิริ
2. นางสาวพิมพ์พิชชา  เจริญศักดิ์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. Mr.Sukjun  Choi
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 77.33 เงิน 21 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวชามาวีร์  กิจเจริญยิ่ง
2. นางสาวณิชชา  อธิดมเสรณี
3. นางสาวณิชนันทน์  หอมกลิ่น
4. นายธนัญชัย  ลิ้มทองใบ
5. นางสาววิลาวรรณ  อบเชย
 
1. นางต้องหทัย  เคลือบสุวรรณ
2. MissOu  Liping
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.75 ทอง 14 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤตเมธ  ราษฎร
2. นายธนพนธ์  แสงประทีป
3. นางสาวพัชกร  งามพริ้ง
4. นางสาวภัสสร  เอมโอษฐ
5. นายสุทธิศักดิ์  ศรีโกมล
 
1. นายอภิวัฒน์  พลายศรี
2. นางสาวมาริษา  เดชวัน
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 74.67 เงิน 7 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกรกฤต  สงวนชม
2. นางสาวณัชชา  กลิ่นมาลัย
3. นางสาวสมฤดี  เจตจันทร์
4. นางสาวเบญญาภา  สุทธดิส
5. นางสาวเมธาพร  ต๊ะน้อย
 
1. นางสาวอพันตรี  เกตุงาม
2. นางสาวพรรณรัตน์  สุภาพันธ์
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  รุ่งสว่าง
2. นายธิปก  สายฟ้า
3. นายธีรเมธ  ทองอ่อน
4. นางสาวมนภรณ์  ศรีปลั่ง
5. นางสาวศิรประภา  ส่งฤทธิ์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
2. Mr.Sukjun  Choi
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวพิมพ์สุจี  พันธ์กลาง
 
1. MissPan  Pan
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายพีรวิชญ์  กนกรัตนนุกูล
 
1. นางสาวทัดจันทร์  เดชะปัญญา
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวรักศิกานต์  แก้วอินทร์
 
1. นางสาวโสภาพร  วรรณโร
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 87.79 ทอง 9 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทับทิม
2. เด็กชายสัณหณัฐ  กลั่นยิ่ง
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
2. นางดลพร  สุวรรณบุตร
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 83.49 ทอง 18 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวขวัญรัก  บริสุทธิ์
 
1. นางบุญเลขา  ราชสุวรรณ์
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.3 ทอง 33 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กชายกิตติธัช  สวนสวรรค์
2. เด็กชายจิตติพล  ใจดี
3. เด็กชายณัฐนันท์  แม้นเผือก
4. เด็กชายนวมินทร์  กลิ่นอ่อน
5. เด็กชายสมชาย  มณีตัน
6. เด็กชายสุนทร  เทียนภู่
7. เด็กชายอนุศิษฐ์  เพชรย้อย
8. เด็กชายเตชัส  สาวสวรรค์
 
1. นายอนุวัฒน์  ไชยวรรณคำ
2. นางสาวไข่มุก  หังสบุตร์
3. นายทวีศักดิ์  ช่อกระทุ่ม
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.65 ทอง 24 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายนพรัตน์  เกิดผล
2. นางสาวพิจิตรา  สารีแผง
3. นายพิษณุ  ทรัพย์มี
4. นายพีระพงศ์  เย็นค่ำ
5. นางสาวมนต์นภา  พิมพ์งาม
6. นายเมธา  โคตรภักดี
 
1. นายเมธัส  บัวทอง
2. นายสุเมธ  ที่รัก
3. นายศิริพงษ์  ชมเสือ
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 80.65 ทอง 29 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกฤติยา  เถื่อนพงษ์
2. นางสาวกันยารัตน์  บุตรประเสริฐ
3. นางสาวกาญจนา  คงประเสริฐ
4. นางสาวณัฐพร  แฮวอู
5. นางสาวณิชาภัทร  สินคงอยู่
6. นางสาวนิภาภรณ์  รุ่มรวย
7. นางสาวพรรณพัชร  ยิ้มจินดา
8. นายลัทธพล  อนันจิ๋ว
9. นางสาววารุณี  ยินดี
10. นางสาววิชญาพร  วงศ์โต
 
