สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 2]

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ (ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก) สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 11 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงศศิพิมพ์  จุ้ยใจเหิม
 
1. นางปาริชาติ  จิตประกอบ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. นางสาวเมทิณี  เเซ่โต๋ว
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 76 เงิน 27 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. เด็กหญิงสุพิชญา  ฟุ้งสวาท
 
1. นายเอนก  สาระสันต์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 43 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คชสุวรรณ์
 
1. นางสาวเพ็ญพร  พวงเพชร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงสร้อยทอง  ชมโฉม
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  สเตสี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 27 โรงเรียนเอกอโยธยา 1. นางสาวเพชรรัศมี  พูลสุข
 
1. นางสาวญาดามณีกาญจน์  อำทำ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 81 ทอง 19 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจีรประภา  ราชตาชู
 
1. นายปลื้ม  ปรีชา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 71 เงิน 51 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายต้น  อุ่นใจ
 
1. นางสาวปรียานุช  การสมธร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 41 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงลักคณา  สุขวรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายปิยะพงษ์  สงกา
 
1. นางธนิดา   สิลุจจยานนท์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 77.6 เงิน 26 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เงางาม
2. เด็กหญิงอัจฉรา  สอดแจ่ม
 
1. นายวิทิต  บัวประเสริฐ
2. นางเจียมจิตร  บัวประเสริฐ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 55.2 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวธาณินี  สุขเกษม
2. นางสาวสุทธิพันธ์  ภาคสุทธิ
 
1. นางสาวจุไรภรณ์  พงษ์ไชย
2. นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 84.75 ทอง 25 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกิตติยา  พรรณ์ภักดี
2. เด็กหญิงชลธิชา  กองชะนะ
 
1. นางกัญญชัญญ์  เหมือนเตย
2. นางสาวจุฑามาส  จันทร์มณี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 76 เงิน 34 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวเบญจรัตน์  มานะกุล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  เริงศาสตร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 29 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายอนุวัฒน์  ติยะชัยพานิช
 
1. นางจิดาภา  จูหว้า
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 48 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวชนกนันท์  คล้ายมาลา
2. นางสาวชนกานต์  คล้ายมาลา
3. นางสาวสุพรรษา  ศรีเธียรไทย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุทธิ  กระจะจ่าง
2. นางวัลภา  กระจะจ่าง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.75 เงิน 17 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงดัรรุน  รื่นพิทักษ์
2. เด็กหญิงมณฑิรา  ลิเมล์
3. เด็กหญิงเตชิตา  โกธา
 
1. นางสาวจุฑาทิพ  ดีละม้าย
2. นางสาวอุมาพร  ขาวแขก
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 66.38 ทองแดง 24 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายชาติดนัย  ธรรมมุนี
2. นางสาวนลินทิพย์  หมื่่นสีพรม
3. นายศาสตราวุธ  สวัสดิผล
 
1. นางพรรณี  เกตุถาวร
2. นางสาวมัณฑนา  สถิตวิบูรณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 51 โรงเรียนบางปะอิน 1. เด็กชายธีระสิทธิ์  สุระ
 
1. นางสาวกนกวรรณ  เอื้อเฟื้อ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 48 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายเมธาวุธ  เศรษฐี
 
1. นางสยุมพร  นาคจรูญ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61.5 ทองแดง 50 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกชกร  ทองโสภา
2. เด็กหญิงศรสวรรค์  คงจริง
 
1. นายสมพร  อมรเวช
2. นายรณกร  ไข่นาค
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 42 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายชนาธิป  พันธ์มกร
 
1. นายสมพร  อมรเวช
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 31.98 เข้าร่วม 50 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีสุวรรณ
 
1. นายสมพร  อมรเวช
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 34.49 เข้าร่วม 51 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวธนพร  สภาพสาร
 
1. นางสาวศิริวรรณ  นิตุธร
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26 เข้าร่วม 34 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กชายกันณกฤช  จันทร์เชื้อ
2. เด็กหญิงชลิตา  ดันงา
3. เด็กชายธเนศ  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวอานิกา  ศรีด่าน
2. นางสาวนพมาศ  ปินะพัง
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 45 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกัลยา  วุฒิวัย
2. นายธนชนก  ใหม่งาม
3. นางสาวนันทิตา  สุขไชย
 
1. นางสาวพรพิมล  อินแมน
2. นายวุฒิชัย  ใหญ่ยอด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.6 เงิน 18 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงณัฏฐา  เกิดตุ้ม
2. เด็กหญิงณัฐชยา  เกิดตุ้ม
3. เด็กชายปฏิพล  วิริยมานะธรรม
 
1. นางสาวศิรินภา  มุลาลินน์
2. นายภูวดล  สำลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.8 เงิน 19 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายจิรครินทร์  พรมสิน
2. นางสาวธนพร  รุ่งจำเนียร
3. นางสาวปวันรัตน์  เทพบรรจง
 
1. นายเสกสรรค์  สุขมา
2. นางสาวประดับภรณ์  กันหาจันทร์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 47 โรงเรียนเซนต์ แมรี่ 1. เด็กชายก้องภพ  คงไพศาล
2. เด็กชายชาติกล้า  นาชัยลาน
3. เด็กชายทิตติยะ  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นางสาวจินตนา  ชัยสุวรรณ์
2. นางสาวทิพวรรณ  ภูศรีเมือง
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 50 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายณัฐนนท์  ลาภหนุน
2. นางสาวนุจรีย์  ไกรมงคล
3. นางสาวอวัสดา  อินทรา
 
1. นางสาวพิมพ์ธาดา  จำนงค์บุญรัตน์
2. นางสาวรัตนาภรณ์  กาญจนพัฒน์
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.8 ทอง 21 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  โพธิ
2. เด็กหญิงวันวิสา  อุณาพันธ์
3. เด็กหญิงอนันตญา  สังข์ศิลา
 
1. นางสาวอาภรณ์  สายจันดี
2. นางสาวนัฏฐาภรณ์  ใหญ่ยอด
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80.4 ทอง 41 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายขวัญชัย  วาจาชื่น
2. นางสาวพรระวี  ไตรภารา
3. นางสาวสโรชา  ธรรมนิมิตร
 
1. นายศักรินทร์  วงษ์แหยม
2. นางสาวสุวรรณา  สุดปรึก
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายภีรพันธ์   ขำเจริญ
2. เด็กชายวัชรชัย  ตรีนิตย์
 
1. นางสาววรรณนภา  จำเนียรพืช
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงศ์คีรีวรรณ
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 13 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายกฤฎา  มุ่งพูนกลาง
2. นายธนกฤต  สมรูป
 
1. นายนันทวัฒน์  พุ่มพวง
2. ว่าที่ร้อยตรีวีรชัย  วงศ์คีรีวรรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายทยุติธร  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  เอมอิ่ม
 
1. นางสาวอัญชลี  ใจดี
2. นางสาวกนกวรรณ  มั่งมี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.15 เงิน 20 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กหญิงญาณิศา  ทรงดาวเรือง
2. เด็กชายภานุวัฒน์  หมอนทอง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มั่งมี
2. นางสาวอัญชลี  ใจดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.4 เงิน 19 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงรังสิมา   สุขีชีพ
2. เด็กหญิงวิชุดา  ชำนาญ
3. เด็กชายสุรบดินทร์  ผกาหอม
4. เด็กชายเกรียงศักดิ์  บุญพยัคฆ์
5. เด็กหญิงแพรทอง  นวลจันทร์
 
1. นางชญาน์นัทช์  มั่งคง
2. นายศิริชัย   เอี่ยมพันธ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 19 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายนันทกร  นุชชัยนาท
2. นางสาวพรสวรรค์  ผ่องจิตร
3. นายวันชนะ  เนื่องบุญมา
4. นางสาวเศรษฐ์สิริ  วันทนาสินธุ์
5. นายเอกรัตน์  บุญภา
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
2. นางสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.4 ทอง 25 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  บรรจงทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   พิทักษ์
3. เด็กหญิงณัชชา  นาควิเชียร
4. เด็กหญิงพรรณรายณ์  เย็นประเสริฐ
5. เด็กหญิงสุธีธิดา  รัตนะ
 
1. นางสาวอทิตา  บุญขยาย
2. นางสาวขวัญฤทัย  ฮ่องลึก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.2 ทอง 32 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวกิรณา  เกิดนาวี
2. นางสาวทิพวาส  บรรจงจิตร์
3. นายธันวา  โยธาหาญ
4. นางสาวนฤภร  สุภารส
5. นายสันติ  บุญรอด
 
1. นางนันทา  กนกอุดม
2. นายณัฐฐินันท์  นิ่มสุดใจ
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 44 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กชายณทชัย  เอี่ยมสอาด
2. เด็กหญิงรัษฎากร  ศรีโนนยาง
3. เด็กชายวดล  พวงมะลัย
4. เด็กหญิงสมิตานัน  ทรัพย์ไทย
5. เด็กหญิงสุนิษา  เทียนทอง
 
1. นายกัมปนาท  ล่องลม
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ  หลีพิบูลย์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 48 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. นางสาวจุฑาภัทร  สุขีทรัพย์
2. นางสาวนุชจิรา   หมื่นชัย
3. นางสาววิจิตรา  อ้อเสถียร
4. นางสาววิไลวรรณ  นวลดอกรัก
5. นางสาวศศิกานต์   เลิศไพรัตน์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์  วุฒิวัย
2. นางสุนิสา  ลิมปพนาทอง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80 ทอง 40 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวฐิดาภรณ์  เนียมบรรธุ
2. นายณัฐิวุธ  ศากรณ์
3. นางสาวธนพร  ผิวอ่อนดี
4. นายธนพล  รู้วิชา
5. นางสาวนันทิกานต์  กลีบจำปา
6. นางสาวนุสบา  พงษ์รื่น
7. นางสาวน้ำฝน  สุริยวงศ์
8. นางสาวบุญทริกา  แก้วสกุล
9. นางสาวปรีดาภรณ์  อุลหัส
10. นางสาวผกาฉัตร  อักษรสม
11. นางสาวภนิดา  สัยยะนิฐี
12. นางสาวมลธิชา  ชื่นอารมณ์
13. นายรชากร  ไพศาลอัศวเสนี
14. นางสาวรพีพรรณ  กิจพงษ์ศรี
15. นายวัสพงค์  พงษ์แสวง
16. นางสาวสาวิตรี  แซ่เอี้ยว
17. นางสาวสุชาดา  คำประกอบ
18. นายอภิรักษ์  เข็มทอง
19. นางสาวอภิวรรณ  ภาคณี
20. นางสาวอมรรัตน์  ฤกษ์ฉวี
 
1. นางสาวชนิกรรณดา  กิจนพศรี
2. นายชาญณัฏฐ์  ไชโย
3. นางอรวรรณ  ทรัพย์ไนย
4. นางสาวแก้วใจ  แซ่กอ
5. นายปรัชญา  รุ่งเรือง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงยลลดา  ผมน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสมรักษ์  แทนลาน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 84.2 ทอง 27 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาววราภรณ์  รื่นสุนทร
 
1. นางสาวสกุลทิพย์  ชูพงษ์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 46 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  หมื่นเงิน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รุ่งฉัตร
 
1. นางสาวลัดดา  สุขกุดี
2. นางสาวพิมพ์สุภา  ทรัพย์อยู่
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.9 เงิน 50 โรงเรียนสาคลีวิทยา 1. นางสาวจิราพร  บุตรน้ำเพชร
2. นายพรชัย  ปลอดโปร่ง
 