1. นางสุนันท์  ตั้งเจียวลี้
2. นางสาวลักขณา   นิลสลับ
3. นางสาวสาวิตรี  พัศชะสีห์
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 75.4 เงิน 9 โรงเรียนคงคาราม 1. เด็กหญิงฑิฆัมพร  จุลชาติ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  พุ่มไสว
3. เด็กหญิงศุภิสรา  จันทร์เจิม
4. เด็กหญิงอัญกร  ยิ้มจินดา
5. เด็กหญิงเกตุวลี  อั๊งศิริกุล
 
1. นางสาวกัลญา  กรีธาธร
2. นางสาวทวิพร  โพธิ์ทอง
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวฐิตา  คล่องแคล่ว
2. นางสาวณัฐมล  ทับสีนวล
3. นางสาวปวีณ์ธิดา  เดชเพชร
4. นางสาวศิริรัตน์  สุขนิรัญ
5. นางสาวศิริลักษณ์  ธนูทอง
 
1. นางสาวกัลญา  กรีธาธร
2. นางสาวรัตน์นรี  บุญจันทร์ศรี
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 76.6 เงิน 30 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงนุชนาฏ  มลัยทอง
2. เด็กหญิงปิยะวรรณ  วัฒนยัง
3. เด็กหญิงศุจินทรา  ปาสานนท์
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 79 เงิน 31 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวกฤติยา  จ่างศรี
2. นางสาวศิริขวัญ  ประจวบพร
3. นางสาวอุมาพร  แก้วผลึก
 
1. นางสาวธิติยา  สัญญขันธ์
2. นางสาวศรีสุดา  สุขสำราญ
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.25 เงิน 21 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงวาสิตา  อรชร
2. เด็กหญิงสายรุ้ง  ศิลปธรรม
3. เด็กหญิงเมธาพร  เขียวอยู่
 
1. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
2. นางขนิษฐา  สุวรรณศิลป์
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.2 เงิน 19 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกัญญาพัชร  ฤทธิ์อ่อน
2. นางสาวจันทร์สุดา  ผ่องดี
3. นางสาวดาราวดี  อยู่ยืด
 
1. นางสาวเกวลิน  ทวีสุข
2. นางบุษวรรณ  เกตุแก้ว
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 68.2 ทองแดง 40 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเพชรบุรี 1. เด็กหญิงชนาภัทร  ชาญใช้จักร
2. เด็กหญิงอุไรรัตน์  โพธิ์พ่วง
 
1. นางสาวอรุณี  จั่นเพชร
2. นายศุภกฤต  จั่นเพชร
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 70.4 เงิน 35 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิง ศุภสุดา  บุษราคำ
2. เด็กชายกันต์กวี  เจริญเร็ว
 
1. นางสาววิเชียร  กลีบจงกล
2. นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต์
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 5 โรงเรียนบ้านแหลมวิทยา 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  เมืองเล็น
2. เด็กหญิงศตพร  เรืองสวัสดิ์
 
1. นายสิทธิชัย  พลายแดง
2. นางวีณา  พลเธียร
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายฐิติพงษ์  พ่วงทอง
2. นายธีรวัฒน์  ทรัพย์อร่าม
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางสาวดวงรัตน์  แต้เจริญผล
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 8 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนัทธมน  ชัยสิทธิ์สงวน
2. เด็กชายภูริพัฒน์  นิลเรือง
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นางสาววรรณิศา  นวะอภิศักดิ์
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 79.2 เงิน 10 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกานต์สินี  เนาวรัตน์วัฒนา
2. นายธนยศ  ศิรธรานนท์
 
1. นายพชระ  พลอยทับทิม
2. นางสาววรรณิศา  นวะอภิศักดิ์
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 26 โรงเรียนคงคาราม 1. นางสาวสมัชญา  ไทยเจียมอารีย์
2. นายอรินทร์   สุดากิจจาทร
 