1. นางสาวปนัฐฐา  ตรีพัฒน์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เพ็ชรศรี
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 85.2 ทอง 37 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงธัญชนก  วงค์สุวรรณ
2. นางสาวปภาวรินท์  ผดุงโภชน์
3. นางสาวปริยฉัตร  ทองศรีขาว
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  คำภิลา
5. นางสาวภัทราภรณ์  พรรณโภชน์
6. นางสาวสกุลรัตน์  พงษ์รักษ์
7. เด็กหญิงสิริญาพร  เทวะรัตน์
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีเปลี่ยนไพโรจน์
9. เด็กหญิงอรสา  เชิดวงษ์สูง
10. เด็กหญิงอาทิตญา  ปันเปียง
 
1. นายธนเทพ  เนื่องศรี
2. นางสาวลัดดา  สุขกุดี
3. นางสำเนาว์  ศรีอรุณ
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 69.4 ทองแดง 35 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์มงคล
2. นายกิตติพงค์  พรหมรินทร์
3. นางสาวจันทิมา  ธรรมชีวัน
4. นายนนทกร  คงทน
5. นายนนทนันท์   นาวายนต์
6. นายพัชรปวัฒน์  แก้วโสวัฒนะ
7. นางสาวศศิธร   บุตรศรี
8. นางสาวสุรัชฎา  ใยเสถียร
9. นายเหมันต์   เฟื่องมงคลวิทยา
10. นางสาวโยษิตา  สวัสดิผล
 
1. นายธีระวัฒน์  เพ็ชร์วารี
2. นางสาวบุญเรือง  สังฆ์ศุข
3. นายรัชชุพงษ์  แก้วจันทร์
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายกิตติ  จิตกังวล
2. เด็กหญิงสุกัญญา  มงคลเมฆ
 
1. นายธนสิษฐ์  ศิริสวัสดิ์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 62 ทองแดง 41 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพิมพิศา  ทรงวินัย
2. นางสาวอันธิกา  ศรีรัตน์
 
1. นายภูริณัฐ  ศรีกุลจันทร์
2. นางสาวเรณู  บุตรตุ้ม
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 64 ทองแดง 40 โรงเรียนเซนต์ แมรี่ 1. เด็กหญิงอัญชสา  กรีถาวร
 
1. นางสาวสุพรรณิการ์  แช่มธูป
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 92 ทอง 9 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวน้ำฝน  พรมจรรย์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงปณิดา  พึ่งมี
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 50 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวเกวลี  วิชา
 
1. นายณัฐมน  มีมาก
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์สุวรรณ
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 51 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวณัชชา  เกิดอินทร์
 
1. นายสนิท   บุญประจักษ์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 48 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงไพลิน  สิทธิผล
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวธนพรรณ  ลมูลพันธ์
 
1. นายอรัญ   ปัญญาทิพย์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 16 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงนันทวดี  สีใส
2. เด็กหญิงพัชรี  กุณาเหล็ก
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวอำนวย  ป้อมเพชร
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 25 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 1. เด็กหญิงปุณญิศา  เฟื่องฟู
 
1. นางสาวศิริพร  เอี่ยมสะอาด
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 47 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายนพรัตน์  หมู่สุข
 
1. นายสาธิต  แสงปิยะ
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง 4 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  ภู่สุวรรณ
2. เด็กหญิงพรปวีณ์  ตรีพงษ์
3. เด็กชายพิพัฒน์  บุญวงษ์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทรัตน์
2. นางสาวอำนวย  ป้อมเพชร
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 7 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  ชะเวียตะคุ
2. นางสาวฐิตามร  กระจ่างพืช
3. นายเด่นชัย  โพธิ์อินทร์
 
1. นางสาวศุภศิริ  จันทร์ทิพย์
2. นางสาวอำนวย  ป้อมเพชร
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายปฐวี  อนันตศิริ
 
1. นายปัญญา  ทองแก้ว
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายชัชพงศ์  ธนีภาพ
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นายทิวากร  ไวยปิติ
 
1. นายปัญญา  ทองแก้ว
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 21 โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายรังสรรค์  เทียนบูชา
 
1. นายวรพจน์  บุญสูตร
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวณัฐธิดา  เลื่อมใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กชายโชคมงคล  กาญจนเลขา
 
1. นายปัญญา  ทองแก้ว
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง 8 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวทิพวรรณ  พรหมภักดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 75.67 เงิน 26 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงษ์  นากุล
 
1. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 92 ทอง 7 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายประสิทธิ์  ทิมสีคร้าม
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 21 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวสโรชา  บรรทัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 12 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82.67 ทอง 9 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
 
1. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 17 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงศรัญญา  พลายแก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวทิพย์สุดา  ปั้นทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงลักคณา  สุขวรรณ
 
1. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง 10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ทาทอง
2. นางสาวฐิติกาญจน์  ศิลประสพ
3. นางสาวทิพย์สุดา  ปั้นทอง
4. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
5. นางสาวศุภลักษณ์  กองกวี
6. นางสาวสโรชา  บรรทัด
7. เด็กชายอชิรวัฒน์  กิจบุญศรี
8. เด็กหญิงอารยา  ศรีวิเชียร
9. เด็กหญิงเปรมิกา  แจ้งศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
2. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
3. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 82.2 ทอง 23 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ
2. เด็กชายจักรี  นิยมจันทร์
3. เด็กหญิงจิรชยา  สุทัศน์
4. นางสาวณภัทร  สนใจ
5. เด็กชายณัฐดนัย  แตงเจริญ
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ตั๊นไพบูลย์
7. เด็กชายธนพล  กำเนิดคำ
8. นางสาวนิศารัตน์  ภู่สุวรรณ์
9. เด็กชายบริทัส  เก่งกิจการ
10. นายประสิทธิ์  ทิมสีคร้าม
11. เด็กชายพัสกร  สังข์เจริญ
12. นายภูร่องกล้า  ลาภตระการ
13. เด็กชายมนัสวิน  รอดไพรสน
14. เด็กชายราชิต  พิศภิรมย์
15. เด็กชายวีรยุทธ  กรรณลา
 
1. นายศุภมงคล  อินทร์สนอง
2. นางสาวสมาพร  สมสืบ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 71.2 เงิน 29 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวฐิติกาญจน์  ศิลประสพ
2. นางสาวณัชธิดา  ตรีสุทธิตรา
3. นางสาวณัฐธิดา  เลื่อมใส
4. นางสาวดวงกมล  อุทุมพร
5. นางสาวทิพย์สุดา  ปั้นทอง
6. นางสาวทิพวรรณ  พรหมภักดี
7. นายธาริน  สนใจ
8. นายนนทวัชร์  ไกรสกุล
9. นางสาวพลอยลดา  สิทธิธนพันธ์
10. เด็กหญิงลักคณา  สุขวรรณ
11. นางสาวศุภลักษณ์  กองกวี
12. นางสาวอาภาพร  แซ่ตั้ง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
2. นางสาวฐิติมา  พรหมทอง
3. นางสาวปรียาพร  ธารีแดน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายกิตติชัย  แก้วประสิทธิ์
2. เด็กชายชัชพงศ์  ธนีภาพ
3. เด็กหญิงฐาปนี  บุญมี
4. เด็กชายทรงศักดิ์  พึ่งอุดม
5. เด็กชายบุญฤทธิ์  กระแสร์สินธุ์
6. เด็กหญิงประภัสสร  เมฆอ่อน
7. เด็กหญิงปัญญาพร  กรีดิษฐ
8. เด็กชายปิยวัฒน์  สารีสุข
9. เด็กชายพีรณัฐ  ผิวสอาด
10. เด็กชายภานุพงศ์  โชคชัย
11. เด็กชายรังสรรค์  เทียนบูชา
12. เด็กหญิงวรรณวิษา  น้อยโสภณ
13. นางสาววราภร  ดนตรี
14. เด็กหญิงวิภาดา  กองมี
15. เด็กหญิงศิริวรรณ  เกตุศรี
16. เด็กชายหริวงศ์  เทพสุขเอี่ยม
17. เด็กหญิงอชิรญา  ยะหล่อม
18. เด็กชายอนุสรณ์  บำเริง
19. เด็กหญิงอรษา  เข็มทอง
20. เด็กชายอิสระ  บุญชื่น
21. เด็กชายเอกพจน์  เนคมานุรักษ์
 
1. นายประสิทธิ์  ดนตรี
2. นายวรพจน์  บุญสูตร
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง 15 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงปพิชญา  สุทธหลวง
2. เด็กชายพงศ์ศธร  ละมัยกลาง
3. เด็กหญิงเกษา  อุทุมพร
4. เด็กหญิงเพลงพิมพ์  เปรมปลื้ม
5. เด็กหญิงเมริษา  ชัยประภา
6. เด็กหญิงแพรวา  หาญสมัย
 
1. นายอำนาจ  อุทธา
2. นายกรัณย์  ทองเพ็ชร
3. นายทวี  ตรีพงษ์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 73.2 เงิน 36 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายณภัทร  ทิมวังกุ่ม
2. นายดวิษ  เอกนุ่ม
3. นายภานุวัฒน์  สร้างนอก
4. นางสาวสกาวใจ  เทียนสว่าง
5. นางสาวเพ็ญพิชชา  บุญตัน
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวกฤติยา  สุสาสนี
2. เด็กหญิงกุลณัฐ  จันทวงษ์
3. นายจริญญา  วงษ์ชูเวช
4. นายจิรวัฒน์  การสังเวช
5. นางสาวชนกนันท์  ประยูรรัตน์
6. นายชานนท์  ซุยเสนา
7. นายณัฐวุฒิ  วิทยนันตนารมย์
8. นายตระการ  แก้วเจียม
9. นายธนกร  ทองคำ
10. นายธนากร  พึ่งสุข
11. นางสาวธิดารัตน์  สุภาพิชิต
12. นายนรินธร  ปรีเปรม
13. เด็กหญิงนัฐนันท์  เจริญสุข
14. นางสาวนัฐเนตร  โต้ตอบ
15. นายปฏิพัทธ์  บุญเรือน
16. นางสาวปริญญา  พรึสสุจิตร์
17. นางสาวพรไพลิน  จับแก้ว
18. นางสาวพัชราพร  ศรเพรช
19. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
20. นางสาวพิมพิศา  ด้วงประสิทธิ์
21. นายพีรดนย์  ตรีพืช
22. นางสาวภัคภร  ศรีสมุทธ
23. นายภาณุวัฒน์  สุวรรณธรรม
24. เด็กชายภูมินทร์  รอดรัศมีโรจน์
25. เด็กชายวงศธร  ทองคำ
26. นางสาววณิสา  สุภศร
27. นายวรพล  ธาระมัติ
28. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
29. นายศรายุทธ  มงคลยุทธ
30. นายศุภกฤต  ขวัญยืน
31. นางสาวศุภนารี  ตุ้ยสา
32. นางสาวศุภมาศ  ธนะฤทธิ์
33. นางสาวสุธารัตน์  เกตุจำปา
34. นายสุรชัย  เทียนวิมลชัย
35. นายสุรสิทธิ์  สุขประเสริฐ
36. นางสาวอลิสา  เชิดชัยภูมิ
37. นายอัมรินทร์  สินรัตนะ
38. นางสาวเกศกนก  กมุทรัตน์
39. เด็กชายเจนณรงค์  ธนะวิทย์
40. นางสาวเศรษฐินี  มานะวานิช
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
2. นายสนิท  บุญประจักษ์
3. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
4. นางปริศนา  สุขสุสาสน์
5. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
6. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
7. ว่าที่ร้อยตรีปรัชญา  วงษ์พจนี
8. นายนพรัตน์  ศรศิลป์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง 7 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
 
1. นายวทัญญู  รักทอง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 46 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.33 ทอง 9 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดารา
 
1. นายจตุพล  โตอนันต์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93.5 ทอง 7 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
 
1. นายวทัญญู  รักทอง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 14 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง 16 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดารา
 
1. นายจตุพล  โตอนันต์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพิมพา  กือสันเทียะ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ชูภู่
 