1. นายวัลลภ   กอวชิรพันธ์
2. นางสาวขวัญพัฒน์  โชติทิพยรัตน์
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83.6 ทอง 12 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายกรวิชญ์  ฤทธิ์รัตนา
2. เด็กชายปวนันท์  แสวงทรัพย์
 
1. นายเจษฎา  หลักซุม
2. นางสาวดวงรัตน์  แต้เจริญผล
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62.8 ทองแดง 38 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงชนิกานต์  เสนะโลหิต
2. เด็กหญิงศันศนีย์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
2. นางสาวชนนิกานต์  สังข์สุวรรณ
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 68.6 ทองแดง 13 โรงเรียนคงคาราม 1. นายนราวิชญ์   เพชรพราย
2. นายมงคล   สร้อยเงิน
 
1. นายวัลลภ   กอวชิรพันธ์
2. นายพิทยพันธ์   พวงเดช
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.4 เงิน 23 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวธัญรดา  บูรณารมย์
2. นายพงศ์โพยม  มนพลับ
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นางสาวกนกวลัย  เพลินจิตต์
 
173 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 33 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายจิรศักดิ์  ปัทมสูต
2. เด็กชายวงศ์วิสุทธิ์  วงศ์วิสุทธิ์วัฒนา
3. เด็กหญิงสรัลชนา  ยังเจริญ
 
1. นางสาวสำราญ  สังคีรี
2. นางสาวณรัฎชา  มณีนิล
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายกวีพัฒน์  หุ่นศิริ
2. นางสาวปริชญา  สุขชนะ
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  สุขเสงี่ยม
2. นางสาวทัศน์วรรณ  ทิมทวีป
 
175 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 31 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชาย สิริชัย  ชัยมงคล
2. เด็กชายดนุพร  ทองใบ
3. เด็กชายอินทัช  สุนทรศัพท์
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
176 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 23 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายณรงศ์พล  บุญมาก
2. นายธัญพิสิษฐ์  แจ่มแจ้ง
3. นายธีรภัทร  รุ้งราศรี
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
177 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายณภัทร  ขวัญชุม
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  โตสุวรรณ์
3. เด็กชายโสภณวิชญ์  สมบูรณ์อยู่สกุล
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 75 เงิน 9 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายตะวันฉาย  ฉัตรสกุล ณ อยุธยา
2. นายพงศกร  สมอไทย
3. นายวิชญ์นพัฒน์  จำปาเรือง
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นายกฤต  รุ่งโรจน์กิจกุล
2. นายกฤตติณณ์  ศิริบุญโกศัย
3. นายกันต์กมล  เกตุสอาด
 
1. นายสุพรชัย  เทียมทองอ่อน
2. นายสุริยา  คำโหย
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. เด็กชายชุติเดช  โตยิ่ง
2. เด็กชายพลวัฒน์  นาคอนุเคราะห์
3. เด็กชายสรันหพัตร  คุ้มบัวลา
 
1. นายขวัญชัย  ชอบงาม
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนวชิรธรรมโศภิต 1. นายณัฐวุฒิ  สุขประเสริฐ
2. นายภาสกร  อินชื่นใจ
3. นายศุภโชค  โตยิ่ง
 
1. นายขวัญชัย  ชอบงาม
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 76 เงิน 20 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นายชัยวัฒน์  แก้วกาม
2. นายถิรเดช  วิพัชครุฑ
3. นายสุภัครพร  กลิ่นแก้ว
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 14 โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 1. นางสาวดาวเรือง  ปั้นร้าย
2. นายภานุวัฒน์  สุจดี
3. นางสาวสโรชา  เทือกท้าว
 
1. นายสยาม  บุญประเสริฐ
2. นายเตือนใจ  บัวพรม
 
184 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 28 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ชูสกุล
2. เด็กหญิงตรีตาภรณ์  อุ่นโรจน์
3. เด็กชายนรรณภพ  เพชรประดับ
 
1. นางบุษญา  ร้องขันธ์แก้ว
 
185 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 91.4 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 1. นายจิรภัทร  แสงรักษา
2. นางสาวณิชากร  เมืองเล็ก
3. นางสาวพิชชาภรณ์  ทองหลอม
 