1. นายจตุพล  โตอนันต์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายจาตุรงค์  พนมพิบูล
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 36 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดารา
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 29 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกาญจนา  แก้วเกษ
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 29 โรงเรียนบางบาล 1. เด็กชายเอกพจน์  เนคมานุรักษ์
 
1. นายวรพจน์  บุญสูตร
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.3 เงิน 37 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายวรเชษฐ์  โลเกตุ
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  ดวงดารา
 
1. นางกรุณา  พลัง
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 38 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวเศรษฐินี  มานะวานิช
 
1. นายสานิตย์  กองเพิ่มพูล
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72.4 เงิน 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงชไมภรณ์  ปานอุทัย
2. เด็กหญิงทักษพร  อุบลแย้ม
3. เด็กชายนพพล  วิลัยพฤกษ์
4. เด็กชายนวพล  ขันธ์บำรุง
5. เด็กชายปภพ  การสมทบ
6. เด็กหญิงปัทมาวดี  ผลโต
7. เด็กชายพิกรมธร  นิสากรเสน
8. เด็กหญิงศศิธร  แก้วพิสดาร
9. เด็กหญิงเจนจิรา  เปลี่ยนรัศมี
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
3. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
4. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 75.4 เงิน 19 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นายธีรศักดิ์  กนกเพ็ชรรัตน์
2. นางสาวนีรชา  สกุลสุริยะ
3. นางสาวปิยะธิดา  พวงธนสาร
4. นางสาวพราวพรรณ  เมืองทอง
5. นางสาวศลิษา  พงษ์บัว
6. นางสาวสิริกร  คณะราษฎร์
7. นายสุทธิภัทร  พรมสูตร
8. นางสาวสุนิตา  พงษ์บัว
 
1. นายเกษม  เมาลิทอง
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.6 เงิน 36 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงจิดาภา  เกตุอำพร
2. เด็กชายฐปกรณ์  สนใจ
3. เด็กชายธนพนธ์  ประสิทธ์
4. เด็กหญิงนัฐชนันท์  เจริญสุข
5. เด็กชายปริญญา  สุทธิสุข
6. เด็กหญิงปาลิตา  โพธิรัตน์
7. เด็กชายภูมินทร์  รอดรัศมีโรจน์
8. เด็กหญิงมนัสยา  ธารมัตน์
9. เด็กหญิงวรกมล  บุญลาโภ
10. เด็กชายโกมินทร์  ยาตรี
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ปรีเปรม
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
3. นางสาวชนิกรรดา  กิจนพศรี
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 21 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  พานกระษัย
2. เด็กหญิงชลดา  พรมวัง
3. เด็กหญิงณริสสา  แก้วนวล
4. เด็กหญิงวริศรา  แก้วนวล
5. เด็กหญิงวิภาดา  บุญนะ
6. เด็กหญิงสาธิดา  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวสุภัทรา  อรรถสมุทร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงจุฑาธิป  เสริฐศรี
2. เด็กหญิงณัฐิดา  พันธ์บุตรี
3. เด็กหญิงธันยนันต์  ชัยประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรธิตา  ธรรมภารา
5. เด็กหญิงศศิกานต์  ไวยบุรี
6. เด็กหญิงศศิประภา  ภาคีอรรถ
7. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วสวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุรีพร  วันทอง
9. เด็กหญิงอนัญญา  โพธิ์แย้ม
10. เด็กหญิงอภิชญา  เกิดเดช
11. เด็กหญิงอริษา  ภาคีอรรถ
 
1. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.8 ทอง 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัญญาณัฐ  วันดี
2. นางสาวชลธิชา  โชติวัตร
3. นางสาวณิสรา  ศักดิ์โสภณกุล
4. นางสาวนิตยา  คาทิพาที
5. นางสาวพีมลดา  เกษสังข์
6. นางสาวรุ่งกานต์  สำราญกาย
7. นางสาววิลาสินี  ภาคไพรศรี
8. นางสาวสุพรรษา  ไวยวาสา
 
1. นางกันต์ฤทัย  พึ่งสมศักดิ์
2. นางสุดาพร  ยิ้มสิน
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73.2 เงิน 19 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญชนก  เทียนเล็ก
2. เด็กหญิงจันจิรา  นวนทา
3. เด็กหญิงชลธิชา  คงเกษม
4. เด็กหญิงธันยพร  โก่งเกสร
5. เด็กชายธันยพร  สุวรรณพันธ์
6. เด็กหญิงปภาณิน  สุขสมกลิ่น
7. เด็กหญิงปัณฑิตา  สีมอ
8. เด็กหญิงมีนา  เขียวหวาน
9. เด็กหญิงรติกร  อ้วนสมบูรณ์
10. เด็กหญิงรัตนาพร  ระชะตะ
11. เด็กหญิงศศิธร  ไตรสังข์
12. เด็กหญิงสรัญญา  ฝังเงิน
13. เด็กหญิงสุภาวดี  กิจเจริญศิลป์
14. เด็กหญิงสุรัสสะดา  ชาวปลายนา
15. เด็กชายอนุชา  ไกรอักษร
16. เด็กหญิงอรอนงค์  ไกรสโมสร
 
1. นางสาวผกามาศ  กิตติเจริญโชคชัย
2. นายวีรพล  นนธิจันทร์
3. นางสาววิจิตรา  เพ็งแข
 
112 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 22 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นางสาวกรวรรณ  โอทาตะ
2. นางสาวชุติมณฑ์  จั่นบำรุง
3. นายดนุพงษ์  แสงอาทิตย์
4. นางสาวดารัตน์  ไกรวิชา
5. นางสาวธนพร  โอภาส
6. นางสาวนันทวดี  การสมบัติ
7. นางสาวมัณฑนา  ขำเจริญ
8. นางสาวมานิตา  ขำเจริญ
9. นางสาวรัตนากร  โตพ่วง
10. นางสาวลูกน้ำ  อยู่คง
11. นางสาวสุภัทชา  โพธิ์แสนสุข
12. นางสาวอาภาวี  สุขสุมิตร
13. นางสาวเสาวลักษณ์  เนื่องอุทัย
14. นางสาวใบเฟรินส์  นามทอง
 
1. นางสาวผกามาศ  กิตติเจริญโชคชัย
2. นางสาวสุดารัตน์  ยวงทองคำ
3. นางสาวศุภดา  มณีอินทร์
 
113 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 32 เข้าร่วม 32 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายกิตติธร  สุขเกษม
2. เด็กหญิงญาณภา  สาลีผล
3. เด็กชายทนงศักดิ์  พัดขุนทด
4. เด็กชายวรฤทธิ์  หารสุโพธิ์
5. เด็กหญิงวันวิสา  นารีจันทร์
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.33 ทอง 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงวีรยา  บุญดี
2. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีขวัญใจ
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสุชัญสินี  อิสระชัยเสาวกุล
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 48.6 เข้าร่วม 45 โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กหญิงเวโรนิกา เกรซ   ปาทาเลย์
 
1. นายมนตรี  แสงภู่
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 53.8 เข้าร่วม 39 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวพลอยไพลิน  หาญศึก
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  อารัมพร
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 72.2 เงิน 51 โรงเรียนเซนต์จอห์น ปัปติสต์ 1. เด็กชายภาคิน  อัฐนาถ
 
1. นางวัชรี  สัญญวี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 47 โรงเรียนวัดป่าคาเจริญวิทยา 1. นางสาวแพรวา  ยิ้มลมัย
 
1. นายนนท์วริศ  หิรัญรักษ์ตระกูล
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 41 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ผาสุขมูล
 
1. นางสาวไอยรา  ดวงแก้ว
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.333 ทองแดง 48 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายกฤษณะ  พร้อมสุข
2. เด็กชายณัฐกุล  ตรีสุขี
3. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ณ กลองดี
4. เด็กหญิงพรนัชชา  ยิ่งนึก
5. เด็กหญิงศริษา  แจ้งสว่าง
 
1. นางสาวเพชรลดา  ฉัตรเฉลิมกิจ
2. นางสาวจิระภา  คงสุขขี
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 82.6 ทอง 30 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวชมพูนุช  บุญสูตร์
2. นางสาววรัญญา  แสงสุวรรณ
3. นางสาวสุปรียา  นามนา
4. นางสาวสุภาดา  ดิษผล
5. นางสาวอลิชา  ขันธ์บำรุง
 
1. นางสุกัญญา  เจริญสุข
2. MissCaroline  Wairimu
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74.33 เงิน 39 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัลยารัตน์  พงษ์สมุทร
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  นามบัวน้อย
 
1. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์
2. Mr.Hanlin  Song
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 73.66 เงิน 44 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวดวงดาว  เสวีวลลภ
2. นางสาวอภิญญา  นิรัสสัย
 
1. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์
2. Mr.Hanlin  Song
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 79.33 เงิน 28 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาววสุนิสา  ถิ่นขาว
2. นางสาวเพชรรัตน์  สิงห์ทา
 
1. นางสาวกานต์ธีรา   นันต๊ะแก้ว
2. นางสาววกัลย์ธีรา  ปุ่นอุดม
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกันติชา  รถมณี
2. นางสาวสุภาพร  หอมหาญ
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล
2. MissHanna  Ji
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 64 ทองแดง 47 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวดายานา  รื่นพิทักษ์
2. นางสาวนิสากุล  จุติชัย
3. นางสาวสุธาสินี  ธรรมภาคา
4. นางสาวสุภาพร  ศิลพงษ์
5. นางสาวอริศา  แสงพลอย
 
1. นางสาวนุชาภา  ส่งสวัสดิ์
2. Mr.Yongtao  He
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.25 ทอง 30 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์ประสิทธิ์
2. นางสาวสลิลทิพย์  ผ่องแผ้ว
3. นายสิรวัฒน์  ธรรมมุณี
4. นายอัคนิรุทธ์   บุญซ้อน
5. นายเสริมศักดิ์  อวธานนท์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  โอริส
2. นางสาวRena   Nagaoka
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77.7 เงิน 14 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัลยกร  เนียมสอน
2. นายพงศธร  อินทแสน
3. นางสาวพรชนก  กระจ่างจิตกุล
4. นางสาววณิชชา  บุญช่วย
5. นางสาวสโรชา  พวงบุปผา
 
1. นางสาวพิชามญชุ์  กุศล
2. MissHanna  Ji
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 76.14 เงิน 33 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายจิรภัทร  มณฑิราช
2. นางสาวนิชาพรรณ  เรืองแสงมุก
 
1. นายเทอดศักดิ์  เปาลิวัฒน์
2. นางสาววิชญาพร  อุ่นมี
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 43 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวฟ้าใส  แย้มศรี
 
1. นางราตรี  บัวงาม
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.4 ทอง 24 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กชายชินพิทักษ์  ยักษ์สม
2. เด็กชายนพนัย  เรืองพจน์
3. เด็กชายนัฐพล  อธิสงค์
4. เด็กชายนิคม  นิทรัพย์
5. เด็กชายพงษ์พัฒน์  สุภาวี
6. เด็กชายภัทรพงศ์  ศิรินุพงศ์
7. เด็กชายฤทธิชัย  ผ่องเกตุ
8. เด็กชายสวพล  ภาคีฉาย
 
1. นายสมพร  วังสงคราม
2. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
3. นายนพวรรษ  มะลิป่า
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 88.35 ทอง 11 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นายจิรัฐ  ขุนทอง
2. นายธนภูมิ  ขาวผ่อง
3. นายธนากร  พันธ์ดนตรี
4. นายธานนท์  สุขเกษม
5. นายภานุวัฒน์  ทรัพย์งาม
6. นายวรธนกร  ปพนธาวินโชค
 