1. นางวชิรา  เดชสำราญ
2. นางสาวศิริพร  สว่างพื้น
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กหญิงนภัสกรณ์  บุญผูก
2. เด็กหญิงศศิธร  อิสริยวงศ์ปรีดี
3. เด็กหญิงไปรดา  ปันจักร์
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85.2 ทอง 13 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. นางสาวกรรณิการ์  นามเมือง
2. นางสาวณัฐนรี  วิเชียรประสาสน์
3. นางสาวนภวรรณ  เนตรสุข
 
1. นางสาวจุฑามาส  บัวแก้ว
2. นางชญานิษฐ์  รอดลอย
 
188 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 19 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  ดวงเดือน
2. นายชัยธวัช  ธูปหอม
3. นางสาวอัญมณี  สีทองคำ
 
1. นายนิคม  พื้นผา
2. นายสมาน  เซ็งแซ่
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75.5 เงิน 39 โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ดวงเดือน
2. เด็กหญิงธมลวรรณ  มะลิลา
3. นางสาวบัวบุษกร  ดีเด่น
 
1. นางสาวสุกัลยา  บุญประเสริฐ
2. นางบุญประคอง  บุญรอดน้อย
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นางสาวขวัญจิรา  ขำสวัสดิ์
2. นางสาวปัญญาพร  กลิ่นนิรันดร์
3. นางสาวศิรินภา  โพธิ์บำรุง
 
1. นางบุษยมาส  พื้นผา
2. นางจันทร์จรัส  บุญเลิศ
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 42 โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชราภา  เพชรพูล
2. เด็กหญิงอมลณัฐ  ศรีสด
3. เด็กหญิงแพรวา  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
2. นางธิติมา  อยู่สุข
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 24 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. นายสุทธิโชค  กลัดกลีบ
2. นางสาวอนุธิดา  คำม่วง
3. นายอิทธิศักดิ์  เลิศอาวาส
 
1. นางสาวอนัญญา  แสงทอง
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนวัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 1. เด็กหญิงพุทธิชา  เทพแสน
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ม่วงมา
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พวงสั้น
 
1. นางสาวสุอนงค์  บัวทอง
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 57.6 เข้าร่วม 48 โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นางสาวน้ำฝน  ภิรมณ์รื่น
2. นางสาวปิยาอร  ยุทธยิ่งยงค์
3. นางสาววรลักษณ์  วงศร
 
1. นายคุณากร  จำปาเงิน
2. นายอภิสิทธิ์  วงศ์พันธุ์ทอง
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. เด็กชายพิชญา  ชมชื่น
 
1. นางสาวปฏิมา  โพธิ์วงศ์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 77.5 เงิน 13 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภา  เป็นเอก
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 25 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายวทัญญู  สำเนียงเพราะ
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  หรั่งวัตร
 
198 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กหญิงกนกพิชญ์  ประสาททอง
2. เด็กหญิงจิตติญา  จันทร์หอม
3. เด็กหญิงพนิตพร  หนูขำ
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สิงห์เทียน
2. นางโสภา   วงศ์ประสิทธิ์
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 16 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายเทวัญ  ธุระชัย
 
1. นางสาวเนตรดาว  ชั้นขวัญ
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายฐิรวัฒน์  บุญเพิ่ม
 
1. นายธีรวุฒิ  ศรีแจ้
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ เพชรบุรี 1. นายวุฒิพงษ์  ศิริป๋า
 
1. นางสาคร  แก้วอร่าม
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88 ทอง 5 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. นายธนาพร  พุ่มแสวง
 
1. นางสาวปัทมา  ตรีสันเทียะ
 
203 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81 ทอง 13 โรงเรียนเขาย้อยวิทยา 1. เด็กชายปฐม  แย้มพงษ์
2. เด็กชายปรเมษฐ์  บัวขยาย
 
1. นางสาวเนาวรัตน์  เจตดุ
2. นางสาวสำราญ  สังคีรี