1. นายสุชาติ  ม่วงคำ
2. นายสมพร  วังสงคราม
3. นายนพวรรษ  มะลิป่า
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 84.55 ทอง 14 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวกชกร  เวชกิจ
2. นางสาวกิรนันท์  พันธ์พฤกษ์
3. นางสาวญาณินท์  ตะพาบน้ำ
4. นายณัฐพล  พวงหิรัญ
5. นายธนโชติ  ไผ่งาม
6. นายธวัชชัย  โชคบุญเจริญ
7. นางสาวศศิกานต์  ศรีทอง
8. นางสาวสุลัดษณา  นิทรัพย์
9. นางสาวอรสา  ใดงาม
 
1. นายวัลลภ  ชุ่มโชคดี
2. นางสาวสุพัตรา  ทรัพย์เสถียร
3. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 74 เงิน 41 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกันยาลักษณ์  เปล่งเสียง
2. เด็กหญิงปุณยวีร์  พันธุดิษฐ
3. เด็กหญิงภัทรดา  ปิ่นเกตุ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกมลจิตร  ช่างเงิน
2. นางณิชา  หมื่นพรมแสน
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 83.8 ทอง 5 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวชนิดา  คุ้มสุวรรณ์
2. นางสาวณัฐฐาพร  เริงศาสตร์
3. นางสาวนภาวรรณ  ทรัพย์กรณ์
 
1. นางสาวศิรินภา  ปิดตาฝ้าย
2. นางสาวสรินยา  พระจันทร์ศรี
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์   สารชาติ
2. เด็กชายอเนชา   เต๋จ๊ะยา
 
1. นายสุนทร  ตรีสุขี
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายธีรภัทร์  สินดี
2. เด็กหญิงเมธัญญา  นิมะวัลย์
 
1. นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น
2. นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 37 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ตั้งธนบดี
2. เด็กชายปุญญพัฒน์  สุทธิพงศ์
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรพรหม
2. นางจริยา  สุขสมนาค
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 72 เงิน 20 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวปิยฉัตร  จิตรีธรรม
2. นายอดิเทพ  เขตหาญ
 
1. นายอภิสิทธิ์  จิตติพลังศรี
2. นางสาวสุวนันท์  อินตรี
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 11 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กชายชนพล  อุยประเสริฐ
2. เด็กชายปรินทร์  ศิริวรรณ
 
1. นางนุสรา  หมุดเพ็ชร์
2. นางสาวณัฐญาดา  เอกกุล
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 12 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นางสาวจันทิมา  ไตรจินดา
2. นางสาวสุมลทิวา  กลางสุข
 
1. นางสาววรรณภา  เย็นมนัส
2. นางสาวนงนุช  กำแพงจันทร์
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 63 ทองแดง 33 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวณัฐจีรา  วิเศษวรพงศ์
2. นางสาวพิมพกานต์  อัตตสาร
 
1. นางสาวปิยาภรณ์  พุทธิพัฒน์
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 44 โรงเรียนไตรราชวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นิ่มนนท์
2. เด็กหญิงอภัสรา  สร้อยทอง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ไตรพรหม
2. นางจริยา  สุขสมนาค
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72.6 เงิน 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กหญิงกรกนก  พิศมัย
2. เด็กหญิงญามณี  สีไพรอ่อน
 
1. นายภาณุพันธ์   จันทร์หอม
2. นางณัษฐพร   ฮีมวาต์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 38.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายทรงเกียรติ  กลิ่นนิ่มนวล
2. นายพีรวิชญ์  รักการ
 
1. นางจารีรัตน์  จันทร์กลิ่นหอม
2. นางสาวกิ่งดาว  อรรถจรูญ
 
146 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 67.4 ทองแดง 40 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายนคร  เปรมปลื้ม
2. เด็กหญิงพิมญาดา  อยู่เล็ก
3. เด็กหญิงอินธุอร  สมิตวงศ์
 
1. นางสาวอาทิตญา   นาคกลั่น
2. นางชญาภา  คำแหงฤทธิ์
 
147 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 11 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกรรณิกา  จันทร์มงคล
2. นางสาวอธิตยา  รุ่งรัตน์
3. นางสาวอรสุมา  ศักดิ์ศรีกรม
 
1. นางชญาภา  คำแหงฤทธิ์
2. นางสาวกัญญา  อินทร์กอง
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 13 โรงเรียนบางไทรวิทยา 1. นายสหรัฐ  การสันทัด
2. นายสุภณกฤษฏิ์  เชื้อสวัสดิ์
 
1. นางสาวอรอนงค์  ควนวิไล
2. นายดาวรุ่ง  หาญใจไทย
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 72 เงิน 13 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  มงคลภักดิ์
2. เด็กชายนวพล  กุลภา
3. เด็กชายภูธเรศ  ทองจรัส
 
1. นายอนุชา  เฟื่องศรี
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
150 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 63 ทองแดง 21 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. นายธนาพร  ฤทธิวาจา
2. นายภรภัทร  ฤทธิจันทร์
3. นายสุธี  ธีระพันธ์
 
1. นายอนุชา  เฟื่องศรี
2. นายปิยณัฐ  สุขสมพืช
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายวัชรพล   แสงวัชรสุนทร
2. เด็กชายศุภวิชญ์  สุภาโสต
3. เด็กชายอานนท์  ภาคอินทรีย์
 
1. นายณัฐวัฒน์  จันทร์พิภพ
2. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 80 ทอง 22 โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห่(เวชพันธุ์อนุสรณ์) 1. นายธนพล  ยุติศรี
2. นายพีรพงศ์  ทรงเหล็กสิงห์
3. นายภากร  หาญคำภา
 
1. นางสาวสมศรี  กิจพายัพ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 74 เงิน 42 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงกมลชนก  จำนงค์
2. เด็กหญิงสุทธิดา  กุ้ยอ่อน
3. เด็กหญิงเมย์ญาวีย์  กำลังไทย
 
1. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
2. นายประธาน  พะลาด
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 27 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายธนากร  อำไพ
2. นายธีรยุทธ  สุขขีชิต
3. นายเพชร  แย้มโสภี
 
1. นายอมร  ขามธาตุ
2. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนผักไห่ "สุทธาประมุข" 1. เด็กชายธนนนท์  อ่อนอินทร์
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ปิติแสง
3. เด็กหญิงวาสนา  บุญเกิด
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เล็กผลา
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  สืบกระแสร์
6. เด็กหญิงเกศชราภรณ์  บุญทอง
 
1. นางนฤมล  กิจสมพงษ์
2. นางสาววริยา  แย้มสังข์
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนบางบาล 1. นายชาญชัย  สำโรงแสง
2. นางสาวศิริลักษณ์  เจริญไทย
3. นางสาวศุภลักษณ์  เนตรสว่าง
4. นางสาวอมรรัตน์  เจริญลาภ
5. นางสาวอัจฉรา  บุญมั่น
6. นางสาวเพ็ญทิพย์  เจริญไทย
 
1. นางสาวนันทนา  แหวนนาค
 
157 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.4 ทอง 23 โรงเรียนเสนา "เสนาประสิทธิ์" 1. เด็กหญิงบุญยาพร  ร่วมรักบุญ
2. เด็กหญิงศิริตานันท์  เกิดแก้ว
3. เด็กหญิงสุธารส  ฤกษ์ธิศรี
 
1. นางปิติพร  ธรรมวิชา
2. นางภารดี  ช่วยนา
 
158 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.4 ทอง 42 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 1. นางสาวกิ่งกาญจน์  เนียมหอม
2. นางสาวทิพวรรณ  ก้อนทอง
3. นางสาวพรพรรณ  ศิริพันธ์
 
1. นายสุชีพ  เสือจำศีลป์
2. นางสาวอารมณ์  เหล่าศิริวัฒนา
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 80.4 ทอง 45 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. เด็กชายธนากร  ดวงจินดา
2. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อุดหนุนเผ่าพงษ์
3. เด็กชายศุภโชค  เมฆกระจ่าง
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86.2 ทอง 10 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวนริศรา  สุภีเพ็ชร
2. นางสาวรติกาล  โฉมตระการ
3. นางสาวสุณีพร  คงชะนะ
 
1. นายฉัตรชัย  ภิญญะวรรณ
2. นายพิษณุ  ศรีสุวรรณ์
 
161 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. เด็กหญิงณิชนันท์  แสงกล้า
2. เด็กหญิงถาวรีย์  จรัสโรจน์
3. เด็กหญิงนันทพร  แสงทอง
 
1. นางจิณห์นิภา  สิงห์ชัย
2. นางสาวสุวิมล  นิทรัพย์
 
162 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 77 เงิน 30 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวชนิตา  กำลังดี
2. นางสาวณัฐวรรณ  ไตรวาสน์
3. นายนครินทร์  พัดชีวา
 
1. นายอมร  ขามธาตุ
2. นางเกวลิน  ณัชธนิกปีติ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.3 ทอง 6 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. เด็กชายจักรดุลย์  แช่มช้อย
2. เด็กหญิงยศรดี   สายพิณ
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  เดชตานนท์
 
1. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
2. นางสาวนัฐพร  ภูวงษ์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 95 ทอง 4 โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" 1. นางสาวกัลยา  ขันทรูจี
2. นางสาวกุลปริยา  พรมนิ่ม
3. นางสาวชลธิชา  มูณีรัตน์
 
1. นางสาวอริยา  กันทะวงค์
2. นางสาวญดา  แก้วพาณิชย์
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85.6 ทอง 18 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวศรัณย์พร  มีประเสริฐโชค
2. นางสาวสุธาสินี  ศุภผ่องศรี
3. นางสาวเพ็ญนภา  เปรมสกุล
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.6 ทอง 8 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา 1. นางสาวจริยาวดี  คำหอมกุล
2. นางสาวสุมาพร  ร่มโพธิ์ชี
3. นางสาวเปรมรัศมี  โพธิ์เข็ม
 
1. นางทิพย์วิภา  สุวรรณหงษ์
2. นางฉลวย  สอาดเอี่ยม
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 72 เงิน 41 โรงเรียนปัณณวิชญ์ 1. เด็กหญิงกวินธิดา  รินทร์วิวัฒน์กุล
2. เด็กหญิงอนุภา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงอารยา  เปลื้องเจริญ
 
1. นางสาววนิดา  ศรีหงษ์
2. นางสาวสายสุณีย์  บดีรัฐ
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 74.6 เงิน 23 โรงเรียนลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา 1. นางสาวพรชิตา  เจริญผล
2. นางสาวอรพรรณ  ล่วงลือ
3. นางสาวอัญญารัตน์  สุขวิหาร
 
1. นางสาวจำเนียร  เหมือนประสาท
2. นายสายชล  สุขสมพืช
 
169 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กชายกิตติพล  พบอาชา
2. เด็กหญิงชนาภา  นวลพิจิตร
3. เด็กหญิงวรรณณิษา  แย้มโสภี
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
170 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวณัฐณิชา  วิเศษสุวรรณ
2. นางสาวอาภาภรณ์  ป้อมลอย
3. เด็กชายเกตุวดี  กล่อมสุนทร
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
171 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 10 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงอาทิตยา  คชาไพร
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
172 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 18 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงอารยา  บุญช่วย
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
173 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สุขีเกตุ
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
174 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. เด็กหญิงสุธิดา  กุ้ยอ่อน
 
1. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
175 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 15 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นางสาวฐานิดา  ครองศักดิ์
 
1. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
176 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 76.6 เงิน 14 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายธันวา  ภู่สุวรรณ
2. นายไตรภพ  อินทร์สมบูรณ์
 
1. นายถาวร  ทิพย์โสต
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น
 
177 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 81.6 ทอง 10 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายนุกูล  อาระหัง
2. เด็กหญิงภัคจิรา  จำลองพันธ์
 
1. นายถาวร  ทิพย์โสต
2. นางทัศดี  ลาภหลาย
 
178 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 74.8 เงิน 33 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี 1. นายราชการ  สุขีเกตุ
2. นายเพชร  แย้มโสภี
 
1. นายถาวร  ทิพย์โสต
2. นางรุ้งรัตน์  ชำนิปั้น